Dz.U. 2007 nr 109 poz. 753

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Wojewódzki inspektorat transportu drogowego, zwany dalej „wojewódzkim inspektoratem”, zapewnia właściwemu terytorialnie wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego realizację jego zadań.

§2.

1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wcho dzą:

1) wydział inspekcji;

2) wydziały lub samodzielne stanowiska do spraw: a) finansowo-księgowych, b) kadr, c) administracyjno-technicznych, d) prawnych.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału.

3. Wydziałem albo samodzielnym stanowiskiem do spraw finansowo-księgowych kieruje główny księ gowy.

4. W przypadkach uzasadnionych organizacją pra cy oraz w celu usprawnienia działania wojewódzkiego inspektoratu mogą być utworzone oddziały wydziału inspekcji, kierowane przez wyznaczonego inspektora transportu drogowego.

§3.

1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustala ny przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez wojewodę, po zaopiniowaniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Regulamin organizacyjny określa w szczegól ności:

1) nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych;

2) zakres działania samodzielnych stanowisk;

3) siedziby, zakresy i obszary działania oddziałów wy działu inspekcji — w przypadku ich utworzenia.

§4. Regulaminy organizacyjne wojewódzkich in spektoratów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organi zacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogo wego (Dz. U. Nr 156, poz. 1827 oraz z 2003 r. Nr 232, poz. 2335).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Transportu: J. Polaczek 753 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-21
Data wydania: 2007-06-11
Data wejścia w życie: 2007-06-21
Data obowiązywania: 2007-06-21
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 109 poz. 753