Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690

690 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb rejestracji stat ków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów re jestracyjnych.

§2.

1. Wpis do rejestru statków używanych wy łącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „rejestrem”, następuje na podstawie pisemnego ———————

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420. wniosku armatora składanego do organu rejestracyj nego właściwego polskiego związku sportowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;

2) nazwę portu macierzystego statku;

3) rodzaj i typ statku;

4) rok, miejsce budowy, nazwę stoczni i numer iden tyfikacyjny kadłuba, jeżeli został nadany;

5) określenie materiału głównego, z którego statek jest zbudowany;

6) rodzaj głównego napędu mechanicznego oraz je go moc w kW;

7) rodzaj pomocniczego napędu mechanicznego oraz jego moc w kW;

8) typ i powierzchnię ożaglowania;

9) wymiary statku przez podanie długości i szeroko ści całkowitej kadłuba;

10) oznaczenie i adres armatora wraz z numerem PESEL osoby fizycznej, natomiast w sytuacji braku tego numeru wpisuje się numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby nieposiadającej oby watelstwa polskiego i numeru PESEL — numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzające go tożsamość; 1

1) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreśle nia z niego — jeżeli statek był wpisany do innego rejestru.

§3. Do wniosku dołącza się:

1) dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku — jeżeli armator jest wła ścicielem albo współwłaścicielem statku;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do włada nia statkiem we własnym imieniu — jeżeli armator nie jest właścicielem statku, a dla statku budowa nego systemem gospodarczym — pisemne oświadczenie budowniczego;

3) dokument z przeglądu technicznego przeprowa dzonego na podstawie przepisów w sprawie prze glądów technicznych statków używanych na wo dach śródlądowych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

§4.

1. Rejestr składa się z ksiąg rejestrowych, od dzielnie dla statków:

1) o napędzie mechanicznym o symbolu literowym „M”, określony w załączniku nr 1 do rozporządze nia;

2) bez napędu mechanicznego lub mogący posiadać pomocniczy napęd mechaniczny, o symbolu lite rowym „Z”, określony w załączniku nr 2 do rozpo rządzenia.

2. Księga rejestrowa jest prowadzona w postaci papierowej lub w systemie informatycznym.

§5.

1. Wpisu statku do rejestru dokonuje się w ko lejności otrzymanych wniosków.

2. Wpisu statku do rejestru dokonuje się chronolo gicznie w księdze rejestrowej i w systemie informa tycznym na podstawie danych zgłoszonych we wnio sku.

3. Wpisy w księdze rejestrowej prowadzonej w po staci papierowej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym, a strony księgi numeruje się kolejno.

4. W księdze rejestrowej prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wy druk całości lub części zapisanych danych.

§6.

1. Wpisy w księdze rejestrowej powinny być dokonywane w sposób trwały.

2. Zmiany danych, skreśleń i poprawek w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej należy dokonywać w sposób trwały w kolorze czerwonym pozwalającym na odczytanie poprzedniego wpisu.

3. Dokonanie zmian danych, skreśleń i poprawek w księdze, o której mowa w ust. 2, powinno być opa trzone datą i podpisem osoby prowadzącej księgę re jestrową.

4. W przypadku prowadzenia księgi rejestrowej w systemie informatycznym osoba prowadząca doko nuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany da nych, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czy telność tekstu sprzed i po zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.

§7.

1. Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego w przypadku stwierdzenia bra ków we wniosku lub dokumentach dołączanych do wniosku wzywa składającego wniosek do uzupełnie nia braków.

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzy mania wezwania, o którym mowa w ust. 1, usuwa bra ki pod rygorem zwrotu posiadanej przez organ reje stracyjny dokumentacji.

§8. Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego odmawia wpisu do rejestru, jeże li statek, którego dotyczy wniosek, nie odpowiada da nym podanym we wniosku, a także w przypadku, gdy statek nie posiada ważnego przeglądu technicznego przeprowadzonego na podstawie przepisów w spra wie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub re kreacji.

