Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40

40 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzór sprawozdania o masie zużytego sprzętu ze branego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;

2) wzór sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu;

3) sposób przekazywania sprawozdań, o których mo wa w pkt 1 i 2.

§2.

1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, są przekazywane w formie pisemnej lub w formie do kumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2006 r. Minister Ârodowiska: J. Szyszko ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). Dziennik Ustaw Nr 6 — 178 — Poz. 40 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 40) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 6 — 179 — Poz. 40 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

2) O ile taki posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do jednego kilograma.

6) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania. Dziennik Ustaw Nr 6 — 180 — Poz. 40 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 6 — 181 — Poz. 40 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

2) O ile taki posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączny poziom dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie łączny poziom dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,01 %.

5) Osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego zużytego sprzętu do masy sprzętu wprowadzonego w danym roku, z którego powstał zużyty sprzęt.

6) Osiągnięty poziom odzysku stanowi wyrażony w procentach iloraz sumy masy odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu poddanych procesowi recyklingu i masy odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu poddanych procesowi odzysku innego niż recykling do masy zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

7) Osiągnięty poziom recyklingu stanowi wyrażony w procentach iloraz masy odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu poddanych procesowi recyklingu do masy zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-01-17
Data wydania: 2006-01-09
Data wejścia w życie: 2006-07-01
Data obowiązywania: 2006-07-01
Data uchylenia: 2009-06-30
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40