Dz.U. 2007 nr 121 poz. 842

842 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 44

9) ogłasza się w załącz niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna ryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 877),

2) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

3) ustawą z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho rób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188),

4) ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadcze niach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289),

5) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników central nych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362),

6) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480),

7) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach po chodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127),

8) ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045),

9) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pań stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

10) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń stwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), 1

1) ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52, poz. 345), 1

2) ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 czerwca 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287), które stanowią: „Art. 3

8. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o ad ministracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.a)) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Konkurs na stanowisko woje wódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy przeprowadza się w sposób określony w przepisach o służbie cywilnej.”;

2) w załączniku do ustawy pkt 18 otrzy muje brzmienie: „1

8) powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.b)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Korpus służby cywilnej tworzą także wojewódzcy, powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.”;

2) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmie niu: „Art. 21a.

1. Główny Lekarz Weteryna rii organizuje nabór na stanowisko granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

2. Wojewódzki lekarz wete rynarii organizuje nabór na stanowisko powiato wego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

3. Przepisy art. 21—26 sto suje się odpowiednio.”;

3) w art. 41 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy,”;

4) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Szef Służby Cywilnej może wyra zić zgodę na dopuszczenie osób niebędących urzędnikami służby cywilnej do konkursu na stanowi ska, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli do pracy na tych stanowiskach niezbędne są szczególne doświadczenie lub umiejętności zawodowe. Przepisy art. 48 ust. 2 i 3 stosuje się odpo wiednio.”;

5) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmie niu: „Art. 43a. Konkurs na stanowisko wo jewódzkiego lekarza wetery narii i jego zastępcy Szef Służby Cywilnej przeprowa dza na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii złożony po porozumieniu z właści wym wojewodą.”;

6) w art. 48 dodaje się ust. 4 w brzmie niu: „

4. Urzędnika służby cywilnej, który został wyłoniony w drodze konkur su na stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, Szef Służby Cywilnej przenosi na to stanowi sko i w porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii określa wy sokość wynagrodzenia przysługu jącego na tym stanowisku.”.”;

2) art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 877), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej.”;

3) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

4) art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza niu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188), któ re stanowią: Dziennik Ustaw Nr 121 — 8340 — Poz. 842 ——————— a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452. b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257. „Art.

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 40, art. 51 ust. 8 pkt 1, art. 53 ust. 4 oraz art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 12 ust. 5 i art. 33 ustawy wymienio nej w art. 2,

3) art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3 — zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wyda nych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 40, art. 51 ust. 7 pkt 1—3, art. 53 ust. 4 oraz art. 61 pkt 1 ustawy wy mienionej w art. 1, art. 12 ust. 5 i art. 33 ustawy wymienionej w art. 2 oraz art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

5) art. 57 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświad czeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa dzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, pre zesów agencji państwowych oraz prezesów zarzą dów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), który stanowi: „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 2005 r.”;

7) art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta wy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 42 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk tach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127), który stanowi: „Art. 4

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 63 pkt 2 i art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), które stanowią: Art. 6

3. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie: „

2) art. 25 ustawy wymienionej w art. 56 zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wyda nych na podstawie art. 25 ust. 1 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.” „Art. 6

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwo wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta nowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 128 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie czeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), który stanowi: „Art. 12

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwie rząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52, poz. 345), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. b, art. 1 pkt 6 lit. a, art. 1 pkt 7 oraz art. 1 pkt 10, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; 1

3) art. 16 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492), który stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r., z wyjątkiem:

1) art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, w zakresie dotyczącym in formacji o przyznanej kategorii do stępności, o cenie urzędowej detalicz nej oraz o maksymalnej kwocie dopła ty ponoszonej przez pacjenta, oraz art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, w zakresie dotyczącym osób znanych publicznie, które wcho dzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 132e ustawy zmienianej w art. 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: L. Dorn Dziennik Ustaw Nr 121 — 8341 — Poz. 842 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa:

1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „Inspekcją”;

2) zasady współpracy organów Inspekcji z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europej skiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stoso wania prawodawstwa weterynaryjnego lub orga nami, którym takie kompetencje zostały przekaza ne (właściwą władzą), oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji zadań Inspekcji;

3) zasady wystawiania świadectw zdrowia, w tym określone w przepisach zawartych w aktach praw nych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli wetery naryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127). Art. 2.

1) Ilekroć w ustawie jest mowa o prawodaw stwie weterynaryjnym — rozumie się przez to przepi sy Unii Europejskiej dotyczące zdrowia zwierząt i zdro wia publicznego w zakresie weterynarii, a także prze pisy wdrażające lub wykonujące te przepisy, w szcze gólności przepisy o weterynaryjnej kontroli granicz nej, kontroli weterynaryjnej w handlu, produktach po chodzenia zwierzęcego, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także o ochronie zwierząt. Art.

3.

