Dz.U. 2006 nr 93 poz. 647

647 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 225

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb składania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, zwanego dalej „SPOT”, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lip ca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828).

§2.

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPOT, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Roz woju, składa do instytucji pośredniczącej w zarządza niu SPOT, zwanej dalej „instytucją pośredniczącą”, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional nego, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór okreś la załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek składany jest przez podmiot ubiegają cy się o dofinansowanie określony w treści wniosku jako beneficjent.

§3.

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa oryginał wniosku wraz z dwiema kopiami po świadczonymi za zgodność z oryginałem przez pod miot uprawniony do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

2. Oryginał wniosku stanowi wydruk formularza wypełnionego przy użyciu aktualnego programu kom puterowego udostępnianego przez instytucję płatni czą (generator wniosków), podpisany przez podmiot uprawniony do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

3. Do wniosku załącza się dokumenty wymienione w treści formularza wniosku oraz inne wymagane przez instytucję zarządzającą SPOT, zwaną dalej „in stytucją zarządzającą”, lub instytucję pośredniczącą. Załączniki składa się w oryginale lub kopii poświad czonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu ubiegają cego się o dofinansowanie.

§4.

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dostarcza wniosek osobiście lub korespondencyjnie na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu wraz z wersją elektroniczną wnio sku zapisaną na nośniku elektronicznym, w szczegól ności dyskietce, płycie CD lub DVD.

2. Forma elektroniczna wniosku jest sporządzana przy użyciu generatora wniosków.

3. W przypadku braku możliwości zamieszcze nia we wniosku wymaganych danych należy prze kazać wyjaśnienia przy piśmie przekazującym wnio sek.

§5. Aktualne informacje dotyczące składania wniosków, w szczególności harmonogramu składania wniosków, publikowane są na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu lub wskazanej tam innej stronie interneto wej.

§6. Po wpłynięciu wniosku instytucja pośredniczą ca nadaje mu numer, którym ubiegający się o dofinan sowanie posługuje się w korespondencji dotyczącej wniosku.

§7.

1. W przypadku projektów, dla których wyma gana jest akceptacja Komisji Europejskiej zgodnie z art. 25 i 26 rozporządzenia nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z późn. zm., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31), podmiot ubiegający się o dofi nansowanie, w terminie jednego miesiąca od daty za wiadomienia o decyzji Komisji Europejskiej o przyzna niu dofinansowania ze środków Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT, przekazu je, na wezwanie instytucji pośredniczącej, na wskaza ne w § 5 adresy po pięć egzemplarzy wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w języku polskim i an gielskim zgodnie z wzorem określonym przez Komisję Europejską i zamieszczonym na jej stronie interneto wej.

2. Instytucja pośrednicząca, po przeprowadzeniu oceny poprawności sporządzenia wniosku, przekazuje go za pośrednictwem instytucji zarządzającej do Ko misji Europejskiej. Po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską instytucja pośrednicząca informuje pod miot ubiegający się o dofinansowanie o wyniku tej oceny.

§8. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie mo że zaktualizować dane zawarte we wniosku niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli uzyska na to zgodę instytucji pośredniczącej, pod wa runkiem że wielkość udziału środków przyznanych na dofinansowanie projektu określona w umowie o dofi nansowanie projektu oraz istota projektu zostaną za chowane.

§9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ra mach SPOT określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§10. Wzory dokumentów, o których mowa w § 2 i 9, obowiązują w okresie realizacji SPOT. § 1

1. Do wniosków o dofinansowanie projektu zło żonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. § 1

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składa nia oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ra mach Sektorowego Programu Operacyjnego Trans port na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2683). § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka Dziennik Ustaw Nr 93 — 4422 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4423 — Poz. 647 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. (poz. 647) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 93 — 4424 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4425 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4426 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4427 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4428 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4429 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4430 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4431 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4432 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4433 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4434 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4435 — Poz. 647 Oświadczenie beneficjenta Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załącz niki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu. …………………………………………………….. …………………………………………………….. (podpis i pieczęć) (zajmowane stanowisko) …………………………………………………….. …………………………………………………….. (imię i nazwisko) * Proszę o użycie (data) liter drukowanych. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4436 — Poz. 647 ……………………………………………………….. (nazwa właściwego organu) numer umowy ………………………. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ……………………………………………………………………………….. (tytuł Projektu) numer ………………………………… w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 w ramach Priorytetu …………………………………………………………………………… (nazwa z wniosku) w ramach Działania …………………………………………………………………………….. (nazwa z wniosku) w ramach Poddziałania ……………………………………………………………………….. (nazwa z wniosku, jeżeli występuje) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy: Ministrem właściwym do spraw transportu, jako Instytucją Pośredniczącą w zarządzaniu Sektorowym Progra mem Operacyjnym Transport na lata 2004—2006, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………… a …………………………………………………………………………………………………………— zwaną(-nym) dalej „Beneficjentem”, (nazwa Beneficjenta, adres, NIP) reprezentowaną(-nym) przez: ………………………………………………………………………………………………………………………, (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, NIP, PESEL) na podstawie upoważnienia

1) z dnia ……………………………………….. — załącznik nr 1 do umowy. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4437 — Poz. 647 Załącznik nr 2 WZÓR ———————

1) Jeżeli podmiot jest uprawniony do oświadczania woli w imieniu Beneficjenta na podstawie innej niż pełnomocnictwo, należy wskazać w tym miejscu tę podstawę prawną, a jeżeli jest to możliwe, należy załączyć stosowny dokument do Umo wy o dofinansowanie Projektu. WST¢P Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyznanie dofinansowania na realizację Projektu ……………………………… ……………………………………….. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowe go Programu Operacyjnego Transport oraz Uzupełnienia Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, a także określenie praw i obowiązków stron niniejszej Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarzą dzania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. Artykuł 1 Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszej Umowie o dofinansowanie Projektu, zwanej dalej „Umową”, jest mowa o:

1) Projekcie — rozumie się przez to Projekt ………………………………………………………………., zgłoszony we wniosku zarejestrowanym dnia …………………………….., o numerze ………………………., zaopiniowany i rekomendowany przez Komitet Sterujący w uchwale nr ……., z dnia …………………………….. oraz zaakceptowany decyzją nr ……. ministra właściwego do spraw transportu z dnia ……………………………..;

2) Instytucji Zarządzającej — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3) Instytucji Pośredniczącej — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu;

4) dofinansowaniu — rozumie się przez to przyznane przez Instytucję Pośredniczącą środki w wysokości okreś lonej w art. 2 ust. 2 niniejszej Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sekto rowego Programu Operacyjnego Transport na realizację Projektu;

