Dz.U. 2006 nr 60 poz. 429

429 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powie trza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 278

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji:

1) rodzaje instalacji;

2) wartości progowe odniesione do zdolności pro dukcyjnych instalacji objętych tym systemem;

3) długość okresu rozliczeniowego;

4) substancje objęte tym systemem;

5) współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obli czania ekwiwalentu.

§2. Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz war tości progowe odniesione do zdolności produkcyj nych tych instalacji są określone w załączniku do roz porządzenia.

§3. Długość okresu rozliczeniowego dla wspólno towego systemu handlu uprawnieniami do emisji wy nosi:

1) dla pierwszego okresu rozliczeniowego — 3 lata obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;

2) dla drugiego okresu rozliczeniowego — 5 lat obej mujące okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§4. W okresach rozliczeniowych, o których mowa w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnienia mi do emisji jest objęty dwutlenek węgla (CO2).

§5. Współczynnik ocieplenia dla dwutlenku wę gla (CO

2) służy do porównania wielkości udziału róż nych gazów w globalnym ociepleniu i wyraża wiel kość wpływu cząsteczki danego gazu na pochłania nie promieniowania długofalowego Ziemi w stosun ku do pochłaniania tego promieniowania przez czą steczkę dwutlenku węgla (CO

2) i wynosi 1; współ czynnik ocieplenia jest wykorzystywany do oblicza nia ekwiwalentu.

§6. Instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na podstawie do tychczasowych przepisów stają się instalacjami obję tymi tym systemem na podstawie przepisów niniej szego rozporządzenia.

§7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instala cji objętych wspólnotowym systemem handlu upraw nieniami do emisji na lata 2005—2007 (Dz. U. Nr 199, poz. 1646).

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 31 marca 2006 r. (poz. 429) RODZAJE INSTALACJI OBJ¢TYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOÂCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOÂCI PRODUKCYJNYCH INSTALACJI OBJ¢TYCH SYSTEMEM Dziennik Ustaw Nr 60 — 2663 — Poz. 429 Objaśnienia:

1) Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 126 z 19.05.2005, str. 43).

2) Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu.

3) Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pra cy instalacji. Uwaga: Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolność produkcyjna) charakteryzujące skalę działalności pro wadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-04-11
Data wydania: 2006-03-31
Data wejścia w życie: 2006-04-11
Data obowiązywania: 2006-04-11
Data uchylenia: 2009-09-10
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 60 poz. 429