Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1016

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 mar ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1124, z 2004 r. Nr 43, poz. 407 oraz z 2005 r. Nr 250, poz. 211

4) w § 1 pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: „1

5) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Âwinoujściu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Âwinoujściu właściwego dla miasta na pra wach powiatu Âwinoujścia, miasta na prawach powiatu Koszalina oraz powiatów białogardzkie go, goleniowskiego z wyjątkiem Portu Lotnicze go Szczecin-Goleniów, gryfickiego, kamieńskie go, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskie go, świdwińskiego w województwie zachodnio pomorskim, 1

6) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie właściwego dla miasta na prawach powiatu Szczecina oraz powiatów choszczeń skiego, drawskiego, gryfińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, star gardzkiego, szczecineckiego, wałeckiego oraz Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w woje wództwie zachodniopomorskim.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. B. Piecha 1016 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-09
Data wydania: 2007-07-17
Data wejścia w życie: 2007-08-24
Data obowiązywania: 2007-08-24
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1016