1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa pro duktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczegól ności przez: 1)

2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 1a)

3) badania kontrolne zakażeń zwierząt; 2)

4) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwie rzęcych czynników chorobotwórczych oraz związa nej z nimi oporności na środki przeciwdrobno ustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt 5); 3)

4) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów po chodzenia zwierzęcego;

4) przeprowadzanie: a) weterynaryjnej kontroli granicznej, b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepi sów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5) sprawowanie nadzoru nad: a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami wetery naryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, c)

6) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz ge netycznie zmodyfikowanych oraz nad trans granicznym przemieszczaniem organizmów ge netycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, d)

7) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury, e)

8) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, Dziennik Ustaw Nr 121 — 8342 — Poz. 842 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. (poz. 842) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127), która weszła w życie z dniem 17 lutego 2006 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdro wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188), która weszła w życie z dniem 24 lutego 2005 r. ———————

3) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Obecnie: paszach, zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 1 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 30 mar ca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492), która weszła w życie z dniem 1 maja 2007 r. f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwie rząt, h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, j)

9) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewi dencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców; 6)

10) prowadzenie monitorowania substancji niedo zwolonych, pozostałości chemicznych, biologicz nych, produktów leczniczych i skażeń promienio twórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydali nach, w tkankach lub narządach zwierząt, w pro duktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie prze znaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach ży wienia zwierząt 5);

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach syste mów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej; 8)1

1) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od or ganów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Arty kułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompeten cji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Han dlowej o niebezpiecznych produktach żywnościo wych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebez piecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kie rującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez pieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów odrębnych.

4. Na terenach i w stosunku do jednostek organiza cyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych prze bywających na tych terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej — Inspektor We terynaryjny Wojska Polskiego.

5. Szef Służby Weterynaryjnej — Inspektor Wetery naryjny Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

6. Szef Służby Weterynaryjnej — Inspektor Wetery naryjny Wojska Polskiego lub osoba przez niego upo ważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez or gany Inspekcji:

1) weterynaryjnej kontroli granicznej środków trans portu, w tym okrętów i statków powietrznych wy korzystywanych do przewozu zwierząt lub produk tów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych;

2) kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegają cych się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzę cego.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz szczegółowe warun ki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspek cję Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania niezbędne do spra wowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wyko nywania tych zadań.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w poro zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając:

1) sposób i tryb wzajemnego przekazywania infor macji z zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1—4;

2) zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób za kaźnych zwierząt;

3) warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i pro wadzenia wspólnych szkoleń Inspekcji i Wojsko wej Inspekcji Weterynaryjnej. Art.

4. Organy Inspekcji, przy wykonywaniu swo ich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu tery torialnego oraz organami samorządu lekarsko-wetery naryjnego. Art. 4a.1

2) Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze nia, warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi, w tym przy kon troli przemieszczanych w celach niehandlowych zwie rząt domowych towarzyszących podróżnym, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli przeprowa dzanej przez te organy oraz ochronę zdrowia publicz nego. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8343 — Poz. 842 ———————

9) Dodana przez art. 49 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289), która weszła w życie z dniem 27 marca 2005 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

1) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480), która weszła w życie z dniem 17 października 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 115 pkt 1 usta wy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), która weszła w życie z dniem 28 października 2006 r. ——————— 1

2) Dodany przez art. 33 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Rozdział 2 Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Art.

5.

1. Organami Inspekcji są:

1) Główny Lekarz Weterynarii;

2) wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wo jewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w woje wództwie;

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik po wiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;

4) graniczny lekarz weterynarii.

2. Zadania organów Inspekcji wykonują:

1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności;

2) osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczo ne do wykonywania określonych czynności o cha rakterze pomocniczym; 3)1

3) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zootechnika albo rolnictwo albo po siadają tytuł technika weterynarii, wyznaczone do przeprowadzania na miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i zaopatrzenia bydła w paszporty. 3.1

4) Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykony wania określonych czynności oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wykonują powierzone czynno ści pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji.

4. Lekarze weterynarii, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są urzędowymi lekarzami weterynarii. 5.1

5) Zadania i czynności zatwierdzonego lekarza weterynarii określone w przepisach Unii Europejskiej wykonuje urzędowy lekarz weterynarii. Art.

6.

1. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Wetery narii będący centralnym organem administracji rządo wej.

2. Główny Lekarz Weterynarii podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 3.1

6) Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Lekarza Weterynarii. 4.1

6) Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, w liczbie dwóch, powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do spraw rol nictwa odwołuje, na wniosek Głównego Lekarza We terynarii, jego zastępców.

5. Głównym Lekarzem Weterynarii oraz jego za stępcą może być osoba, która:

1) jest lekarzem weterynarii posiadającym prawo wy konywania zawodu na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) posiada 7-letni staż pracy w administracji publicz nej w zakresie realizacji zadań związanych z wete rynarią;

3) posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i admini stracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeź nych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

6. Główny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zada nia przy pomocy Głównego Inspektoratu Weterynarii.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze zarządzenia, statut Głównego Inspektoratu Weterynarii, uwzględniając możliwość realizacji za dań, o których mowa w art. 13. Art.

7.

1. Organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, jest Rada Sanitarno-Epizootycz na, zwana dalej „Radą”.

2. Rada liczy 7 członków.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, spośród osób wyróżniających się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzi nie sanitarno-epizootycznej.

5. Członkowie Rady wybierają ze składu Rady prze wodniczącego i sekretarza.

6. Przewodniczący Rady może zapraszać na jej po siedzenia osoby niebędące członkami Rady, posiada jące wiedzę lub doświadczenie zawodowe w dziedzi nie sanitarno-epizootycznej. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8344 — Poz. 842 ——————— 1

3) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i reje stracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52, poz. 345), która weszła w życie z dniem 7 kwietnia 2007 r. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 13. 1

5) Dodany przez art. 33 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r.

7. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin Rady zatwierdza Głów ny Lekarz Weterynarii.

8. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów prze jazdu i zakwaterowania oraz diety na warunkach sto sowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jed nostce sfery budżetowej i określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

9. Koszty obsługi administracyjno-biurowej Rady oraz zwrot kosztów i diet, o których mowa w ust. 8, są pokrywane z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnic twa. Art.

8.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epi zootycznego na obszarze swojej właściwości, Główne mu Lekarzowi Weterynarii.

2. Graniczny lekarz weterynarii podlega Główne mu Lekarzowi Weterynarii.

3. Powiatowy lekarz weterynarii podlega woje wódzkiemu lekarzowi weterynarii.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw admini stracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zakres działania powiatowych i granicz nych lekarzy weterynarii oraz ich siedziby, biorąc pod uwagę:

1) zasadniczy podział terytorialny państwa, z tym że zakres działania powiatowego lekarza weterynarii może obejmować kilka powiatów;

2) możliwości finansowe i organizacyjne Inspekcji;

3) potrzebę zapewnienia realizacji zadań Inspekcji na obszarze całego kraju. Art.

9.

1. Wojewódzkim, powiatowym i granicz nym lekarzem weterynarii oraz ich zastępcą może być osoba, która:

1) jest lekarzem weterynarii posiadającym prawo wy konywania zawodu na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) posiada: a) 5-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z wetery narią — w przypadku wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy, b) 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z wetery narią — w przypadku powiatowego i graniczne go lekarza weterynarii i ich zastępców, c) tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

2. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec:

1) wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz jego za stępcy — wykonuje wojewoda w porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii;

2) powiatowego lekarza weterynarii oraz jego zastęp cy — wykonuje wojewódzki lekarz weterynarii;

3) granicznego lekarza weterynarii oraz jego zastępcy — wykonuje Główny Lekarz Weterynarii. Art.

10.

1. Główny Lekarz Weterynarii może zawie sić w wykonywaniu obowiązków wojewódzkiego, po wiatowego lub granicznego lekarza weterynarii lub je go zastępcę, jeżeli jego działalność lub działalność kie rowanego przez niego inspektoratu może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno-wete rynaryjne na obszarze właściwości tych organów. Po dejmując decyzję o zawieszeniu, Główny Lekarz Wete rynarii wyznacza osobę pełniącą obowiązki zawieszo nego organu.

2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniają cego lub dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej.

3. W stosunku do powiatowego lekarza weteryna rii i jego zastępcy kompetencje Głównego Lekarza We terynarii, o których mowa w ust. 1, przysługują woje wódzkiemu lekarzowi weterynarii. Art. 1

1.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii wykonu je swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspek toratu weterynarii, którego jest kierownikiem.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu we terynarii, którego jest kierownikiem.

3. Graniczny lekarz weterynarii wykonuje swoje za dania przy pomocy granicznego inspektoratu wetery narii, którego jest kierownikiem. W ramach graniczne go inspektoratu weterynarii funkcjonują graniczne po sterunki kontroli zatwierdzane na podstawie odręb nych przepisów.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze zarządzenia, organizację wojewódzkich, po wiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, mając na względzie prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2. Art. 1

2. 1.1

7) Koszty działalności Inspekcji i wyko nywania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu państwa.

2. Wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspekto raty weterynarii są państwowymi jednostkami budże towymi. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8345 — Poz. 842 ——————— 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach pu blicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 3.1

8) W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki przeznaczone na:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób od zwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalcza nia, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagro dy oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzę cych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z ni mi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęce go i środkach żywienia zwierząt 5);

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwo lonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwór czych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczo nej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt 5);

5) realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt

5) i pasz leczniczych. 4.1

8) Lekarzom weterynarii i innym osobom niebę dącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynno ści związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwie rząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wyna grodzenie w wysokości określonej w przepisach wy danych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. 5.1

8) Minister właściwy do spraw rolnictwa w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspek toraty weterynarii na:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób od zwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalcza nia, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwal czania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt,

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzę cych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z ni mi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęce go i środkach żywienia zwierząt 5),

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwo lonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwór czych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczo nej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt 5),

5) realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt

5) i pasz leczniczych — mając na względzie pełną ewidencję wydatków ponoszonych przez Inspekcję na realizację tych zadań oraz potrzebę racjonalnego wydatkowania środków budżetowych. Art. 1

3.

1. Główny Lekarz Weterynarii:

1) ustala ogólne kierunki działania Inspekcji i wydaje instrukcje określające sposób jej postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez or gany Inspekcji przepisów Unii Europejskiej;

2) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii;

3) może wydawać wojewódzkim, powiatowym i gra nicznym lekarzom weterynarii polecenia dotyczą ce podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;

4) współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami mię dzynarodowymi;

5) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bez pieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji; 6)1

9) opracowuje krajowe programy dotyczące reali zacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

7) (uchylony);

20)

8) organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy wete rynarii; 9)2

1) utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych środków nie zbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i od zwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrob noustrojowe u zwierząt, w produktach pochodze nia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt 5);

10) zarządza systemem wymiany informacji, o którym mowa w art. 36 ust. 1; 1

1) prowadzi listę osób, o których mowa w art. 26; 1

2) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8346 — Poz. 842 ——————— 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) Przez art. 2 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1a.2

2) Główny Lekarz Weterynarii:

1) tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) sieci systemu RASFF realizującego zada nia, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8, i kieruje pracami tego podpunktu; 2)2

3) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji do tyczących wszystkich stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i pasz — w zakresie objętym kompe tencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej — i za przekazywanie tych informacji do krajowego punktu kontaktowe go sieci systemu RASFF.

2. Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z orga nami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Eu ropejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem pra wodawstwa weterynaryjnego. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnym za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weteryna ryjnego oraz Komisji Europejskiej.

3. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, działa z urzędu lub na wniosek organów, o których mowa w art. 1 pkt 2, lub Komisji Europejskiej.

4. Główny Lekarz Weterynarii, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, przekazuje informacje uzy skane przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czyn ności, o których mowa w art. 3 ust. 2.

5. Główny Lekarz Weterynarii może odmówić prze kazania informacji organom, o których mowa w art. 1 pkt 2, lub podjęcia działań, jeżeli mogłoby to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, podając uza sadnienie tej odmowy.

6. Do informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

7. Informacje, o których mowa w ust. 4, dotyczące działań:

1) naruszających lub mogących naruszać prawodaw stwo weterynaryjne w stopniu zagrażającym zdro wiu publicznemu lub

2) mających szczególne znaczenie dla Unii Europej skiej lub powodujących konsekwencje dla po szczególnych państw członkowskich — Główny Lekarz Weterynarii, po porozumieniu z Komisją Europejską i organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, zainteresowanych państw członkow skich oraz w przypadku braku innych środków zapo biegawczych, podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę:

1) prawidłowe stosowanie prawodawstwa weteryna ryjnego;

2) wykrywanie naruszeń tego prawodawstwa i zapo bieganie im;

3) konieczność informowania o zawieranych z pań stwami trzecimi umowach lub porozumieniach w zakresie weterynarii.

9. Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do spraw rolnic twa sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku ubiegłym. Art. 1

4.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii:

1) ustala kierunki działania, wydaje instrukcje okreś lające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kon troluje sposób wykonywania przez nich zadań In spekcji;

2) może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynno ści oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;

3) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bez pieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęce go, środków żywienia zwierząt

5) i wymagań wete rynaryjnych przy ich produkcji na obszarze woje wództwa; 4)2

4) opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

5) (uchylony);25)

6) organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy wete rynarii;

7) nadzoruje na obszarze województwa działanie sys temów informatycznych utworzonych i użytkowa nych przez Inspekcję.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny le karz weterynarii do dnia 30 marca, a na żądanie, w każ dym czasie, przekazują Głównemu Lekarzowi Wetery narii informacje o realizacji zadań Inspekcji odpowied nio na obszarze województwa albo w terytorialnym za kresie działania granicznego lekarza weterynarii. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8347 — Poz. 842 ——————— 2

2) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierw sza w odnośniku 11. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 115 pkt 2 ustawy wy mienionej jako druga w odnośniku 11. ——————— 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2

5) Przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 2.

3. Powiatowy lekarz weterynarii do dnia 28 lutego, a na żądanie, w każdym czasie, przekazuje wojewódz kiemu lekarzowi weterynarii informacje o realizacji za dań Inspekcji w terytorialnym zakresie działania po wiatowego lekarza weterynarii. Art. 1

5.

1. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wyko nywaniem zadań Inspekcji, organem pierwszej instan cji jest powiatowy lekarz weterynarii, chyba że przepi sy odrębne stanowią inaczej.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania admini stracyjnego w postępowaniu administracyjnym orga nem wyższego stopnia, w stosunku do:

1) powiatowego lekarza weterynarii — jest woje wódzki lekarz weterynarii;

2) wojewódzkiego i granicznego lekarza weterynarii — jest Główny Lekarz Weterynarii.

3. Organ wyższego stopnia może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania or ganu niższego stopnia, jeżeli jest to uzasadnione szczególną wagą lub zawiłością sprawy. W tych przy padkach organ wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji.

4. O podjęciu czynności, o których mowa w ust. 3, organ wyższego stopnia powiadamia organ pierwszej instancji. Art. 1

6.

1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:

1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do: a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, b) sprawowania nadzoru nad miejscami groma dzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowi skami oraz wystawami, pokazami lub konkursa mi zwierząt, c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, prze znaczonych do wywozu oraz wystawiania świa dectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i po ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad prze strzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, prze twórstwem lub przechowywaniem mięsa i wy stawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywa niem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni pro duktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwór stwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i pro duktów jajecznych, j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpo średnią;

2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspek cji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wy konywania niektórych czynności pomocniczych; 3)2

6) wyznaczać na czas określony osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zoo technika albo rolnictwo albo posiadające tytuł technika weterynarii, do przeprowadzania na miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i zaopatrzenia bydła w paszporty.

2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administra cyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami, o których mo wa w ust. 1, określającej w szczególności sposób, za kres i miejsce wykonywania tych czynności, wyso kość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności.

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o któ rych mowa w ust. 1.

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, i roz wiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w przypadku:

1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyzna czoną może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powie rzonych jej do wykonania czynności, w szczegól ności przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wyko nywanych czynności;

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawo du przez lekarza weterynarii;

5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8348 — Poz. 842 ——————— 2

6) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 13.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasię gnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Kra jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w dro dze rozporządzenia:

1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,

2) warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywa nie czynności, o których mowa w ust. 1 — mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności.

