Dz.U. 2007 nr 136 poz. 955

955 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art.

1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finan sowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 135

4) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtwo rzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych — iloczyn współczynnika 1,3 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszo nych wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.1)), obowiązujących dla gminy, na terenie której po łożony jest lokal mieszkalny lub dom jednoro dzinny, na który ma być udzielony kredyt prefe rencyjny;”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-31
Data wydania: 2007-06-15
Data wejścia w życie: 2007-08-15
Data obowiązywania: 2007-08-15
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 136 poz. 955