5) przekazaniu dofinansowania — rozumie się przez to wypłacenie przez Instytucję Pośredniczącą refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, w wysokości określonej w art. 2 ust. 2, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;

6) Beneficjencie — rozumie się beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Pla nie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), a także beneficejnta końcowego (final beneficiary) w ro zumieniu art. 9 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego prze pisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999 r., Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 14, t. 1, str. 31);

7) Programie — rozumie się przez to Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004—2006, zwany dalej „SPOT”;

8) Priorytecie — rozumie się przez to ………………………………………………………………………………………………………….; (wpisać nazwę z wniosku)

9) Działaniu — rozumie się przez to …………………………………………………………………………………………………………….; (wpisać nazwę z wniosku)

10) Poddziałaniu — rozumie się przez to ……………………………………………………………………………………………………….; (wpisać nazwę, jeśli występuje, z wniosku) 1

1) rachunku bankowym Beneficjenta — rozumie się przez to rachunek wyodrębniony dla celów realizacji Pro jektu należący do Beneficjenta albo gdy Projekt realizowany jest przez inny podmiot niż Beneficjent rachu nek, z którego dokonywane są płatności w ramach rozliczeń bezpośrednio z wykonawcami, albo rachunek pożyczki na prefinansowanie, o numerze …………………………………. w ………………………………………………………. . (nazwa i adres banku) Powyższe dane dotyczące rachunku bankowego potwierdza dokument stanowiący załącznik nr 2 do Umo wy; 1

2) rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej — rozumie się przez to rachunek SPOT o numerze ………………………………………………, w Narodowym Banku Polskim; 1

3) wydatkach kwalifikowanych — rozumie się przez to wydatki poniesione przez Beneficjenta zgodnie z rozpo rządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy infrastruk turalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004 r., Polskie wy danie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 122), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 448/2004/WE”, oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu; Dziennik Ustaw Nr 93 — 4438 — Poz. 647 1

4) wkładzie własnym Beneficjenta — rozumie się przez to środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Be neficjenta oraz inne źródła finansowania określone w załączniku nr 3 do Umowy w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra mach Programu; 1

5) finansowym zakończeniu Projektu — rozumie się przez to termin rozliczenia ostatniego kontraktu — datę zapłacenia ostatniej faktury przez Beneficjenta; 1

6) nieprawidłowościach — rozumie się przez to wszelkie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub prawa krajowego wynikające z działania lub zaniechania ze strony podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budże tach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem. Artykuł 2 Zasady finansowania projektu

1. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą ………………………………… PLN (słownie: ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… PLN).

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu o łącznej maksymalnej wartości do ………………………………… PLN (słownie: ……………………………………………. …………………………………………………………… PLN), w wysokości nieprzekraczającej …………………. % wydatków kwalifikowanych.

3. Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć na realizację Projektu wkład własny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, w kwocie co najmniej ………………………………… PLN (słownie: ……………………………………………………… ……………………………………………………….. PLN), co stanowi co najmniej ………………… % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wydatki niekwalifikowane, przewidywane do po niesienia w ramach Projektu, oraz inne wydatki niezbędne do realizacji Projektu, w tym związane ze zmniej szeniem przez Instytucję Pośredniczącą wysokości dofinansowania projektu.

5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć koszty utrzymania rachunku bankowego Beneficjenta ze środków włas nych. Koszty utrzymania rachunku bankowego mogą być kosztami kwalifikowanymi, o ile zostały przewi dziane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz załączniku nr 6 do niniejszej Umowy. Benefi cjent zobowiązuje się pokryć koszty operacji finansowych, które nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

6. Wzrost całkowitego kosztu Projektu w czasie realizacji Projektu, w stosunku do kosztu określonego w ust. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą. Beneficjent jest zobo wiązany do zapewnienia środków na sfinansowanie różnicy.

7. Zmniejszenie w okresie realizacji całkowitego kosztu Projektu powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowa nia proporcjonalnie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, z zachowaniem procentowego udziału do finansowania określonego w ust. 2 i 3.

8. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z reali zacją Projektu.

9. Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w umo wie z wykonawcą zobowiązania wykonawcy do wyrażenia bezwarunkowej zgody na cesję na rzecz Instytu cji Pośredniczącej wszelkich praw wynikających z ustanowionego przez Beneficjenta zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy zgodnie z art. 147—151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień pu blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) skutecznej w przypadku nienależytego realizowania zamówie nia. Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o odstąpieniu od zabezpieczenia.

10. Strony umawiają się, że ustanawiają następujące zabezpieczenie właściwej realizacji Projektu: …………………. ………………………………………………………… zgodnie z listą zabezpieczeń prawnych stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Instytucja Pośrednicząca zwraca zabezpieczenie po 5 latach od daty zatwierdzenia Pro jektu do realizacji. Instytucja Pośrednicząca w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decy zję o odstąpieniu od zabezpieczenia. 1

1. Beneficjent ustanowi zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 10, na rzecz Instytucji Pośredniczącej najpóź niej przed podpisaniem niniejszej Umowy. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej i w terminie przez nią okreś lonym, ustanowienie zabezpieczenia może nastąpić po podpisaniu umowy. Zabezpieczenie obejmuje kwo tę pełnego dofinansowania przyznanego w ramach niniejszej Umowy. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4439 — Poz. 647 Artykuł 3 Okres realizacji projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowym Projektu — sta nowiącym załącznik nr 5 do Umowy, i Planem finansowym Projektu — stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.

2. Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia ……………………………………………….. . Termin zakończenia Projektu następuje z dniem jego finansowego zakończenia, jednak nie później niż do dnia …………………………………………………………… .

3. Termin zakończenia Projektu określony w ust. 2 może zostać zmieniony za zgodą Stron, w formie aneksu do Umowy, po uprzednim uzasadnieniu przez Beneficjenta powodu zmiany, przy założeniu, że Beneficjent może złożyć wniosek do Instytucji Pośredniczącej o refundację wydatków poniesionych z tytułu realizacji Projektu najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r.

4. Wniosek o sporządzenie aneksu do Umowy Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej w ciągu 30 dni przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3.

5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi prze pisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zasadami postępowania przyjętymi przez Instytucję Zarzą dzającą lub Instytucję Pośredniczącą. Artykuł 4 Tryb realizacji Projektu

1. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania i kontroli Projektu opracowa ne i przedłożone Instytucji Pośredniczącej przed dniem podpisania Umowy. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na przedłożenie procedur po dniu podpisania Umowy.

