Dz.U. 2006 nr 98 poz. 676

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o wypowiedze niu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2066), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział dnia 11 marca 2005 r. wymie nioną wyżej konwencję (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 160 i 161). Zgodnie z artykułem 21 powyższej konwencji traci ona moc obowiązującą dnia 21 kwietnia 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. B. Tuge-Erecińska 676 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-09
Data wydania: 2006-03-31
Data wejścia w życie: 2006-06-24
Data obowiązywania: 2006-06-24
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 98 poz. 676