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu prze pisów Kodeksu pracy. Art. 17.2

7) Do wydatków związanych z wykonywa niem czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, zali cza się wydatki na:

1) wynagrodzenia osób niebędących pracownikami Inspekcji;

2) obsługę finansową;

3) sprzęt i materiały związane z wykonywaniem tych czynności, w tym: a) do prowadzenia dokumentacji oraz gromadze nia i przesyłania danych, b) odczynniki do badań na włośnie, c) odzież ochronną do badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa;

4) konserwację i naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt 3;

5) tusz i pieczęcie do znakowania mięsa;

6) badania laboratoryjne niezbędne do wydania oce ny mięsa;

7) szkolenia lekarzy weterynarii oraz innych osób wy konujących te czynności;

8) ponoszone przez wyznaczone osoby koszty, o któ rych mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;

9) dojazdy pracowników Inspekcji w celu kontroli wy konywania powierzonych zadań. Art. 1

8.

1. Organ Inspekcji, w przypadku stwierdze nia zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpie czeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, na kazuje, w drodze decyzji administracyjnej, lekarzowi weterynarii wykonywanie czynności koniecznych do likwidacji tego zagrożenia.

2. Nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) osób, które ukończyły 60 lat;

2) kobiet w ciąży lub wychowujących dzieci w wieku do 14 lat;

3) osób niepełnosprawnych.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, na obszarze po wiatu, w którym lekarz weterynarii mieszka lub jest za trudniony, wydaje powiatowy lekarz weterynarii, a w przypadku skierowania do wykonania czynności na obszarze innego powiatu — wojewódzki lekarz we terynarii.

4. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stwarza obo wiązek wykonywania czynności na okres do 3 miesię cy w miejscu określonym w decyzji.

6. Osobie skierowanej do wykonywania czynności pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłat nego na czas określony w decyzji, o której mowa w ust.

3. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okre su pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

7. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywie nia na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracowni kom zatrudnionym w państwowych lub samorządo wych jednostkach sfery budżetowej i określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Ko deksu pracy. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapew nienia w miejscu wykonywania czynności bezpłatne go zakwaterowania lub wyżywienia.

8. Przez czas określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, z osobą skierowaną do wykonania czynności przy zwalczaniu epizootii nie może być rozwiązany do tychczasowy stosunek pracy oraz nie może być doko nane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnie je podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wy powiedzenia z winy pracownika.

9. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, ustala się według przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. Art. 1

9.

1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyzna czone na podstawie art. 16 i 18 są obowiązani przy wy konywaniu swoich czynności posiadać upoważnienie i nosić na widocznym miejscu odznakę identyfikacyjną.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory upoważnienia i od znaki identyfikacyjnej, mając na względzie potrzebę zapewnienia identyfikacji osób uprawnionych do prze prowadzania kontroli w imieniu Inspekcji. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8349 — Poz. 842 ——————— 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czyn ności, mają prawo w każdym czasie do:

1) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu;

2) kontrolowania przestrzegania wymagań określo nych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt;

3) pobierania nieodpłatnie próbek do badań: a) od zwierząt utrzymywanych w celu umieszcze nia na rynku lub transportowanych, b) produktów przeznaczonych do przechowywa nia, umieszczania na rynku lub transportowa nych;

4) żądania pisemnych lub ustnych informacji w za kresie objętym przedmiotem kontroli;

5) żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3, podmioty kontrolowane są obowiązane za pewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyzna czonym na podstawie art. 16 i 18 pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków.

5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, doku menty i inne dane, dotyczące w szczególności stoso wanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabro nionego przez ustawę.

6. Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo komendan ta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbęd ne do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy przeprowadzaniu kontroli.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób wykonywania przez pracowników Inspekcji kontroli, mając na względzie częstotliwość i prawidłowość jej przeprowadzania. Art.

20.

1. Uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 3, przysługują przedstawicielom służb weteryna ryjnych Unii Europejskiej oraz innych państw człon kowskich, przeprowadzających kontrole weterynaryj ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowa dza się w obecności właściwego organu Inspekcji. Art. 2

1. Podmioty prowadzące działalność w obiek tach nadzorowanych przez Inspekcję, w przypadku ko nieczności stałego wykonywania czynności przez pra cowników Inspekcji lub osoby wyznaczone na podsta wie art. 16 i 18, są obowiązane do nieodpłatnego:

1) udostępniania pomieszczeń biurowych, laborato ryjnych, socjalnych i magazynowych;

2) odpowiedniego zabezpieczenia i wyposażenia sta nowisk pracy dla przeprowadzających kontrolę. Art. 2

2. Pracownicy Inspekcji oraz osoby, o których mowa w art. 16, 18 i 20, w zakresie wykonywania czyn ności określonych w ustawie podlegają ochronie praw nej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 2

3. 1.2

8) Stwierdzenie choroby zakaźnej zwie rząt, w tym choroby odzwierzęcej, wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów pocho dzenia zwierzęcego, niejadalnych produktów pocho dzenia zwierzęcego, ubocznych produktów zwierzę cych oraz środków żywienia zwierząt

5) może być po przedzone przeprowadzeniem badań laboratoryjnych. 2.2

8) Badaniami laboratoryjnymi, w tym prowadzo nymi w ramach monitorowania i badań kontrolnych, są objęte również szkodliwe dla ludzi i zwierząt czyn niki biologiczne, chemiczne, fizyczne, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz związana z nimi opor ność na środki przeciwdrobnoustrojowe, określone w przepisach odrębnych.