2. Instytucja Pośrednicząca, w terminie 30 dni od dnia wskazanego w ust. 1, opiniuje procedury zarządzania i kontroli Projektu. W przypadku opinii pozytywnej z zastrzeżeniami lub negatywnej Instytucja Pośredniczą ca wskazuje braki lub niewłaściwe postanowienia procedur zarządzania i kontroli Projektu oraz wyznacza termin na uzupełnienie braków lub dostosowanie istniejących procedur w zakresie wskazanym w opinii.

3. Wewnętrzne procedury zarządzania i kontroli Projektu określają w szczególności:

1) podział zadań w ramach realizacji Projektu pomiędzy poszczególne komórki w jednostce organizacyjnej Beneficjenta, z zachowaniem podziału funkcji związanych z przygotowaniem wniosków o wypłatę środ ków;

2) zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem poszczególnych za dań;

3) opis procedur związanych z wykonywaniem wszystkich zadań danej jednostki w Projekcie, określający niezbędne czynności, terminy wykonania, komórki i stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie;

4) listy kontrolne określające szczegółowy zakres prowadzonych działań dla porównania stanu faktycznego z pożądanym;

5) instrukcje obiegu dokumentów w ramach Projektu i ich archiwizacji, w tym dokumentów finansowych.

4. Pozytywne zaopiniowanie przez Instytucję Pośredniczącą procedur zarządzania i kontroli Projektu stanowi warunek ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 5. Artykuł 5 Warunki płatności

1. Dofinansowanie może zostać przekazane w formie płatności okresowych i płatności końcowej jako refun dacja dokonanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane w wysokości proporcjonalnej do udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w całkowitych wydatkach kwalifikowanych, tj. …… % (wskaźnik z art. 2 ust. 2), objętych Wnioskiem Beneficjenta o płatność.

3. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4440 — Poz. 647

4. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 1 mie siąca od daty zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w pkt 1—3, pod warunkiem:

1) dostarczenia Instytucji Pośredniczącej przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego Wniosku Benefi cjenta o płatność według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Naro dowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.) i załączników, uzasadniających i potwierdzających realizację Pro jektu lub jego części zgodnie z Harmonogramem rzeczowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy;

2) wykazania odpowiednich dowodów księgowych potwierdzających uzyskanie przychodów w sytuacji, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt w trakcie realizacji generuje przychody;

3) przedstawienia szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, zgodnie z wzorem przekazanym przez Instytucję Pośredniczącą;

4) dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.

5. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej Instytucja Pośrednicząca przekaże Beneficjentowi dofinansowanie niezwłocznie po ich wpłynięciu.

6. Beneficjent może składać Wniosek Beneficjenta o płatność nie częściej niż raz w miesiącu.

7. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji złożonego przez Beneficjenta Wniosku Beneficjenta o płat ność i załączonych do niego dokumentów w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia do Instytucji Po średniczącej pod warunkiem prawidłowego wypełnienia wniosku oraz wszystkich załączników. Po zakoń czeniu weryfikacji wniosku o refundację wydatków Instytucja Pośrednicząca przesyła pismo do Benefi cjenta informujące o jej wynikach. W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca podejmie decyzję o przepro wadzeniu wizyty kontrolnej na miejscu realizacji projektu, refundacja poniesionych przez Beneficjenta wy datków może nastąpić jedynie w wyniku potwierdzenia prawidłowej realizacji projektu zgodnie z wyma ganiami prawa wspólnotowego, krajowego oraz wytycznymi Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarzą dzającej.

8. W przypadku gdy Beneficjent nie osiąga wartości wskaźników zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy, Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dokonywanie refundacji kosztów poniesionych przez Benefi cjenta.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym Wniosku Beneficjenta o płatność lub w załączo nych do niego dokumentach Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości zgodnie z żądaniem Instytucji Pośredniczącej, zawartym w piśmie, o którym mowa w ust.

7. Do czasu uzyskania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości Instytucja Pośrednicząca nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania.

10. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje przychody z tytułu sprzedaży, dzierża wy, usług rejestracji lub opłat lub innych równoważnych wpływów uzyskanych w ramach realizacji Pro jektu w okresie jego dofinansowania, kwota dofinansowania zostaje pomniejszona o kwotę przychodu uzyskanego. Przychody te są odliczane od kosztów kwalifikowanych Projektu w całości lub proporcjonal nie, w zależności od tego, czy zostały one uzyskane w całości lub jedynie w części w ramach realizacji Projektu. 1

1. Płatność końcowa w wysokości 5 % kwoty dofinansowania realizowanego Projektu, tj. kwota ………………….. …………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………………………………………………. PLN), zostanie przekazana Beneficjentowi pod następującymi warunkami:

1) Beneficjent przedłoży Instytucji Pośredniczącej końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu;

2) Instytucja Pośrednicząca dokona pozytywnej weryfikacji końcowego sprawozdania z realizacji Projektu;

3) Beneficjent przedstawi wszystkie szczegółowe dokumenty księgowe w terminach określonych w rozpo rządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowe go Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń;

4) dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej;

5) w uzasadnionych przypadkach — gdy Komisja Europejska zaakceptuje sprawozdanie końcowe z realiza cji programu i przekaże kwotę płatności końcowej do Polski. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4441 — Poz. 647 1

2. W przypadku gdy Projekt zostanie zrealizowany po koszcie niższym niż oszacowano we wniosku o przyzna nie dofinansowania, Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na prze prowadzenie dodatkowych działań zmierzających do pełnego wykorzystania przyznanego dofinansowania określonego w art. 2 ust. 2, a zgodnych z celami Projektu określonymi we wniosku o przyznanie dofinanso wania. 1

3. W przypadku gdy Beneficjent nie wyda w danym roku środków zgodnie z Planem finansowym Projektu, sta nowiącym załącznik nr 6 do Umowy, to kwota dofinansowania wskazana w art. 2 ust. 2 może zostać po mniejszona o niewydane, a zaplanowane środki. 1

4. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia, aby zestawienie wydatków było szczegółowe, a wyniki były uzyskiwane z systemów księ gowania na podstawie dokumentów pomocniczych;

2) przestrzegania obowiązków dotyczących procesu przygotowywania Wniosku Beneficjenta o płatność;

3) zapewnienia, że płatności w ramach Projektu są prawidłowo dokonywane oraz że odpowiednia doku mentacja finansowa jest dostępna i archiwizowana do celów kontroli;

4) realizacji Projektu zgodnie z celami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinan sowanie;

5) przekazywania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej niezbędnych informacji oraz zapewnienia tym instytucjom możliwości weryfikacji kwalifikowalności ponoszonych wydatków. Artykuł 6 Zamówienia publiczne

1. Wszystkie wydatki ponoszone przez Beneficjenta w ramach realizacji Projektu muszą być zgodne z krajowy mi i wspólnotowymi przepisami z zakresu zamówień publicznych, w szczególności z zasadą uczciwej kon kurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Beneficjent jako Zamawiający jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego. Wykaz zamówień publicznych udzielanych przez Beneficjenta w ramach Projektu zo stał określony w załączniku nr 9 do Umowy.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić istnienie i stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnych z obowiązującym prawem, które stanowią wyodrębnioną cześć wewnętrznych procedur zarzą dzania i kontroli Projektu, o których mowa w art. 4.

