Dz.U. 2007 nr 102 poz. 689

689 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Art.

1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) szkołach bez bliższego określenia — rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich ze społy;”;

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej — w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.”;

3) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „

2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny okre ślać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-11
Data wydania: 2007-05-09
Data wejścia w życie: 2007-09-01
Data obowiązywania: 2007-09-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 102 poz. 689