3. Badania laboratoryjne przeprowadzają:

1) zakłady higieny weterynaryjnej wchodzące w skład wojewódzkich inspektoratów weterynarii, które są regionalnymi laboratoriami weterynaryjnymi w ro zumieniu przepisów Unii Europejskiej;

2) laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych niż wymienione w pkt 1 jednostek organi zacyjnych Inspekcji;

3) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach badania labora toryjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą przeprowa dzić inne niż wymienione w ust. 3 zatwierdzone labo ratoria. 5.2

9) Krajowe laboratoria referencyjne wykonują zadania i spełniają wymagania określone w art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamen tu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozpo rządzeniem nr 882/2004”, oraz gromadzą i przetwarza ją dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8350 — Poz. 842 ——————— 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

6. Zadania krajowego laboratorium referencyjne go przeprowadzającego badania w kierunku zakaź nych encefalopatii zwierząt (TSE) określają przepisy Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych gąbczastych przenośnych encefalopatii30). 7.3

1) Laboratoria, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 4, są laboratoriami urzędowymi określonymi w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004. 8.3

1) Zadania krajowych laboratoriów referencyj nych określone w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004 oraz gromadzenie i przetwarzanie przez nie danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych finansuje się z budżetu państwa z części, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. Art. 2

4.

1. Kierownik laboratorium ubiegającego się o zatwierdzenie występuje z pisemnym wnioskiem w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię oryginału certyfikatu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonych we wniosku, w przypadku laboratoriów, o których mowa w art. 23 ust. 7;

2) opinię właściwego dla kierunku badań krajowego laboratorium referencyjnego o:32) a) kwalifikacjach osób przeprowadzających badania, b) spełnianiu warunków niezbędnych do przepro wadzania badań, c) stosowanych metodach badawczych.

3. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w dro dze decyzji administracyjnej, laboratorium po prze prowadzeniu w nim testu porównawczego poszcze gólnych metod diagnostycznych.

4. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi wykaz za twierdzonych laboratoriów.

5. Wykaz zatwierdzonych laboratoriów jest jawny i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym mini stra właściwego do spraw rolnictwa oraz jest umiesz czany na stronach internetowych Głównego Inspekto ratu Weterynarii.

6. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji ad ministracyjnej, cofa laboratorium zatwierdzenie, jeżeli:

1) przestało ono spełniać warunki zatwierdzenia lub

2) uzyskało negatywne wyniki testów porównaw czych, o których mowa w ust. 3, lub nie poddało się takim testom.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych, mając na względzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu bezpieczeń stwa produktów pochodzenia zwierzęcego, stanu zdrowia zwierząt oraz szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych badań. 8.3

3) Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3, mając na względzie rodzaj przeprowadza nych badań. Art. 25.3

4)

1. Minister właściwy do spraw rolnic twa określi, w drodze rozporządzenia, krajowe labo ratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 33 ust. 1 roz porządzenia nr 882/2004, a w przypadku gdy dla każ dego wspólnotowego laboratorium referencyjnego zostanie określone więcej niż jedno krajowe labora torium referencyjne, określi także sposób współpra cy tych laboratoriów, mając na względzie wykonywa ne przez te laboratoria zadania i spełnianie przez nie wymagań określonych w art. 33 ust. 2 i 3 tego rozpo rządzenia, a także zapewnienie efektywnej współpra cy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z innymi krajowymi laboratoriami refe rencyjnymi i wspólnotowymi laboratoriami referen cyjnymi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazu je informacje, o których mowa w art. 33 ust. 4 rozpo rządzenia nr 882/2004.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest orga nem właściwym w sprawie składania wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w za kresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjne go Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie ze zwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 59 z 5.03.2005, str. 8). Rozdział 3 Âwiadectwa zdrowia oraz zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie35) Art. 2

6.

1. Âwiadectwa zdrowia wystawia organ Inspekcji lub upoważniony przez ten organ urzędowy lekarz weterynarii, zwani dalej „wystawiającym świa dectwo”. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8351 — Poz. 842 ——————— 30) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające prze pisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó rych gąbczastych przenośnych encefalopatii. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 3

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 3

3) Dodany przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 3

5) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

2. Wystawiający świadectwo powinien:

1) posiadać wiedzę w zakresie przepisów zawartych w aktach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 3;

2) znać zasady przeprowadzania kontroli weterynaryj nej oraz sposób wystawiania świadectw zdrowia.

3. Wystawiający świadectwo:

1) poświadcza dane, co do których posiada wiedzę i które mogą być przez niego ustalone;

2) podpisuje świadectwa zdrowia: a) prawidłowo wypełnione, b) zwierząt lub produktów w rozumieniu przepi sów o kontroli weterynaryjnej w handlu, które zostały przez niego skontrolowane.

4. Jeżeli wystawienie świadectwa zdrowia nastę puje na podstawie innych dokumentów, to wystawia jący świadectwo jest obowiązany posiadać te doku menty przed jego wystawieniem.

5. Wystawiający świadectwo może wystawić świa dectwo zdrowia na podstawie danych, które zostały:

1) ustalone przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1, jeżeli wystawiający świadectwo może potwierdzić prawdziwość tych danych, lub 2)3

6) uzyskane w wyniku realizacji programów moni torowania, planów badań kontrolnych, planów urzędowych kontroli, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 i art. 14 ust. 1 pkt 4, oraz zatwierdzo nych programów zapewnienia jakości, określo nych w przepisach odrębnych; 3)3

7) uzyskane podczas innych urzędowych kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy. Art. 2

7.

1. Do wystawiającego świadectwo przepi sy art. 24 i 25 Kodeksu postępowania administracyjne go stosuje się odpowiednio.

2. Âwiadectwo zdrowia sporządza się w języku pol skim oraz co najmniej w jednym z języków urzędo wych państwa przeznaczenia w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

3. Âwiadectwo zdrowia sporządza się w sposób za pewniający identyfikację wystawiającego świadectwo.

