Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopa da 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wa runków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. Nr 174, poz. 145

2) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 34 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu mor skiego może uznać wyniki próby modelowej — przeprowadzonej dla danego statku zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do załącznika I do dyrektywy Rady 2003/25/WE z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegóło wych wymogów wytrzymałości na uszkodze nia dotyczących statków pasażerskich typu ro -ro (Dz. Urz. WE L 123 z 17.05.2003, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 28

6) — poświadczają ce, że statek nie przewróci się, doznając szkody określonej w prawidle II-1/B/8.4 Konwencji SOLAS w najmniej korzystnym miejscu uszko dzenia, w warunkach, o których mowa w pkt 1 załącznika do rozporządzenia, oraz w warun kach nieregularnego falowania. Uznanie wyni ków próby modelowej zastępuje obliczenia do konywane zgodnie z pkt 2 i 4 załącznika do roz porządzenia określającego szczególne wymogi stateczności.

5. O ile to możliwe i zgodne z przeznaczeniem statku, szczególne wymogi stateczności stosu je się, używając wytycznych określonych w za łączniku II do dyrektywy Rady 2003/25/WE w sprawie szczególnych wymogów wytrzyma łości na uszkodzenia dotyczących statków pa sażerskich typu ro-ro.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w pkt 5 lit. c otrzy muje brzmienie: „c) szczelność grodzi poprzecznych lub wzdłuż nych, uznanych za skuteczne przy ograniczeniu ilości wody zgromadzonej na uszkodzonym pokładzie ro-ro, powinna odpowiadać wydaj ności instalacji zęzowej statku i powinna wy trzymywać ciśnienie hydrostatyczne, jakie mo że wystąpić w stanach awaryjnych statku. Wy sokość grodzi powinna wynosić co najmniej 4 m, chyba że poziom powierzchni wody hw jest niższy niż 0,5 m. W przypadku gdy poziom powierzchni wody hw jest niższy niż 0,5 m, wy sokość grodzi hgr oblicza się według wzoru: hgr = 8hw Minimalna wysokość grodzi nie może być mniejsza niż 2,2 m, jednak w przypadku statku z pokładami podwieszanymi minimalna wyso kość grodzi nie powinna być mniejsza niż war tość wysokości do dolnej krawędzi podwieszo nego pokładu w położeniu opuszczonym,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek Dziennik Ustaw Nr 73 — 3374 — Poz. 515 515 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1) z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie2) ———————

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem admi nistracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re gulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniającej załączniki I i II do dyrekty wy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w spra wie szczegółowych wymogów wytrzymałości na uszko dzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (Dz. Urz. WE L 48 z 19.02.2005 r., str. 19).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i 899 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 203, poz. 1683.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-04-28
Data wydania: 2006-04-20
Data wejścia w życie: 2006-05-13
Data obowiązywania: 2006-05-13
Data uchylenia: 2013-07-26
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515