Dz.U. 2006 nr 89 poz. 623

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 199

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariu szowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 138, poz. 146

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 5;

2) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorą żych, oficerów oraz na wyższy stopień — o kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;”;

3) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) pkt 1 — wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia mianowania funkcjo nariusza po raz pierwszy na stopień w korpu sie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień;”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1.

1. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługu je funkcjonariuszowi za okres:

1) korzystania z urlopu wychowawczego;

2) korzystania z urlopu bezpłatnego;

3) zawieszenia w czynnościach służbo wych lub tymczasowego aresztowa nia, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.

2. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługu je funkcjonariuszowi od miesiąca nastę pującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków określonych w ust. 1.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pie niężnego przed rozpoczęciem urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, funkcjo nariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia urlopu.

4. W przypadku wypłaty równoważnika pie niężnego przed zawieszeniem funkcjona riusza w czynnościach służbowych lub tymczasowym aresztowaniem, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funk cjonariusza ze służby, funkcjonariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres zawiesze nia lub tymczasowego aresztowania, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

5. Jeżeli po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby nastąpiło umorzenie postępowa nia karnego albo uniewinnienie prawo mocnym orzeczeniem sądu, wypłaca się część równoważnika, o której mowa w ust.

4. Do terminu wypłaty stosuje się przepisy § 12 ust. 3 pkt 2 i 3.”;

5) w § 14: a) w pkt 2 uchyla się lit. c, e i f, b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „

7) Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej — w stosunku do funkcjo nariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;

8) kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed oddelegowaniem — w stosun ku do funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza Strażą Graniczną.”;

6) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do ni niejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2006 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn Dziennik Ustaw Nr 89 — 4159 — Poz. 623 623 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897). Dziennik Ustaw Nr 89 — 4160 — Poz. 623 Z ał ąc zn ik i d o

ro zp o rz ąd ze n ia

M in is tr a S p ra w

W ew n ęt rz n yc h

i A d m in is tr ac ji z d n ia 1 7 m aj a 20 06 r . ( p o z. 6 23 ) Z ał ąc zn ik n r 1 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4161 — Poz. 623 Załącznik nr 2 WARTOÂå PIENI¢˚NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I RYCZA¸TU NA PRANIE UMUNDUROWANIA ORAZ RENOWACJ¢ OPORZÑDZENIA Tabela nr