4. Beneficjent zobowiązuje się do bezwzględnego poddania się kontroli uprzedniej zamówień publicznych spra wowanej przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 8 do Umowy.

5. Zgodnie z zapisami zawartymi w Uzupełnieniu SPOT, przygotowując specyfikację istotnych warunków za mówienia (SIWZ), Beneficjent powinien oprzeć się na Warunkach Kontraktowych FIDIC stosownych dla po szczególnych rodzajów kontraktów:

1) warunki kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawia jącego — Czerwona Książka FIDIC 1999;

2) warunki kontraktów na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicz nych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę — ˚ółta Książka FIDIC 1999;

3) warunki kontraktów dla przedsięwzięć EPC (Engineer, Procure, Construct — Dobór urządzeń, dostawa, budowa) i pod klucz — Srebrna Książka FIDIC 1999.

6. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji dotyczących postępowa nia, a w szczególności: kopii wymaganych ustawą ogłoszeń o zamówieniu, informacji o gotowości podda nia się kontroli uprzedniej (po opracowaniu SIWZ), kopii protokołu prac komisji przetargowej, kopii wszyst kich umów z wykonawcami oraz aneksów do tych umów.

7. Beneficjent przechowuje, w sposób gwarantujący nienaruszalność, wszystkie dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez 3 lata od wypłacenia przez Instytucję Płatniczą na rzecz Instytucji Pośredniczącej płatności końcowej w ramach Programu, jednak nie krócej niż 4 lata od zakończe nia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4442 — Poz. 647 Artykuł 7 Kontrole i nieprawidłowości

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się wszelkiej kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą bądź inne krajowe lub wspólnotowe organy inspekcji i kontroli2).

2. Szczegółowy tryb kontroli określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w spra wie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kon troli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

3. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do kontroli wszystkich faktur lub innych dowodów księgowych świadczących, że wydatki zostały poniesione prawidłowo i kwalifikowały się do dofinansowania ze środ ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz iż faktycznie zostały poniesione. Beneficjent jest zobowiązany, na żądanie uprawnionego podmiotu, do przekazania w trakcie trwania kontroli również in nych dokumentów związanych z realizacją projektu.

4. W przypadku gdy Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca lub inna upoważniona przez nią osoba lub instytucja, na skutek przeprowadzonej kontroli lub na podstawie informacji uzyskanych od innego or ganu kontrolującego, stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu przez Beneficjenta dofinan sowania:

1) niezgodnie z przeznaczeniem lub Umową o dofinansowanie Projektu,

2) bez zachowania procedur, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),

3) przez pobranie go w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent niezwłocznie zwraca tę część środków finansowych, co do której zostały stwierdzone nieprawi dłowości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonej od dnia przekazania tej części środków.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca może wstrzy mać dalsze finansowanie Projektu.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 3, lub na podstawie informacji uzyskanych od innego organu kontrolującego zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które uniemożliwiają dalszą re alizację Projektu, Instytucja Pośrednicząca zaprzestaje dalszego finansowania Projektu.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 i 6, odpowiednio Instytucja Pośred nicząca lub Instytucja Zarządzająca, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8. W przypadku znacznej modyfikacji Projektu w ciągu 5 lat od daty zatwierdzenia Projektu do realizacji Bene ficjent jest zobowiązany do zwrotu przekazanych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z żądaniem zwrotu wystawionym przez Instytucję Pośredniczącą.

9. Przez znaczną modyfikację należy rozumieć modyfikację Projektu, która wpływa na jego charakter lub warunki wdrożenia albo przyznaje jakimkolwiek podmiotom znaczne korzyści, jak również modyfikację dotyczącą cha rakteru własności danej rzeczy lub obiektu, zaprzestania działalności gospodarczej bądź zmiany lokalizacji.

10. W związku z każdym stwierdzonym przypadkiem dokonania nienależnych wypłat przez Beneficjenta w ra mach realizacji projektu Instytucja Pośrednicząca podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do odzyska nia równowartości nienależnie wypłaconych kwot wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zale głości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania tej części środków. 1

1. Jeżeli Beneficjent nie zwróci kwot, o których mowa w ust. 10, zgodnie z żądaniem oraz w terminie oznaczo nym przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucja Pośrednicząca:

1) podejmuje działania prawne zmierzające do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot;

2) dokonuje potrącenia wypłaconych nienależnie kwot, powiększonych o naliczone odsetki z kwoty kolej nych refundacji. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4443 — Poz. 647 ———————

2) Kontrola może być przeprowadzana w stosunku do wszystkich Beneficjentów m.in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Urzędy Kontroli Skarbowej właściwe ze względu na miejsce siedziby Beneficjenta. W stosunku do Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego instytucją kontrolującą są dodatkowo Regionalne Izby Obrachunkowe. 1

2. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowa nych wobec niego. 1

3. Beneficjent zagwarantuje Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz osobom lub organom okreś lonym w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegóło we zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontro li pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001 r., Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 13

2) dostęp do wszelkich dokumentów odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach Programu i wymaganych dla odpowiedniej ścieżki audytu. 1

4. Beneficjent, który jest jednostką sektora finansów publicznych, jest zobowiązany do przeprowadzania au dytu Projektu, zgodnego ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicz nych, wydanymi przez Ministra Finansów, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania niniejszej Umowy. 1

5. Beneficjent, który nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jest zobowiązany do przeprowadzenia za każdy rok kalendarzowy obowiązywania niniejszej Umowy audytu zewnętrznego Projektu przez podmiot zatrudniający osoby o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy z zakresu funkcjonowania Programu oraz po siadający wymagane prawem uprawnienia. 1

6. Wyniki audytu Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej nie później niż w terminie trzech miesię cy następujących po roku, za który audyt jest wykonywany. Audyt ten może również zostać przeprowadzo ny na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, która poinformuje Beneficjenta o tym fakcie nie później niż do koń ca roku kalendarzowego, za który ma być przeprowadzony audyt. Artykuł 8 Monitorowanie

1. Instytucja Pośrednicząca wykonuje czynności z zakresu monitorowania wykonania Umowy (monitorowa nie).

2. Monitorowanie realizacji Projektu odbywa się na podstawie wskaźników określonych w załączniku nr 7 do Umowy.

3. Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego informowania Instytucji Pośredniczącej o postępach w realizacji Projektu, w tym do składania sprawozdań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie Beneficjent jest zobowiązany do po informowania o tych zmianach Instytucji Pośredniczącej wraz z uzasadnieniem i podaniem przyczyny ich powstania. Zmiany powyższe mogą zostać wprowadzone za zgodą Instytucji Pośredniczącej w formie anek su do Umowy.

5. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej albo odpo wiedniego kodu księgowego wszystkich transakcji związanych z Projektem oraz do zapewnienia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności tak, aby możliwa była identyfikacja Projektu i poszczególnych operacji bankowych.

6. Beneficjent jest również zobowiązany do przekazywania, we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą terminie, wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których zażądają one w czasie obowiązywania Umowy w okresie 3 lat od dnia otrzymania płatności końco wej z Instytucji Płatniczej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej.

7. Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z ust. 3 i 5 może spowodować zawieszenie refundacji wydatków lub żądanie zwrotu przekazanej już części dofinansowania. Artykuł 9 Działania informacyjno-promocyjne

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących środków informacyjnych i promocyj nych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie realizowanych przez państwa członkowskie środków informacji dotyczących wsparcia dla Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000 r., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115). Dziennik Ustaw Nr 93 — 4444 — Poz. 647 W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

1) prowadzenia efektywnej współpracy z Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji zadań informacyjno -promocyjnych wynikających z Planu działań informacyjno-promocyjnych zapisanego w rozdziale 8 Uzu pełnienia SPOT;

2) umieszczenia tablic reklamowych oraz stałych tablic pamiątkowych dla inwestycji infrastrukturalnych dostępnych dla ogółu społeczeństwa;

3) prowadzenia innych działań, do których Beneficjent zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie pro jektu złożonym w Instytucji Pośredniczącej.

2. Tablice reklamowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umieszczane w miejscu realizacji Projektu. Tablice ta kie powinny mieć powierzchnię przeznaczoną do wskazania udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w finansowaniu kosztów Projektu.

3. Tablice reklamowe muszą mieć wymiary odpowiednie do skali działań. Szczegółowe wymiary tablic okreś la Instytucja Pośrednicząca.

4. Część tablicy reklamowej przeznaczona dla Wspólnoty musi spełniać następujące kryteria:

1) zajmować co najmniej 25 % całkowitej powierzchni tablicy;

2) zawierać flagę wspólnotową i następujący tekst: PROJEKT CZ¢ÂCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNI¢ EUROPEJSKÑ;

3) wielkość liter użytych do wskazania finansowego udziału Unii Europejskiej nie może być mniejsza niż wielkość napisu wskazującego na udział krajowy;

4) wskazywać nazwę zaangażowanego finansowo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia tablic reklamowych nie później niż sześć miesięcy po zakończe niu realizacji Projektu i jednocześnie zastąpienia tablic reklamowych stałymi tablicami pamiątkowymi.

6. Stałe tablice pamiątkowe powinny zostać umieszczone w miejscach powszechnie dostępnych, które repre zentują Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo, oprócz fla gi Wspólnoty, taka tablica pamiątkowa wskazuje na wkład Wspólnoty oraz informuje o zaangażowanym funduszu.

7. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania jednolitej identyfikacji wizualnej, określonej przez Instytucję Pośredniczącą, na wszystkich wydawanych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu. Artykuł 10 Przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych

1. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w szczególności przepisów o konkurencji i udzielaniu zamówień publicznych, ochronie środowiska oraz równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

2. Beneficjent zobowiązuje się nie wykorzystywać udzielonej mu pomocy w celu zaniżania w sposób nieuza sadniony cen, które praktykuje, oraz nie podejmować działań zmierzających do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw konkurencyjnych poprzez oferowanie nadmiernych korzyści w stosunku do proponowa nych zwyczajowo. Artykuł 11 Okres przechowywania dokumentów

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, finanso wania i kontroli Projektu w sposób uporządkowany, w ………………………………………………………………………., (adres) począwszy od daty zawarcia Umowy, poprzez okres realizacji Projektu i co najmniej w okresie 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej z Instytucji Płatniczej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji księgowej operacji określonych w za łączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegó łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania Dziennik Ustaw Nr 93 — 4445 — Poz. 647 korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 64 z 06.03.2001), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 438/2001/WE”, w takim stopniu, w jakim to możliwe, w formie elektronicznej.

3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, fi nansowania i kontroli Projektu na żądanie, w celu przeprowadzenia kontroli dokumentacji i kontroli na miej scu, osobom lub organom określonym w art. 7 rozporządzenia nr 438/2001/WE.

4. Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu określonego w ust. 1, a Benefi cjent zobowiązuje się do podporządkowania temu zaleceniu. Artykuł 12 Warunki rozwiązania i wygaśnięcia umowy

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Benefi cjent:

1) w terminie 3 miesięcy od podpisania Umowy nie rozpoczął realizacji Projektu. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się ogłoszenie o wszczęciu pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz nego w ramach realizacji Projektu;

2) nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie;

3) wykorzystał środki dofinansowania niezgodnie z przedmiotem Umowy;

4) utrudnia lub odmawia poddania się kontrolom;

5) zmodyfikował przedmiot dofinansowania lub przeznaczenie dofinansowanej inwestycji bez uzgodnie nia;

6) w określonym terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

7) nie stosuje się do zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej;

8) nie przestrzega ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych lub postanowień Umowy dotyczących udzielania i kontroli zamówień publicznych;

9) nie przestrzega regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej;

10) nie stosuje się do zasad kontroli uprzedniej zamówień publicznych, o której mowa w art. 6 ust. 4.

2. Beneficjent może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 1 miesiąc.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pobranych do tychczas kwot, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mo wa w ust. 2.

4. Umowa wygasa w przypadku:

1) wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań;

2) wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w Umowie. Artykuł 13 Właściwość sądu

1. Wątpliwości związane z realizacją Projektu oraz z interpretacją Umowy będą rozwiązywane w drodze kon sultacji pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

2. Strony niniejszej Umowy będą dążyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją Umowy. W razie niemożności pozasądowego rozstrzygnięcia sporu sądem właści wym jest sąd miejsca siedziby Instytucji Pośredniczącej. Artykuł 14 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wypowiedzenie albo rozwiązanie za porozumieniem Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4446 — Poz. 647

2. Wszelkie zawiadomienia i wnioski wymagane lub dozwolone niniejszą Umową, jak również jakiekolwiek uzgodnienia między Stronami przewidziane niniejszą Umową, aby zachować swoją ważność, muszą być przekazane w formie pisemnej na następujące adresy: Instytucji Pośredniczącej: ………………………………………………………………………………………………………………………., Beneficjenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy: — ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), — ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), — ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), — ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Pośredniczącej.

