Dz.U. 2006 nr 96 poz. 667

667 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 50

1) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożar nej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho dowym od osób prawnych oraz o zmianie niektó rych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86),

2) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254),

3) ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214),

4) ustawą z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzin nych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

5) ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),

6) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

7) ustawą z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 723),

8) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

9) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083),

10) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeń stwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680), 1

1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustro jową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 1

2) ustawą z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 436), 1

3) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), 1

4) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie usta wy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 874), 1

5) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysłu gujących w razie wypadków i chorób pozostają cych w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposaże niu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), 1

6) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), 1

7) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), 1

8) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 147, poz. 1230), 1

9) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów ad ministracyjnych i ustawę — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

20) ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie usta wy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 516), 2

1) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), 2

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu blicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 2

3) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 2

4) ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836), 2

5) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnic twie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 maja 2006 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 125, 126 ust. 2, art. 127 oraz art. 130—133 usta wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), które stanowią: „Art. 12

5.

1. Komendant Główny Państwowej Stra ży Pożarnej zorganizuje Państwową Straż Pożarną w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Organizacja Państwowej Straży Po żarnej odbywa się przy utrzymaniu gotowości strażaków do podejmowa nia akcji w czasie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.” Art. 12

6. „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa dy i tryb rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciw pożarowej oraz znoszenia stano wisk, o których mowa w ust. 1, a tak że warunki przekazywania Państwo wej Straży Pożarnej dokumentów, mienia, etatów oraz środków finan sowych rozwiązywanych jednostek. Art. 12

7. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zorganizuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w zakresie okreś lonym w art. 2 ust. 1, nie później niż w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy.” „Art. 130.

1. Funkcjonariuszom pożarnictwa, któ rzy podjęli służbę w Państwowej Stra ży Pożarnej, może być nadany pierw szy stopień aspirancki lub pierwszy stopień oficerski mimo niespełnienia warunków określonych w art. 52 i 53, jeżeli wykazują wysokie kwalifikacje zawodowe i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy lub służby w jed nostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

2. W przypadku funkcjonariuszy, o któ rych mowa w ust. 1, nie mają zasto sowania przepisy art. 54.

3. Minister Spraw Wewnętrznych, w ter minie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, określi szczegółowe zasady przyznawania stopni dotych czasowym funkcjonariuszom pożar nictwa na zasadach określonych w ustawie, z uwzględnieniem przepi sów ust. 1 i 2. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4503 — Poz. 667 4.a) Funkcjonariuszom pożarnictwa w sta nie spoczynku, którzy zostaną powoła ni lub mianowani na odpowiednie sta nowiska służbowe w Państwowej Stra ży Pożarnej, nadaje się stopnie służbo we na zasadach, o których mowa w ust. 3. Art. 13

1. W styczniu 1992 r. uposażenia straża ków wypłaca się w 25 dniu miesiąca. W każdym następnym miesiącu uposa żenia wypłaca się o 5 dni wcześniej, aż do tego miesiąca, w którym uposażenie wypłacone zostanie w pierwszym dniu miesiąca. Art. 13

2. Przepisy niniejszej ustawy odnoszące się do systemu emerytalnego i resorto wej służby zdrowia obowiązują do cza su wejścia w życie nowych regulacji prawnych w tych dziedzinach. Art. 13

3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i z 1991 r. Nr 55, poz. 23

4) w art. 46 po wyrazach „niebędących urzędnikami” przecinek zastępuje się kropką, a wyrazy „a przepi sy art. 24, 28, 31 i 32 — do funkcjonariu szy pożarnictwa niebędących urzędnika mi, pełniących służbę w organach admi nistracji państwowej” skreśla się.”;

2) art. 42 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatko wania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), który stanowi: „Art. 4

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem art. 30 i 33, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw nieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w ży cie z dniem ogłoszenia.”;

4) art. 66 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214), który stanowi: „Art. 6

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 41, art. 44 ust. 3 i art. 48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.”;

5) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), który stanowi: „Art. 6

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r., z tym że przepisy art. 13 ust. 3—8 wchodzą w życie z dniem 1 marca 1996 r.”;

6) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształto waniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który sta nowi: „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.”;

7) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

8) art. 2—6 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmia nie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 723), które stanowią: „Art.

2. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związ kach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283 i Nr 75, poz. 35

5) w art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Do praw związkowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Wię ziennej oraz strażaków Państwowej Stra ży Pożarnej stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy, z uwzględnie niem ograniczeń wynikających z odręb nych ustaw.” Art.

3.

1. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejś cia ustawy w życie, prowadzi się nadal według przepisów dotychczasowych, aż do prawomocnego ich zakończenia, z za strzeżeniem ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4504 — Poz. 667 ——————— a) Dodany przez art. 1 pkt 70 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 723), która weszła w życie z dniem 23 stycznia 1997 r.

2. Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem 1 lipca 1997 r. prowadzi się nadal według przepisów dotychczaso wych. Art.

4. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podsta wie upoważnień zawartych w ustawie po wołanej w art. 1, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do cza su wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wej ścia w życie, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Admini stracji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepi sów art. 88 oraz rozdziału 11 ustawy po wołanej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1997 r.”;

9) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

10) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”; 1

1) art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpie czeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680), który stanowi: „Art. 2

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”; 1

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje or ganów administracji publicznej — w związku z re formą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 1

3) art. 2 ustawy z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 436), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”; 1

4) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształto waniu wynagrodzeń w państwowej sferze budże towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 1

5) art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 874), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

6) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozo stających w związku ze służbą w Milicji Obywatel skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen nych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o upo sażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzę dzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za wodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochro ny Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwatero waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Ins pekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stano wią: „Art. 1

5. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 11, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

7) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), który stanowi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4505 — Poz. 667 1

8) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 1

9) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: „Art. 10

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzą w życie w dniu wy borów do organów stanowiących jed nostek samorządu terytorialnego prze prowadzonych w związku z zakończe niem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.”;

20) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o po stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem przepi sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

1) art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 516), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 16—19, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), które stanowią: „Art. 1

6.

1. ˚ołnierze zawodowi oraz funkcjonariu sze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra ży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy w okresie od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nabyli prawo do renty szkoleniowej lub do renty z tytułu niezdolności do pracy, określonych w przepisach o emerytu rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zachowują prawo do tych świadczeń.

2. ˚ołnierze zawodowi oraz funkcjonariu sze, o których mowa w ust. 1, nabywa ją prawo do renty inwalidzkiej na zasa dach i warunkach określonych w prze pisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, jeżeli wystąpią z wnioskiem do właściwego organu emerytalnego o jej przyznanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny uznaje orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpie czeń Społecznych o niezdolności do pracy powstałej w czasie pełnienia służby oraz o niezdolności do samo dzielnej egzystencji, odnosząc je odpo wiednio do jednej z grup inwalidztwa określonych w przepisach o zaopatrze niu emerytalnym żołnierzy zawodo wych lub funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1.

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o któ rych mowa w ust. 2, na komisje lekar skie podległe odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właści wemu do spraw wewnętrznych, Szefo wi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego lub Szefowi Agencji Wywiadu, w celu wydania orzeczenia o inwalidz twie, związku tego inwalidztwa ze służ bą lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli zain teresowany:

1) jest uprawniony do renty szkolenio wej;

2) stał się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i ubez pieczeń rentowych z tytułu służby lub

3) zgłosił wniosek o zwiększenie renty inwalidzkiej przysługującego z tytułu inwalidztwa pozostającego w związ ku ze służbą.

5. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla żołnierzy zawodowych i funkcjona riuszy, o których mowa w ust. 2, stano wi uposażenie przeliczone w sposób określony w art. 19 ust. 1 i 2. Art. 1

7.

1. Renta rodzinna przysługująca upraw nionym członkom rodziny żołnierza za wodowego lub funkcjonariusza Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen cji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej, który podlegał obowiązkowo ubezpiecze niom emerytalnemu i rentowym, staje się, na wniosek osoby uprawnionej złożony we właściwym organie emery talnym, rentą rodzinną w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytal nym żołnierzy zawodowych lub tych funkcjonariuszy. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4506 — Poz. 667

2. Uposażenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia zmar łego żołnierza zawodowego lub funk cjonariusza, o którym mowa w ust. 1, przelicza się w sposób określony w art. 19 ust. 1 i 2.

3. Wysokość renty rodzinnej, o której mowa w ust. 1, ustala się na nowo na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy, o któ rych mowa w ust. 1. Art. 1

8.

1. ˚ołnierze zawodowi lub funkcjonariu sze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Agencji Wywiadu, Straży Granicz nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, podlegający obowiązkowo ubezpie czeniom emerytalnemu i rentowym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec których komisje lekar skie podległe odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właści wemu do spraw wewnętrznych, Szefo wi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego lub Szefowi Agencji Wywiadu orzekły niezdolność do służby, a którzy nie nabyli prawa do renty określonej w art. 16 ust. 1, nabywają prawo odpo wiednio do wojskowej lub policyjnej renty inwalidzkiej, na zasadach i wa runkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej żołnierza zawodowego lub funkcjona riusza, o którym mowa w ust. 1, stano wi uposażenie przeliczone w sposób określony w art. 19 ust. 1 i 2. Art. 1

9.

1. Od dnia wejścia w życie ustawy upo sażenie oraz inne świadczenia pienięż ne żołnierzy zawodowych, funkcjona riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Stra ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej podlegających przed tym dniem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ustala się we dług stawek, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, okreś lonych dla żołnierzy albo funkcjonariu szy, którzy przed tym dniem nie podle gali tym ubezpieczeniom.

2. W przypadku gdy składnika uposaże nia lub świadczenia pieniężnego nie można ustalić w sposób określony w ust. 1, jego wysokość przelicza się mnożąc dotychczasową kwotę składni ka uposażenia lub świadczenia pie niężnego przez współczynnik 0,8374 z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnego złotego w górę.

3. Przełożony właściwy w sprawach oso bowych żołnierzy albo funkcjonariu szy, o których mowa w ust. 1, określi w decyzji lub w rozkazie personalnym wysokość ustalonego lub przeliczone go uposażenia.” „Art. 2

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie przepisów upoważnia jących, zmienianych niniejszą ustawą, za chowują moc do czasu wejścia w życie no wych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, oraz mo gą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 2

3) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), który stanowi: „Art. 25

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 201, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia ustawy.”; 2

4) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmia nie ustawy o finansach publicznych oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 2

5) art. 2—6 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836), które stanowią: „Art.

2. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyż szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm.b)) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Szkoła Główna Służby Pożarniczej nadaje absolwentom tytuły zawodo we magistra inżyniera pożarnictwa, Dziennik Ustaw Nr 96 — 4507 — Poz. 667 ——————— b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750. magistra inżyniera, inżyniera pożar nictwa oraz inżyniera.”. Art.

3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 83

5) uchyla się art. 10 i 11. Art.

4. Funkcjonariusze Państwowej Straży Po żarnej, którzy w dniu wejścia w życie usta wy nie spełniają wymagań kwalifikacyj nych, określonych w art. 28 i w art. 36 ust. 3—7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, zachowują dotychczas zajmowane stano wiska służbowe. Art.

5. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych ustawą, o której mowa w ust. 1, zachowu ją moc do czasu wejścia w życie nowych aktów wykonawczych wydanych na pod stawie upoważnień zmienionych niniejszą ustawą. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.”; 2

6) art. 277 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328), który stanowi: „Art. 27

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r., z tym że:

1) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 107—150 i 152—154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.;

3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 paździer nika 2006 r.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 96 — 4508 — Poz. 667 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. (poz. 667) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w spe cjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejsco wymi zagrożeniami.

2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwida cji miejscowych zagrożeń;

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywioło wych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;

4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Po żarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożaro wej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciw pożarowych;

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakre sie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony lud ności;

7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Infor macji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do re alizacji jego zadań ustawowych; 8)

1) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacja mi międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 9)

1) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. ———————

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

3. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej „strażakami”. Art.

2. (uchylony)2). Art.

3. 1.

3) Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organiza cyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej al bo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w trybie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw wewnętrznych.

2. W Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej mogą pełnić służbę także strażacy Państwowej Straży Pożar nej, wyznaczeni za ich zgodą przez Komendanta Głów nego Państwowej Straży Pożarnej.

3. Minister Obrony Narodowej oraz minister właś ciwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze roz porządzenia, zasady mianowania, przenoszenia i zwal niania ze stanowisk służbowych oraz zawieszania w czynnościach służbowych strażaków, o których mo wa w ust. 2, a także organy właściwe do wymierzania im kar dyscyplinarnych. Art. 4—

6. (uchylone)4). Art.

7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) akcjach ratowniczych — rozumie się przez to dzia łania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną;

2) pomocniczych specjalistycznych czynnościach ra towniczych — rozumie się przez to działania Pań stwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej po mocy innym służbom ratowniczym, z wyłącze niem działań porządkowo-ochronnych, zastrzeżo nych dla innych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

3) staroście — należy przez to rozumieć również pre zydenta miasta w miastach na prawach powiatu. Rozdział 2 Organizacja Państwowej Straży Pożarnej Art.

8.

1. Jednostkami organizacyjnymi Państwo wej Straży Pożarnej są:

1) Komenda Główna;

2) komenda wojewódzka;

3) komenda powiatowa (miejska); 4)

5) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) Centralne Muzeum Pożarnictwa. 1a.

6) W skład komendy wojewódzkiej mogą wcho dzić ośrodki szkolenia.

2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Pań stwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowni czo-gaśnicze. 2a.

7) W ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w ust. 2, mogą być wyodrębnione czasowe posterunki Państwowej Straży Pożarnej. Peł nienie służby na czasowym posterunku jest równo znaczne z pełnieniem służby w miejscowości, w której znajduje się dana jednostka ratowniczo-gaśnicza. 3.

8) W skład jednostek organizacyjnych Państwo wej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą wchodzić jednostki ratowniczo-gaśnicze. 3a.

9) Jednostki ratowniczo-gaśnicze utworzone w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Po żarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują zadania ratownicze na obszarze i w zakresie ustalonych w po rozumieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony)

10) ; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4509 — Poz. 667 ———————

2) Przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu in walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawa o Urzę dzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Po żarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli cji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), która weszła w życie z dniem 8 listopada 2001 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Przez art. 76 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów ad ministracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 516), która weszła w życie z dniem 9 maja 2003 r.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 1.

2) szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organi zacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a w szczegól ności: a) standardy wyposażenia jednostek ratowniczo -gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w po jazdy gaśnicze i specjalne oraz w sprzęt i środki techniczne, b) normy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, c) normy wyposażenia krajowych baz sprzętu spe cjalistycznego i środków gaśniczych;

3) (uchylony)

10) ;

4) (uchylony)

10) ;

5) (uchylony)

10) . 5.1

1) Komendant Główny Państwowej Straży Po żarnej określi, w drodze zarządzenia, w celu ujednoli cenia oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki trans portowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

1) sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy sprzętu;

2) metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;

3) sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;

4) sposób rozliczania zużycia paliw. Art.

9.

1. Centralnym organem administracji rządo wej w sprawach organizacji krajowego systemu ra towniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz nych.

2. Komendanta Głównego Państwowej Straży Po żarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Stra ży Pożarnej i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrz nych.

3. Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwo wej Straży Pożarnej i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głów nego Państwowej Straży Pożarnej. Art.

10.

1. Do zadań Komendanta Głównego Pań stwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie pracą Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 2)1

2) kierowanie krajowym systemem ratowniczo-ga śniczym, a w szczególności: a) dysponowanie podmiotami krajowego syste mu ratowniczo-gaśniczego na obszarze kraju poprzez swoje stanowisko kierowania, b) ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, c) ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kra ju sprzętu specjalistycznego w ramach krajowe go systemu ratowniczo-gaśniczego, d) dysponowanie odwodami operacyjnymi i kiero wanie ich siłami, e) dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych województwa, f) organizowanie centralnego odwodu operacyj nego oraz przeprowadzanie inspekcji gotowo ści operacyjnej podmiotów krajowego syste mu ratowniczo-gaśniczego, których siły i środki tworzą centralny odwód operacyjny, g) analizowanie działań ratowniczych prowadzo nych przez podmioty krajowego systemu ra towniczo-gaśniczego, h) ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

3) analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miej scowych zagrożeń;

4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-ba dawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 5)1

3) organizowanie kształcenia, szkolenia i doskona lenia zawodowego w jednostkach organizacyj nych Państwowej Straży Pożarnej; 5a)1

4) uzgadnianie z komendantami szkół Państwo wej Straży Pożarnej programów nauczania dla za wodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnic twa; 5b)1

4) opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz spra wowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacją; 5c)1

4) nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej;

6) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów ak tów normatywnych dotyczących ochrony przeciw pożarowej i ratownictwa; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4510 — Poz. 667 ——————— 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

4) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1.

7) powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nadzór nad ich działalnością;

8) ustalanie programów i zasad szkolenia pożarni czego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2—6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża rowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.15));

9) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

10) współdziałanie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 11)1

6) prowadzenie współpracy międzynarodowej, udział w przygotowywaniu i wykonywaniu umów międzynarodowych w zakresie określonym w ustawach i w tych umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Po żarnej do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzecz pospolitą Polską umów międzynarodowych; 12)1

7) wprowadzanie podwyższonej gotowości opera cyjnej w Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środo wisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego za grożenia pożarowego; 13)1

7) organizowanie krajowych oraz międzynarodo wych ćwiczeń ratowniczych; 14)1

7) ustalanie ramowego regulaminu służby w jed nostkach organizacyjnych Państwowej Straży Po żarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału po żarniczego; 15)1

7) organizowanie działalności sportowej i ustala nie regulaminów sportowych zawodów pożarni czych oraz innych zawodów dla strażaków; 16)1

7) realizowanie zadań, wynikających z innych ustaw.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej sprawuje nadzór nad:

1) Szkołą Główną Służby Pożarniczej, w zakresie wy konywania przez nią zadań jednostki organizacyj nej Państwowej Straży Pożarnej; 2)1

8) pozostałymi szkołami, jednostkami badawczo -rozwojowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie dydaktycznym nad ośrodkami szkole nia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej kontroluje działania organów i jednostek organiza cyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej. 5.1

9) Komendant Główny Państwowej Straży Po żarnej ustali, w drodze zarządzenia, sposób przepro wadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 6.1

9) Komendant Główny Państwowej Straży Po żarnej ustali, w drodze zarządzenia, ramowy regula min służby w jednostkach organizacyjnych Państwo wej Straży Pożarnej oraz regulamin musztry i ceremo niał pożarniczy. Art. 1

1.

1. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują:

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódz kiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierowni ka straży wchodzącej w skład zespolonej admini stracji rządowej w województwie;

2) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Stra ży Pożarnej.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kom petencje określone w ustawach. Art. 11a.

1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli usta wy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest ko mendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Po żarnej.

2. W postępowaniu administracyjnym, w spra wach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miej skiego) Państwowej Straży Pożarnej — komen dant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4511 — Poz. 667 ——————— 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret czwar te ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Art. 1

2.

1. Komendanta wojewódzkiego Państwo wej Straży Pożarnej powołuje, spośród oficerów Pań stwowej Straży Pożarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej złożony po uzyskaniu zgody wojewody.

2. Komendanta wojewódzkiego Państwowej Stra ży Pożarnej odwołuje minister właściwy do spraw we wnętrznych — po zasięgnięciu opinii wojewody.

3. W przypadku braku opinii, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar nej po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwołanie. 3a.

20) W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komen dant Główny Państwowej Straży Pożarnej, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonemu oficerowi Państwowej Straży Pożarnej, na okres nie dłuższy niż miesiąc.

4. Zastępców komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek ko mendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 5.2

1) Do zadań komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2) opracowywanie planów ratowniczych na obsza rze województwa, z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

3) organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaś niczego, w tym odwodów operacyjnych, na obsza rze województwa;

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na ob szarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działa niami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwo wej Straży Pożarnej z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego na obszarze województwa;

7) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśni czego na obszarze województwa;

8) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyj nej w Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiększone go prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz nych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia poża rowego;

9) organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowni czych;

10) kontrolowanie uzgadniania projektów budowla nych w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 1

1) nadzór i kontrolowanie komendantów powiato wych (miejskich) i komend powiatowych (miej skich) Państwowej Straży Pożarnej; 1

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bez pieczeństwa i higieny służby w komendach powia towych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej; 1

3) analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną; 1

4) opracowywanie programów szkolenia i doskona lenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szko lenia i doskonalenia zawodowego, a także inicjo wanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa; 1

5) uczestniczenie w przygotowywaniu projektu bu dżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 1

6) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 5a.2

2) Do zadań komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1) współdziałanie z zarządem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw. Art. 13.2

3)

1. Komendanta powiatowego (miejskie go) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wo jewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia Dziennik Ustaw Nr 96 — 4512 — Poz. 667 ———————

20) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.24)) nie stosuje się.

2. W razie niezajęcia stanowiska lub niezaakcepto wania zgłoszonej kandydatury na stanowisko komen danta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia staroście, przedstawia się niezwłocznie kolejną kandy daturę. W przypadku braku porozumienia w stosunku do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przed stawienia staroście, na stanowisko komendanta po wiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołuje wskazanego przez wojewodę oficera Pań stwowej Straży Pożarnej.

3. Komendanta powiatowego (miejskiego) Pań stwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant woje wódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta po wiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej wyznaczo nemu oficerowi Państwowej Straży Pożarnej, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

5. Zastępców komendanta powiatowego (miej skiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spo śród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

6. Do zadań komendanta powiatowego (miejskie go) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Pań stwowej Straży Pożarnej;

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na ob szarze powiatu poprzez swoje stanowisko kiero wania;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwo wej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ra towniczych i humanitarnych poza granicę pań stwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Pol ską umów i porozumień międzynarodowych;

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został za trudniony w gminie;

9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu; 1

1) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciw pożarowych; 1

2) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa; 1

3) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności po wstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejs cowego zagrożenia; 1

4) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarni czego; 1

5) szkolenie członków ochotniczych straży pożar nych; 1

6) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycz nej i sportu z udziałem podmiotów krajowego sys temu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu; 1

7) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyj nej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwo wej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz nych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia poża rowego.

7. Do zadań komendanta powiatowego (miejskie go) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiato wym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze czypospolitej Polskiej;

2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powia tu, pod względem przygotowania do działań ra towniczych;

3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw. Art. 13a.

1. Komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3.

2. Organizację Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa statut nadany, w drodze roz porządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wnio sek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4513 — Poz. 667 ——————— 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1795. 3.2

5) Regulamin organizacyjny komendy woje wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Stra ży Pożarnej i zatwierdzany przez Komendanta Głów nego Państwowej Straży Pożarnej, po zasięgnięciu opinii wojewody. Regulamin ten nie stanowi części regulaminu organizacyjnego urzędu wojewódzkie go.

4. Regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Po żarnej. 5.2

6) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, ramową organizację komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Pań stwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem w szcze gólności:

1) podziału komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na kate gorie w zależności od liczby stałych mieszkańców odpowiednio w województwie i powiecie;

2) trybu naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) poszczególnych kate gorii;

3) rodzajów komórek organizacyjnych oraz zakresów ich działania;

4) stanowisk do kierowania poszczególnymi komór kami organizacyjnymi. W rozporządzeniu należy uwzględnić dostosowanie organizacji komend Państwowej Straży Pożarnej do realizowanych przez nie zadań ustawowych. Art. 1

4. 1.2

7) Rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powia towego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informację ta ką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie. 2.2

7) Rada powiatu (miasta) na podstawie informa cji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w za kresie ochrony przeciwpożarowej.

3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bez pieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególno ści życia lub zdrowia, wójt (burmistrz, prezydent mia sta) lub starosta może wydać komendantowi powiato wemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej pole cenie podjęcia działań w zakresie właściwości Pań stwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, lub polecenie wydane na podstawie ust. 3 nie mogą dotyczyć wyko nania konkretnej czynności służbowej. Uchwała lub polecenie nie mogą również określać sposobu wyko nania zadania przez Państwową Straż Pożarną.

5. Starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki polecenia, o którym mowa w ust. 4.

6. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, podlega nie zwłocznemu wykonaniu. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.

7. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie przedkłada sprawę ko mendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Po żarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, o którym mowa w ust. 4.

8. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia stwier dza wojewoda. Art. 1

5. (uchylony)28). Art. 1

6. (uchylony)28). Art. 1

7. 1.2

9) Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorekto rów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328).

2. Komendantów pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców powołuje spośród ofi cerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Ko mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Art. 17a.30) Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia, a także określać ich organizację i zakres działania. Art. 18.3

1)

1. Organizację i zakres działania jednost ki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw Nr 96 — 4514 — Poz. 667 ——————— 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 2

8) Przez art. 76 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 237 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), która weszła w życie z dniem 1 wrze śnia 2005 r. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora i jego zastępców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.32)).

2. Organizację i zakres działania oraz tryb powoły wania i odwoływania dyrektora Centralnego Mu zeum Pożarnictwa regulują ustawa z dnia 25 paź dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.33)) oraz ustawa z dnia 21 listo pada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.34)). Art. 1

9. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 2a Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej Art. 19a.

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa.

2. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Po żarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji ce lowej budżetu państwa. Art. 19b. W pokrywaniu części kosztów funkcjono wania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestni czyć:

1) gmina, powiat lub samorząd województwa;

2) organizatorzy imprez masowych. Art. 19c.3

5) Wykonywanie zadań zleconych szko łom Państwowej Straży Pożarnej przez osoby prawne lub fizyczne, wykraczających poza zakres ustawowych zadań, jest finansowane przez właściwego zlecenio dawcę na podstawie zawartej umowy. Art. 19d. Osoby prawne lub fizyczne mogą uczest niczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania. Rozdział 3 Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej Art.

20.

1. Akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią Państwowa Straż Pożarna. 1a. (uchylony)36).

2. Podczas wykonywania czynności, o których mo wa w art. 1 ust. 2 pkt 3, jednostki organizacyjne Pań stwowej Straży Pożarnej, biorące udział w akcjach ra towniczych, obowiązane są przestrzegać wskazań lub instrukcji osób kierujących tymi służbami. Art. 20a.

1. Państwowa Straż Pożarna może wyko rzystywać zwierzęta w akcjach ratowniczych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, gatunki i rasy zwie rząt, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe za sady ich szkolenia oraz normy wyżywienia, uwzględ niając w szczególności:

1) specjalności ratownicze;

2) kwalifikacje egzaminatorów i tryb egzaminowania;

3) wzory dokumentacji szkolenia i żywienia zwierząt. Art. 2

1.

1. Strażacy biorący udział w akcji ratowni czej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:

1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwo wych, komunalnych i prywatnych;

2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środ ków gaśniczych.

2. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyż szej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:

1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą;

2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórko wych;

3) wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym;

4) udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej;

5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejo nie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:

1) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwo wych, jednostek gospodarczych, organizacji spo łecznych i obywateli; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4515 — Poz. 667 ——————— 3

6) Przez art. 76 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. ——————— 3

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484. 3

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111. 3

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 25 li stopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicz nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

2) odstąpienia od zasad działania uznanych pow szechnie za bezpieczne.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy tryb korzystania z praw, o których mowa w ust. 2 i 3. Art. 2

2.

1. Osobie niebędącej strażakiem, która ule gła wypadkowi, oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek takiego wypadku, w związku z wypełnianiem obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1, lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, przysługują świadczenia odszkodowawcze.

2. Za użycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków transportowych, inwen tarza lub innego mienia w związku z akcją ratowniczą lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną przysługuje odszkodowanie.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowa nia, o których mowa w ust. 1 i 2. Rozdział 4 Czynności kontrolno-rozpoznawcze37) Art. 23.3

8)

1. W celu rozpoznawania zagrożeń, re alizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowa dza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwicze nia.

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przepro wadzane na podstawie:

1) rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznaw czych;

2) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ry zyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.39));

3) zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą dzie powiatowym;

4) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;

5) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stano wiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdro wia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątko wych w znacznych rozmiarach lub naruszenia śro dowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.40));

7) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w za kresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przepro wadzane w zakresie:

1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożaro wych;

2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony prze ciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowa nych w obiekcie budowlanym;

3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlane go z projektem budowlanym;

4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadze nia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;

7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okolicz ności jego rozprzestrzenienia się;

8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formuło wania zaleceń dla prowadzącego zakład.

4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrol no-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Po żarnej. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4516 — Poz. 667 ——————— 3

7) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 3

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. ——————— 40) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.

6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożaro wych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upo ważnienia do przeprowadzenia tych czynności przy najmniej na 7 dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni — przed termi nem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być dorę czone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpo średniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powin no zawierać:

1) określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) oznaczenie organu przeprowadzającego czynno ści kontrolno-rozpoznawcze;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowe go strażaka upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpo znawczych;

6) oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kon trolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowa dzenia;

7) informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych;

8) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego ter minu zakończenia kontroli;

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia z poda niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowa nego.

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno -rozpoznawczych upoważnieni do przeprowadzania tych czynności, zwani dalej „kontrolującymi”, okazują kontrolowanemu: strażak — legitymację służbową, a inna osoba — dokument tożsamości.

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kon trolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno -rozpoznawczych, a w tym:

1) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej;

2) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności;

3) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności;

4) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych doku mentów;

5) zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę moż liwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów;

6) udostępnić środki łączności i inne konieczne środ ki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie nie zbędnym do przeprowadzania czynności. 1

1. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:

1) komórki lub jednostki organizacyjne podległe Mi nistrowi Obrony Narodowej albo przez niego nad zorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Gra niczna;

2) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z im munitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 1

2. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiek tach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie infor macji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidziane mu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 1

3. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kon trolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza proto kół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona. 1

4. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważ niona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem. 1

5. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 1

6. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendanto wi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Po żarnej. Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolo wanemu lub osobie przez niego upoważnionej. 1

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) sposób sporządzania i zakres protokołów z czyn ności kontrolno-rozpoznawczych; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4517 — Poz. 667

3) warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przepro wadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;

4) zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpo znawczych;

5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz wzory zestawień tych wyników. Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą reali zację czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz ich dokumentację. Art. 2

4. (uchylony)41). Art. 2

5. (uchylony)41). Art. 2

6.

1. Komendant powiatowy (miejski) Pań stwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naru szenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie;

2) wstrzymania robót (prac), zakazania używania ma szyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpie czeństwo powstania pożaru.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Art. 2

7. Organem odwoławczym od decyzji, o któ rych mowa w art. 26, jest komendant wojewódzki Pań stwowej Straży Pożarnej. Rozdział 5 Służba w Państwowej Straży Pożarnej Art. 28.4

2) Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestęp stwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psy chiczną do pełnienia tej służby. Art. 28a.

1. Strażak pełni służbę w jednostce orga nizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ze względu na potrzeby ochrony przeciwpożaro wej strażak może być, za jego zgodą, wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania określonych zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb wyznaczania strażaków do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnienia i obowiązki. Art. 2

9.

1. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują ko misje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady, właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w ust. 1. Art. 29a.4

3)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zapew nić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych okreś li, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bez pieczeństwa i higieny służby strażaków, z uwzględnie niem wymagań:

1) bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach prze znaczonych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;

2) w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;

3) w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;

4) bezpieczeństwa i higieny służby podczas akcji ra towniczych, ćwiczeń i szkolenia. Rozporządzenie powinno ponadto uwzględniać opty malne warunki bezpieczeństwa i higieny służby w sto sunku do zadań wykonywanych przez strażaków.

3. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i hi gieną służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.44)).

4. Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, mają odpowiednie za Dziennik Ustaw Nr 96 — 4518 — Poz. 667 ——————— 4

1) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398. stosowanie do innych osób biorących udział w ak cjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. Art. 30.

1. Podejmując służbę w Państwowej Stra ży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według nastę pującej roty: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uro czyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służ bowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Âlu buję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz prze strzegać zasad etyki zawodowej”.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, ceremoniał składa nia ślubowania, z uwzględnieniem w szczególności:

1) osób uprawnionych do przyjmowania ślubowania i uczestniczenia w ślubowaniu;

2) terminów składania ślubowania;

3) przebiegu ceremoniału ślubowania. Art. 30a.4

5) Dzień 4 maja jest Dniem Strażaka. Art. 3

1. Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe, a w przy padku stanowisk, dla których przepisy ustawy przewi dują powołanie — z dniem powołania na stanowisko. Art. 31a.4

6)

1. Strażak pełniący służbę na stanowi sku służbowym zajmowanym na podstawie powoła nia może być w każdym czasie, niezwłocznie albo w określonym terminie, odwołany z tego stanowiska przez organ uprawniony do powołania.

