Dz.U. 2007 nr 116 poz. 804

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup po datników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należne go przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”;

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku na leżnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związa nych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące ko nieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

§2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. — sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozpo rządzenia;

2) do dnia 30 września 2007 r. — czynności objęte do dnia 30 czerwca 2007 r. zwolnieniem od ewiden cjonowania wymienione w załączniku do rozpo rządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375, Nr 60, poz. 431 i Nr 243, poz. 1768), nie wymienione w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§3.

1. Do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obo wiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, jeżeli w pierwszym półroczu 2007 r. udział obrotów z ty tułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej: a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31—34, 40—45, 47—50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92—95, w czę ści V w lp. 3, 4 — usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pieniń skich, w części VII w lp. 1—2, w części X i XI za łącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka, b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o któ rej mowa w lit. a — jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obo wiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie prze kroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4;

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 30 czerwca 2007 r., o której mowa w poz. 1—33 za łącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatni ka z działalności określonej w art. 111 ust. 1 usta wy planowanych do zrealizowania do końca 2007 r. — będzie wyższy niż 70 %.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy:

1) licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2007 r., jeżeli w okresie tym udział ob rotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewi dencjonowania, wymienionej w poz. 1—33 załącz nika do rozporządzenia, w obrotach ogółem po datnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 Dziennik Ustaw Nr 116 — 7893 — Poz. 804 804 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588. ustawy był równy lub niższy niż 70 % — w przy padku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półro czu 2007 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obo wiązku ewidencjonowania do dnia 30 września 2007 r., wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, i nie wymienionej w załączniku do rozporządzenia;

2) licząc od dnia 31 grudnia 2007 r. — w przypadku podatników rozpoczynających działalność w dru gim półroczu 2007 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjono wania wymienionej w poz. 1—33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do koń ca 2007 r. równy lub niższy niż 70 % — z zastrzeże niem ust. 6.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zry czałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a — tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewiden cjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią cu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2007 r. kwoty ob rotów w wysokości 40 000 zł — z działalności, o któ rej mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwsze go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ rym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

5. Do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obo wiązku ewidencjonowania również podatników roz poczynających sprzedaż w 2007 r., z tym że w przy padku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia prze kroczenia tej kwoty.

6. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2007 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewiden cjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewi dencjonowania po dniu 30 czerwca 2007 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę pra wa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepi sami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2007 r.

§4. Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakre sie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w po jazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5) przy dostawie: a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomuni kacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwię kiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotogra ficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mo wa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania kom puterowego (w tym również sprzedawanymi łącz nie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako pali wa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

§5. Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

§6.

1. W terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2—6 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjo nowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrą gleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrują cych, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgło szona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego na Dziennik Ustaw Nr 116 — 7894 — Poz. 804 stępnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w licz bie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypada jąca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewi dencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatni ka zgłoszenia.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

§7.

1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokona ne w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesią ce następujące po tym miesiącu. W przypadku podatni ków rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokona ne w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewi dencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozlicze niowym odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrują cych, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o któ rych mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcze śniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odlicze nia przed jego pierwszym dokonaniem — jeżeli po datnik składa deklaracje za okresy miesięczne — lub

2) 50 % kwoty określonej w pkt 1 — jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

§8.

1. Dokonanie odliczenia następuje pod warun kiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwe go urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miej scu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podat ników, którzy zamierzają stosować do ewidencjono wania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu in stalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami doty czącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiado mienie to zostało złożone przed powstaniem obowiąz ku ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy roz poczną ewidencjonowanie nie później niż w obowią zujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach do tyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się od powiednio w stosunku do podatników wymienionych w art. 114 ustawy.

§9.

1. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwol nione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, którzy:

1) rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obo wiązującym ich terminie,

2) dokonali zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

3) złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy re jestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników — mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika skła dany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub na zwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami oso bowymi i bagażowymi — dodatkowo informację o nu merze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym tak sówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy do łączyć:

1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę pod miotu świadczącego usługi serwisowe, który do konał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy reje strującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadze nia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z ka są — w przypadku podatników świadczących usłu gi przewozu osób i ładunków taksówkami osobo wymi i bagażowymi.

4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpo wiednio.

§10. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7—9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warun Dziennik Ustaw Nr 116 — 7895 — Poz. 804 ków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy re jestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. § 1

1.

1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odli czonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okre sie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.

2. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących do tyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymie nione w ust. 1.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające doko nanie zwrotu.

4. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od to warów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypad ku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 usta wy — nie później niż do końca miesiąca następujące go po miesiącu, w którym powstały okoliczności uza sadniające dokonanie zwrotu. § 1

2. Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 6, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas reje strujących. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2007 r., z wyjątkiem § 4 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.4) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375, Nr 60, poz. 431 i Nr 243, poz. 1768). Dziennik Ustaw Nr 116 — 7896 — Poz. 804 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. (poz. 804) WYKAZ SPRZEDA˚Y ZWOLNIONEJ Z OBOWIÑZKU EWIDENCJONOWANIA Poz. Symbol PKWiU*) Nazwa towaru, usługi (czynności) 1 2 3 I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 1 ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi;

2) usług ślusarskich i kowalskich 2 40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 3 41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody 4 55.23.11 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 5 ex 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych 6 ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 7 ex 60.21.42 Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 8 60.23.13 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej 9 ex 63.12.14 Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe — wyłącznie przechowywanie i dozór mienia Dziennik Ustaw Nr 116 — 7897 — Poz. 804 1 2 3 II . Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności 34 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 35 Âwiadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2006 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 202) 10 ex 63.21.10-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych — wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność 11 ex 63.21.21-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych — wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność 12 ex 64.1 Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 13 64.2 Usługi telekomunikacyjne 14 65-67 Usługi pośrednictwa finansowego 15 70.2 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek 16 70.3 Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie 17 74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 18 ex 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie — wyłącznie usługi rzeczoznawstwa 19 74.5 Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu 20 74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 21 74.7 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 22 ex 74.83 Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych 23 ex 74.84 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów 24 75 Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 25 80 Usługi w zakresie edukacji 26 85 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej 27 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 28 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 29 ex 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach 30 93.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne 31 ex 93.05 Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt 32 95 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych 33 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne Dziennik Ustaw Nr 116 — 7898 — Poz. 804 1 2 3 36 Dostawa nieruchomości 37 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła1),3) 38 Âwiadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1) 39 Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych 40 Dostawa produktów (rzeczy) — dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia1) 41 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:1)

1) w bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 42 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego — również przez drużyny konduktorskie 43 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów 44 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1) 45 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy 46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu Objaśnienia: ex — dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. *) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) — Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. — w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2007 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2007 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2007 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2007 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie prze kroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług — 10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy nieza leżnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów za płaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo darczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-06-29
Data wydania: 2007-06-25
Data wejścia w życie: 2007-07-01
Data obowiązywania: 2007-07-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Uwagi: Par. 4 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 116 poz. 804