Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady współpracy pomiędzy insty tucjami finansowymi, upoważnionymi do gwaran towania długu celnego, zwanymi dalej „instytu cjami finansowymi” a Głównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwa nym dalej „Narodowym Funduszem”, oraz

2) wzory formularzy zabezpieczenia finansowego w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i gwarancji bankowej.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

2) decyzji — rozumie się przez to decyzję Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska o: a) przeznaczeniu środków pochodzących z zabez pieczenia finansowego, wniesionego przez wprowadzającego sprzęt, na sfinansowanie kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu — o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, b) zwrocie zabezpieczenia finansowego wniesio nego przez wprowadzającego sprzęt — o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

§3.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska i Narodowy Fundusz współpracują z instytucjami fi nansowymi przez wzajemne przekazywanie niezbęd nych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji mogących mieć wpływ na ważność złożonych doku mentów lub podejmowanych czynności w celu termi nowej realizacji należności tytułem udzielonych zabez pieczeń.

2. Informacje o zmianach mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowa nych czynności, w tym o wszystkich zmianach doty czących osób uprawnionych do podpisywania decyzji i zabezpieczeń finansowych, są przekazywane nie zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian.

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1:

1) Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska dokonuje rozliczenia zabezpieczenia finansowego w termi nie do dnia 30 kwietnia roku następującego po ro ku, w którym je wniesiono, i przekazuje instytucji finansowej oraz Narodowemu Funduszowi: a) decyzje, b) wykaz osób uprawnionych do podpisywania decyzji, wraz z wzorami podpisów tych osób;

2) Narodowy Fundusz przechowuje, złożone przez wprowadzającego sprzęt, dokumenty potwierdza jące wniesienie zabezpieczenia finansowego i ewi dencjonuje rozliczenia zabezpieczeń finansowych na podstawie decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) instytucje finansowe: a) przesyłają jeden egzemplarz dokumentów, po twierdzających wniesienie zabezpieczenia fi nansowego, do Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, b) terminowo regulują zobowiązania na rzecz Na rodowego Funduszu, wynikające z decyzji, w zakresie rozliczenia zabezpieczenia finanso wego, c) zabezpieczają wszelkie dokumenty przekazane przez Narodowy Fundusz.

§4.

1. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy instytucją finansową a Narodowym Funduszem okre śla umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawie rać, w szczególności:

1) zobowiązanie instytucji finansowej do: a) przekazywania Narodowemu Funduszowi listy osób upoważnionych do podpisywania doku mentów zabezpieczeń finansowych, ze wskaza niem imienia, nazwiska, numeru dowodu oso bistego, stanowiska oraz wzoru podpisu osoby uprawnionej, oraz b) niezwłocznego informowania Narodowego Funduszu o wszystkich zmianach mogących Dziennik Ustaw Nr 95 — 4489 — Poz. 662 662 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). mieć wpływ na ważność złożonych dokumen tów, w tym o wszystkich zmianach dotyczących osób upoważnionych, o których mowa w lit. a — nie później niż w terminie 3 dni od dnia wy stąpienia zmian;

2) zobowiązanie Narodowego Funduszu do nie zwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu zabezpieczenia finansowego lub je go zmianie, a także o przyjęciu zmiany tego zabez pieczenia.

§5.

