Dz.U. 2007 nr 115 poz. 798

798 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Z dniem 1 lipca 2007 r. łączy się następują ce jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwi cach, numer identyfikacyjny REGON 000027542, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-020-07-71, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Cięż kiego z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie utwo rzenia Instytutu Metali Nieżelaznych, zmienionym zarządzeniem nr 61/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu na ukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Metali Nieżelaznych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

2) Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000038250, numer identyfikacji podatkowej NIP 777-00-02-642, utworzone zarządzeniem Mini stra Przemysłu Maszynowego z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie utworzenia Centralnego Labora torium Akumulatorów i Ogniw, zmienionym zarzą dzeniem nr 58/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemy słu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w spra wie dostosowania organizacji Centralnego Labora torium pod nazwą Centralne Laboratorium Akumu latorów i Ogniw do przepisów ustawy z dnia 25 lip ca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 320/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1992 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu do In stytutu Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach.

§2. Jednostka powstała w wyniku połączenia jed nostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Metali Nieżelaznych, zwany dalej „Instytu tem”.

§3. Siedzibą Instytutu jest miasto Gliwice. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

§4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister wła ściwy do spraw gospodarki.

§5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie i przy stosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie: a) przeróbki rud, metalurgii i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz metalurgii proszków, b) chemicznych źródeł prądu, w tym konstrukcyj nych, projektowo-technologicznych i doświad czalnych, zmierzających do przygotowywania nowych wyrobów i urządzeń służących do pro dukcji i recyklingu chemicznych źródeł prądu;

2) wykonywanie produkcji aparatury i urządzeń, a także podejmowanie innej działalności gospo darczej i usługowej w zakresie objętym przedmio tem działania.

§6.

1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozda niach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerw ca 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączonej jednostki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiąz ki, których podmiotem była włączona jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowa dza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu, według stanu realizacji planu na dzień 30 czerwca 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Metali Nieżelaznych przed dniem połączenia.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2007 r. Minister Gospodarki: P.G. Woźniak Dziennik Ustaw Nr 115 — 7865 — Poz. 798

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-29
Data wydania: 2007-06-20
Data wejścia w życie: 2007-07-01
Data obowiązywania: 2007-07-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 115 poz. 798