Dz.U. 2007 nr 124 poz. 871

871 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 2 lipca 2007 r. sygn. akt K 41/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa ¸ętowska — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zbigniew Cieślak, Teresa Liszcz, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 lipca 2007 r., wniosku Krajowej Rady Radców Prawnych o zbadanie zgodności:

1) art. 8 ust. 3 i 4, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13a, art. 16 i art. 22 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowa dzaniu do obrotu finansowego wartości majątko wych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowa niu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.) w zakresie, w jakim odnoszą się do radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy oraz prawników zagranicznych świadczą cych pomoc prawną poza stosunkiem pracy w za kresie odpowiadającym zawodowi radcy prawne go, z art. 31 ust. 1 i art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 11 ust. 5, art. 32 ust. 1, art. 33 oraz art. 34 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy powołanej w punk cie 1 z art. 31 ust. 1 i art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) art. 7 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie usta wy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu fi nansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 577) z art. 2 Konstytucji,

4) art. 8 ustawy powołanej w punkcie 3 z art. 2 oraz art. 42 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 1 w związku z ust. 5, art. 13a ust. 1, art. 16 ust. 1 i 1a, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw działaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego war tości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finan sowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 111

9) w zakresie, w jakim nie dotyczą sytuacji, gdy instytucje obowiąza ne w rozumieniu tej ustawy, świadczące pomoc praw ną, ustalają sytuację prawną klienta lub wykonują in ne czynności mające związek z postępowaniem sądo wym, są zgodne z art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej.

2. Art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 13a ust. 2, art. 16 ust. 2 i 3, art. 22 ust. 3 i 4, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy powołanej w punkcie 1 nie są niezgodne z art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 7 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o prze ciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 57

7) jest zgod ny z art. 2 Konstytucji.

4. Art. 8 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji.

5. Art. 8 pkt 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie 3 jest zgodny z art. 2 Konstytucji oraz nie jest nie zgodny z art. 42 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 oraz w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozosta łym zakresie ze względu na niedopuszczalność wyda nia orzeczenia. Ewa ¸ętowska Jerzy Ciemniewski Zbigniew Cieślak Teresa Liszcz Mirosław Wyrzykowski Dziennik Ustaw Nr 124 — 9321 — Poz. 871

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-11
Data wydania: 2007-07-02
Data wejścia w życie: 2007-07-11
Data obowiązywania: 2007-07-11
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 124 poz. 871