Dz.U. 2006 nr 85 poz. 589

589 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2)) za rządza się, co następuje:

§1. W urzędach administracji rządowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej oraz w art. 1 ust. 1 pkt 9a, 12, 14 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracowni kach urzędów państwowych, dzień 26 maja 2006 r. ustala się dniem wolnym od pracy w celu umożliwie nia godnego przeżycia wizyty Jego Âwiątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 79, poz. 549.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-05-19
Data wydania: 2006-05-16
Data wejścia w życie: 2006-05-19
Data obowiązywania: 2006-05-19
Data wygaśnięcia: 2006-05-27
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 85 poz. 589