Dz.U. 2006 nr 80 poz. 558

558 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 31

9) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się następującą klasyfikację części bu dżetowych: 0

1. Kancelaria Prezydenta RP 0

2. Kancelaria Sejmu 0

3. Kancelaria Senatu 0

4. Sąd Najwyższy 0

5. Naczelny Sąd Administracyjny 0

6. Trybunał Konstytucyjny 0

7. Najwyższa Izba Kontroli 0

8. Rzecznik Praw Obywatelskich 0

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1

1. Krajowe Biuro Wyborcze 1

2. Państwowa Inspekcja Pracy 1

3. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 1

4. Rzecznik Praw Dziecka 15/00 Sądy powszechne Celem oznakowania poszczególnych części bu dżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miej sce 00) przyjmuje się symbol: 0

1. Ministerstwo Sprawiedliwości 0

2. Sąd Apelacyjny w Warszawie 0

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach 0

4. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 0

5. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 0

6. Sąd Apelacyjny w Krakowie 0

7. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 0

8. Sąd Apelacyjny w ¸odzi 0

9. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1

1. Sąd Apelacyjny w Lublinie 1

2. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części bu dżetu państwa odpowiadającej sądom powszech nym oraz dysponenta części budżetu państwa od powiadającej obszarowi apelacji 1

6. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1

7. Administracja publiczna 1

8. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka niowa 1

9. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

20. Gospodarka 2

1. Gospodarka morska 2

2. Gospodarka wodna 2

3. Integracja europejska 2

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2

5. Kultura fizyczna i sport 2

6. ¸ączność 2

7. Informatyzacja 2

8. Nauka 2

9. Obrona narodowa 30. Oświata i wychowanie 3

1. Praca 3

2. Rolnictwo 3

3. Rozwój wsi 3

4. Rozwój regionalny 3

5. Rynki rolne 3

6. Skarb Państwa 3

7. Sprawiedliwość 3

8. Szkolnictwo wyższe 3

9. Transport 40. Turystyka 4

1. Ârodowisko 4

2. Sprawy wewnętrzne 4

3. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 4

4. Zabezpieczenie społeczne 4

5. Sprawy zagraniczne 4

6. Zdrowie 4

8. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emery talnych 4

9. Urząd Zamówień Publicznych 50. Urząd Regulacji Energetyki 5

1. Urząd Służby Cywilnej 5

2. Krajowa Rada Sądownictwa 5

3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5

4. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono wanych 5

7. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5

8. Główny Urząd Statystyczny 5

9. Agencja Wywiadu 60. Wyższy Urząd Górniczy 6

1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 6

4. Główny Urząd Miar 6

5. Polski Komitet Normalizacyjny 6

7. Polska Akademia Nauk 6

8. Państwowa Agencja Atomistyki 6

9. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

1. Urząd Transportu Kolejowego 7

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 7

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7

4. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 7

5. Rządowe Centrum Legislacji Dziennik Ustaw Nr 80 — 3658 — Poz. 558 7

6. Urząd Komunikacji Elektronicznej 7

7. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 7

8. Obsługa zadłużenia zagranicznego 7

9. Obsługa długu krajowego 80. Regionalne izby obrachunkowe 8

1. Rezerwa ogólna 8

2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu tery torialnego 8

3. Rezerwy celowe 8

4. Ârodki własne Unii Europejskiej 85/00 Województwa Celem oznakowania poszczególnych części bu dżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 0

2. Województwo dolnośląskie 0

4. Województwo kujawsko-pomorskie 0

6. Województwo lubelskie 0

8. Województwo lubuskie

10. Województwo łódzkie 1

2. Województwo małopolskie 1

4. Województwo mazowieckie 1

6. Województwo opolskie 1

8. Województwo podkarpackie

20. Województwo podlaskie 2

2. Województwo pomorskie 2

4. Województwo śląskie 2

6. Województwo świętokrzyskie 2

8. Województwo warmińsko-mazurskie 30. Województwo wielkopolskie 3

2. Województwo zachodniopomorskie, a nazwę części stanowi nazwa województwa 86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Celem oznakowania poszczególnych części bu dżetów samorządowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmu je się symbol: 0

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w War szawie 0

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej 0

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bia łymstoku 0

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Biel sku-Białej 0

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Byd goszczy 1

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie 1

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Cie chanowie 1

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Czę stochowie 1

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 1

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdań sku 2

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Go rzowie Wielkopolskim 2

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jele niej Górze 2

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu 2

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kato wicach 2

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kiel cach 3

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie 3

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ko szalinie 3

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krako wie 3

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie 3

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy 4

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie 4

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 4

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ¸omży 4

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ¸odzi 4

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 5

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsz tynie 5

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 5

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostro łęce 5

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile 5

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotr kowie Trybunalskim 6

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku 6

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Po znaniu 6

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Prze myślu 6

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rado miu 6

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rze szowie 7

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedl cach 7

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siera dzu 7

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skier niewicach Dziennik Ustaw Nr 80 — 3659 — Poz. 558 7

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 7

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwał kach 8

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szcze cinie 8

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarno brzegu 8

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarno wie 8

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 8

9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wał brzychu 9

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wło cławku 9

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wro cławiu 9

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamo ściu 9

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielo nej Górze, a nazwę części stanowi nazwa samorządowego ko legium odwoławczego 9

7. Przychody i rozchody związane z prefinansowa niem zadań realizowanych z udziałem środków po chodzących z budżetu Unii Europejskiej 9

8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

§2.

1. Częściami budżetu państwa dysponują, z za strzeżeniem ust. 2, dysponenci części budżetowych określeni w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2. Ustala się dysponentów:

1) części 15/00 — Ministra Sprawiedliwości;

2) części 77, 78, 79, 82, 84, 97 i 98 — ministra właści wego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;

3) części 80 — ministra właściwego do spraw admi nistracji publicznej.

§3.

1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwy części: „7

6. Urząd Komunikacji Elektronicznej” i „9

8. Przycho dy i rozchody związane z finansowaniem potrzeb po życzkowych budżetu państwa” funkcjonują w brzmie niu: „7

6. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty” i „9

8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” i nie ma to zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

2. Części: „5

2. Krajowa Rada Sądownictwa” i „7

7. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2006 r.1) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 80 — 3660 — Poz. 558 ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w spra wie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280, Nr 68, poz. 591 i Nr 243, poz. 2062).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-05-11
Data wydania: 2006-05-05
Data wejścia w życie: 2006-07-01
Data obowiązywania: 2006-07-01
Data uchylenia: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 80 poz. 558