Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549

Art.

1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracow nikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7.

1. Do mianowanych pracowników samo rządowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1—1b i 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracowni kach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2)).

2. Mianowanego pracownika samorządo wego można, na jego wniosek lub za je go zgodą, przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego albo na stanowisko urzędnicze w urzędzie w ro zumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.3)), w tej samej lub innej miejscowości. Przeniesienia dokonuje pracodawca sa morządowy albo dyrektor generalny urzędu, w którym mianowany pracow nik samorządowy ma być zatrudniony, w porozumieniu z pracodawcą samo rządowym dotychczas zatrudniającym pracownika.

3. W uzasadnionych przypadkach miano wany pracownik samorządowy może być przeniesiony, na okres do sześciu miesięcy, do innego pracodawcy samo rządowego, w tej samej lub innej miej scowości, do pracy zgodnej z posiada nymi kwalifikacjami. W okresie przenie sienia przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Prze niesienie takie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

4. Niedopuszczalne jest czasowe przenie sienie, o którym mowa w ust. 3, bez zgody zainteresowanego, do pracodaw cy samorządowego mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub mianowanego pracownika samo rządowego sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne mianowanego pracownika samorządowego.”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. Pracownika samorządowego, o któ rym mowa w art. 2 pkt 4, można, na je go wniosek lub za jego zgodą, prze nieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego albo na stanowisko urzędnicze w urzędzie, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu pra codawcy samorządowego, który do tychczas zatrudniał pracownika, i prze mawia za tym szczególny interes służ by cywilnej.

2. Przeniesienia dokonuje pracodawca sa morządowy albo dyrektor generalny urzędu, w którym pracownik samorządo wy ma być zatrudniony, w porozumieniu z pracodawcą samorządowym dotych czas zatrudniającym pracownika.”. Art.

2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj wyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z późn. zm.4)) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu: „Art. 77a.

1. W szczególnie uzasadnionych przypad kach, na wniosek dyrektora generalnego urzędu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służ bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, Dziennik Ustaw Nr 79 — 3598 — Poz. 549 ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 14, poz. 114 i Nr 169, poz. 1417. 549 USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej poz. 483, z późn. zm.5)), Prezes Najwyż szej Izby Kontroli może przenieść pra cownika nadzorującego lub wykonujące go czynności kontrolne albo pracownika zatrudnionego na stanowisku admini stracyjnym lub obsługi do pracy na sta nowisku urzędniczym w tym urzędzie.

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest za zgodą pracownika; na czas przeniesienia pracownikowi udzielany jest urlop bezpłatny w Naj wyższej Izbie Kontroli.”. Art.

3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służ bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane lub przeniesione na podstawie odrębnych prze pisów do wykonywania zadań poza jednost ką organizacyjną, w której są zatrudnione, jeżeli za przeniesieniem przemawia szcze gólny interes służby cywilnej.”, b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Osoby, o których mowa w ust. 3, stają się z dniem przeniesienia pracownikami służby cywilnej. Do stażu pracy w służbie cywilnej tych osób zalicza się okres zatrudnienia w jednostce organizacyjnej, z której nastą piło przeniesienie do służby cywilnej.”;

2) w art. 25 w ust. 4 wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „2 miesiące”;

3) w art. 27 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3, zwol nione są z odbywania służby przygotowaw czej, o ile w jednostce organizacyjnej, z której zostały przeniesione, zatrudnione były w dniu przeniesienia na czas nieokreślony i przepra cowały w tej jednostce co najmniej 3 lata.”. Art.

4. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy o stanowiska wymienione w art. 41 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, mogą ubiegać się członkowie korpusu służby cywilnej niebędący urzędnikami służby cywilnej. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 79 — 3599 — Poz. 549 ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-05-10
Data wydania: 2006-03-10
Data wejścia w życie: 2006-05-25
Data obowiązywania: 2006-05-25
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549