Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732

Art.

1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich ro dzaje:

1) Wojska Lądowe;

2) Siły Powietrzne;

3) Marynarka Wojenna;

4) Wojska Specjalne.

4. Siły Zbrojne składają się z jednostek woj skowych i związków organizacyjnych.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są: Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojen nej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych.”;

2) po art. 13 dodaje się art. 13a—13c w brzmieniu: „Art. 13a.

1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy:

1) dowodzenie związkami organiza cyjnymi i jednostkami wojskowy mi Wojsk Lądowych niewydzielo nymi w podporządkowanie Do wódcy Operacyjnego Sił Zbroj nych;

2) planowanie oraz realizacja mobili zacyjnego i operacyjnego rozwi nięcia Wojsk Lądowych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek woj skowych;

4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umo wach międzynarodowych.

2. Do zakresu działania Dowódcy Sił Po wietrznych w szczególności należy:

1) dowodzenie związkami organiza cyjnymi i jednostkami wojskowy mi Sił Powietrznych niewydzielo nymi w podporządkowanie Do wódcy Operacyjnego Sił Zbroj nych;

2) planowanie oraz realizacja mobili zacyjnego i operacyjnego rozwi nięcia Sił Powietrznych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek woj skowych;

4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umo wach międzynarodowych.

3. Do zakresu działania Dowódcy Mary narki Wojennej w szczególności nale ży:

1) dowodzenie związkami organiza cyjnymi i jednostkami wojskowy mi Marynarki Wojennej niewydzie lonymi w podporządkowanie Do wódcy Operacyjnego Sił Zbroj nych;

2) planowanie oraz realizacja mobili zacyjnego i operacyjnego rozwi nięcia Marynarki Wojennej;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek woj skowych;

4) przygotowanie sił i środków Mary narki Wojennej do działań bojo wych oraz w sytuacjach przewi dzianych w ustawach i ratyfikowa nych umowach międzynarodo wych.

4. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy:

1) dowodzenie związkami organiza cyjnymi i jednostkami wojskowy mi Wojsk Specjalnych;

2) planowanie oraz realizacja mobili zacyjnego i operacyjnego rozwi Dziennik Ustaw Nr 107 — 6946 — Poz. 732 732 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obro ny Narodowej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim i ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600. nięcia oraz użycia Wojsk Specjal nych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek woj skowych;

4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umo wach międzynarodowych.

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 1—4, wykonują swoje zadania odpowied nio przy pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrz nych, Dowództwa Marynarki Wojen nej i Dowództwa Wojsk Specjalnych.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe za kresy działania, struktury organiza cyjne oraz siedziby dowództw, o któ rych mowa w ust. 5. Art. 13b.

1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stano wisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych.

2. Do zakresu działania Dowódcy Ope racyjnego Sił Zbrojnych w szczegól ności należy:

1) planowanie operacyjne i dowodze nie operacyjne częścią Sił Zbroj nych, wydzieloną z Wojsk Lądo wych, Sił Powietrznych oraz Mary narki Wojennej i przekazaną w je go podporządkowanie decyzją Mi nistra Obrony Narodowej dla prze prowadzenia operacji;

2) wykonywanie zadań Ministra Obro ny Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol skiej oraz przewodniczenie Ra dzie SAR, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693);

3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i jednostek woj skowych przewidywanych do wy dzielenia w jego podporządkowa nie;

4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a tak że ich zgrywanie z dowództwami związków organizacyjnych i jedno stek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporząd kowanie.

3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomo cy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organiza cyjną oraz siedzibę Dowództwa Ope racyjnego Sił Zbrojnych. Art. 13c.

1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stano wisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Do zakresu działania Szefa Inspekto ratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szcze gólności należy:

1) organizowanie i kierowanie syste mem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpiecze niem logistycznym jednostek woj skowych użytych lub przebywają cych poza granicami państwa;

2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospo darza (HNS) i państwa wysyłające go;

3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia;

4) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyj no-obronnych i rządowej admini stracji niezespolonej.

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj nych wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organiza cyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.”;

3) w art. 76: a) ust. 8a otrzymuje brzmienie: „8a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2, mianowanie może nastąpić tylko w ramach danego korpusu kadry zawodo wej Sił Zbrojnych.”, b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: „11a. Mianowaniu, o którym mowa w ust. 11, mogą podlegać również żołnierze rezer wy niespełniający warunków określonych w ust. 11, jeżeli mianowanie to jest uzna niem ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa.”. Dziennik Ustaw Nr 107 — 6947 — Poz. 732 Art.

2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 194

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakre sie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonu je Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.”;

2) w art. 18a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrze ni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu.”;

3) w art. 18b ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b, po dejmuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, a środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c — Minister Obrony Narodowej.”. Art.

3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzę dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.3)) w art. 8 w ust. 1:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) określanie celów, kierunków i głównych zadań szkolenia, w tym działalności sportowej w Si łach Zbrojnych,”;

2) uchyla się pkt 5. Art.

4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 43

7) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka pol skiego za granicą, w tym: a) działalności gospodarczej, naukowej, kultural nej i sportowej, b) w zakresie obronności państwa — w porozu mieniu z Ministrem Obrony Narodowej.”. Art.

5. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez pieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693) w art. 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.”. Art.

6. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: „Art. 43a.

1. Na stanowisko służbowe Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Sze fa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj nych żołnierza zawodowego wyzna cza Prezydent Rzeczypospolitej Pol skiej na wniosek Ministra Obrony Na rodowej.

2. Kadencja na stanowisku służbowym Dowódcy Operacyjnego Sił Zbroj nych oraz Szefa Inspektoratu Wspar cia Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na po nowną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. ˚ołnierz zawodowy zajmujący stano wisko służbowe Dowódcy Opera cyjnego Sił Zbrojnych albo Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu lub na wnio sek Ministra Obrony Narodowej, je żeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.”;

2) w art. 44 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych jednostkach wojsko wych, z zastrzeżeniem pkt 4—6;”;

3) w art. 143 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Służby Kontr wywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Komendant Główny ˚andarme rii Wojskowej — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie w podległych jednost kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4—7;”. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

2) art. 1 pkt 2 w zakresie art. 13b ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 2 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602. Dziennik Ustaw Nr 107 — 6948 — Poz. 732 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-19
Data wydania: 2007-05-24
Data wejścia w życie: 2007-07-04
Data obowiązywania: 2007-07-04
Uwagi: Art. 1 pkt 2 w zakresie art. 13b ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732