Dz.U. 2006 nr 64 poz. 448

448 USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym Art.

1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 129

8) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Członek kadry narodowej może otrzymywać sty pendium sportowe niezależnie od otrzymywane go wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu kwalifikowanego albo stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zajmie miejsce od 1 do 8 we współzawodnictwie międzynarodo wym i zobowiąże się w formie pisemnej do reali zacji programu przygotowań do igrzysk olimpij skich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 64 — 2874 — Poz. 448

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-04-18
Data wydania: 2006-02-24
Data wejścia w życie: 2006-05-03
Data obowiązywania: 2006-05-03
Data uchylenia: 2010-10-16
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 64 poz. 448