4. Wystawiający świadectwo przechowuje kopie wystawionych świadectw zdrowia przez 3 lata od dnia ich wystawienia. Art. 2

8.

1. Organy Inspekcji kontrolują wydane świadectwa zdrowia.

2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że wystawiający świadectwo przerobił lub sfałszował świadectwo zdro wia, organ Inspekcji sprawujący nad nim nadzór mo że zawiesić go w czynnościach do czasu zakończenia postępowania karnego w tej sprawie. Art. 2

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, program szkoleń dla wystawiających świadectwa, a także sposób prowa dzenia tych szkoleń, biorąc pod uwagę:

1) prawodawstwo weterynaryjne;

2) zasady sporządzania świadectw;

3) rodzaj i zakres stosowania testów i badań przepro wadzanych przed wystawieniem świadectwa. Art. 29a.3

8) Powiatowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w go spodarstwie w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej albo dofinanso wania ze środków pochodzących z Europejskiego Fun duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Rozdział 4 Opłaty Art. 30. 1.3

9) Inspekcja pobiera opłaty za:

1) kontrolę: a) zwierząt, b) produktów, połączoną z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych — przeznaczonych do wywozu, handlu lub prze mieszczania w celach niehandlowych albo umiesz czenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w dokument wysta wiony przez urzędowego lekarza weterynarii;

2) przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicz nej;

3) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym ba danie przedubojowe i poubojowe, ocenę mięsa i nadzór nad przestrzeganiem w czasie uboju prze pisów o ochronie zwierząt;

4) badania mięsa zwierząt łownych;

5) nadzór nad: a) rozbiorem mięsa, b) przechowywaniem mięsa i produktów mięsnych, c) przetwórstwem mięsa, d) punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mlecznych, e) przetwórstwem lub przechowywaniem jaj kon sumpcyjnych lub produktów jajecznych, Dziennik Ustaw Nr 121 — 8352 — Poz. 842 ——————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

7) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 3

8) Dodany przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. f) pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywa niem materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu lub produktów akwakultury, g) pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarza niem ubocznych produktów zwierzęcych, h) miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, po kazami lub konkursami zwierząt, i) kwarantanną zwierząt, z wyjątkiem kwarantan ny przeprowadzonej w granicznym posterunku kontroli, j) wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków rybackich, k) obróbką, przetwórstwem, przechowywaniem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub ich pro duktów oraz wyładowywaniem ze statku prze twórni produktów rybołówstwa, l) działalnością związaną ze sprzedażą bezpośred nią, m) wytwarzaniem środków żywienia zwierząt 5) i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży, n) wytwarzaniem środków żywienia zwierząt 5) nieprzeznaczonych do obrotu, zawierających dodatki paszowe z grup: antybiotyków, kokcy diostatyków i innych produktów leczniczych i stymulatorów wzrostu oraz warunkami ich przechowywania;

6) kontrolę statków rybackich i statków przetwórni;

7) prowadzenie monitorowania substancji niedozwo lonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwór czych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczo nej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt5);

8) badania laboratoryjne próbek: a) pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych, b) pobranych w czasie sprawowania nadzoru, je żeli wyniki tych badań wykażą naruszenie prze pisów lub są niezbędne do wydania świadec twa zdrowia albo wynikają ze szczególnych wy magań państwa, dla którego jest przeznaczony produkt;

9) wydawanie pozwoleń weterynaryjnych na przy wóz przesyłek zwierząt lub produktów, jeżeli prze pisy odrębne tak stanowią;

10) badania kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku bo namiozy i marteiliozy; 1

1) badanie mięsa w przypadku złożenia przez posia dacza mięsa odwołania od decyzji w sprawie oce ny tego mięsa, jeżeli wynik powtórnego badania potwierdzi pierwotną ocenę. 2.40) Do opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. h oraz i, dolicza się koszty:

1) dojazdu związanego z wykonywaniem czynności;

2) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów stosowanych w medycynie wetery naryjnej;

3) szczegółowych badań i zabiegów specjalistycz nych, w tym badań w kierunku reakcji alergicz nych, badań serologicznych, pobrania próbek pły nów ustrojowych, wydzielin i wydalin, wymazów, wypłuczyn oraz badań laboratoryjnych.

3. Do opłat:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 2, dolicza się koszty badań laboratoryjnych związane z pobieraniem i badaniem próbek;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, związanych z ba daniem na terenie gospodarstwa lub fermy albo rzeźni o małej zdolności produkcyjnej dolicza się koszty dojazdu do miejsca wykonania czynności; 3)4

1) o których mowa w ust. 1 pkt 6, związanych z kon trolą statków rybackich i statków przetwórni za granicą dolicza się koszty przemieszczenia na ten statek. Art. 3

1.

1. W przypadku gdy ubój zwierząt i bada nie poubojowe odbywa się na terenie gospodarstwa lub fermy, opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4, powiększa się o 100 % w celu pokrycia kosz tów badania.

2. W przypadku gdy rozbiór mięsa jest dokonywa ny w zakładzie, w którym mięso to zostało pozyskane, opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa zmniejsza się o 55 %.

3. W przypadku gdy produkty rybołówstwa są po sortowane pod względem świeżości lub wielkości w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej normy handlowej w odniesie niu do niektórych produktów rybołówstwa4

2) lub gdy pierwsza sprzedaż odbywa się na aukcji rybnej lub rynku hurtowym, opłatę za nadzór, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. j, zmniejsza się o 55 %.

