Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1015

Dziennik Ustaw Nr 144 — 10916 — Poz. 1015 1015 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 98

1) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o sta nie majątkowym policjantów składanych: a) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosun ku służbowego, b) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosun ku pracy poza służbą, c) corocznie, d) na żądanie przełożonego;

2) sposób analizy zgodności oświadczeń o stanie majątkowym ze stanem faktycznym;

3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym policjanta;

4) tryb publikowania oświadczeń o stanie majątko wym osób pełniących funkcje organów Policji.

§2.

1. Policjant składa oświadczenie o stanie ma jątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.

2. Policjant składa oświadczenie o stanie majątko wym przy nawiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

3. Policjant składa oświadczenie o stanie majątko wym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:

1) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na pisemne żądanie przełożonego właści wego w sprawach osobowych, przed wydaniem rozkazu o zwolnieniu ze służby;

2) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, równocześnie z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby.

4. Policjant składa oświadczenie o stanie majątko wym przy rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia ustania stosunku pracy.

§3. Policjant składa oświadczenie o stanie mająt kowym na pisemne żądanie przełożonego właściwe go w sprawach osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§4.

1. Przełożony właściwy w sprawach osobo wych lub osoba pisemnie przez niego upoważniona poddaje analizie oświadczenie policjanta o stanie ma jątkowym w celu sprawdzenia jego zgodności ze sta nem faktycznym.

2. Analiza oświadczenia o stanie majątkowym obejmuje w szczególności:

1) porównanie treści oświadczenia z treścią oświad czenia złożonego poprzednio; nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu sto sunku służbowego;

2) porównanie treści oświadczenia z innymi informa cjami znajdującymi się w aktach osobowych poli cjanta.

3. Wyniki analizy oświadczeń o stanie majątko wym zawarte są w notatkach sporządzonych przez osoby dokonujące analizy i po oznaczeniu klauzulą „zastrzeżone” dołączone do oświadczeń.

§5. Oświadczenie o stanie majątkowym policjant składa na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§6.

1. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują in formacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie ma jątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w termi nie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

2. Informację publikuje się poprzez skopiowanie druku oświadczenia o stanie majątkowym z zaczernio nymi danymi, o których mowa w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. Na oświadczeniu o stanie majątkowym przeka zanym do publikacji znosi się klauzulę niejawności.

§7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobko wego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (Dz. U. Nr 148, poz. 1659).

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Kaczmarek ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245). Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. (poz. 1015) WZÓR ZASTRZE˚ONE PO WYPE¸NIENIU egz. pojedynczy Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………… (imiona i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony(a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zatrudniony(a) w …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) zgodnie z art. 62 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I

1. Dom o powierzchni: ………………………………………….. m2, położony ………………………………………………………………. adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. tytuł prawny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. powierzchnia całkowita: ……………………………………………….. m2 tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: …………………………………………………………., powierzchnia ………………………………………….. m2 adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. rodzaj zabudowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Inne nieruchomości (place, działki): powierzchnia: …………………………………………………………….. m2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł — podać jaki oraz inne dane) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DEWD: Zastrzeżone po wypełnieniu, str. 1 z 3 Dziennik Ustaw Nr 144 — 10917 — Poz. 1015 ZASTRZE˚ONE PO WYPE¸NIENIU egz. pojedynczy

5. Zasoby pieniężne: — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — papiery wartościowe: …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. na kwotę: ……………………………………………………………………………………….. II Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: tak* nie* Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. III

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogły by wywołać podejrzenie o sprzeczność z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) lub o podważanie zaufania do Policji. b* W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DEWD: Zastrzeżone po wypełnieniu, str. 2 z 3 Dziennik Ustaw Nr 144 — 10918 — Poz. 1015 ZASTRZE˚ONE PO WYPE¸NIENIU egz. pojedynczy

3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni1). b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa spółki — adresy, wielkość udziałów, ilość akcji) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia łalności.

2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. V Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ________________________

1) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. * Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. Oświadczenie sporządzono w jednym egzemplarzu …………………………………………….. (miejscowość, data) …………………………………………………………….. (podpis) DEWD: Zastrzeżone po wypełnieniu, str. 3 z 3 Dziennik Ustaw Nr 144 — 10919 — Poz. 1015

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-09
Data wydania: 2007-07-17
Data wejścia w życie: 2007-08-24
Data obowiązywania: 2007-08-24
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1015