Dz.U. 2007 nr 1 poz. 3

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa warunki i tryb organi zowania studiów doktoranckich przez jednostki orga nizacyjne uczelni, ich prowadzenia i odbywania oraz tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania sty pendiów doktoranckich i świadczeń pomocy material nej dla doktorantów.

§2.

1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres od powiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik stu diów doktoranckich może przedłużyć okres odbywa nia studiów doktoranckich, w szczególności w przy padku:

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolno ści przekracza okres zasiłkowy,

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym człon kiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do

4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełno sprawności,

4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych — łącznie nie więcej niż o rok.

§3. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przed stawia rektorowi wniosek o utworzenie studiów dok toranckich zawierający:

1) projekt programu studiów doktoranckich;

2) propozycję warunków i trybu rekrutacji;

3) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki or ganizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych stu diów;

4) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich;

5) proponowaną wysokość opłat za studia dokto ranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie stu diów płatnych.

§4. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowa dza komisja rekrutacyjna, zgodnie z warunkami i try bem rekrutacji, o których mowa w art. 169 ust. 2 i art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”.

§5.

1. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów:

1) powołuje i odwołuje, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, kierownika studiów doktoranckich;

2) ustala regulamin przyznawania stypendiów dokto ranckich.

2. Właściwy organ samorządu doktorantów wyra ża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnio sku o jej wydanie.

§6. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie:

1) określa sposób dokonywania oceny realizacji pro gramu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

2) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;

3) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 7 pkt 2:

4) rozpatruje odwołania doktorantów od decyzji, o których mowa w § 7 pkt 3.

§7. Kierownik studiów doktoranckich:

1) organizuje realizację programu studiów dokto ranckich;

2) dokonuje oceny realizacji programu studiów dok toranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

3) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich; Dziennik Ustaw Nr 1 — 6 — Poz. 3 3 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni ———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

4) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

§8.

1. Âwiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, przyznaje się na wnio sek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjal nego, stypendium na wyżywienie albo stypendium mieszkaniowego doktorant dołącza:

1) zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub dokto ranta i członków jego rodziny, w przypadku docho dów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i człon ków jego rodziny o wysokości uzyskanego docho du, w przypadku dochodów podlegających opo datkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodo wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3) zaświadczenie właściwego organu gminy lub na kaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzy skiwanego przez doktoranta lub doktoranta i człon ków jego rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i człon ków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych in nych dochodów.

3. Stypendium za wyniki w nauce może być także przyznane bez konieczności składania wniosku.

§9.

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich.

2. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje spraw dzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go organowi przyznającemu świadczenia pomocy ma terialnej.

§10.

1. Pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium na wyżywienie,

3) stypendium mieszkaniowego może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, określonej zgodnie z art. 179 ustawy. Pomoc ta jest przyznawana na okres seme stru lub roku akademickiego i wypłacana co miesiąc.

2. Stypendium mieszkaniowe może otrzymać dok torant odbywający stacjonarne studia doktoranckie.

3. Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga ta może być przyzna na nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnospraw nych może otrzymać doktorant posiadający orzecze nie o niepełnosprawności. Stypendium to jest przy znawane na okres semestru lub roku akademickiego i wypłacane co miesiąc. § 1

1. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, nie może być niższa niż 10 % i wyższa niż 25 % mini malnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycie li akademickich. § 1

2. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w ra mach praktyk zawodowych oraz badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań. § 1

3.

1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.

2. Doktorant wykonujący pracę zarobkową dołącza do wniosku oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskiwanych w związku z wy konywaniem tej pracy.

3. Wniosek składa się do kierownika studiów dok toranckich.

4. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią rektorowi. § 1

4. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % i wyższa niż 100 % minimal nego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalo nego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli aka demickich. § 1

5.

1. Doktorant otrzymuje legitymację, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Jednostka organizacyjna uczelni pobiera opłatę za wydanie legitymacji doktoranta w wysokości 10 zł. § 1

6. Legitymacje uczestników studiów doktoranc kich, wydane przed dniem wejścia w życie rozporzą dzenia, zachowują ważność do wyczerpania możliwo ści przedłużania ich ważności. § 1

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński Dziennik Ustaw Nr 1 — 7 — Poz. 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. (poz. 3) WZÓR LEGITYMACJI DOKTORANTA Dziennik Ustaw Nr 1 — 8 — Poz. 3 Opis:

1) format legitymacji po rozłożeniu A-6 (105 x 148 mm);

2) okładka: introkal czarny;

3) strony wewnętrzne wykonane na białym papierze pokrytym siatką ozdobną — giloszem w kolorze jasnoró żowym (pantone nr 1375 U).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-01-05
Data wydania: 2006-12-19
Data wejścia w życie: 2007-01-13
Data obowiązywania: 2007-01-13
Data uchylenia: 2011-11-04
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 1 poz. 3