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 — dokument poświadczający prawo osoby podpisującej Umowę o dofinansowanie do re prezentacji Beneficjenta;

2) załącznik nr 2 — dokument potwierdzający dane dotyczące rachunku bankowego Beneficjenta;

3) załącznik nr 3 — Zestawienie źródeł finansowania;

4) załącznik nr 4 — Lista zabezpieczeń prawnych;

5) załącznik nr 5 — Harmonogram rzeczowy Projektu;

6) załącznik nr 6 — Plan finansowy Projektu;

7) załącznik nr 7 — Zestawienie wskaźników do monitorowania projektu;

8) załącznik nr 8 — Zasady kontroli uprzedniej postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport;

9) załącznik nr 9 — Wykaz zamówień publicznych udzielanych przez Beneficjenta w ramach Projektu;

10) załącznik nr 10 — Schemat przepływu środków finansowych u Beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca Beneficjent ………………………………………………. ………………………………………………. (podpis i data) (podpis i data) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4447 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4448 — Poz. 647 Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4449 — Poz. 647 Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4450 — Poz. 647 Załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4451 — Poz. 647 Załącznik nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4452 — Poz. 647 Załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Dziennik Ustaw Nr 93 — 4453 — Poz. 647 Załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu) Zasady kontroli uprzedniej (ex ante) postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport CZ¢Âå OGÓLNA I. Zasady ogólne

1. Zasady kontroli ex ante postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów Europejskie go Funduszu Rozwoju Regionalnego — Sektorowego Programu Operacyjnego Transport stanowią załącz nik do porozumień oraz umów o dofinansowanie projektów zawartych przez Instytucję Pośredniczącą z in nymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT).

2. Zasady dotyczą sposobu postępowania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wykonywania zadań związa nych z prowadzeniem kontroli uprzedniej (ex ante) udzielania zamówień z udziałem środków pochodzących z EFRR — SPOT, wynikających z umów o dofinansowanie projektów.

3. Kontrolą uprzednią (ex ante) zostaną objęte czynności zamawiającego na dowolnym etapie postępowania, dokonane po zawarciu Umowy o dofinansowanie Projektu, bez względu na to, czy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania już się rozpoczęły. Natomiast w przypadku czynno ści postępowania o udzielenie zamówienia dokonanych przez zamawiającego przed zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu mogą podlegać kontroli następczej (ex post) Instytucji Pośredniczącej. Kontro lą następczą (ex post) Instytucji Pośredniczącej mogą zostać objęte również czynności postępowania o udzielenie zamówienia dokonane przez zamawiającego po zawarciu umowy o dofinansowanie.

4. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zadania Instytucji Pośredniczącej związane z prowadzeniem kontroli uprzedniej (ex ante) mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zasady odnoszą się więc do za wartych w porozumieniach zadań stanowiących obowiązek albo uprawnienie Instytucji Pośredniczącej i stanowią zalecany sposób postępowania przy ich wykonywaniu, w przypadku gdy Instytucja Pośredniczą ca podejmie decyzję o przeprowadzeniu kontroli konkretnej czynności postępowania.

5. Każdy Beneficjent, któremu przyznano dofinansowanie Projektu, jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), również w przypadku, gdy udział środków publicznych w wartości zamówienia jest niższy niż 50 %, jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty 100 000 euro.

6. Kontrolą ex ante zamówień publicznych objęci są wszyscy beneficjenci, którym przyznano dofinansowanie zarówno na podstawie umowy, jak i decyzji właściwego ministra w rozumieniu art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.).

7. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

1) Zamawiającym — oznacza to Beneficjenta — stronę Umowy o dofinansowanie Projektu współfinanso wanego ze środków ERDF — SPOT, której przyznane jest dofinansowanie, a w przypadku, gdy wydatki, których dofinansowanie będzie dotyczyć, nastąpiły przed zawarciem takiej Umowy — podmiot, który zło żył wniosek o dofinansowanie Projektu, albo podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych;

2) uprawnieniach lub obowiązkach Instytucji Pośredniczącej, oznacza to, że jej zadania mogą być powierzo ne innemu podmiotowi w drodze porozumienia lub pisemnego upoważnienia.

8. Odpowiedzialność za prawidłowość kontroli ponosi Instytucja Pośrednicząca. Odpowiedzialność ta nie mo że być zniesiona przez upoważnienie do jej wykonywania przez inne podmioty.

9. W przypadku gdy wszczęcie postępowania przez Zamawiającego nastąpiło przed zawarciem Umowy o do finansowanie Projektu, Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy — Prawo zamówień publicznych, a także odpowiednio Zasad.

10. Instytucja Pośrednicząca, wykonując zadania z zakresu kontroli udzielania zamówień, w razie wątpliwości co do interpretacji przepisów ustawy — Prawo zamówień publicznych będzie kontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu Zamówień Publicznych wyznaczoną przez Prezesa tego urzędu. 1

1. Czynności kontrolne Instytucji Pośredniczącej nie powinny powodować istotnych utrudnień w prowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z tym Instytucja Pośrednicząca w każdym przypadku będzie oceniać, czy wszystkie czynności wskazane w umowie o dofinansowanie, któ re nie mają charakteru obligatoryjnego, powinny być wykonywane. 1

2. Instytucja Pośrednicząca w ramach kontroli ex ante pełni funkcję organu kontrolującego, a nie organu za twierdzającego poszczególne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 1

3. Od wyników kontroli ex ante poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Instytucja Pośrednicząca może uzależnić przyznanie lub utrzymanie dofinansowania Projektu albo refunda cję poniesionych przez Beneficjenta — Zamawiającego wydatków. Instytucja Pośrednicząca ma prawo od stąpienia od Umowy o dofinansowaniu Projektu w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych lub obowiązków wynikających z przepisów Umowy o dofinansowanie. 1

4. W przypadku realizacji dużych projektów, tj. takich, których wartość przekracza 50 000 000 euro, Instytucja Pośrednicząca rekomenduje, mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia kontroli następczej Ko misji Europejskiej, sporządzanie przez Beneficjenta oprócz wersji polskiej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego także wersji angielskiej. II. Wymagania wobec osób prowadzących kontrolę

1. Kontrola jest prowadzona w imieniu Instytucji Pośredniczącej. Może ją prowadzić na podstawie pisemnego upoważnienia:

1) pracownik Instytucji Pośredniczącej lub inna osoba wyznaczona przez Instytucję Pośredniczącą, lub

2) osoba reprezentująca inny podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca zawarła stosowne porozumienie.

