Dz.U. 2007 nr 134 poz. 946

946 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanego dalej „rejestrem”, jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

§2. Wzór rejestru stanowi załącznik do rozporzą dzenia.

§3. Do rejestru poza informacjami, o których mo wa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, wprowa dza się następujące informacje:

1) miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n oraz w art. 4 ust. 3 ustawy; ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

2) numer siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy — jeżeli został nadany.

§4.

1. Rejestr prowadzi się w formie:

1) pisemnej lub

2) elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wy druków.

2. Do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dane wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany do konane w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii po twierdza swoim podpisem.

§5.

1. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje, o któ rych mowa w § 3, a także informacje o każdej zmianie danych objętych tymi informacjami:

1) do 1

5. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzed ni — w przypadku podmiotów prowadzących dzia łalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c, f, h, l oraz art. 4 ust. 3 ustawy;

2) niezwłocznie po każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze — w przy padku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. d i e ustawy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu je się w formie elektronicznej.

§6. Do podmiotów wpisanych do rejestru przed dniem wejścia w życie rozporządzenia można stoso wać przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

§7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie reje stru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje dzia łalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz. U. Nr 7, poz. 87).

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński Dziennik Ustaw Nr 134 — 9838 — Poz. 946 Dziennik Ustaw Nr 134 — 9839 — Poz. 946 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a R o ln ic tw a i R o zw o ju W si z d n ia 1 1 lip ca 2 00 7 r. (p o z. 9 46 ) W Z Ó R R E JE S T R P O D M IO T Ó W P R O W A D Z Ñ C Y C H D Z IA ¸A LN O Â å N A D Z O R O W A N Ñ 1) Je że li zo st ał n ad an y. 2) W p rz yp ad ku p o d m io tó w p ro w ad zą cy ch d zi ał al n o ść , o kt ó re j m o w a w ar t. 1 p kt 1 li t. n u st aw y z d n ia 1 1 m ar ca 2 00 4 r. o o ch ro n ie z d ro w ia z w ie rz ąt o ra z zw al cz an iu c h o ró b z ak aź n yc h z w ie rz ąt ( D z. U . N r 69 , p o z. 6 25 , z p ó źn . z m .) . 3) U st aw a z d n ia 1 1 m ar ca 2 00 4 r. o o ch ro n ie z d ro w ia z w ie rz ąt o ra z zw al cz an iu c h o ró b z ak aź n yc h z w ie rz ąt .

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-07-26
Data wydania: 2007-07-11
Data wejścia w życie: 2007-08-10
Data obowiązywania: 2007-08-10
Data uchylenia: 2009-03-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 134 poz. 946