1. Wzór formularza zabezpieczenia finansowe go w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu sta nowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 95 — 4490 — Poz. 662 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. (poz. 662) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO W FORMIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ WPROWADZAJÑCEGO SPRZ¢T ZA NIEWYKONANIE OBOWIÑZKU ZBIERANIA, PRZETWARZANIA, ODZYSKU, W TYM RECYKLINGU, I UNIESZKODLIWIANIA ZU˚YTEGO SPRZ¢TU Formularz potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu żytego sprzętu. Polisa seria: …………………………. nr: ………………………… Nazwa Zakładu Ubezpieczeń: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ubezpieczenie na okres roczny: ……………………………………… Ubezpieczenie nowe/wznowione*: ………………………………….. Ubezpieczający (imię i nazwisko / nazwa): …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (kod, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) REGON: ………………………………………………………………………… NIP: ………………………………………………………………………………. Ubezpieczony (imię i nazwisko / nazwa): ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (kod, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) REGON: ………………………………………………………………………… PESEL: ………………………………………………………………………….. NIP: ………………………………………………………………………………. Zakład Ubezpieczeń potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu żytego sprzętu. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obo wiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektryczne go i elektronicznego (Dz. U. Nr 46, poz. 332). Powyższe ubezpieczenie OC wprowadzającego sprzęt, jako jedna z form zabezpieczenia finansowego, będzie traktowane jako ubezpieczenie obowiązkowe w sytuacji, gdy wprowadzający sprzęt nie skorzysta z alternatyw nych form zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W razie niewykonania przez ubezpieczonego (wprowadzającego sprzęt) obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, odszkodowanie z tytułu przedmiotowej umo wy ubezpieczenia przysługuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, na pod stawie ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Okres ubezpieczenia: od (dzień, miesiąc, rok) ………………………………………… do (dzień, miesiąc, rok) ………………………………………………… Suma ubezpieczenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Składka Płatna jednorazowo do dnia: ……………………………….. Potwierdza się przyjęcie składki w wysokości zł: ………………………………………. (słownie złotych: ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) …………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. (miejscowość, data zawarcia umowy) (miejscowość, data wystawienia polisy) …………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. (pieczęć i podpis Ubezpieczającego) (pieczęć Zakładu Ubezpieczeń i podpis osoby wystawiającej polisę) ——————— * Niepotrzebne skreślić. Dziennik Ustaw Nr 95 — 4491 — Poz. 662 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO W FORMIE GWARANCJI BANKOWEJ …………………………………………………. (miejsce i data wystawienia) Gwarant: ………………………………………….. (nazwa gwaranta) Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (siedziba gwaranta) Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………… (nazwa wnioskodawcy) Numer z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska (o ile posiada): ……………………………………………….. Numer NIP: ………………………………………………………………. Numer REGON: ………………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (siedziba wnioskodawcy) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Beneficjent: Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Gwarancja nr …………………….. Gwarant (nazwa gwaranta) udziela gwarancji zabezpieczającej sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzy sku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, powsta łego z tego samego rodzaju sprzętu, określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który został wprowadzony przez Wniosko dawcę w …………………………… r. Maksymalna kwota gwarantowana: ………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………. …………………………………………………………………. zł). Termin ważności: od dnia …………………………………….. r. do dnia rozliczenia zabezpieczenia finansowego przez Głównego Inspek tora Ochrony Ârodowiska, przypadającego nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia przez Głównego Inspek tora Ochrony Ârodowiska Beneficjentowi decyzji ostatecznej, o której mowa w pkt 1 gwarancji. Dziennik Ustaw Nr 95 — 4492 — Poz. 662

1. W razie niewykonania obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu przez Wnioskodawcę, tj. …………………………………., Gwarant (nazwa banku gwarantującego z siedzibą) zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do uregulowania zobowiązań Wnioskodawcy, na podstawie decyzji ostatecznej Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, na rzecz Na rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (Beneficjenta) na jego rachunek nr …………………………………………………………………………………………………………………………., pro wadzony w banku …………………………………………………………………………….., do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej, na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z ustawy powołanej na wstępie, której wykonanie zabezpiecza ni niejsza gwarancja.

2. Każde żądanie Beneficjenta będzie wysłane na adres Gwaranta: (nazwa i adres Gwaranta).

3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty.

4. Gwarancja wygasa, gdy:

1) do czasu upływu terminu ważności Beneficjent nie zgłosił żądania zapłaty;

2) świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną;

3) z rozliczenia zabezpieczenia dokonanego przez Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska wynika, że nie powstało zobowiązanie Wnioskodawcy do wpłacenia określonych kwot na rzecz Beneficjenta.

5. Gwarant podejmuje się powiadomić Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska oraz Beneficjenta, na pi śmie, o wszelkich zmianach adresu, w terminie 14 dni od nastąpienia takiej zmiany.

6. Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zo bowiązanie z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, pomimo niezwrócenia jej Gwarantowi.

7. Niniejsza gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo darki Wodnej i jest nieprzenoszalna.

8. Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.

9. Wszelkie spory z tytułu niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Narodowe go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. …………………………………………………………………….. (data, podpis i pieczęć Gwaranta) Dziennik Ustaw Nr 95 — 4493 — Poz. 662

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-06
Data wydania: 2006-05-30
Data wejścia w życie: 2006-06-21
Data obowiązywania: 2006-06-21
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662