2. Od udziału w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej powinny zostać wyłączone osoby, które:

1) uczestniczyły w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego przy gotowaniem po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

2) pozostają w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowac twa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwią zane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub członkami organów osób praw nych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym lub Wykonawcą albo były członkiem władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

4) pozostają z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie Zamawiającego lub Wyko nawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. III. Zakres kontroli

1. Zakres kontroli uzależniony jest od wartości zamówienia.

2. W postępowaniach o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 5 mln euro w przypadku dostaw i usług lub 10 mln euro w przypadku robót budowlanych Instytucja Pośrednicząca uwzględnia fakt obliga toryjnej kontroli uprzedniej (ex ante) prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W tym wy padku Instytucja Pośrednicząca odstępuje od sprawdzenia zgodności postępowania o udzielenie zamówie nia publicznego z przepisami ustawy — Prawo zamówień publicznych.

3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 2, działania Instytucji Pośredniczącej koncentrują się na mo nitorowaniu i kontrolowaniu celowości, autentyczności i efektywności wydatkowania środków publicz nych, jakimi są środki ERDF, oraz zgodności ich wydatkowania z zapisami Umowy o dofinansowanie Pro jektu.

4. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrolę udzielania zamówień publicznych, a w szczególności po stępowań o wartości zamówienia poniżej kwot wymienionych w ust. 2, zgodnie z opracowanymi przez In stytucję Pośredniczącą, po przyznaniu dofinansowania, planami kontroli dla każdego Projektu, zwanymi da lej „Planami Kontroli Projektów”. Na podstawie Planów Kontroli Projektów opracowywane będą Kwartal ne Plany Kontroli zamówień publicznych Instytucji Pośredniczącej. Wszystkie plany kontroli oparte będą na doborze próby do kontroli, z zachowaniem zasady co najmniej jednego postępowania kontrolnego na do Dziennik Ustaw Nr 93 — 4454 — Poz. 647 wolnym etapie postępowania dla każdego projektu w okresie jego realizacji, a w szczególności dotyczyć bę dą postępowań:

1) które w ocenie Instytucji Pośredniczącej obarczone są szczególnie wysokim ryzykiem naruszeń procedu ry udzielania zamówień;

2) w trakcie których Instytucja Pośrednicząca stwierdzi, mając na względzie przeciętną wysokość dofinan sowania projektu w zarządzanym przez nią programie, iż finansowe skutki nieprawidłowości w postępo waniu mogą być istotne;

3) w mniej konkurencyjnych trybach udzielania zamówień (bez ogłoszenia), tj. w trybach negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, a także w postępowaniach, co do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4.

5. Plany kontroli stanowić będą dokumenty tylko do użytku wewnętrznego Instytucji Pośredniczącej. Zama wiający będzie pisemnie uprzednio informowany o podejmowanych działaniach kontrolnych.

6. Poza kontrolami wynikającymi z opracowanych przez Instytucję Pośredniczącą (zgodnie z ust.

4) planów kon troli czynności kontrolne mogą być podejmowane na dowolnym etapie procedury postępowania, w szcze gólności gdy Instytucja Pośrednicząca uzyskała informacje o nieprawidłowościach w postępowaniu.

7. Kontrola postępowań o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot wymienionych w ust. 2 może poza kontrolą celowości, autentyczności i efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zgodności ich wydatkowania z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu obejmować także kontrolę prawidłowości stosowania procedury udzielania zamówienia.

8. O stwierdzonych nieprawidłowościach w stosowaniu ustawy — Prawo zamówień publicznych Instytucja Pośrednicząca informuje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. CZ¢Âå SZCZEGÓ¸OWA Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od czynności o charakterze obligatoryjnym jedynie w drodze zmiany porozumienia lub umowy określających charakter tych czynności. Podjęcie czynności o charakterze fa kultatywnym powinno natomiast wynikać z planów kontroli, o których mowa w art. III ust. 4 części ogólnej Za sad. I. Czynności poprzedzające podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu

1. Instytucja Pośrednicząca sprawdzi zarówno fakt istnienia u Zamawiającego wewnętrznych procedur udzie lania zamówień, regulaminów wewnętrznych, jak i ich stosowanie.

2. Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m.in. dokumenty poświadczające dokonanie czynności w ramach prowadzonych uprzednio postępowań o udzielenie zamó wienia, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień publicznych, wyniki kontroli pro wadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, oraz inne dokumenty.

3. Instytucja Pośrednicząca nie ocenia prawidłowości przeprowadzonych dotychczas przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Brak wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych lub fakt niestosowania dotychczas ustawy — Prawo zamówień publicznych nie stanowi przeszkody przyznania dofinansowania, powinien być jednak traktowany jako informacja nakazująca zwrócenie szczególnej uwagi na sposób wydatkowania środków pu blicznych. II. Kształtowanie Umowy o dofinansowanie Projektu

1. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do:

1) odstąpienia od Umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej z Zamawiającym, w przypadku nieprzestrze gania przezeń ustawy — Prawo zamówień publicznych lub obowiązków dotyczących udzielania zamó wień publicznych, wynikających z tej Umowy;

2) wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrze żeń co do prawidłowości ich wydatkowania;

3) zobowiązania Zamawiającego do przekazywania Instytucji Pośredniczącej ogłoszeń o prowadzonych po stępowaniach (niezwłocznie po wszczęciu postępowania); Dziennik Ustaw Nr 93 — 4455 — Poz. 647

4) zobowiązania Zamawiającego do niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o wszczęciu po stępowania kontroli ex ante zamówień publicznych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak i wyników tej kontroli, a także do informowania o wszczęciu i wyniku kontroli zamówień publicznych przez inne uprawnione podmioty;

5) podejmowania czynności kontrolnych, w szczególności delegowania przedstawiciela Instytucji Pośredni czącej do udziału w pracach komisji przetargowej. III. Czynności kontrolne przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wartości zamówienia i harmonogramie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze wskazaniem planowanych termi nów przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ogłoszenia, zawarcia umów, a także informacje o wszelkich zmianach w ww. zakresie wraz z podaniem ich przyczyn.

