Dz.U. 2007 nr 102 poz. 695

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzą dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 12

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektó rych planowanych dochodów, wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie re alizacji zadań ewidencji ludności, dowodów osobi stych i paszportów, geodezji i kartografii, rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalne go gospodarowania żywymi zasobami morza oraz spraw z zakresu działu sprawy rodziny, a także nadzo ru nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Wyż szym Urzędem Górniczym.

§2.

1. Przenosi się planowane dochody budżetowe:

1) z części 17 — Administracja publiczna, w kwocie 2 687 696 zł, do części 42 — Sprawy wewnętrzne;

2) z części 18 — Budownictwo, gospodarka prze strzenna i mieszkaniowa, w kwocie 12 378 zł, do części 17 — Administracja publiczna;

3) z części 32 — Rolnictwo, w kwocie 149 983 zł, do części 62 — Rybołówstwo.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządze nia;

2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządze nia;

3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządze nia.

§3.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 17 — Administracja publiczna, w kwocie 205 899 486 zł, do części 42 — Sprawy wewnętrz ne;

2) z części 18 — Budownictwo, gospodarka prze strzenna i mieszkaniowa, w kwocie 36 924 406 zł, do części 17 — Administracja publiczna;

3) z części 32 — Rolnictwo, w kwocie 34 243 457 zł, do części 62 — Rybołówstwo;

4) z części 44 — Zabezpieczenie społeczne, w kwocie 400 000 zł, do części 16 — Kancelaria Prezesa Ra dy Ministrów;

5) z części 44 — Zabezpieczenie społeczne, w kwocie 28 179 200 zł, do części 63 — Sprawy rodziny;

6) z części 60 — Wyższy Urząd Górniczy, w kwocie 125 000 zł, do części 41 — Ârodowisko.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 4 do rozporządze nia;

2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 5 do rozporządze nia;

3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 6 do rozporządze nia;

4) ust. 1 pkt 4, określa załącznik nr 7 do rozporządze nia;

5) ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 8 do rozporządze nia;

6) ust. 1 pkt 6, określa załącznik nr 9 do rozporządze nia.

§4. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wyna grodzeń:

1) z części 17 — Administracja publiczna do części 42 — Sprawy wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia;

2) z części 18 — Budownictwo, gospodarka prze strzenna i mieszkaniowa do części 17 — Admini stracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia;

3) z części 32 — Rolnictwo do części 62 — Rybołów stwo, zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządze nia;

4) z części 44 — Zabezpieczenie społeczne do częś ci 63 — Sprawy rodziny, zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia;

5) z części 60 — Wyższy Urząd Górniczy do części 41 — Ârodowisko, zgodnie z załącznikiem nr 14 do rozporządzenia.

§5. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4—6, ust. 2 pkt 1, 2, 4—6 oraz § 4 pkt 1, 2, 4 i 5 mają zastosowanie od dnia 24 lutego 2007 r.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 102 — 6619 — Poz. 695 695 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6620 — Poz. 695 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. (poz. 695) Załącznik nr 1 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 17 i 42 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6621 — Poz. 695 Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 18 i 17 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6622 — Poz. 695 Z ał ąc zn ik n r 3 P R Z E N IE S IE N IA P LA N O W A N Y C H D O C H O D Ó W B U D ˚ E T O W Y C H P O M I¢ D Z Y C Z ¢  C IA M I 3 2 i 6 2 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6623 — Poz. 695 Załącznik nr 4 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 17 i 42 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6624 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6625 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6626 — Poz. 695 Załącznik nr 5 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 18 i 17 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6627 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6628 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6629 — Poz. 695 Załącznik nr 6 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 32 i 62 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6630 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6631 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6632 — Poz. 695 Załącznik nr 7 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 44 i 16 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6633 — Poz. 695 Załącznik nr 8 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 44 i 63 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6634 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6635 — Poz. 695 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6636 — Poz. 695 Załącznik nr 9 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 60 i 41 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6637 — Poz. 695 Z ał ąc zn ik n r 10 P R Z E N IE S IE N IA L IM IT Ó W Z A T R U D N IE N IA I K W O T W Y N A G R O D Z E ¡ P O M I¢ D Z Y C Z ¢  C IA M I1 7 i 4 2 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6638 — Poz. 695 Z ał ąc zn ik n r 11 P R Z E N IE S IE N IA L IM IT Ó W Z A T R U D N IE N IA I K W O T W Y N A G R O D Z E ¡ P O M I¢ D Z Y C Z ¢  C IA M I1 8 i 1 7 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6639 — Poz. 695 Z ał ąc zn ik n r 12 P R Z E N IE S IE N IA L IM IT Ó W Z A T R U D N IE N IA I K W O T W Y N A G R O D Z E ¡ P O M I¢ D Z Y C Z ¢  C IA M I 3 2 i 6 2 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6640 — Poz. 695 Z ał ąc zn ik n r 13 P R Z E N IE S IE N IA L IM IT Ó W Z A T R U D N IE N IA I K W O T W Y N A G R O D Z E ¡ P O M I¢ D Z Y C Z ¢  C IA M I 4 4 i 6 3 Dziennik Ustaw Nr 102 — 6641 — Poz. 695 Załącznik nr 14 PRZENIESIENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA I KWOT WYNAGRODZE¡ W ROKU 2007 POMI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 60 i 41

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-11
Data wydania: 2007-06-06
Data wejścia w życie: 2007-06-11
Data obowiązywania: 2007-06-11
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 102 poz. 695