Dz.U. 2007 nr 128 poz. 886

886 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Na podstawie art. 193a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.1)) zarzą dza się, co następuje:

§1.

1. Wysokość wpisu od odwołania wnoszone go w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz nego na dostawy lub usługi oraz w konkursach wyno si 20 000 zł.

2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne go na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) równa lub przekracza kwoty określone w przepi sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzę dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej skich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, a jest mniejsza niż kwota określona w prze pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta wy, od której jest uzależniony obowiązek przekazy wania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20 000 zł;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepi sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazy wania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 40 000 zł.

§2.

1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący się wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych wskazany przez Prezesa Urzędu Zamó wień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzę du”.

2. Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy od wołującego się na rzecz Urzędu Zamówień Publicz nych, zwanego dalej „Urzędem”.

§3. Prezes Urzędu ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§4.

1. Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się:

1) koszty ponoszone przez Urząd związane z organi zacją i prowadzeniem postępowań odwoław czych, obejmujące w szczególności: a) wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu zwią zane z organizacją i obsługą postępowań odwo ławczych, archiwizacją dokumentów oraz szko leniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”, przygotowującymi do nale żytego rozpoznawania odwołań, b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesio nych przez biegłych i tłumaczy, c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym;

2) uzasadnione koszty uczestników postępowania odwoławczego, z wyłączeniem kosztów wykonaw cy zgłaszającego przystąpienie do postępowania ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560. odwoławczego na podstawie art. 184 ust. 4 usta wy, w wysokości określonej na podstawie rachun ków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: a) koszty uczestnika postępowania odwoławczego związane z dojazdem na wyznaczone posiedze nie lub posiedzenia Izby, b) wynagrodzenie pełnomocnika, jednak nie wyż sze niż kwota 3 600 zł.

2. Izba, orzekając o kosztach postępowania, zalicza na poczet kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kwotę uiszczoną tytułem wpisu. W przypadku uwzględnienia odwołania Izba obciąża zamawiające go na rzecz odwołującego się kwotą wpisu zaliczoną na poczet kosztów postępowania odwoławczego.

3. Orzekając o kosztach postępowania odwoław czego w sprawie odwołań skierowanych do łącznego rozpoznania, Izba bierze pod uwagę całość kosztów poniesionych w danym postępowaniu odwoławczym w stosunku proporcjonalnym do liczby wszystkich łącznie rozpoznawanych odwołań.

4. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą:

1) wyższe od kwoty wpisu, Izba zasądza różnicę od uczestnika postępowania odwoławczego na rzecz Urzędu;

2) niższe od kwoty wpisu, Izba orzeka o zwrocie przez Urząd różnicy na rzecz wnoszącego wpis.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2007 r.2) Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobiera nia wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozli czania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. Nr 87, poz. 608), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Pra wo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560). Dziennik Ustaw Nr 128 — 9485 — Poz. 886

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-07-18
Data wydania: 2007-07-09
Data wejścia w życie: 2007-10-12
Data obowiązywania: 2007-10-12
Data uchylenia: 2010-03-17
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 128 poz. 886