1. Wartość pieniężna poszczególnych przedmiotów umundurowania Lp. Przedmiot J.m. Wartość w zł 1 2 3 4 1 Mundur wyjściowy z emblematem „Straż Graniczna” kpl. 451,16 2 Mundur letni z emblematem „Straż Graniczna” kpl. 451,16 3 Mundur wyjściowy generała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 800,00 4 Mundur galowy generała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 1350,00 5 Mundur letni generała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 1350,00 Mundur wyjściowy z emblematem „Straż Graniczna” 6 ze spodniami do butów generała — bryczesami kpl. 1700,00 (z usługą krawiecką) 7 Mundur wyjściowy admirała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 800,00 8 Mundur galowy admirała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 1350,00 9 Mundur letni admirała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) kpl. 1350,00 10 Bluza olimpijka z emblematem „Straż Graniczna” szt. 230,00 11 Sweter koloru khaki, czarnego i stalowego szt. 105,00 12 Spodnie (spódnica) wyjściowe szt. 130,00 13 Spodnie (spódnica) letnie szt. 130,00 14 Spodnie (spódnica) wyjściowe generała szt. 130,00 15 Spodnie (spódnica) letnie generała szt. 130,00 16 Spodnie do butów generała szt. 900,00 17 Spodnie (spódnica) wyjściowe admirała szt. 130,00 18 Spodnie (spódnica) letnie admirała szt. 130,00 19 Kurtka służbowa Straży Granicznej koloru khaki z podpinkąi emblematem „Straż Graniczna” kpl. 289,00 20 Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z podpinkąi emblematem „Straż Graniczna” kpl. 289,00 21 Płaszcz sukienny z emblematem „Straż Graniczna” szt. 513,00 22 Płaszcz sukienny generała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) szt. 1000,00 23 Płaszcz sukienny admirała z emblematem „Straż Graniczna”(z usługą krawiecką) szt. 1000,00 24 Płaszcz letni z emblematem „Straż Graniczna” szt. 392,00 Czapka garnizonowa letnia koloru khaki i stalowego szt. 25 szeregowy, podoficer i chorąży szt. 70,00 oficer szt. 80,00 generał szt. 105,75 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4162 — Poz. 623 1 2 3 4 Czapka garnizonowa koloru khaki i stalowego szt. 26 szeregowy, podoficer i chorąży szt. 70,00 oficer szt. 80,00 generał szt. 105,75 Czapka garnizonowa letnia MW szt. szeregowy, podoficer i chorąży szt. 75,00 27 oficer szt. 95,00 admirał szt. 105,75 Czapka garnizonowa MW szt. szeregowy, podoficer i chorąży szt. 75,00 28 oficer szt. 95,00 admirał szt. 105,75 29 Daszek do czapki garnizonowej MW szt. 17,00 30 Furażerka do umundurowania wyjściowego szt. 43,00 31 Czapka futrzana szt. 40,00 Taśma otokowa do czapki garnizonowej (czapki garnizonowej letniej) ze stopniem szt. Szeregowi, podoficerowie, chorążowie, oficerowie 32 (haft komputerowy) szt. 11,00 Komendant Główny Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej (haft bajorkiem) szt. 35,00 generał (haft bajorkiem) szt. 470,23 Oznaki stopnia do czapki garnizonowej (czapki garnizonowej letniej) typu MW szt. 33 chorążego szt. 17,00 oficera szt. 18,00 kontradmirała szt. 6,00 34 Oznaka stopnia do furażerki szt. 5,00 35 Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego(pochewki wykonane metodą haftu komputerowego) para 16,00 Oznaki stopni na rękawy do umundurowania wyjściowego typu MW para korpus szeregowych para 16,00 36 korpus podoficerów para 30,00 korpus chorążych para 54,00 korpus oficerów para 82,00 admirał para 500,00 Oznaki stopni haftowane bajorkiem do umundurowania wyjściowego para 37 generała para 111,01 Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej para 49,00 38 Oznaki stopni do bluzy olimpijki i płaszczy admirała para 130,00 39 Oznaka stopnia do kurtki służbowej SG koloru khakiz emblematem „Straż Graniczna” szt. 12,00 40 Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloruczarnego z emblematem „Straż Graniczna” szt. 12,00 41 Krawat szt. 15,00 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4163 — Poz. 623 1 2 3 4 42 Peleryna szt. 200,00 43 Szalik zimowy szt. 35,00 44 Szalik letni szt. 13,10 45 Rękawiczki zimowe para 66,00 46 Rękawiczki letnie para 47,58 47 Rękawiczki dziane koloru białego para 25,00 48 Szelki do spodni generała szt. 30,00 49 Pas z koalicyjką kpl. 50,00 50 Pasek do spodni szt. 35,00 51 Pas główny skórzany koloru czarnego szt. 50,00 Baretki: kpl. dla podoficera kpl. 12,25 52 dla chorążego kpl. 17,25 dla oficera kpl. 47,92 dla generała i admirała kpl. 120,06 53 Oznaka Straży Granicznej para 5,00 54 Orzeł haftowany (na kołnierz) para 70,00 55 Emblemat „Straż Graniczna” do umundurowania wyjściowego szt. 7,00 56 Koszula koloru białego z długimi rękawami szt. 40,00 57 Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 40,00 58 Koszula koloru khaki z długimi rękawami szt. 40,00 59 Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami szt. 40,00 60 Koszula koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 40,00 61 Koszula koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 40,00 62 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami szt. 38,00 63 Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 38,00 64 Koszula koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 38,00 65 Koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 38,00 66 Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem szt. 61,00 67 Koszula koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i wykładanymkołnierzem szt. 61,00 68 Koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami i wykładanymkołnierzem szt. 61,00 69 Podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami i napisem„STRA˚ GRANICZNA” szt. 35,00 70 Podkoszulek z długimi rękawami szt. 25,00 71 Slipy szt. 10,00 72 Figi damskie szt. 10,00 73 Kalesony szt. 25,00 74 Biustonosz szt. 22,50 75 Skarpety letnie para 8,00 76 Rajstopy letnie szt. 8,00 77 Skarpety zimowe para 10,00 78 Rajstopy zimowe szt. 10,00 79 Botki zimowe koloru czarnego para 140,00 80 Kozaki para 140,00 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4164 — Poz. 623 1 2 3 4 81 Półbuty galowe para 110,00 82 Półbuty letnie koloru czarnego para 110,00 83 Czółenka para 110,00 84 Buty generała z prawidłami kpl. 1270,00 85 Trampki para 47,00 86 Półbuty ćwiczebne para 104,85 Sznur galowy typu wojsk lądowych i lotniczych: szt. korpus podoficerów i chorążych szt. 40,00 87 korpus oficerów szt. 60,00 generał szt. 160,00 Sznur galowy typu MW: szt. korpus podoficerów szt. 62,00 88 korpus chorążych szt. 65,00 korpus oficerów szt. 80,00 admirał szt. 180,56 89 Bluza polowa z emblematem „Straż Graniczna” szt. 120,00 90 Spodnie polowe szt. 100,00 91 Bluza ćwiczebna szt. 118,61 92 Spodnie ćwiczebne szt. 99,77 93 Kurtka polowa z emblematem „Straż Graniczna” kpl. 270,00 94 Bluza od dresów szt. 42,00 95 Spodnie od dresów szt. 48,00 96 Koszula polowa z krótkimi rękawami szt. 45,00 97 Czapka polowa szt. 35,00 98 Czapka polowa koloru granatowego szt. 35,00 99 Beret koloru czarnego szt. 35,00 100 Furażerka do umundurowania polowego szt. 43,00 101 Szalokominiarka szt. 20,00 102 Rękawice polowe para 15,00 103 Rękawice ortalionowe pięciopalcowe para 20,00 104 Emblemat „Straż Graniczna” do umundurowania polowego szt. 7,00 105 Oznaki stopni do umundurowania polowego (pochewki) para 7,00 Oznaki stopni do umundurowania polowego — naramienniki MW para korpus szeregowych para 15,00 korpus podoficerów para 20,00 106 korpus chorążych para 25,00 korpus oficerów (w tym admirał) para 35,00 107 Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloruczarnego do umundurowania polowego szt. 7,00 108 Oznaka stopnia do czapki polowej szt. 5,00 109 Trzewiki desantowca para 240,00 110 Ręcznik frotte szt. 15,84 111 Worek na pościel szt. 30,01 112 Paski do worka na pościel szt. 15,86 113 Walizka zasobnik szt. 186,00 114 Wiatrówka szt. 37,34 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4165 — Poz. 623 1 2 3 4 115 Nauszniki szt. 7,59 116 Mapnik szt. 44,60 117 Spinki do mankietów para 10,00 118 Torba polowa szt. 63,44 119 Ubranie treningowe kpl. 120,00 120 Beret SG koloru zielonego szt. 29,85 121 Furażerka SG szt. 40,00 122 Oznaka stopnia do beretu SG szt. 1,32 123 Spodenki gimnastyczne szt. 10,07 124 Kalesony marynarskie szt. 20,00 Tabela nr

