Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909

909 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 270

3) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1.

1. Rozporządzenie określa właściwość miej scową organów celnych w sprawach po stępowań celnych, dozoru celnego i kon troli celnej oraz innych zadań wykonywa nych przez te organy, określonych w prze pisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z za strzeżeniem § 2.”;

2) w § 2 dodaje się pkt 28—30 w brzmieniu: „2

8) objęcia procedurą celną energii elektrycznej w transporcie przesyłowym — według miej sca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 2

9) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym — według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 30) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym, w przypadku wymiany przygranicznej — we dług miejsca zamieszkania lub siedziby oso by, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301 oraz z 2006 r. Nr 198, poz. 1458.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-07-20
Data wydania: 2007-07-13
Data wejścia w życie: 2007-08-04
Data obowiązywania: 2007-08-04
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 192 z dniem 9 stycznia 2013 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909