2. Odwołanie strażaka ze stanowiska służbowego, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje rozwiązania stosunku służbowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, strażak zachowuje ostatnio zajmowane stanowisko służbowe, dla którego ustawa nie przewiduje powołania. Można go jednak przenieść na inne, co najmniej równorzęd ne stanowisko, w tej samej albo innej jednostce orga nizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Strażaka odwołanego z zajmowanego stanowi ska można przenieść do dyspozycji właściwego przeło żonego, jeśli przewiduje się powołanie (przeniesienie) odwołanego strażaka na inne stanowisko służbowe lub zwolnienie ze służby. Okres pozostawania strażaka w dyspozycji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

5. W okresie pozostawania w dyspozycji strażak zachowuje prawo do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących na ostatnio zajmowa nym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem po wstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych albo na ich wysokość.

6. W okresie pozostawania w dyspozycji strażak jest obowiązany wykonywać obowiązki służbowe na pole cenie przełożonego, w którego dyspozycji pozostaje. Art. 3

2.

1. Do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzania pełnie nia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwal niania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1, właści wi są przełożeni:

1) w Komendzie Głównej — Komendant Główny;

2) w komendzie wojewódzkiej — komendant woje wódzki; 3)4

7) w komendzie powiatowej (miejskiej) — komen dant powiatowy (miejski);

4) (uchylony)48);

5) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach — komendant szkoły;

6) w jednostce badawczo-rozwojowej — dyrektor jednostki;

7) (uchylony)49);

8) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa — dyrektor muzeum.

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, strażakowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

3. Od decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej strażakowi służy odwołanie do mini stra właściwego do spraw wewnętrznych. Art. 3

3. Akt mianowania strażaka na stanowisko służbowe powinien w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce służby;

2) termin rozpoczęcia służby;

3) rodzaj mianowania;

4) uposażenie lub zasady jego ustalania. Art. 3

4.

1. Osobę podejmującą służbę w Państwo wej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. 2.50) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szkoły, dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub Dziennik Ustaw Nr 96 — 4519 — Poz. 667 ——————— 4

5) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

8) Przez art. 76 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. 4

9) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, może skrócić okres służby przygotowawczej strażaka.

3. W razie przerwy w wykonywaniu przez strażaka obowiązków służbowych, trwającej dłużej niż 3 mie siące, przełożony może przedłużyć okres służby przy gotowawczej.

4. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. 5.5

1) Warunku określonego w ust. 4 nie stosuje się do kobiet.

6. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zo staje mianowany na stałe. Art. 35.5

2)

1. Czas służby strażaka nie może przekra czać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy.

2. Tygodniowy wymiar czasu służby strażaka, skie rowanego do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, jest określony programem nauczania.

3. Wprowadza się rozkład czasu służby strażaka:

1) zmianowy — na stanowiskach, na których wykony wanie zadań wymaga zachowania ciągłości służby;

2) codzienny — na pozostałych stanowiskach.

4. Stanowiska, o których mowa w ust. 3, w jed nostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożar nej ustalają kierownicy tych jednostek.

5. Zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych i pełnieniu dyżu rów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby.

6. Codzienny rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

7. W ramach codziennego rozkładu czasu służby strażak może być wyznaczony do pełnienia, w dowol nym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godzi ny, po których udziela się godzin wolnych od służby w odpowiednim wymiarze, lecz nie więcej niż 48 go dzin, w dniach od poniedziałku do piątku.

8. W ramach czasu wolnego strażaka można wy znaczyć do pełnienia dyżuru domowego.

9. Czas służby strażaka może być przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione ko niecznością zapewnienia ciągłości służby.

10. W przypadku wprowadzenia podwyższonej go towości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej czas służby strażaka można przedłużyć ponad normę, o której mowa w ust.

9. W takim przypadku, w zamian za czas służby strażakowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 1

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób pełnienia służby w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby, w tym:

1) czas trwania dyżuru i wykonywania zadań służbo wych w zmianowym rozkładzie czasu służby;

2) godziny rozpoczęcia i zakończenia służby;

3) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby;

4) dopuszczalny czas kierowania pojazdem samocho dowym;

5) udzielanie czasu wolnego od służby;

6) właściwość przełożonych do określania harmono gramu służby;

7) sposób pełnienia dyżurów domowych i ich wy miar;

8) grupy strażaków zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele, święta;

9) sposób prowadzenia ewidencji czasu służby. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić zapew nienie ciągłości służby w Państwowej Straży Pożarnej. 1

2. Czas służby oraz rozkład czasu służby strażaka pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akade mickiego, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków dydaktycznych i naukowych, określo nych w planach studiów i programach nauczania, re gulują przepisy ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.53))54). Dziennik Ustaw Nr 96 — 4520 — Poz. 667 ——————— 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 5

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788. 5

4) Utraciła moc na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), która weszła w życie z dniem 1 wrześ nia 2005 r. Art. 36.5

5)

1. Mianowanie lub powołanie strażaka na określone stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego wykształcenia ogólnego, kwalifikacji pożarniczych oraz stażu służby albo pracy.

2. Stanowiska służbowe w Państwowej Straży Po żarnej dzieli się na oficerskie, aspiranckie, podoficer skie i szeregowe.

3. Na stanowiskach oficerskich wymaga się posia dania co najmniej tytułu zawodowego inżyniera po żarnictwa lub uzyskania uznania kwalifikacji do wyko nywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postę powania o uznanie, nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego — in żyniera pożarnictwa.

4. Stanowiska oficerskie, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą zajmować również strażacy posiadający wy kształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwo wej Straży Pożarnej oraz:

1) tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyska nie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza rze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulo wanego technika pożarnictwa lub

2) ukończone przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 lit. a.

5. Stanowiska oficerskie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi mogą zajmować strażacy posiadający wykształcenie wyższe o kierunku przydat nym w Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiada ją tytuł zawodowy technika pożarnictwa i ukończyli przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 lit. a.

6. Na stanowiskach aspiranckich wymaga się po siadania co najmniej tytułu zawodowego technika po żarnictwa lub uzyskania uznania kwalifikacji do wyko nywania zawodu technika pożarnictwa w toku postę powania o uznanie, nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego tech nika pożarnictwa.

7. Na stanowiskach podoficerskich i szeregowych wymaga się posiadania co najmniej kwalifikacji wy maganych dla zawodu strażaka lub uzyskania uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu strażaka w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach człon kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowa nego strażaka.

8. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrz nych może wyrazić zgodę na odstępstwo od wyma gań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, na określony czas, niezbędny do uzupełnienia kwalifi kacji, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbo we w jednostkach organizacyjnych Państwowej Stra ży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do po szczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, z uwzględnie niem:

1) rodzaju stanowisk służbowych oficerskich, podofi cerskich, aspiranckich i szeregowych;

2) stażu służby lub pracy wymaganego do zajmowa nia poszczególnych stanowisk;

3) wymaganego do zajmowania niektórych stanowisk wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego;

4) stażu służby na określonych stanowiskach służbo wych, uprawniającego do zajmowania niektórych stanowisk. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić charak ter zadań wykonywanych przez strażaków na poszcze gólnych stanowiskach służbowych oraz potrzebę za pewnienia niezbędnego poziomu doświadczenia za wodowego i kwalifikacji strażaków. Art. 36a.5

6)

1. Strażacy podlegają okresowemu opi niowaniu służbowemu, które ma na celu:

1) stworzenie podstaw do określenia indywidualne go programu rozwoju zawodowego;

2) motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykony wania przez strażaków obowiązków i zadań wy mienionych w powierzonym zakresie obowiązków służbowych na danym stanowisku;

3) ustalenie przydatności do służby, ocenę wywiązy wania się z obowiązków służbowych oraz przydat ności na zajmowanym stanowisku;

4) wyłanianie kandydatów do mianowania i powoła nia na wyższe stanowiska służbowe oraz awanso wania na wyższe stopnie służbowe. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4521 — Poz. 667 ——————— 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1.

2. W przypadku strażaków — nauczycieli i nauczy cieli akademickich opiniowanie służbowe dotyczy również wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym5

4) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.57)).

3. Opinie służbowe wydają:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych — o Komendancie Głównym Państwowej Straży Po żarnej;

2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — o swoich zastępcach, komendantach woje wódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komen dancie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ko mendantach pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorze Centralnego Muzeum Pożar nictwa oraz dyrektorze Centrum Naukowo-Badaw czego Ochrony Przeciwpożarowej;

3) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożar nej — o zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Po żarnej;

4) komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, dy rektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej — odpowiednio: o zastępcy ko mendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, za stępcy dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnic twa, zastępcy dyrektora Centrum Naukowo-Ba dawczego Ochrony Przeciwpożarowej;

5) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Stra ży Pożarnej — o zastępcy komendanta powiatowe go (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

6) o strażakach niewymienionych w pkt 1—5 — prze łożony uprawniony do mianowania (powołania) strażaka na dane stanowisko służbowe.

4. Wydający opinię służbową albo upoważniony przez niego przełożony strażaka zapoznaje z nią opi niowanego w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia.

5. Strażak, który nie zgadza się z treścią opinii, mo że wnieść, za pośrednictwem wydającego opinię, od wołanie do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z nią.

6. Jeżeli opinia została wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Komen danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, odwo łanie nie przysługuje. Jednakże strażak może zwrócić się do organu, który wydał opinię, z wnioskiem o jej zmianę.

7. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania może zaskarżoną opinię:

1) utrzymać w mocy;

2) uchylić w całości i wydać nową;

3) uchylić w całości i polecić wydanie nowej opinii z uwzględnieniem wskazanych okoliczności.

8. Opinia wydana wskutek odwołania jest osta teczna. Ostateczną opinię włącza się do akt osobo wych strażaka.

9. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej może zmienić albo uchylić opinię wydaną przez przełożonych, o których mowa w ust. 3 pkt 2—6, w przypadku:

1) ujawnienia nowych istotnych okoliczności, które nie były znane w toku opiniowania;

2) stwierdzenia, że opinia została wydana z narusze niem przepisów o opiniowaniu.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, zmiana opinii na niekorzyść strażaka może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym opinia stała się ostateczna. 1

1. Zmiana opinii na korzyść strażaka może nastą pić w każdym czasie. 1

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki i tryb opiniowania strażaka, a w szczególności:

1) częstotliwość wydawania opinii służbowych;

2) kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu;

3) sposoby zapoznawania z nimi strażaków oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych;

4) wzory arkuszy opinii służbowej. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić ochro nę interesów strażaka i sprawność postępowania. Art. 3

7.

1. Strażak otrzymuje dokumenty osobiste stwierdzające pełnienie służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i wzory do kumentów osobistych, organy właściwe do ich wyda wania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach. Art. 37a. Strażakowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych zgodnie z jego kwalifikacja mi na innym stanowisku w tej samej jednostce orga nizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na okres do 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W okresie tym strażakowi przysługuje uposażenie stosownie do zaj Dziennik Ustaw Nr 96 — 4522 — Poz. 667 ——————— 5

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104. mowanego stanowiska, lecz nie niższe od dotychcza sowego. Art. 37b. 1.5

8) Strażak może być delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organi zacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w tej samej lub w innej miejscowości z urzędu albo na własny wnio sek.

2. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu 2 lat, chyba że strażak wyraża zgodę na dłuż szą delegację. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może w wyjątkowych przypadkach przedłu żyć czas delegacji do 12 miesięcy. Art. 37c.

1. Strażak może być przeniesiony do peł nienia służby w innej miejscowości na własny wnio sek lub za jego zgodą.

2. Strażak może być przeniesiony z urzędu do peł nienia służby w innej jednostce organizacyjnej w tej samej miejscowości.

3. Strażak może być przeniesiony z urzędu do jed nostki organizacyjnej w innej miejscowości, w razie:

1) posiadania lokalu mieszkalnego w miejscowości będącej siedzibą jednostki organizacyjnej, w której ma pełnić służbę, albo w miejscowości pobliskiej;

2) braku możliwości przeniesienia na niższe stano wisko służbowe w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2;

3) pełnienia służby w tej samej jednostce organiza cyjnej przez małżonków albo osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, jeżeli między tymi osobami istnieje stosu nek podległości służbowej. Art. 37d. 1.5

9) Do delegowania albo przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej są właściwi:

1) Komendant Główny — na obszarze kraju;

2) komendant wojewódzki — na obszarze wojewódz twa.

2. Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 3

8.

1. Strażaka przenosi się na niższe stanowi sko służbowe w razie:

1) wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe;

2) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wy konywania czynności na zajmowanym stanowi sku.

2. Strażaka można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadkach:

1) orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia go na stanowisko równorzędne;

2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej;

3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;

4) likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia strażaka na równorzęd ne stanowisko.

3. Strażaka można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego prośbę.

4. Strażak, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko z przyczyn określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby. Art. 39.60)

1. Strażaka zawiesza się w czynnościach służbowych, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, w ra zie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarże nia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne.

2. Strażaka można zawiesić w czynnościach służ bowych, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nieumyślne albo postępowania dyscyplinarnego, je żeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu uzyskania prawomocnego wyro ku sądu, chyba że zawieszenie nastąpiło z powodu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

4. Wniesienie odwołania od zawieszenia w czyn nościach służbowych albo jego przedłużenia nie wstrzymuje wykonania decyzji o zawieszeniu lub prze dłużeniu okresu zawieszenia. Art. 40. (uchylony)61). Art. 4

1.

1. Strażak wybrany do organów związku ochotniczych straży pożarnych nie traci uprawnień strażaka.

2. Strażak, który przed wyborem do organów związku ochotniczych straży pożarnych pełnił służbę Dziennik Ustaw Nr 96 — 4523 — Poz. 667 ——————— 5

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

1) Przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 723), która weszła w życie z dniem 23 stycz nia 1997 r. w Państwowej Straży Pożarnej, zachowuje prawo po wrotu do służby po zakończeniu kadencji. Art. 4

2. 1.6

2) Strażak podlega okresowym profilak tycznym badaniom lekarskim. 1a.6

3) Kierownik jednostki organizacyjnej Państwo wej Straży Pożarnej nie dopuszcza do służby strażaka nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego z badań, o których mowa w ust. 1.

2. Strażak może być skierowany z urzędu lub na je go wniosek do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 29, w celu dokonania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby lub związku przyczynowego poszczególnych schorzeń ze służbą. 2a.6

4) Strażak podlega okresowej ocenie sprawno ści fizycznej. 3.6

5) Minister właściwy do spraw wewnętrznych mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia stra żaka w sposób umożliwiający prawidłowe wykonywa nie obowiązków służbowych, określi, w drodze rozpo rządzenia, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej, w tym:

1) rodzaje profilaktycznych badań lekarskich;

2) zróżnicowanie częstotliwości profilaktycznych ba dań lekarskich i oceny sprawności fizycznej w za leżności od wieku i płci strażaka oraz warunków pełnienia służby;

3) sposób przeprowadzania próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej;

4) sposób ewidencjonowania wyników oceny sprawności fizycznej;

5) wzór indywidualnej karty oceny sprawności fi zycznej. Art. 4

3.

1. Zwolnienie ze służby następuje w dro dze rozwiązania stosunku służbowego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2. Strażaka zwalnia się ze służby w przypadkach:

1) orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej nie zdolności do służby;

2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 4)6

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicz nego lub przestępstwo skarbowe umyślne;

5) zgłoszenia przez niego pisemnego żądania zwol nienia — w terminie do 3 miesięcy;

6) utraty obywatelstwa polskiego.

3. Strażaka można zwolnić ze służby w przypad kach:

1) (uchylony)67);

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo inne niż określone w ust. 2 pkt 4;

3) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z ty tułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;

4) likwidacji jednostki albo jej reorganizacji połą czonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne stanowisko nie jest możli we; 4a) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

5) z innych niż określone w pkt 2—4a ważnych przy czyn, jeżeli dalsze pozostawanie w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiąz ków służbowych; 6)6

8) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. 4.6

9) W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a w od niesieniu do służby przygotowawczej po upływie 3 miesięcy, od dnia ogłoszenia decyzji o likwidacji jed nostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej al bo jej reorganizacji. 5.70) Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie ust. 3 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu opinii zakła dowej organizacji związkowej, reprezentującej danego strażaka. Art. 43a. Stosunek służbowy strażaka wygasa z dniem jego śmierci lub uznania go za zmarłego. Art. 4

4.