4. W przypadku gdy:

1) przetwarzanie produktów rybołówstwa jest doko nywane w tym samym miejscu co pierwsza sprze daż lub Dziennik Ustaw Nr 121 — 8353 — Poz. 842 ——————— 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odnie sieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331, z późn. zm.).

2) prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna umożliwia ograniczenie liczby kontroli przeprowa dzanych przez urzędowych lekarzy weterynarii w tym zakładzie — opłatę za nadzór, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. k, zmniejsza się o 55 %.

5. W przypadku wyładowywania produktów rybo łówstwa ze statku rybackiego lub statku przetwórni, pływających pod banderą państwa trzeciego, do opła ty za badanie dolicza się koszty czynności związanych z kontrolą tych statków. Art. 3

2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Ko misji Europejskiej informacje dotyczące pobieranych opłat. Art. 33.4

3) Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób ustalania i wysokość opłat za wykonanie czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1,

2) sposób i miejsce pobierania opłat,

3) sposób przekazywania Komisji Europejskiej infor macji w zakresie określonym w pkt 1 i 2 — mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie zasad pobierania i wysokości opłat za czynności weterynaryjne. Art. 3

4. Do należności pieniężnych z tytułu opłat określonych na podstawie ustawy stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 3

5. (uchylony).44) Rozdział 5 Systemy wymiany informacji Art. 3

6.

1. Główny Lekarz Weterynarii:

1) utworzy systemy wymiany informacji służące kon troli przemieszczania zwierząt i produktów w han dlu, przewozie i przywozie oraz wywozie, a także zapewni udział organów Inspekcji w elektronicz nym systemie wymiany informacji zgodnie z prze pisami Unii Europejskiej;

2) zapewni komputeryzację procedur weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

2. Koszty związane z:

1) administrowaniem i utrzymywaniem serwerów krajowych,

2) korzystaniem z centralnego serwera Unii Europej skiej,

3) przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogra mowania komputerowego oraz materiałów po mocniczych, związanych z korzystaniem z tego oprogramowania — są pokrywane z budżetu państwa.

3. Koszty związane z bieżącą eksploatacją syste mów informatycznych są pokrywane z budżetów wła ściwych inspektoratów.

4. Główny Lekarz Weterynarii, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa, może po wierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy, wyko nywanie niektórych czynności związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1. Rozdział 6 Przepis karny Art. 3

7.

1. Kto udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Orzekanie w sprawie o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 3

8. (pominięty).45) Art. 3

9. (pominięty).45) Art. 40.

1. Główny Lekarz Weterynarii utworzy gra niczne inspektoraty weterynarii jako państwowe jed nostki budżetowe w Bezledach, Dorohusku, Gdyni, Hrebennem, Korczowej, Koroszczynie, Kuźnicy Biało stockiej, Szczecinie, Âwinoujściu i Warszawie.

2. Graniczne inspektoraty weterynarii, wymienio ne w ust. 1, zostaną utworzone przez przekształcenie granicznych inspektoratów weterynarii, będących od działami wojewódzkich inspektoratów weterynarii w Bezledach, Dorohusku, Gdyni, Hrebennem, Korczo wej, Koroszczynie, Kuźnicy Białostockiej, Szczecinie, Âwinoujściu i Warszawie. Art. 4

1.

1. Dotychczasowe stosunki pracy woje wódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców, zatrudnionych na podstawie powołania, stają się z dniem wejścia w życie ustawy stosunkami pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreś lony. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8354 — Poz. 842 ——————— 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 4

4) Przez art. 66 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. ——————— 4

5) Zamieszczony w obwieszczeniu.

2. Dotychczasowe stosunki pracy granicznych le karzy weterynarii oraz ich zastępców w granicznych inspektoratach weterynarii, o których mowa w art. 40, zatrudnionych na podstawie powołania, stają się z dniem wejścia w życie ustawy stosunkami pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

3. Pracownicy zatrudnieni w granicznych inspekto ratach weterynarii, o których mowa w art. 40, będą cych oddziałami wojewódzkich inspektoratów wetery narii stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pra cownikami granicznych inspektoratów weterynarii w rozumieniu ustawy. Przepisy art. 231 Kodeksu pracy stosuje się.

4. Mienie granicznych inspektoratów weterynarii, o których mowa w art. 40, będących oddziałami woje wódzkich inspektoratów weterynarii staje się, z dniem wejścia w życie ustawy, mieniem granicznych inspek toratów weterynarii w rozumieniu ustawy.

5. Wierzytelności i zobowiązania granicznych inspektoratów weterynarii, o których mowa w art. 40, będących oddziałami wojewódzkich inspektoratów weterynarii stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, wierzytelnościami i zobowiązaniami granicznych inspektoratów weterynarii w rozumieniu ustawy. Art. 4

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzą dzenia, dokona przeniesień dochodów i wydatków bu dżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów za trudnienia, przeznaczonych na utrzymanie granicz nych inspektoratów weterynarii, z budżetów właści wych wojewodów do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. Art. 4

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej46), z wyjątkiem:

1) art. 40, art. 41 ust. 2—5 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia47);

2) art. 12 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8355 — Poz. 842 ——————— 4

6) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Euro pejskiej w dniu 1 maja 2004 r. 4

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 2 marca 2004 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-07-06
Data wydania: 2007-06-25
Data uchylenia: 2010-06-08
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 121 poz. 842