2. Wartość pieniężna ryczałtu na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia Lp. Przedmiot Wartość w zł 1 2 3 1 Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funk cjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej noszących umundurowanie typu wojsk lądowych i lotniczych 250,00 2 Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funk cjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej noszących umundurowanie typu marynarki wojennej 300,00 3 Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla gene-rała 650,00 4 Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla admi-rała 650,00 5 Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla Ko mendanta Głównego Straży Granicznej oraz zastępcy Komendanta Głów nego Straży Granicznej 350,00 Załącznik nr 3 WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO PRZYS¸UGUJÑCEGO FUNKCJONARIUSZOM STRA˚Y GRANICZNEJ MIANOWANYM NA WY˚SZY STOPIE¡ (w złotych) Wyszczególnienie Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie typu wojsk lądowych Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie typu marynarki wojennej Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie typu wojsk lotniczych na kolejny stopień gene rała Straży Granicznej 1151,96 pułkownik (komandor) mianowany na stopień generała brygady Straży Granicznej / kontradmira ła Straży Granicznej 8928,611 5778,641 8404,631 9333,712 6183,742 8810,732 1 2 3 4 Dziennik Ustaw Nr 89 — 4166 — Poz. 623 1 2 3 4 na stopień majora Straży Granicznej (komandora podporucznika Straży Granicznej) 182,00 70,00 96,00 po raz pierwszy na sto pień w korpusie oficerów 376,00 445,00 290,00 po raz pierwszy na sto pień w korpusie chorą żych 196,00 336,00 190,00 po raz pierwszy na sto pień w korpusie podofi cerów 196,00 260,00 190,00 1 Wartość równoważnika nieuwzględniająca należności płaszcza letniego i szalika letniego. 2 Wartość równoważnika uwzględniająca należności płaszcza letniego i szalika letniego.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-05-30
Data wydania: 2006-05-17
Data wejścia w życie: 2006-04-01
Data obowiązywania: 2006-04-01
Data uchylenia: 2011-04-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 89 poz. 623