§9. Po wpisaniu statku do rejestru organ rejestra cyjny właściwego polskiego związku sportowego wy daje dokument rejestracyjny. Dziennik Ustaw Nr 99 — 4705 — Poz. 690

§10.

1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu statku do rejestru stanowią akta rejestrowe.

2. Akta rejestrowe opatruje się numerem zgodnym z numerem rejestracyjnym i przechowuje się w miej scu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. § 1

1.

1. We wniosku o zmianę danych w księdze re jestrowej należy podać dane identyfikujące armatora statku, a także:

1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;

2) numer rejestracyjny statku;

3) inne dane podlegające zmianom.

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, ar mator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdza jące zmianę danych zawartych w księdze rejestrowej. § 1

2.

1. Zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej armator zgłasza organowi rejestra cyjnemu właściwego polskiego związku sportowego w terminie do 30 dni od dnia ich zaistnienia.

2. W przypadku zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego dokonuje odpowiednich zmian także w dokumencie rejestracyjnym statku. § 1

3. Jeżeli przebudowa statku:

1) ze statku o napędzie mechanicznym na statek bez napędu mechanicznego albo

2) ze statku bez napędu mechanicznego na statek o napędzie mechanicznym — skutkuje koniecznością zmiany księgi reje strowej — armator składa wniosek o wykreślenie statku z dotychczasowej księgi rejestrowej i wniosek o wpis statku do właściwej księgi rejestrowej. § 1

4.

1. Wykreślenie statku z księgi rejestrowej na stępuje:

1) na wniosek armatora, do którego dołącza się do kument rejestracyjny tego statku;

2) z urzędu przez organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego, jeżeli statek utracił cechy urządzenia pływającego — w takim przy padku organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego wzywa armatora do nie zwłocznego zwrotu dokumentu rejestracyjnego statku.

2. Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru podlega unieważnieniu przez opatrzenie każ dej jego strony adnotacją „ANULOWANO”. § 1

5.

1. Wzory dokumentów rejestracyjnych stat ków wpisanych do rejestrów, o których mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. W dokumencie rejestracyjnym organ rejestra cyjny właściwego polskiego związku sportowego na daje numer rejestracyjny statku oraz wpisuje dane do tyczące armatora i statku oraz termin kolejnego prze glądu technicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie przeglądów technicznych stat ków używanych na wodach śródlądowych do upra wiania sportu lub rekreacji. § 1

6.

1. Numer rejestracyjny statku składa się z:

1) dwóch liter: a) pierwsza oznacza województwo właściwe dla siedziby organu rejestracyjnego: — B — podlaskie, — N — warmińsko -mazurskie, — C — kujawsko-pomor skie, — O — opolskie, — D — dolnośląskie, — P — wielkopolskie, — E — łódzkie, — R — podkarpackie, — F — lubuskie, — S — śląskie, — G — pomorskie, — T — świętokrzyskie, — K — małopolskie, — W — mazowieckie, — L — lubelskie, — Z — zachodniopo morskie, b) druga oznacza księgę rejestrową, do której sta tek został wpisany: „M” lub „Z”;

2) do 4 cyfr lub, po wyczerpaniu możliwości, również kombinacji składających się z cyfr i liter oznaczają cych kolejność wpisu w księdze rejestracyjnej; do puszcza się stosowanie liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

2. Numer rejestracyjny statku armator umieszcza na obu burtach kadłuba powyżej linii wody. § 1

7. Dokumenty potwierdzające rejestrację statku wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia za chowują ważność do czasu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2008 r. § 1

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sportu: T. Lipiec Dziennik Ustaw Nr 99 — 4706 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4707 — Poz. 690 Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. (poz. 690) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 99 — 4708 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4709 — Poz. 690 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 99 — 4710 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4711 — Poz. 690 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 99 — 4712 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4713 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4714 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4715 — Poz. 690 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 99 — 4716 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4717 — Poz. 690 Dziennik Ustaw Nr 99 — 4718 — Poz. 690

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-06-13
Data wydania: 2006-05-29
Data wejścia w życie: 2006-08-13
Data obowiązywania: 2006-08-13
Data uchylenia: 2007-10-24
Organ wydający: MIN. SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690