1. W razie uchylenia prawomocnego wy roku skazującego lub prawomocnego orzeczenia Dziennik Ustaw Nr 96 — 4524 — Poz. 667 ——————— 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

3) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

4) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

7) Przez art. 1 pkt 27 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 61. 6

8) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 70) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. o warunkowym umorzeniu postępowania karnego i wydania w nowym postępowaniu prawomocnego wyroku uniewinniającego lub prawomocnego posta nowienia o umorzeniu postępowania przygotowaw czego na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu po stępowania karnego, uchyleniu ulegają wszystkie skutki, jakie wynikły dla strażaka w postępowaniu dyscyplinarnym przeprowadzonym w związku z po pełnieniem przestępstwa stanowiącego przedmiot rozstrzygnięcia.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowiły przesłanki inne niż tylko oskarżenie o popełnienie przestępstwa, o uchyleniu skutków, jakie wynikły dla strażaka w wyniku postępowania dyscyplinarnego, decyduje minister właściwy do spraw wewnętrz nych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postępowania w sprawach o wykroczenia.

4. W razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyzna czenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stop nia lub kary wydalenia ze służby, uchyleniu ulegają skutki, jakie wynikły dla strażaka w związku z wyzna czeniem na niższe stanowisko lub obniżeniem stopnia. O uchyleniu pozostałych skutków decyduje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 4

5.

1. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 lub art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4a nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że strażak wystąpił z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zwolnie nie.

2. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2 nie może na stąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia zaprzesta nia służby z powodu choroby, chyba że strażak wy stąpił z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zwol nienie. Art. 4

6. Strażaka — kobietę nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży lub w czasie urlopu macierzyń skiego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5. Art. 4

7.

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zwalnia ze służby:

1) oficerów;

2) innych strażaków — w przypadkach, o których mo wa w art. 43 ust. 3 pkt 5.

2. Pozostawienie w służbie strażaka w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2, wymaga zgo dy Komendanta Głównego Państwowej Straży Po żarnej. Art. 4

8.

1. Strażak zwolniony ze służby otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby oraz, na swój wnio sek, opinię o służbie.

2. Strażak może żądać sprostowania świadectwa służby oraz odwołać się do wyższego przełożonego od opinii o służbie w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, treść świadectwa służby, opinii o służbie oraz sposób i tryb ich wyda wania i prostowania, z uwzględnieniem w szczegól ności:

1) przełożonych uprawnionych do wydawania świa dectw służby i opinii o służbie;

2) niezbędnych danych, które powinny być zamiesz czone w świadectwie służby i opinii o służbie;

3) trybu wydawania i prostowania świadectw służby oraz odwoływania się od opinii o służbie;

4) przełożonych uprawnionych do dokonywania sprostowań w świadectwie służby oraz rozpoz nawania odwołań od opinii o służbie. Art. 4

9. 1.7

1) Strażak zwolniony ze służby na pod stawie art. 43 ust. 2 pkt 3—5 lub ust. 3 pkt 2 przed upływem 5 lat od ukończenia nauki w ramach służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej lub szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, koszty, o których mowa w ust. 1, warunki ich zwracania oraz przypad ki zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów, z uwzględnieniem w szczególności:

1) wysokości kosztów podlegających zwrotowi i spo sobu ustalania ich wysokości;

2) organów uprawnionych do ustalania tych kosztów i ich egzekwowania;

3) trybu egzekwowania należności;

4) organów uprawnionych do zwalniania od obo wiązku zwrotu tych kosztów;

5) trybu zwalniania od obowiązku zwrotu tych kosz tów. Art. 49a.7

2) Komendant Główny Państwowej Stra ży Pożarnej określi, w drodze zarządzenia, sposób pro wadzenia przez przełożonych, o których mowa w art. 32 ust. 1, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków oraz sposób pro wadzenia akt osobowych, a także rodzaje i wzory do kumentów. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4525 — Poz. 667 ——————— 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

2) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Rozdział 5a73) Wykonywanie zadań poza granicami państwa Art. 49b.

1. Strażak może zostać delegowany, za jego pisemną zgodą, do pełnienia służby poza gra nicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w:

1) działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ra towniczej lub akcji humanitarnej;

2) szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych.

2. Strażak, za jego zgodą, może zostać wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Po żarnej do wykonywania innych określonych zadań po za granicą państwa. Art. 49c.

1. O utworzeniu i likwidacji grupy ratow niczej decyduje:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1;

2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — w przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 1 pkt 2.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) nazwę i liczebność grupy ratowniczej oraz czas pozostawania grupy poza granicą państwa;

2) cel skierowania grupy ratowniczej, zakres jej za dań oraz obszar działania;

3) system kierowania i dowodzenia grupą ratowni czą oraz właściwy organ: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodo wej, któremu zostanie ona podporządkowana na czas realizacji zadań;

4) podmioty wyznaczone do współpracy z właściwy mi organami państwa przyjmującego grupę ra towniczą lub organizacji międzynarodowej koor dynującej niesienie pomocy;

5) wyposażenie grupy ratowniczej w psy ratownicze oraz środki i sprzęt specjalny, a także w dodatko we umundurowanie i wyposażenie specjalne członków grupy ratowniczej, wodę i dodatkową żyw ność;

6) trasy i czas przemieszczania się grupy ratowniczej w przypadku tranzytu.

3. W przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia czasu pozostawania grupy ratowniczej poza granicą państwa, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpo wiednio.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku in nych uregulowań zawartych w wiążących Rzeczpo spolitą Polską umowach międzynarodowych i porozu mieniach zawartych w ich wykonaniu. Art. 49d.

1. Strażacy wchodzący w skład grupy ra towniczej podlegają na terytorium państwa obcego przepisom karnym, dyscyplinarnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Strażacy, o których mowa w ust. 1, są obowiąza ni przestrzegać prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynaro dowego. Art. 49e.

1. Strażak delegowany do pełnienia służ by w grupie ratowniczej poza granicą państwa otrzy muje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnie niem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub na ich wysokość.

2. Strażakowi, o którym mowa w ust. 1, przysługu ją ponadto:

1) świadczenia z tytułu podróży i przejazdów oraz in ne należności pieniężne związane z delegowa niem, określone w przepisach o podróżach służbo wych za granicę, wypłacane w walucie polskiej lub obcej;

2) dodatkowe umundurowanie i wyposażenie spe cjalne;

3) woda i dodatkowa żywność w ilości wynikającej ze zwiększonego wydatku energetycznego związane go z długotrwałym charakterem działań ratowni czych prowadzonych w uciążliwych warunkach;

4) dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczę śliwych wypadków, kosztów leczenia i śmierci oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody po wstałe podczas działań ratowniczych za granicą;

5) świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.74));

6) zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne;

7) badania laboratoryjne i lekarskie oraz szczepienia ochronne.

3. Badania laboratoryjne i lekarskie oraz szczepie nia ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 7, wykonu je się corocznie w terminie do dnia 31 marca albo przed wyjazdem z kraju w rejon działania grupy ratow Dziennik Ustaw Nr 96 — 4526 — Poz. 667 ——————— 7

3) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 7

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519. niczej oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, jeżeli badania takie i szczepienia są uzasadnione miejscem pełnienia służby i charakterem wykonywanych zadań.

4. W przypadku śmierci strażaka, związanej z wy konywaniem przez niego zadań służbowych w grupie ratowniczej, zapewnia się bezpłatny przewóz zwłok do kraju oraz zwrot kosztów pogrzebu.

5. Przepisy ust. 2 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do psów ratowniczych, o których mowa w art. 49c ust. 2 pkt 5. Art. 49f.

1. W czasie działania poza granicą pań stwa grupa ratownicza podlega Komendantowi Głów nemu Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie nieza strzeżonym do kompetencji organów reprezentują cych organizację międzynarodową lub państwo orga nizujące przedsięwzięcie zagraniczne.

2. Kierowanie podmiotów krajowego systemu ra towniczo-gaśniczego poza granicę państwa w przy padkach, o których mowa w art. 12 ust. 5 pkt 5 i art. 13 ust. 6 pkt 5, odbywa się na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzyna rodowych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, warunki i tryb delegowania strażaków do pełnie nia służby poza granicą państwa oraz sposób i organi zację działania grupy ratowniczej, z uwzględnieniem w szczególności:

1) oceny predyspozycji do służby poza granicą pań stwa,

2) przypadków odwoływania strażaków przed wyzna czonym terminem oraz przedłużania czasu delego wania,

3) podległości służbowej członków grupy ratowni czej,

4) składu i wewnętrznej struktury grupy ratowniczej,

5) przewozu członków i wyposażenia grupy ratowni czej — kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej reali zacji zadań grup ratowniczych poza granicą państwa. Art. 49g. Wydatki związane z udziałem grup ratow niczych w działaniach ratowniczych, akcji poszuki wawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych poza granicą państwa są pokrywane z budżetu państwa, w części, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw wewnętrz nych. Art. 49h.

1. Przepisy art. 49c ust. 3 i 4 oraz art. 49d—49g stosuje się odpowiednio do strażaków, o których mowa w art. 49b ust. 2.

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do strażaków:

1) o których mowa w art. 28a ust. 2 oraz w art. 106 ust. 1;

2) wchodzących w skład służby zagranicznej w rozu mieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie za granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703). Rozdział 6 Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej Art. 50. Ustanawia się korpusy i stopnie w Pań stwowej Straży Pożarnej w następującym porządku:

1) w korpusie szeregowych straży pożarnej: a) strażak, b) starszy strażak;

2) w korpusie podoficerów straży pożarnej: a) sekcyjny, b) starszy sekcyjny, c) młodszy ogniomistrz, d) ogniomistrz, e) starszy ogniomistrz;

3) w korpusie aspirantów straży pożarnej: a) młodszy aspirant, b) aspirant, c) starszy aspirant, d) aspirant sztabowy;

4) w korpusie oficerów straży pożarnej: a) młodszy kapitan, b) kapitan, c) starszy kapitan, d) młodszy brygadier, e) brygadier, f) starszy brygadier, g) nadbrygadier, h) generał brygadier. Art. 5

1.

1. Stopień strażaka i starszego strażaka na dają przełożeni uprawnieni do mianowania na stano wiska służbowe.

2. Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowa nia na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

3. Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Po żarnej nadają:

1) w Komendzie Głównej — Komendant Główny;

2) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach — komendant szkoły;

3) w jednostce badawczo-rozwojowej — dyrektor jednostki; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4527 — Poz. 667 3a)7

5) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa — dyrek tor muzeum; 4)7

6) w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej — ko mendanci wojewódzcy. 3a. Absolwentowi szkoły podoficerskiej Państwo wej Straży Pożarnej pierwszy stopień podoficerski na daje komendant szkoły.

4. Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Ko mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

5. Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio sek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Art. 52.7

7)

1. Pierwszy stopień podoficerski nadaje się strażakowi, który uzyskał w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kwalifikacje pożarnicze wymagane dla stano wisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażako wi, który w ramach służby kandydackiej albo będąc skierowanym do szkoły Państwowej Straży Pożarnej uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

3. Pierwszy stopień aspirancki może być nadany strażakowi, który posiada kwalifikacje pożarnicze wy magane dla stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej i uzyskał tytuł zawodowy technika po żarnictwa lub uzyskał uznanie kwalifikacji do wykony wania zawodu technika pożarnictwa w toku postępo wania o uznanie, nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego tech nika pożarnictwa. Art. 53.7

8)

1. Pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył:

1) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służ by kandydackiej albo

2) szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa, i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera po żarnictwa.

2. Pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

1) uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarni czej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo

2) posiada wykształcenie wyższe, a ponadto: a) odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głów nej Służby Pożarniczej lub b) posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo

3) uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania za wodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza rze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulo wanego inżyniera pożarnictwa.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organi zację i formy odbywania przeszkolenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, z uwzględnieniem:

1) czasu trwania przeszkolenia zawodowego;

2) trybu ustalania programu przeszkolenia zawodo wego;

3) wymagań stawianych kandydatom na przeszkole nie zawodowe;

4) limitów przyjęć;

5) kryteriów przeprowadzania egzaminu końcowego. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić po trzebę pełnego przygotowania uczestników przeszko lenia zawodowego do wykonywania zadań w Pań stwowej Straży Pożarnej. Art. 5

4. 1.7

9) Kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodo wych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jed nak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:

1) strażaka — 1 roku;

2) sekcyjnego — 2 lat;

3) starszego sekcyjnego — 2 lat;

4) młodszego ogniomistrza — 3 lat;

5) ogniomistrza — 3 lat;

6) młodszego aspiranta — 3 lat;

7) aspiranta — 5 lat; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4528 — Poz. 667 ——————— 7

5) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 7

9) Oznaczenie ust. 1 i brzmienie zdania pierwszego nadane przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 1.

8) starszego aspiranta — 5 lat;

9) młodszego kapitana — 3 lat;

10) kapitana — 4 lat; 1

1) starszego kapitana — 5 lat; 1

2) młodszego brygadiera — 5 lat; 1

3) brygadiera — 5 lat; 1

4) starszego brygadiera — 4 lat. 2.80) Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, na stępuje z okazji Dnia Strażaka; w szczególnie uzasad nionych przypadkach może jednak nastąpić w innym terminie. Art. 5

5.

1. Stopnie podoficerów, aspirantów i ofice rów straży pożarnej są dożywotnie.

2. Strażacy zwolnieni ze służby mogą używać po siadanych stopni, o których mowa w art. 50, z doda niem określenia „w stanie spoczynku”.

3. Utrata stopnia wymienionego w art. 50 następu je w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;

4) (uchylony)81). Art. 55a.8

2)

1. Strażakowi, który wykazał ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej albo innego zagro żenia, w których wyniku poniósł śmierć, można nadać pośmiertnie wyższy stopień.

2. Strażakowi, o którym mowa w ust. 1, stopień na daje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem art. 51 ust. 4 i

5. Nadanie wyższego stopnia może nastąpić tylko raz. Art. 5

6.

1. Strażakowi przywraca się stopień w ra zie uchylenia:

1) prawomocnego skazania na karę dodatkową po zbawienia praw publicznych;

2) kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby lub obni żenia stopnia.

2. Decyzję o przywróceniu stopnia oficerskiego po dejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. W pozostałych przypadkach decyzję o przywróceniu stopnia podejmuje przełożony właściwy do nadania tego stopnia. Rozdział 7 Prawa i obowiązki strażaków Art. 5

7. Strażak w związku z pełnieniem obowiąz ków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 57a. Strażak może podejmować dodatkowe zajęcia zarobkowe poza służbą za zgodą przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania. Art. 57b.

1. Strażak pełniący służbę w komendach Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym przy na wiązaniu i rozwiązaniu stosunku służbowego oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do stra żaków pełniących służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na sta nowiskach wymagających powołania. Art. 57c.

1. Strażak nie może być członkiem partii politycznej.

2. Z chwilą przyjęcia do służby ustaje dotychczaso we członkostwo strażaka w partii politycznej.

3. Przynależność do organizacji lub stowarzyszeń za granicznych albo międzynarodowych wymaga zezwole nia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Art. 58.8

3)

1. Strażacy mogą się zrzeszać w związ kach zawodowych na zasadach określonych w usta wie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.84)).

2. Strażak pełniący służbę na stanowisku, dla któ rego przepisy ustawy przewidują powołanie, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie pod lega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Art. 5

9. Strażak, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach określonych dla funkcjonariuszy Policji. W razie śmier ci strażaka w związku ze służbą, odszkodowanie otrzy mują pozostali po nim członkowie rodziny. Art. 59a.8

5) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z ministrem właściwym do Dziennik Ustaw Nr 96 — 4529 — Poz. 667 ——————— 80) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

1) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 61. 8

2) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 8

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. 8

5) Dodany przez art. 205 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która we szła w życie z dniem 1 października 2004 r. spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wa runki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso wanych ze środków publicznych, przez strażaków, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadań poza granicami państwa oraz sposób i tryb finansowania kosztów, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych. Art. 60.

1. Strażak po 15 latach służby nabywa pra wo do zaopatrzenia emerytalnego według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię ziennej oraz ich rodzin.

2. Strażak, który stał się inwalidą, uprawniony jest do renty inwalidzkiej.

3. Członkowie rodzin po zmarłych strażakach są uprawnieni do renty rodzinnej.

4. Strażacy i członkowie ich rodzin mają prawo do świadczeń określonych w ust. 1—3, według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię ziennej oraz ich rodzin. Art. 60a.8

6)

1. Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, od uposażenia wy płaconego strażakowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowa dzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo łecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.87)).