2. Po opracowaniu SIWZ Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o gotowości poddania się kontroli ex ante.

3. Zamawiający ocenia, na podstawie wartości zamówienia, prawidłowość przygotowania SIWZ i wybór try bu postępowania. Wartość zamówienia wiąże się bezpośrednio z wielkością udzielanego dofinansowania i determinuje stosowanie niektórych przepisów ustawy — Prawo zamówień publicznych. Ten aspekt kon troli powinien być wykonywany ze szczególną starannością.

4. Ocena SIWZ dotyczy w szczególności:

1) oceny prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia; ocenie powinny podlegać przede wszystkim obiek tywizm opisu przedmiotu zamówienia, przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji, poprzez eliminację zapisów mogących preferować konkretnych wykonawców oraz zgodność opisu przedmiotu zamówienia z przepisami umowy o dofinansowanie;

2) oceny istotnych postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków Umowy albo wzoru Umowy, jeśli zostały zawarte w SIWZ;

3) oceny kompletności SIWZ;

4) oceny prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia.

5. Kontrola powinna polegać na ocenie spełniania przesłanek zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy Zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony); jeżeli w danym przy padku zastosowanie konkretnego trybu udzielania zamówienia wymaga uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wyboru trybu, kontrola Instytucji Pośredniczącej ograni cza się do ustalenia posiadania przez Zamawiającego takiej decyzji. Zamawiający ma obowiązek przekaza nia do Instytucji Pośredniczącej kopii powyższej określonej decyzji niezwłocznie po jej uzyskaniu. IV. Czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających publikowane są zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zamówień publicznych, a także dodatkowo:

1) Zamawiający zobowiązany jest przekazywać Instytucji Pośredniczącej kopię dokumentu będącego dowo dem na przekazanie do publikacji i publikację ogłoszenia, jak również informację o miejscu publikacji tre ści ogłoszenia (zarówno na stronach www, jak i w oficjalnym publikatorze) niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a w przypadku gdy publika cja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest obowiązkowa — Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zamówień publicznych;

2) Instytucja Pośrednicząca zamieszcza na swoich stronach internetowych informację o adresach www, miejscach publikacji ogłoszeń, w których została zamieszczona przez poszczególnych zamawiających treść wszystkich ogłoszeń o postępowaniach o zamówienie publiczne.

2. Zamawiający w przypadku każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informuje Instytu cję Pośredniczącą w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczęciem prac komisji przetargowej o dacie i miejscu pierwszego posiedzenia.

3. Udział przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w pracach komisji przetargowej opiera się na następują cych zasadach:

1) Instytucja Pośrednicząca informuje Zamawiającego o delegowaniu swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji przetargowej niezwłocznie po podjęciu wiadomości o rozpoczęciu prac komisji prze targowej; Dziennik Ustaw Nr 93 — 4456 — Poz. 647

2) kierownik Zamawiającego powołuje przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w skład komisji przetargo wej zgodnie z opisem zadań w pkt 3—6;

3) przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej uczestniczy w pracach komisji przetargowej na etapie oceny ofert, w charakterze członka komisji, do którego zadań należy doradztwo w zakresie objętym odpowie dzialnością Instytucji Pośredniczącej, obserwowanie prac pozostałych członków komisji przetargowej, natomiast nie ma on prawa głosu w procesie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej;

4) członkostwo w komisji przetargowej przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej nie pozostaje w sprzecz ności ze swobodą wyboru Wykonawcy przez członków komisji wyznaczonych przez kierownika Zama wiającego, jak i jego odpowiedzialnością za prawidłowość przebiegu postępowania;

5) podpisanie przez przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej protokołu postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego świadczy o sprawowaniu kontroli ex ante podczas przedmiotowego postępowania;

6) przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej jest związany w zakresie udziału w pracach komisji przetargowej tajemnicą służbową. V. Czynności po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia

1. Instytucja Pośrednicząca, w ramach postępowań objętych kontrolą ex ante, może zwrócić się do Zamawia jącego o przekazanie ostatecznego Projektu Umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udziela nie zamówienia; przed jej zawarciem kontroli podlega treść Umowy, a w szczególności jej zgodność z wa runkami określonymi w SIWZ.

2. Instytucja Pośrednicząca nie ingeruje w treść Umowy, o ile jest ona zgodna z prawem i w sposób dosta teczny zabezpiecza przekazane Zamawiającemu środki publiczne.

3. W przypadku podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą kontroli ex ante Umowy Zamawiający nie może za wrzeć Umowy do czasu przekazania mu wyników kontroli.

4. Zamawiający przed zawarciem Umowy z Wykonawcą informuje Instytucję Pośredniczącą o wyniku każde go postępowania i planowanym terminie zawarcia Umowy.

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu Umowy z Wykonawcą przekazuje Instytucji Pośredniczącej orygi nał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Umowy oraz wszystkich aneksów do Umowy, a na żądanie Instytucji Pośredniczącej również wszystkie bądź wskazane kopie załączników.

6. W przypadku zmiany zawartej Umowy z Wykonawcą Zamawiający informuje Instytucję Pośredniczącą o ko nieczności i powodach zawarcia Umowy zmieniającej Umowę podstawową. Ust. 1—5 stosuje się odpo wiednio. VI. Procedura rozstrzygania sporów

1. W sytuacji gdy wystąpi istotna rozbieżność opinii pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosowaniu ustawy — Prawo zamówień publicznych, co rodzić może zagrożenie odstąpienia od Umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję Pośredniczą cą, Zamawiający ma prawo przedstawić wyjaśnienia lub argumenty, które jego zdaniem świadczą o prawi dłowości przeprowadzonego postępowania. W tym przypadku stanowisko Zamawiającego może być po parte opiniami podmiotów zewnętrznych.

2. Przedstawione stanowisko Zamawiającego podlega ocenie Instytucji Pośredniczącej, w oparciu o przepisy ustawy — Prawo zamówień publicznych i zapisy Umowy o dofinansowanie Projektu.

3. W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca ma istotne wątpliwości co do interpretacji przepisów ustawy — Prawo zamówień publicznych stosowanej przez Zamawiającego, może zwrócić się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o opinię. Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest ostateczna i wiąże strony Umowy o dofinansowanie Projektu. Dziennik Ustaw Nr 93 — 4457 — Poz. 647 Dziennik Ustaw Nr 93 — 4458 — Poz. 647 Załącznik nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu …………………………………………………………………………………… (tytuł i nr Projektu)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-06-02
Data wydania: 2006-05-25
Data wejścia w życie: 2006-06-02
Data obowiązywania: 2006-06-02
Data uchylenia: 2007-02-06
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 93 poz. 647