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymia ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie odrębnych przepisów — za okres służ by kandydackiej przed dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obo wiązującego w grudniu roku poprzedniego, usta lonego na podstawie odrębnych przepisów — za okres służby kandydackiej po dniu 31 grudnia 2002 r.;

3) uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, na grody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe wyna grodzenie wypłacone na podstawie art. 97, odpo wiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 — za pozostałe okresy służ by.

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy strażak spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 60 ust.

2. Przeka zanie składek następuje na wniosek strażaka.

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem wa loryzacji składek określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.88)).

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, walo ryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się odpo wiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta wy o systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje się również do funk cjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomi mo spełnienia warunków do nabycia prawa do emery tury policyjnej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytu ry z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwaloryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Za kład Ubezpieczeń Społecznych o nabyciu przez funk cjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek sta nowi przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozpo rządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa Dziennik Ustaw Nr 96 — 4530 — Poz. 667 ——————— 8

6) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmia nie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), która we szła w życie z dniem 1 października 2003 r. 8

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104. ——————— 8

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421. w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego właściwe, ma jąc na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowe go i niezwłocznego wykonywania czynności związa nych z przekazywaniem tych składek. Art. 61.8

9)

1. Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby: umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego.

2. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfika cyjne są prawnie zastrzeżone wyłącznie dla strażaka.

3. Przedmioty, o których mowa w ust. 1, strażak otrzymuje bezpłatnie.

4. Przedmioty umundurowania, odzież specjalna i środki ochrony indywidualnej powinny wyróżniać Państwową Straż Pożarną jako formację ratowniczą oraz zapewniać bezpieczeństwo i higienę służby stra żaków.

5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe wyma gania wobec przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, użytko wanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich wzorce oraz ich cechy techniczne i jakościowe.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tabele należności oraz wzory i sposób noszenia umundurowania, odzie ży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, ekwi punku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identy fikacyjnych strażaków, z uwzględnieniem:

1) opisu przedmiotów umundurowania, odzieży spe cjalnej i środków ochrony indywidualnej;

2) okresu używalności przedmiotów umundurowa nia, odzieży specjalnej, środków ochrony indywi dualnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego straża ka oraz przypadków, w których strażak jest obo wiązany zwrócić poszczególne przedmioty lub ich równowartość. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić potrze bę należytego zaopatrzenia strażaka w umundurowa nie, odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej.

7. Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, przysługuje równo ważnik pieniężny.

8. Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną nienależną część równoważnika pie niężnego, chyba że zwolnienie nastąpiło z tytułu naby cia prawa do emerytury lub renty na podstawie usta wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytal nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.90)).

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania równoważnika pie niężnego w zamian za umundurowanie, w tym:

1) przedmioty umundurowania stanowiące podsta wę do określenia wysokości równoważnika;

2) ryczałt za pranie chemiczne;

3) sposób ustalania wysokości równoważnika;

4) tryb i warunki przyznawania, zwrotu i wypłaty rów noważnika;

5) termin wypłacania równoważnika. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić wartość umundurowania wydawanego w naturze. Art. 6

2.

1. Strażakowi przysługuje bezpłatne wyży wienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych, ćwiczeń lub szkolenia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, długotrwałe akcje ratownicze, szczegółowe normy, za sady i warunki otrzymywania wyżywienia w czasie długotrwałych akcji ratowniczych, ćwiczeń lub szkole nia przez strażaków lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadki, w których wypłaca się rów noważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyży wienie, sposób ustalania jego wysokości oraz szcze gółowe zasady wypłacania. Art. 6

3.

1. Strażakowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo do przejazdu, na koszt właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, publicznymi środkami komunikacji raz w roku do jed nej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. W razie niewykorzystania przysługują cego prawa do przejazdu osoba uprawniona otrzymu je zryczałtowany równoważnik pieniężny. 1a. Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o których mowa w ust. 1, nie przysługują strażakowi w roku kalendarzowym, w któ rym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejaz dów państwowymi środkami komunikacji, na podsta wie odrębnych przepisów.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z uprawnienia do przejazdu oraz wypłaty równoważni ka pieniężnego, o których mowa w ust. 1, z uwzględ nieniem w szczególności: Dziennik Ustaw Nr 96 — 4531 — Poz. 667 ——————— 8

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 90) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085.

1) rodzaju środka lokomocji;

2) sposobu ustalania kwoty równoważnika;

3) terminów wypłaty kwoty równoważnika.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw za bezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporzą dzenia, rodzaje i zakres innych świadczeń socjalnych i bytowych, które mogą być przyznawane osobom, o których mowa w ust. 1. Art. 6

4. (utracił moc)91). Art. 6

5. (utracił moc)92). Art. 6

6. (utracił moc)92). Art. 6

7.

1. Za członków rodziny strażaka uprawnio nych do świadczeń przewidzianych w art. 63, 6592) i 669

2) uważa się małżonka i dzieci.

2. Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci małżon ka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wycho wanie, które:

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszcza nia do szkoły — 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przy pada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) stały się inwalidami I9

3) lub II 9

4) grupy przed osiąg nięciem wieku określonego w pkt 1. Art. 6

8. Okres służby strażaka traktuje się na równi z pracą wykonywaną w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin95). Art. 6

9. 1.9

6) Strażakowi — kobiecie pełniącej służ bę w Państwowej Straży Pożarnej przysługują upraw nienia przewidziane w przepisach prawa pracy dla ko biet, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2.9

7) Strażakowi — kobiecie zwolnionej ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w okresie ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego przysługuje świad czenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposa żeniu pobieranemu na ostatnio zajmowanym stanowi sku służbowym, do końca urlopu macierzyńskiego. 3.9

7) Strażakowi — kobiecie zwolnionej ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w czasie urlopu wy chowawczego przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho wawczego oraz świadczenia rodzinne, które przy sługują po spełnieniu warunków określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowaw czego z przyczyn niedotyczących pracowników. 4.9

7) Przepisy ust. 1—3 stosuje się także do straża ka — mężczyzny w zakresie, w jakim pracownicy mo gą korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzia nych dla pracownic. Jeżeli oboje rodzice lub opieku nowie są strażakami, z uprawnień może korzystać tyl ko jedno z nich. Art. 70.

1. Strażakowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służ bę przygotowawczą — w ciągu 3 miesięcy od tego dnia, okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prze pisów prawa pracy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli prze pisy prawa pracy przewidują, że upływ okresów, o któ rych mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do korzy stania przez pracownika z określonych świadczeń.

3. Jeżeli strażak nie może podjąć zatrudnienia w czasie określonym w ust. 1 ze względu na chorobę powodującą niezdolność do pracy lub inwalidztwo, za chowuje uprawnienia określone w ust. 1 w razie pod jęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania niezdolności do pracy lub inwalidztwa.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do strażaków zwolnionych ze służby w razie skazania prawomoc nym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Art. 71.9

8)

1. Strażakowi w służbie przygotowaw czej i mianowanemu na stałe przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wy miarze 26 dni. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4532 — Poz. 667 ——————— 9

1) Utracił moc na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłat nych i ulgowych przejazdów środkami publicznego trans portu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. 9

2) Utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami usta wy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 1999 r., stosownie do art. 170 pkt 24 tej ustawy. 9

3) Obecnie: całkowita niezdolność do pracy oraz niezdol ność do samodzielnej egzystencji, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpie czeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r. 9

4) Obecnie: całkowita niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 93. 9

5) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art. 192 usta wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 9

6) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 9

7) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1.

2. Strażakowi, podejmującemu służbę przygoto wawczą lub stałą, przysługuje w roku kalendarzowym, w którym podjął tę służbę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesią ca tej służby, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypo czynkowego, o którym mowa w ust. 1. Art. 71a.9

9)

1. Strażakowi, o którym mowa w art. 71, przysługuje płatny dodatkowy urlop wypo czynkowy, zwany dalej „dodatkowym urlopem wypo czynkowym”, w wymiarze do 18 dni rocznie, z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdro wia albo szczególnie uciążliwych ze względu na prze dłużony czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9, albo osiągnięcia przez strażaka określonego wieku lub stażu służby.

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący strażakowi z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych ze względu na przedłużony czas służby wynosi:

1) 5 dni w roku — dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, będących w dyspozycji operacyjnej i pełniących funkcje wy konawcze;

2) 9 dni w roku — dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, będących w dyspozycji operacyjnej i pełniących funkcje do wódcze;

3) 18 dni w roku — dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby. Jeżeli strażak w ciągu roku kalendarzowego pełni służ bę w różnych warunkach szkodliwości lub uciążliwo ści, dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do długości okresów służby w tych warunkach.

3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy, przysługujący strażakowi z tytułu osiągnięcia określonego wieku, wynosi:

1) 5 dni w roku — po ukończeniu 40 lat życia;

2) 9 dni w roku — po ukończeniu 45 lat życia;

3) 13 dni w roku — po ukończeniu 55 lat życia.

4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący strażakowi z tytułu osiągnięcia określonego stażu służ by wynosi odpowiednio:

1) 5 dni w roku — po osiągnięciu co najmniej 15-let niego stażu służby;

2) 9 dni w roku — po osiągnięciu co najmniej 20-let niego stażu służby;

3) 13 dni w roku — po osiągnięciu co najmniej 25-let niego stażu służby.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych, ze względu na przedłużony czas służby z uprawnieniami do dodatkowych urlopów wypoczyn kowych z tytułu osiągnięcia określonego wieku życia lub określonego stażu służby, dni przysługujących do datkowych urlopów wypoczynkowych sumuje się, jednak łączny wymiar dodatkowego urlopu wypo czynkowego nie może przekroczyć 18 dni w roku.

6. Nabycie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego następuje odpowiednio:

1) po roku służby pełnionej w warunkach szkodli wych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych, ze względu na przedłużony czas służby;

2) z dniem osiągnięcia określonego wieku;

3) z dniem osiągnięcia określonego stażu służby.

7. Prawo do kolejnych dodatkowych urlopów wy poczynkowych strażak nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, musi być to rok, w którym służ ba jest pełniona w warunkach szkodliwych dla zdro wia lub szczególnie uciążliwych, ze względu na prze dłużony czas służby.

8. Strażakowi, który posiada uprawnienia do do datkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu wieku lub stażu służby, podejmującemu służbę w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje w tym roku kalendarzo wym dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu służby w tym roku. Art. 71b.9

9)

1. Jeżeli strażak nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność na służbie, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do służby wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) urlopu macierzyńskiego,

4) zawieszenia w czynnościach służbowych, właściwy przełożony jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

2. Urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w części niewykorzystanej z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, właści wy przełożony jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

3. Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowe go urlopu wypoczynkowego strażaka powracającego do służby w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

1) urlopu bezpłatnego,

2) urlopu wychowawczego, Dziennik Ustaw Nr 96 — 4533 — Poz. 667 ——————— 9

9) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3) zawieszenia w czynnościach służbowych,

4) tymczasowego aresztowania,

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na służbie, ulega proporcjonalnemu obniżeniu o ten okres, chy ba że przed rozpoczęciem się tego okresu strażak wy korzystał urlop w przysługującym mu albo wyższym wymiarze.

4. W okresie od dnia złożenia przez strażaka pisem nego żądania zwolnienia go ze służby do dnia zwolnie nia ze służby strażak jest obowiązany wykorzystać przysługujące mu urlopy: wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie właściwy przełożony udzieli mu tego urlopu. Art. 71c.9

9) Strażakowi można udzielić płatnego urlopu okolicznościowego:

1) z tytułu przeniesienia służbowego, jeżeli z przenie sieniem wiąże się zmiana miejsca zamieszkania — w wymiarze od 4 do 6 dni;

2) na załatwienie ważnych spraw osobistych lub ro dzinnych — w wymiarze nieprzekraczającym 5 dni w roku kalendarzowym. Art. 71d.9

9) Strażakowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe lub uzupełniającemu wykształcenie ogólne można udzielić płatnego urlopu szkoleniowego, stosując odpowiednio przepisy, wydane na podstawie art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, w czę ści dotyczącej urlopów szkoleniowych pracowników. Art. 71e.9

9)

1. Urlopów, o których mowa w art. 71, 71a, 71c i 71d, udziela się w dni, które są dla strażaka dniami służby lub dyżuru, z wyjątkiem dyżuru domo wego, o którym mowa w art. 35 ust. 8, zgodnie z obo wiązującym go rozkładem czasu służby, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiaro wi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru.

2. Do urlopów, o których mowa w art. 71 i 71a, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, stosu je się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Art. 71f.9

9) Strażakowi można udzielić płatnego urlopu zdrowotnego w celu przeprowadzenia zaleco nego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jedno razowo 6 miesięcy. ¸ączny wymiar takiego urlopu nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu całej służby. Art. 71g.9

9)

1. Strażakowi, na jego pisemny wnio sek, właściwy przełożony może udzielić urlopu bez płatnego, jeżeli nie zakłóci to toku służby, z zastrzeże niem ust.

2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Strażakowi, który wyjeżdża wspólnie z mał żonkiem:

1) wyznaczonym do wykonywania zadań za granicą albo

2) przeniesionym do wykonywania obowiązków służ bowych w placówce zagranicznej, w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, na jego pisemny wniosek udziela się urlopu bezpłat nego na czas wykonywania przez małżonka zadań za granicą albo obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

3. Strażakowi pełniącemu z wyboru funkcje w związkach zawodowych przysługują urlopy bezpłat ne na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Art. 71h.9

9) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania urlopów strażakom, w tym przełożonych właściwych do udzielania urlopów, mając na uwadze dobro strażaków i potrzeby służby. Art. 7

2.

1. Strażaka można odwołać z urlopu wypo czynkowego z ważnych względów służbowych, a tak że wstrzymać udzielenie mu urlopu w całości lub czę ści. Termin urlopu może być przesunięty na wniosek strażaka umotywowany ważnymi względami.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki zwrotu kosztów przejazdu spowodowanych odwołaniem stra żaka z urlopu oraz zwrotu innych kosztów, z uwzględ nieniem w szczególności:

1) określenia rodzaju innych kosztów podlegających zwrotowi;

2) określenia osób, których odwołanie z urlopu ra zem ze strażakiem powodowałoby zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu.

3. Odwołanie strażaka z urlopu ze względów służ bowych wymaga zgody przełożonego uprawnionego do powołania lub mianowania.

4. Strażakowi, który nie wykorzystał urlopu w da nym roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzielić w innym terminie. Art. 72a.100)

1. W sprawach dotyczących udzielania zwolnień od zajęć służbowych oraz sposobu uspra wiedliwiania nieobecności w służbie w zakresie nie uregulowanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267).

2. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobec ność na służbie z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do służby. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4534 — Poz. 667 ——————— 100) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3. Strażakowi nie przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych:

1) na czas uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, w ramach działalności spo łecznej w innych podmiotach prowadzących dzia łania ratownicze, z wyjątkiem przypadków uspra wiedliwionych przez kierownika jednostki organi zacyjnej, w której pełni służbę;

2) na szkolenie pożarnicze dla członków ochotniczych straży pożarnych. Art. 7

3.

1. Strażakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być przyznane wyróżnienia:

1) pochwała;

2) nagroda pieniężna lub rzeczowa; 3)10

1) krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wy poczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie;

4) przedterminowe nadanie wyższego stopnia;

5) odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożaro wej”;

6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia. 1a.10

2) Wyróżnienia określone w ust. 1 pkt 1—3 przyznaje przełożony uprawniony do mianowania (po wołania) strażaka na stanowisko służbowe, z zastrze żeniem ust. 1b i 1c. 1b.10

2) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje minister właś ciwy do spraw wewnętrznych. 1c.10

2) Komendantowi Szkoły Głównej Służby Po żarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi jednostki ba dawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej i je go zastępcom oraz komendantom wojewódzkim Pań stwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje Ko mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 1d.10

2) Przedterminowe nadanie wyższego stopnia należy do kompetencji przełożonego uprawnionego do nadania danego stopnia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1)10

3) szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, w tym: a) sposób i formę przyznawania wyróżnień, b) tryb postępowania, c) okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być przyznane;

2) szczegółowe zasady nadawania odznaki „Zasłużo ny dla ochrony przeciwpożarowej”, tryb przedsta wiania wniosków o jej nadanie, wzór odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia. Rozdział 8 Mieszkania strażaków w służbie państwowej Art. 7

4.

1. Strażakowi mianowanemu na stałe przy sługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowo ści, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobli skiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. 1a.10

4) Jeżeli w miejscowości, w której strażak mia nowany na stałe pełni służbę, lub w miejscowości po bliskiej nie ma możliwości przydzielenia lokalu miesz kalnego, strażak może otrzymać kwaterę tymczasową na okres pełnienia służby w tej miejscowości.

2. Strażak w służbie przygotowawczej może otrzy mać kwaterę tymczasową w miejscowości, w której pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej. 2a.10

5) W przypadkach, o których mowa w ust. 1a i ust. 2, koszty zakwaterowania ponosi strażak.

3. Za miejscowość pobliską uważa się miejsco wość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejs ca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza się do jazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejsco wości, z której strażak dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.

4. W przypadku gdy z miejscowości, o których mo wa w ust. 3, istnieją różne możliwości dojazdu, do ob liczenia czasu przyjmuje się czas jazdy ze stacji (przy stanku) o najdogodniejszym połączeniu. Art. 7

5. Członkami rodziny strażaka, których uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego, są pozostający ze strażakiem we wspólnym gospodar stwie domowym:

1) małżonek;

2) dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 2;

3) rodzice strażaka i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, inwalidztwo10

6) albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodzi ców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4535 — Poz. 667 ——————— 10

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

2) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

5) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

6) Obecnie: całkowitą lub częściową niezdolność do pracy stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w od nośniku 93. Art. 76.10

7)

1. Na lokale mieszkalne dla strażaków przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo podległych mu organów, uzyskane w wyniku ich działalności in westycyjnej albo od organów administracji rządowej i samorządowej ogólnej, stanowiące własność gmin albo zakładów pracy, a także zwalniane przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek orga nizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Strażakowi mianowanemu na stałe przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpo wiadającej przysługującym strażakowi normom zalud nienia. Przysługująca strażakowi norma zaludnienia lokalu mieszkalnego wynosi od 7 do 10 m2 powierzch ni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znaj dujących się w lokalu mieszkalnym.

3. W razie zbiegu uprawnień strażaka i członków jego rodziny do norm zaludnienia z różnych tytułów, uwzględnia się normy zaludnienia przysługujące tylko z jednego tytułu.

4. W przypadku gdy nie ma możliwości przydziele nia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zalud nienia, strażakowi można przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:

1) mniejszej od przysługującej zgodnie z normami za ludnienia, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę lub wystąpi z odpowiednim wnioskiem, przy czym przydział takiego lokalu nie pozbawia strażaka pra wa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom za ludnienia;

2) większej od przysługującej zgodnie z normami za ludnienia, jeżeli okoliczności tego wymagają oraz za zgodą bezpośredniego przełożonego organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przy działu lokalu.

5. Na kwatery tymczasowe przeznacza się lokale mieszkalne albo pomieszczenia adaptowane na miesz kalne, będące w należytym stanie technicznym i sani tarnym, które znajdują się w budynkach na terenie za mkniętym lub w budynkach przeznaczonych na cele służbowe.

6. Kwaterą tymczasową może być lokal mieszkalny albo pomieszczenie adaptowane na mieszkalne o po wierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługują cym strażakowi normom zaludnienia.

7. Lokal mieszkalny albo kwaterę tymczasową przydziela się strażakowi na jego pisemny wniosek.

8. Przydział lokalu mieszkalnego albo kwatery tym czasowej w budynku jednostki organizacyjnej Pań stwowej Straży Pożarnej, przeznaczonym na cele służ bowe albo znajdującym się na terenie zamkniętym, na stępuje tylko na okres pełnienia służby w tej jednostce.

9. Lokal mieszkalny przydziela się strażakowi, bio rąc pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej albo koniecz ność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych, w tym czas oczekiwania na przy dział lokalu mieszkalnego;

2) kwalifikacje zawodowe, przydatność do służby oraz okres służby w Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo przez niego nadzorowanych.

10. Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić z pominięciem kryteriów, o których mowa w ust. 9, je żeli strażak zajmuje:

1) tymczasową kwaterę w budynku jednostki organi zacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczo nym na cele służbowe lub znajdującym się na te renie zamkniętym;

2) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administra cyjną, stanowiący odrębną własność osoby fizycz nej;

3) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administra cyjną w poprzednim miejscu pełnienia służby. Art. 77.10

7)

1. Strażakowi mianowanemu na stałe oraz strażakowi w służbie przygotowawczej przysłu guje równoważnik pieniężny za remont lokalu miesz kalnego lub domu, zajmowanego na podstawie przy sługującego mu tytułu prawnego, zwany dalej „rów noważnikiem za remont”, z uwzględnieniem norm za ludnienia przysługujących strażakowi oraz członkom jego rodziny.

2. Równoważnik za remont przysługuje również strażakowi zajmującemu kwaterę tymczasową, z wy jątkiem przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 5, z uwzględnieniem norm zaludnienia przysługujących strażakowi oraz członkom jego rodziny.

3. Strażakowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił lokalu mieszkalnego lub domu i któ remu przydzielono kwaterę tymczasową, przysługuje równoważnik za remont, z uwzględnieniem norm za ludnienia przysługujących strażakowi oraz członkom jego rodziny.

4. Równoważnik za remont nie przysługuje:

1) jeżeli strażak lub jego małżonek otrzymuje równo ważnik za brak lokalu mieszkalnego, o którym mo wa w art. 78 ust. 1;

2) w razie podnajmowania lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4536 — Poz. 667 ——————— 10

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Art. 78.10

7)

1. Strażakowi mianowanemu na sta łe przysługuje równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem za brak lokalu mieszkalnego”, jeże li on sam lub członkowie jego rodziny, o których mo wa w art. 75, nie posiadają w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie przysługującego im tytułu prawnego oraz nie zachodzi przypadek określony w art. 82 ust. 5.

2. Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego nie przysługuje, jeżeli strażak:

1) utracił ze swojej winy lub zrzekł się prawa do zaj mowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem przy padków zniesienia współwłasności na mocy orze czenia właściwego sądu, podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków w wyroku orzekającym rozwód, a także umownego działu spadku;

2) odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalne go, odpowiadającego przysługującym mu nor mom zaludnienia oraz znajdującego się w należy tym stanie technicznym i sanitarnym albo złożenia wniosku o przydział takiego lokalu, o którym mo wa w art. 76 ust. 7;

3) lub jego małżonek otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, chyba że strażak został przeniesiony do służby w miej scowości innej niż pobliska.

3. Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego przy sługuje w okresie od dnia powstania uprawnienia do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła utrata te go uprawnienia.

4. W przypadku gdy strażak otrzymał kwaterę tym czasową w miejscowości pełnienia służby lub w miej scowości pobliskiej, w której nie ma możliwości przy dzielenia lokalu mieszkalnego, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie wypłaca się przez okres ocze kiwania na lokal mieszkalny, nie dłużej jednak niż przez 5 lat. Art. 79.10

7)

1. W razie zbiegu uprawnień strażaka i jego małżonka do równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego na podstawie niniejszej ustawy lub innego tytułu prawnego przysługuje jeden równoważnik, wybrany przez strażaka.

2. Uprawnienie do równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie złożonego przez strażaka oświadczenia mieszkaniowe go. Uprawnienie do równoważnika za remont ustala się na dzień 1 stycznia każdego roku.

3. Strażak jest obowiązany niezwłocznie zawia domić, poprzez złożenie oświadczenia mieszkanio wego, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnie nie do otrzymania równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego lub na wysokość równo ważnika.

4. Kwoty wypłaconych równoważników za remont i za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania będącego skut kiem:

1) podania w oświadczeniu mieszkaniowym nie prawdziwych danych, mających wpływ na istnie nie uprawnienia do równoważnika lub na jego wy sokość;

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

5. Zwrot nienależnie pobranych równoważników za remont lub za brak lokalu mieszkalnego następuje w pełnej wysokości, przy czym zwrot równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, w szczególnie uzasadnio nych wypadkach, może nastąpić w ratach.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania równoważników za remont albo za brak lokalu miesz kalnego i sposób ustalania ich wysokości oraz wzór oświadczenia mieszkaniowego, z uwzględnieniem:

1) stawki równoważnika za remont na normę zalud nienia przysługującej strażakowi;

2) stawki dziennej równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem stanu rodzinne go strażaka;

3) terminu wypłaty równoważników;

4) jednostek organizacyjnych właściwych do ich wy płaty. Art. 80.10

8)

1. Strażakowi mianowanemu na stałe, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje po moc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, zwana dalej „pomocą finansową”, z zastrzeże niem ust. 5, chyba że strażak nie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Pomoc finansową przyznaje się raz w okresie ca łej służby, na wniosek strażaka.

3. Przyznana pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) jej nienależnego pobrania;

2) zwolnienia strażaka ze służby przed upływem 10 lat od dnia jej rozpoczęcia, chyba że strażak na był uprawnienia do emerytury lub renty.

4. Zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej może nastąpić w ratach.

5. Warunkiem przyznania pomocy finansowej stra żakowi, zajmującemu na podstawie decyzji admini stracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny będący w dyspozycji ministra właściwego Dziennik Ustaw Nr 96 — 4537 — Poz. 667 ——————— 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. do spraw wewnętrznych albo podległych mu orga nów, jest zobowiązanie się strażaka do zwolnienia zaj mowanego lokalu mieszkalnego i przekazania go do dyspozycji właściwego organu w terminie określo nym w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy finansowej, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłaty tej pomocy. W szczególnie uzasadnio nych przypadkach, na wniosek strażaka, termin można przedłużyć do 12 miesięcy, jeżeli nie ma możliwości wcześniejszego zamieszkania w lokalu mieszkalnym lub domu, na którego uzyskanie została przyznana po moc finansowa.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania pomocy finansowej, sposób ustalania jej wysokości i sposób wypłaty oraz wzór wniosku o jej przyznanie, z uwzględnieniem:

1) wymaganych dokumentów do przedłożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej;

2) stawki pieniężnej na normę zaludnienia, przysłu gującą strażakowi;

3) terminu wypłaty pomocy finansowej;

4) wysokości pomocy finansowej podlegającej zwro towi w przypadkach, o których mowa w ust. 3. Art. 8

1. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się strażakowi:

1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o któ rej mowa w art. 80;

2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal miesz kalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednoro dzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;

3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2;

4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka wła snościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego albo domu stanowiącego odrębną nieruchomość, o których mowa w pkt 2, z wyjąt kiem przypadków określonych na podstawie art. 82 ust. 1. Art. 8

2. 1.10

9) Strażakowi przeniesionemu do peł nienia służby w innej miejscowości, któremu w po przednim miejscu pełnienia służby przydzielono na podstawie decyzji administracyjnej lokal mieszkalny albo przyznano pomoc finansową, przydziela się lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli:

1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny;

2) zwróci pomoc finansową. 2.10

9) Strażakowi, który skorzystał z pomocy finan sowej, może być przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, na zasadach okreś lonych w ust. 1.

3. (uchylony)1

10) .

4. Strażakowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków. 5.11

1) Strażak delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje kwaterę tym czasową. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środ ków Państwowej Straży Pożarnej. Art. 83.11

2)

1. Decyzję administracyjną o zwolnie niu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 76 ust. 1, wydaje się w przypadku:

1) podnajmowania lub oddania do bezpłatnego uży wania tego lokalu lub jego części;

2) niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalne go;

3) uzyskania przez strażaka lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkal nej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i członkom jego rodziny normom za ludnienia;

4) niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt straża ka poza miejscem stałego zamieszkania;

5) używania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności gdy strażak lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub upor czywie wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym ko rzystanie z innych lokali;

6) nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez co najmniej trzy pełne okresy płatności, pomimo pisemnego zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o zwolnieniu lokalu i wyznaczenia dodat kowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności;

7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenach zamkniętych, przez strażaka zwolnio Dziennik Ustaw Nr 96 — 4538 — Poz. 667 ——————— 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 1

10) Przez art. 7 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

1) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. nego ze służby lub pozostałych po strażaku człon ków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o za opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą du, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien nej oraz ich rodzin;

8) zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu praw nego;

9) zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia się na piśmie uprawnień do jego zaj mowania;

10) zamiany lokalu mieszkalnego; 1

1) uzyskania przez strażaka pomocy finansowej.

2. Przez tereny zamknięte rozumie się tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).

3. Decyzję administracyjną o zwolnieniu kwatery tymczasowej wydaje się w przypadku:

1) zwolnienia strażaka ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

2) upływu okresu, o którym mowa w art. 76 ust. 8;

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3—6 i 8.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą również członków rodziny strażaka i wszystkich innych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym albo kwaterze tymczasowej.

5. Przydział i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwa ter tymczasowych, przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oraz przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot pomocy finansowej następują w drodze decy zji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydają:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w stosunku do: a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Po żarnej, b) zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do: a) strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, b) komendantów wojewódzkich Państwowej Stra ży Pożarnej, c) komendantów szkół Państwowej Straży Pożar nej, d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Och rony Przeciwpożarowej, e) dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, f) strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką organizacyj ną Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Po żarnej — w stosunku do: a) komendantów powiatowych (miejskich) Pań stwowej Straży Pożarnej, b) strażaków pełniących służbę w komendach wo jewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do podległych im strażaków;

5) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do podległych im strażaków;

6) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej — w stosunku do podległych mu strażaków;

7) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa — w stosunku do podległych mu strażaków.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, ma jąc na względzie zapewnienie potrzeb lokalowych strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne przydzielanych strażakom lokali mieszkal nych, tryb przydzielania i zwalniania lokali mieszkal nych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach okreś lonych w ustawie, przysługujące strażakowi normy za ludnienia, a także warunki zamiany lokali mieszkal nych, w tym:

1) liczbę przysługujących norm zaludnienia, przypa dających na strażaka i członków jego rodziny, w zależności od stanowiska służbowego strażaka i jego stanu rodzinnego;

2) wzory wniosków o przydział, a także warunki za miany lokali mieszkalnych;

3) wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnie nie do ubiegania się o przydział;

4) dokumenty potwierdzające zwolnienie przez stra żaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalne go lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finan sowej. Art. 83a.11

3)

1. Strażak, któremu wydano decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego, zawiera umowę naj mu z właścicielem lokalu albo z podmiotem, admi nistrującym i zarządzającym przydzielonym lokalem mieszkalnym. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4539 — Poz. 667 ——————— 11

3) Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

2. Od dnia otrzymania lokalu mieszkalnego strażak uiszcza czynsz z tytułu najmu.

3. Przekazanie przydzielonego lokalu mieszkalne go następuje na podstawie protokołu, w którym okreś la się stan techniczny lokalu oraz stopień zużycia znaj dujących się w nim urządzeń technicznych. Protokół sporządzają strażak oraz wynajmujący i stanowi on podstawę rozliczeń dokonywanych przy zwrocie loka lu mieszkalnego.

4. Strażak, o którym mowa w ust. 1, może wprowa dzać w zajmowanym lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

5. Czynsz z tytułu najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na której terenie znajduje się lokal.

6. Stosunek najmu ustaje z chwilą uprawomocnie nia się decyzji o zwolnieniu przydzielonego lokalu mieszkalnego.

7. W sprawach wynikających z wzajemnych praw i obowiązków najemcy i wynajmującego oraz w in nych przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do najmu lokali, o których mowa w art. 76 ust. 1, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.114)) i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602).

8. Sprawy sporne wynikające ze stosunku najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 76 ust. 1, rozstrzygają sądy powszechne. Art. 8

4. Strażak zwolniony ze służby, który nie po siada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązują cych lub może być przeniesiony do zamiennego loka lu mieszkalnego. Rozdział 9 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne strażaków Art. 8

5.

1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania strażaka na pierwsze stanowisko służbo we.

2. Z tytułu służby strażak otrzymuje uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.

3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustalo ną według odrębnych zasad określa ustawa budżeto wa.

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporzą dzenia. Art. 8

6. Uposażenie strażaka składa się z uposaże nia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Art. 8

7.

1. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) dodatek za stopień;

2) dodatek służbowy;

3) (uchylony)115);

4) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościa mi, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem peł nienia służby;

5) (uchylony)116);

2. Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych. 3.11

7) Strażak przeniesiony na stanowisko, na któ rym pobierane dotychczas dodatki do uposażenia o charakterze stałym nie przysługują lub przysługują w niższej stawce, zachowuje przez okres 12 miesięcy prawo do tych dodatków według stawek obowiązują cych przed przeniesieniem, w pełnej wysokości, jeżeli przeniesienie nastąpiło wskutek:

1) utraty zdolności do służby na danym stanowi sku, spowodowanej wypadkiem pozostającym Dziennik Ustaw Nr 96 — 4540 — Poz. 667 ——————— 11

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438. ——————— 11

5) Przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnośni ku 61. 11

6) Przez art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o za siłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), która weszła w życie z dniem 1 marca 1995 r. 11

7) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. w związku z pełnieniem służby lub chorobą po wstałą w związku ze szczególnymi warunkami tej służby;

2) orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko równorzędne;

3) likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko równo rzędne. Art. 88.11

8)

1. Uposażenie zasadnicze strażaka usta la się według stawki odpowiadającej grupie uposaże nia należnej na danym stanowisku służbowym.

2. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej o 2 % po 2 latach służby i o dalszy 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby oraz o 0,5 % za każdy rok służby powyżej 20 lat, do wyso kości 25 % po 30 latach służby.

3. Podstawą do obliczenia wzrostu, o którym mo wa w ust. 2, jest uposażenie zasadnicze ustalone według stawki odpowiadającej grupie uposażenia.

4. Do okresu służby, od którego zależą prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość, zalicza się rów nież:

1) okresy służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicz nej, Biurze Ochrony Rządu lub Służbie Więziennej;

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

3) okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pra cy nie niższym niż połowa obowiązującego w da nym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od któ rego zależą uprawnienia pracownicze.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz stawki do datków do uposażenia albo sposób ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności:

1) zaszeregowania stanowisk służbowych do po szczególnych grup uposażenia zasadniczego;

2) sposobu dokumentowania okresów, o których mo wa w ust. 4;

3) rodzajów dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4;

4) warunków przyznawania i sposobu obliczania do datków do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania;

5) okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego. W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić hierar chię stanowisk służbowych i stopień odpowiedzialno ści na danym stanowisku służbowym. Art. 8

9. 1.11

9) Strażak przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej stawki uposaże nia zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposa żenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zaj mowanym stanowisku, do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej w przypadkach szczególnie uzasadnionych może zezwolić na zachowanie przez strażaka przeniesionego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego prawa do zaszerego wania należnego na poprzednio zajmowanym stano wisku.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do strażaka prze niesionego na niższe stanowisko służbowe na podsta wie art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3. Art. 90.

1. Uposażenie zasadnicze i dodatki do upo sażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje uposażenie.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo że określić, w drodze rozporządzenia, dodatki o cha rakterze stałym, które są płatne z dołu, termin oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając warunki pełnionej służby. Art. 9

1.

1. Zmiana uposażenia następuje z dniem zaistnienia okoliczności uzasadniających tę zmianę.

2. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub zmia na uposażenia nastąpiła w ciągu miesiąca, uposażenie na czas do końca miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4541 — Poz. 667 ——————— 11

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1.

3. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie strażaka ze służby lub zaistniały inne okoliczności uzasadniające wygaśnięcie tego prawa. Art. 9

2.

1. Roszczenia z tytułu prawa do uposaże nia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w któ rym roszczenie stało się wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposaże nia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa każda czynność przed kierownikiem jednost ki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, właściwym do rozpatrywania roszczeń, podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia. Art. 9

3.

1. Strażakowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:

1) zasiłek na zagospodarowanie;

2) nagrody oraz zapomogi;

3) nagrody jubileuszowe; 4)1

20) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe;

5) należności za podróże i przeniesienia służbowe;

6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

2. W razie śmierci strażaka lub członka jego rodzi ny, przysługują:

1) zasiłek pogrzebowy;

2) odprawa pośmiertna. Art. 9

4. 1.12

1) Strażakowi, w związku z mianowa niem na stałe, przysługuje zasiłek na zagospodarowa nie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia za sadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania. 2.12

2) Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu guje przy ponownym nawiązaniu stosunku służbowe go, chyba że dotychczas nie był wypłacony. Art. 9

5.

1. Strażakowi wykonującemu należycie obowiązki służbowe przez okres roku kalendarzowego przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomie sięcznego uposażenia.

2. W razie pełnienia służby przez część roku kalen darzowego, nagroda roczna przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy kalendarzowych w roku, za które strażakowi przysługiwało uposażenie.

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody rocznej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze, wraz z do datkami o charakterze stałym, należne strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w roku kalendarzowym, za który przysługuje nagroda.

4. Nagroda roczna może być obniżona, nie więcej niż o 50 %, w przypadkach:

1) warunkowego umorzenia prowadzonego przeciw ko strażakowi postępowania karnego albo odstą pienia przez sąd od wymierzenia kary;

2) wymierzenia strażakowi kary dyscyplinarnej upo mnienia lub nagany;

3) skazania strażaka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż umyślne, ścigane z oskar żenia publicznego.

5. Nagroda roczna nie przysługuje w przypadkach:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicz nego;

2) wymierzenia strażakowi kary dyscyplinarnej wy znaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniże nia stopnia lub wydalenia ze służby.

6. Obniżenie lub nieprzyznanie nagrody rocznej w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, następu je za rok kalendarzowy, w którym strażak popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub dys cyplinarnego, a jeżeli nagroda roczna została wypła cona — za rok, w którym postępowanie takie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych. Art. 95a.

1. Strażakowi, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń loso wych, może być przyznana zapomoga.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zapomóg. Art. 95b. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wyso kość funduszu na nagrody, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 95, oraz na zapomogi, o których mo wa w art. 95a. Art. 9

6.

1. Strażakowi przysługuje nagroda jubile uszowa w wysokości:

1) po 20 latach służby — 75 %,

2) po 25 latach służby — 100 %, Dziennik Ustaw Nr 96 — 4542 — Poz. 667 ——————— 1

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 12

1) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3) po 30 latach służby — 150 %,

4) po 35 latach służby — 200 %,

5) po 40 latach służby — 300 % miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z do datkami o charakterze stałym.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, okresy zalicza ne do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania. Art. 9

7.

1. Strażakowi przysługuje dodatkowe wy nagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych, wykra czających poza obowiązki służbowe. 1a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz wa runki otrzymywania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

2. Wynagrodzenie za dokonane przez strażaka wy nalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia re gulują odrębne przepisy. Art. 97a.

1. Strażakowi delegowanemu do czaso wego pełnienia służby w jednostce organizacyjnej w innej miejscowości przysługują zwrot kosztów po dróży i zakwaterowania oraz diety, na zasadach stoso wanych przy podróżach służbowych na obszarze kra ju.

2. Strażakowi przeniesionemu do pełnienia służ by w jednostce organizacyjnej w innej miejscowości przysługuje zwrot kosztów przeniesienia i podróży oraz inne świadczenia.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zakres, wyso kość i warunki otrzymywania należności z tytułu prze niesienia służbowego. Art. 97b.12

3) Strażakowi delegowanemu do wyko nywania zadań zleconych w innej miejscowości przy sługują należności określone w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przy sługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań stwowej albo samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 9

8.

1. Strażak zwolniony ze służby na podsta wie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3 pkt 3—5 otrzymuje:

1) odprawę;

2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe;

3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewyko rzystany w danym roku przejazd, o którym mowa w art. 63.

2. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pie niężny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby. Art. 9

9.

1. Wysokość odprawy dla strażaka miano wanego na stałe równa się wysokości trzymiesięczne go uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o cha rakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Odprawa ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysłu gi ponad 5 lat nieprzerwanej służby, aż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

2. Przy ustalaniu wysokości odprawy uwzględnia się również okresy nieprzerwanej zawodowej służby wojskowej, jeżeli w ciągu roku po zwolnieniu z tej służby żołnierz został przyjęty do służby w Państwo wej Straży Pożarnej i nie otrzymał odprawy z tytułu poprzednio pełnionej służby.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przy padku podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej po zwolnieniu ze służby w innych służbach, w których przysługują świadczenia tego rodzaju.

4. Wysokość odprawy dla strażaka w służbie przy gotowawczej równa się wysokości jednomiesięczne go uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o cha rakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Art. 100.

1. W razie śmierci strażaka lub uznania go za zmarłego pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przy sługiwałaby temu strażakowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenie określone w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przysłu gują małżonkowi strażaka, który pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzie ciom i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci strażaka speł niali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podsta wie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro dzin. Art. 10

1.

1. Strażakowi mianowanemu na stałe, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3, wypłaca się co miesiąc, przez okres roku po zwolnieniu ze służby, świadczenia pie niężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu za sadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4543 — Poz. 667 ——————— 12

3) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

2. Strażakowi uprawnionemu do świadczenia określonego w ust. 1, który nabył prawo do zaopatrze nia emerytalnego, przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń.

3. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podsta wie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5, który z powodu nadal trwa jącej choroby nie może podjąć zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc świadczenie pieniężne określone w ust. 1 przez okres choroby, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, chyba że wcześniej komisja lekarska wydała orzeczenie o inwalidztwie, stanowią ce podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidz kiej. Art. 10

2. Odprawa, o której mowa w art. 99, a tak że świadczenia określone w art. 101 nie przysługują strażakowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służ by został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. Art. 10

3.

1. W razie śmierci strażaka, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 100, przy sługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, je żeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wy padku pozostającego w związku z udziałem w akcji ra towniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu strażaka ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwo wej Straży Pożarnej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego. Art. 10

4.

1. W razie śmierci członka rodziny straża kowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

1) dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, je żeli koszty pogrzebu ponosi strażak;

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od kwoty określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Za członka rodziny strażaka, o którym mowa w ust. 1, uważa się:

1) małżonka;

2) dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przyspo sobione;

3) dzieci wychowywane w ramach rodziny zastęp czej;

4) dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli ich rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania, bądź zostali po zbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

5) rodziców i byłych prawnych opiekunów strażaka albo jego małżonka;

6) osobę, której opiekunem prawnym został ustano wiony strażak lub jego małżonek.

3. Jeżeli w związku ze śmiercią członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2—6, strażakowi przysłu guje zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisów szczególnych, wypłaca mu się tylko wyrównanie zasił ku w wysokości różnicy między zasiłkiem pogrzebo wym przysługującym z tytułu służby a pobranym niż szym zasiłkiem z tytułu ubezpieczenia społecznego lub z innych tytułów.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Pań stwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka, z uwzględnieniem w szczególności:

1) rodzaju kosztów pogrzebu, które mogą być pokry wane ze środków właściwej jednostki organizacyj nej Państwowej Straży Pożarnej;

2) wysokości kwot na pokrycie tych kosztów;

3) dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku po grzebowego. Art. 10

5.

1. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych, strażak otrzymuje uposażenie za sadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmo wanym stanowisku służbowym — z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo że określić, w drodze rozporządzenia, zasady ograni czenia w całości lub części wypłaty niektórych dodat ków do uposażenia w okresie choroby lub urlopu oko licznościowego strażaka. Art. 10

6.

1. Strażak może być skierowany do szko ły, na przeszkolenie lub na studia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje placówek, do których może być skierowany strażak, oraz należ ności pieniężne przysługujące strażakom w przypad kach, o których mowa w ust. 1, a w szczególności:

1) uposażenie;

2) inne świadczenia pieniężne wynikające z przepi sów płacowych; Dziennik Ustaw Nr 96 — 4544 — Poz. 667

3) wysokość dodatku służbowego;

4) ryczałt finansowy na dojazdy do miejsca nauki;

5) zasady odpłatności za noclegi i wyżywienie pod czas nauki. Art. 10

7. 1.12

4) Strażakowi zawieszonemu w czyn nościach służbowych zawiesza się od najbliższego ter minu płatności 50 % należnego uposażenia.

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych, strażak otrzymuje zawieszoną część upo sażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego uposażenia wprowadzone w okresie zawieszenia, chyba że został zwolniony ze służby z powodu skazania prawomoc nym wyrokiem sądu albo ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Art. 10

8.

1. Strażakowi tymczasowo aresztowane mu zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia.

2. W razie umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu, strażak otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obliga toryjne podwyżki tego uposażenia wprowadzone w okresie zawieszenia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnie nia lub amnestii, a także w razie warunkowego umo rzenia postępowania karnego. Art. 10

9.

1. Strażakowi, który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby albo pozostaje poza nim lub nie podejmuje służby, zawiesza się uposażenie od naj bliższego terminu płatności. Jeżeli strażak pobrał już za czas nieusprawiedliwionej nieobecności uposaże nie, potrąceniu podlega odpowiednia część uposaże nia przy najbliższej wypłacie.

2. W razie uznania nieobecności za usprawiedli wioną, wypłaca się strażakowi zawieszone uposa żenie, a w przypadku nieobecności nieusprawiedli wionej strażak traci za każdy dzień nieobecności 1/30 część uposażenia miesięcznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w ra zie zawinionej niemożności pełnienia przez strażaka obowiązków służbowych.

4. Strażakowi, który rozpoczyna urlop bezpłatny w ciągu miesiąca kalendarzowego, przysługuje upo sażenie w wysokości 1/30 uposażenia miesięcznego za każdy dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia urlo pu bezpłatnego. Jeżeli strażak pobrał już uposażenie za czas urlopu bezpłatnego, potrąceniu podlega od powiednia część uposażenia przy najbliższej wypła cie. Art. 1

10.

1. Z uposażenia strażaka mogą być doko nywane potrącenia na podstawie sądowych i admini stracyjnych tytułów wykonawczych oraz na podstawie przepisów szczególnych — na zasadach określonych w przepisach o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych przepi sach szczególnych, jeżeli dalsze przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, ro zumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposaże nia, odprawę wymienioną w art. 99 oraz świadczenia określone w art. 97 i 101.

3. (uchylony)125).

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, jednostki organiza cyjne właściwe do dokonywania potrąceń z uposa żenia oraz tryb postępowania w tych sprawach, z uwzględnieniem w szczególności:

1) podmiotów uprawnionych do dokonywania potrą ceń;

2) podstawy do dokonania potrąceń;

3) sposobu postępowania z kwotami potrąconymi. Art. 11

1. Przepisu art. 110 ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczegól ności na koszty podróży służbowej. Należności te po trąca się z uposażenia w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń z innych tytułów. Art. 111a.12

6) Sprawy dotyczące roszczeń majątko wych o świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku służbowego strażaków rozstrzygają sądy pracy. Prze pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil ny, dotyczące skutków niewykonania zobowiązań, sto suje się odpowiednio. Rozdział 10 Służba kandydacka Art. 11

2. 1.12

7) O przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgło szenia, osoba spełniająca wymagania, o których mo wa w art. 28, po złożeniu zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. Osoba przyjęta do służby kandydackiej odbywa naukę w wybranej szkole Państwowej Straży Pożarnej.

3. Osobie podejmującej naukę w szkole Państwo wej Straży Pożarnej nadaje się stopień strażaka. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4545 — Poz. 667 ——————— 12

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 12

5) Przez art. 54 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 116. 12

6) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej;

2) szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni stra żakom w służbie kandydackiej;

3) przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe za sady i tryb opiniowania strażaków w służbie kan dydackiej. Art. 11

3.

1. Strażak w służbie kandydackiej pełni służbę w systemie skoszarowanym.

2. Strażak w służbie kandydackiej otrzymuje:

1) zakwaterowanie, umundurowanie, odzież specjal ną i ekwipunek osobisty oraz wyżywienie w natu rze albo równoważnik pieniężny w zamian za wy żywienie;

2) świadczenia pieniężne składające się z zasadniczej należności pieniężnej w wysokości uzależnionej od roku nauki, dodatku za stopień i kosztów po dróży przy przejazdach na praktyki.

3. Strażak w służbie kandydackiej może otrzymać:

1) nagrodę pieniężną lub rzeczową;

2) zasiłek na utrzymanie rodziny.

4. W razie śmierci strażaka w służbie kandydackiej, pozostałej po nim rodzinie przysługuje:

1) odprawa pośmiertna;

2) zasiłek pogrzebowy.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw zabezpiecze nia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wy sokość i szczegółowe zasady przyznawania świad czeń, o których mowa w ust. 2—4. Art. 11

4.

1. Strażak w służbie kandydackiej ma pra wo do czasu wolnego w wymiarze i terminach wynika jących z planów i programów nauczania.

2. Strażakowi w służbie kandydackiej przysługują, w zakresie wykonywanych przez niego zadań, prawa strażaka określone w art. 21 i 57. 3.12

8) Do strażaków w służbie kandydackiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 28—30, art. 59, art. 60 ust. 2—4, art. 61 ust. 1—5 i ust. 6 pkt 1, art. 67—69, art. 72 ust. 1 i 2, art. 73, art. 97b, art. 103 ust. 2 i 3 i art. 115—124n.

4. Do strażaków w służbie kandydackiej, którzy zre zygnowali z nauki w szkole Państwowej Straży Pożar nej lub którzy zostali z tej szkoły wydaleni, stosuje się art. 49. Art. 114a. Strażacy w służbie kandydackiej w Szko le Głównej Służby Pożarniczej tworzą samorząd stu dencki, a w pozostałych szkołach — samorząd uczniowski. Organy samorządu są jedynym reprezen tantem strażaków w służbie kandydackiej. Art. 114b.

1. Strażaka w służbie kandydackiej zwal nia się ze służby w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia oby watelstwa innego państwa;

2) orzeczenia przez komisję lekarską niezdolności do służby;

3) stwierdzenia w opinii służbowej nieprzydatności do służby;

4) braku postępów w nauce.

2. Strażaka w służbie kandydackiej można zwolnić ze służby na jego wniosek, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Art. 114c.

1. Strażaka w służbie kandydackiej wy dala się ze służby w razie:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności lub karę pozbawienia praw publicznych;

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej może zezwolić na pozostanie w służbie kandydac kiej strażaka skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Art. 114d.

1. Strażak po odbyciu służby kandydac kiej zostaje mianowany strażakiem na stałe. 2.12

9) Strażaka, po zakończeniu nauki w ramach służby kandydackiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kieruje do służby stałej we wskazanej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja o skierowaniu do służby stałej określa w szczególności datę rozpoczęcia tej służby w termi nie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia nauki. 3.130) Zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem mianowania na stałe, nie później jednak niż z upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia nauki. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4546 — Poz. 667 ——————— 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 12

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 130) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4.130) Wobec strażaka w służbie kandydackiej, w okresie od dnia zakończenia nauki w szkole Pań stwowej Straży Pożarnej do dnia mianowania na sta łe, nie mają zastosowania przepisy art. 113 ust. 1—3. 5.130) W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na umotywowany wniosek zainteresowanego, może przywrócić termin do podjęcia służby stałej, jeżeli nie podjęcie służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie zainteresowanego. W takim przypadku zakoń czenie służby kandydackiej następuje z dniem podję cia służby stałej, wskazanym w postanowieniu o przy wróceniu terminu. 6.130) W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, ani w terminie wskazanym, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 49 ust. 1. Art. 114e.

1. (uchylony)131). 2.13

2) Okres nauki w szkołach pożarniczych przed utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej wlicza się do okresu służby strażaka na równi ze służbą kandy dacką, pod warunkiem że okres przerwy między za kończeniem nauki a podjęciem służby nie przekroczył 3 miesięcy. Rozdział 11 Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków Art. 11

5.

1. Strażak odpowiada dyscyplinarnie za zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych oraz za czyny sprzeczne ze złożonym ślu bowaniem.

2. Strażak odpowiada dyscyplinarnie również za popełnione przestępstwa lub wykroczenia, niezależnie od odpowiedzialności karnej. Art. 11

6.

1. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do strażaków.

2. Za czyn stanowiący wykroczenie, popełniony w wyniku wykonania polecenia służbowego, strażak ponosi odpowiedzialność tylko dyscyplinarną, chyba że wykonując polecenie służbowe umyślnie popełnia wykroczenie. Art. 11

7.

1. Kary dyscyplinarne są następujące:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;

4) obniżenie stopnia;

5) wydalenie ze służby. 2.13

3) Wymierzenie kary, określonej w ust. 1 pkt 3 i 4, pozbawia możliwości awansowania strażaka od powiednio na wyższe stanowisko albo stopień przez okres roku od jej wykonania. Art. 11

8.

1. Za przewinienie dyscyplinarne mniej szej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony dyscyplinarny może wy mierzyć karę upomnienia na piśmie, nie później jed nak niż przed upływem 3 miesięcy od powzięcia wia domości o przewinieniu.

2. Od kary upomnienia wymierzonej przez przeło żonego dyscyplinarnego przysługuje ukaranemu od wołanie do właściwej komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja nie może orzec na niekorzyść uka ranego. Art. 11

9. 1.13

4) Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaka ustaje, jeżeli od czasu popełnienia przewinie nia dyscyplinarnego upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie dyscyplinarne, odpowiedzial ność dyscyplinarna ustaje z upływem 2 lat od popeł nienia czynu (przedawnienie odpowiedzialności dys cyplinarnej). 1a.13

5) W razie uchylenia prawomocnego roz strzygnięcia przedawnienie biegnie od daty tego uchylenia. 1b.13

5) Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się roz strzygnięcia upłynęły 3 lata (przedawnienie wykona nia kary).

2. Jeżeli popełniony czyn zawiera znamiona prze stępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego. Art. 1

20. Przełożonym dyscyplinarnym strażaka jest właściwy przełożony uprawniony do mianowania lub powołania. Art. 12

1.

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne:

1) dla strażaków pełniących służbę kandydacką: a) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna działająca przy Komendancie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Dziennik Ustaw Nr 96 — 4547 — Poz. 667 ——————— 13

1) Przez art. 1 pkt 59 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 13

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

5) Dodany przez art. 1 pkt 61 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. b) w drugiej instancji — Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

2) dla strażaków pełniących służbę przygotowawczą i strażaków mianowanych na stałe, z wyjątkiem wymienionych w pkt 3: a) w pierwszej instancji — komisje dyscyplinarne działające przy komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, b) w drugiej instancji — komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i jed nostkach badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4: a) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna działająca przy Komendancie Głównym Pań stwowej Straży Pożarnej, b) w drugiej instancji — komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b;

4) dla Komendanta Głównego i jego zastępców, ko mendantów wojewódzkich i ich zastępców, ko mendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektorów jednostek badawczo -rozwojowych i ich zastępców oraz dyrektora Cen tralnego Muzeum Pożarnictwa i jego zastęp ców:136) a) w pierwszej instancji — komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b, b) w drugiej instancji — Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych. 2.13

7) Komisje dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, są powoły wane na okres 4 lat przez Komendanta Głównego Pań stwowej Straży Pożarnej i składają się z dziesięciu do trzynastu strażaków: odwoławcze komisje dyscypli narne są powoływane na okres 4 lat przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i składają się z dziesięciu do trzynastu strażaków. 2a.13

8) Skład komisji dyscyplinarnej może być uzu pełniony w każdym czasie. Przepisy ust. 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

3. Powołanie komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, następuje po uzgodnieniu ich składu z ogólnokrajowymi organizacjami związko wymi. 3a.13

9) W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3, albo niezaakceptowania kandydatury w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia, przedsta wia się niezwłocznie kolejną kandydaturę. W przypad ku nieuzgodnienia tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia, członka komisji dyscypli narnej powołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta, przy którym działa komisja dyscyplinarna, a członka odwoławczej komisji dyscyplinarnej minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

4. Członkowie komisji dyscyplinarnych wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch zastęp ców. 5.140) Członkowie komisji dyscyplinarnych są nie zawiśli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego oraz nie są związani rozstrzygnięciami innych organów sto sujących prawo, z wyjątkiem prawomocnych wyro ków sądowych. Art. 12

2.

1. Komisja dyscyplinarna orzeka w skła dzie trzech członków, a odwoławcza komisja dyscypli narna w składzie pięciu członków.

2. Skład orzekający komisji dyscyplinarnej i odwo ławczej komisji dyscyplinarnej wyznacza przewodni czący, a w razie jego nieobecności — zastępca.

3. Składowi orzekającemu komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej przewodniczy przewodniczący lub zastępca. Art. 12

3.

1. Oskarżycielem w postępowaniu dyscy plinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. 2.14

1) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza w da nej sprawie komendant, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, spośród oficerów pełniących służbę w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, z zastrze żeniem ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 4 lit. a, rzecznika dyscyplinarnego wyznacza mini ster właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 12

4. 1.14

2) Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na żądanie przełożonego dyscyplinarnego, po uprzed nim przeprowadzeniu czynności sprawdzających.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskaza niami przełożonego dyscyplinarnego. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4548 — Poz. 667 ——————— 13

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 13

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

8) Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 13

9) Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 14

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 14

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Art. 124a. 1.14

3) Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy obrońcy. 2.14

4) Obrońcą strażaka w postępowaniu dyscypli narnym może być upełnomocniony strażak, wskazany przez obwinionego. Art. 124b.

1. Komisja dyscyplinarna wydaje orze czenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłu chaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego, obwinione go lub jego obrońcy.

2. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowa nia dyscyplinarnego przewodniczący komisji wyzna cza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę, a w ra zie potrzeby wzywa świadków i biegłych.

3. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej in stancji powinno być zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może być przedłużone na czas ozna czony.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzeczni ka dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Art. 124c. Jeżeli w toku rozprawy zostanie ujaw nione inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, komisja może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodą rzecz nika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroń cy; w razie braku zgody przełożony dyscyplinarny mo że żądać złożenia odrębnego wniosku o wszczęcie po stępowania dyscyplinarnego. Art. 124d. W razie rozwiązania stosunku służbowe go w toku postępowania dyscyplinarnego, postępo wanie toczy się nadal. Art. 124e.

1. Uzasadnienie orzeczenia komisji dys cyplinarnej sporządza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy.

3. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do pu blicznej wiadomości po jego uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały komisji dyscyplinarnej. Art. 124f. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej wydanego w pierwszej instancji przysługuje odwoła nie obwinionemu lub jego obrońcy i rzecznikowi dys cyplinarnemu. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Art. 124g.

1. Koszty funkcjonowania komisji dyscy plinarnej ponosi Skarb Państwa. O kosztach postępo wania dyscyplinarnego orzeka komisja dyscyplinarna. 1a.14

5) Koszty obrońcy z wyboru ponosi obwinio ny. W razie uniewinnienia albo umorzenia postępowa nia o kosztach obrony rozstrzyga komisja dyscyplinar na.

2. Do ustalania kosztów postępowania dyscypli narnego stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach karnych. Art. 124h. 1.14

6) Po uprawomocnieniu się orzecze nia przewodniczący komisji dyscyplinarnej lub jego zastępca przesyła odpis orzeczenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz przeło żonemu dyscyplinarnemu. 2.14

7) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do in formacji o ukaraniu przez przełożonego dyscyplinar nego w trybie art. 118 ust. 1. Art. 124i.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia ska zującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt oso bowych ukaranego. 1a.14

8) Ukaranie uważa się za niebyłe, jeżeli od wy konania albo przedawnienia wykonania kary:

1) upłynął rok w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1,

2) upłynęły 3 lata w przypadku kar, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2—4,

3) upłynęło 5 lat w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 5, jeśli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia skazującego. 2.14

9) Komendant Główny Państwowej Straży Po żarnej, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie od pisu orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych w przy padkach, o których mowa w ust. 1a. Art. 124j.150) Na orzeczenie kończące postępowa nie dyscyplinarne w drugiej instancji stronie przysłu guje skarga do sądu administracyjnego. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4549 — Poz. 667 ——————— 14

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 14

4) Dodany przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 14

5) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 14

6) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 14

7) Dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 14

8) Dodany przez art. 1 pkt 68 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 14

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 150) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 31 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Art. 124k.

1. O wznowienie postępowania dyscy plinarnego może wystąpić ukarany lub jego obrońca, przełożony dyscyplinarny albo minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść ukaranego może nastąpić, jeżeli umorze nie postępowania lub wydanie orzeczenia nastąpiło wskutek przestępstwa albo jeżeli w ciągu 5 lat od umorzenia lub wydania orzeczenia wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody, które mogą uzasadniać ska zanie lub wymierzenie kary surowszej.

3. Wznowienie postępowania na korzyść ukarane go może nastąpić, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczno ści lub dowody, które mogą uzasadniać uniewinnienie lub wymierzenie kary łagodniejszej.

4. W razie śmierci ukaranego wniosek o wznowie nie postępowania mogą złożyć jego małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający lub przy sposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny. Art. 124l. Organy powołane do orzekania w spra wach o wykroczenia zawiadamiają właściwego przeło żonego dyscyplinarnego o wymierzeniu kary strażako wi. Art. 124m. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowe zasady wykonywania kar dyscyplinarnych. Art. 124n. W sprawach nieuregulowanych w ni niejszym rozdziale, w zakresie postępowania dyscypli narnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 12

5. (pominięty)151). Art. 12

6.

1. Z chwilą utworzenia Państwowej Stra ży Pożarnej zostają rozwiązane jednostki organizacyj ne ochrony przeciwpożarowej oraz zniesione stanowi ska, o których mowa w art. 2 dekretu z dnia 27 grud nia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

2. (pominięty)151). Art. 12

7. (pominięty)151). Art. 12

8. (uchylony)152). Art. 12

9.

1. Dotychczasowi funkcjonariusze pożar nictwa stają się strażakami Państwowej Straży Pożar nej, jeżeli w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyrażą na to pisemną zgodę.

2. Strażacy, o których mowa w ust. 1, zachowują ciągłość służby. 2a. Do ciągłości służby, o której mowa w ust. 2, za licza się okresy nauki w szkołach pożarniczych.

3. Funkcjonariusze pożarnictwa, którzy nie podej mą służby w Państwowej Straży Pożarnej, zwalniani są z zachowaniem uprawnień przewidzianych w de krecie z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjona riuszy pożarnictwa, chyba że nabyli uprawnienia do zwolnienia ze służby na korzystniejszych warun kach.

4. Funkcjonariusze pożarnictwa, o których mowa w ust. 3, nabywają prawo do dodatku wyrównawcze go na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 372).

5. Wydatki z tytułu świadczeń finansowych dla do tychczasowych funkcjonariuszy pożarnictwa zwalnia nych z przyczyn, o których mowa w ust. 3, pokrywane są ze środków dotychczasowych pracodawców.

6. Strażacy, o których mowa w ust. 1, niepowołani lub niemianowani na stanowiska służbowe w Pań stwowej Straży Pożarnej do dnia 30 czerwca 1999 r., tracą status strażaka Państwowej Straży Pożarnej z upływem tego terminu. Przepis art. 55 stosuje się odpowiednio.

7. Okres zatrudnienia strażaków, o których mowa w ust. 1, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub na stanowiskach, na których wykonywali czynno ści z zakresu ochrony przeciwpożarowej od dnia 1 lu tego 1992 r.:

1) do dnia powołania lub mianowania na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej, nie dłu żej jednak niż do upływu terminu określonego w ust. 6, traktuje się jako służbę w Państwowej Straży Pożarnej;

2) niepowołanych lub niemianowanych na stanowi ska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej, do zakończenia tego okresu, nie dłużej jednak niż do upływu terminu określonego w ust. 6, traktuje się jako służbę w Państwowej Straży Pożarnej wyłącz nie w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

8. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej stwierdza zakończenie okresu zatrudnienia straża ków, o których mowa w ust. 7 pkt 2, traktowanego ja ko służba w Państwowej Straży Pożarnej. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4550 — Poz. 667 ——————— 15

1) Zamieszczony w obwieszczeniu. 15

2) Przez art. 7 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9. Decyzję, o której mowa w ust. 8, traktuje się dla celów emerytalnych jak decyzję o zwolnieniu ze służ by w Państwowej Straży Pożarnej.

10. Strażakom, o których mowa w ust. 7 pkt 2, wy sokość uposażenia dla celów emerytalnych ustala Ko mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, przyj mując za podstawę uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej w stawkach obowiązujących w dniu kończącym okres zatrudnienia traktowany jako służba w Państwowej Straży Pożarnej, przysługujące na sta nowisku porównywalnym do stanowiska zajmowane go w dniu kończącym ten okres. 1

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej. Art. 130—13

3. (pominięte)151). Art. 13

4. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariu szy pożarnictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z wyjątkiem art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 39 ust. 2 i art. 40, które tracą moc z chwilą utworzenia Państwo wej Straży Pożarnej. Art. 13

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1992 r. Dziennik Ustaw Nr 96 — 4551 — Poz. 667

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-06-07
Data wydania: 2006-05-17
Data uchylenia: 2009-01-14
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 125, 126 ust. 2, art. 127 oraz art. 130-133 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 96 poz. 667