Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1043

1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 grud nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Mo dernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) rocznym planie finansowym — należy przez to ro zumieć plan finansowy, o którym mowa w art. 41a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy;

3) wolnych środkach — należy przez to rozumieć środki pieniężne, które w danej chwili nie są wyko rzystywane przez Agencję na realizację zadań ustawowych.

§2.

1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, ustalanych na okres roku kalendarzowego.

2. Roczny plan finansowy nie obejmuje swym za kresem środków finansowych związanych z realizacją programów pomocowych w ramach Wspólnej Polity ki Rolnej i Rybackiej, Specjalnego Programu Akcesyj ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. nego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej skich (SAPARD), Sektorowych Programów Operacyj nych oraz krajowych zadań zleconych, które są realizo wane na podstawie odrębnych przepisów.

§3.

1. Roczny plan finansowy Agencji sporządza ny jest zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podsta wie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2. Wraz z rocznym planem finansowym Agencja przygotowuje:

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych w nim zawartych;

2) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wynikających ze sprawozdania finansowego zobowiązań roku poprzedniego, płatnych w roku bieżącym, oraz zobowiązań roku bieżącego, płatnych w roku następnym.

§4.

1. Prezes Agencji może ustalać plany finanso we oddziałów regionalnych, w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, nakładów związanych z realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego oraz innych zadań własnych oddziałów regionalnych i podległych im biur powiatowych, mając na uwadze zapewnienie właściwej realizacji zadań.

2. Oddziały regionalne w ramach środków finan sowych określonych w planach finansowych oddzia łów regionalnych, z uwzględnieniem § 5, mogą samo dzielnie udzielać zamówień publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowla ne, związane z ich działalnością oraz funkcjonowa niem podległych im biur powiatowych.

§5. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich, któ rych okres realizacji przekracza rok, mogą być zaciąga ne w wypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpo wiednimi programami prac. Zobowiązania mogą być również zaciągane z tytułu umów rocznych i wielolet nich, których realizacja w roku następnym jest nie zbędna do zapewnienia ciągłości działania Agencji i prawidłowej realizacji zadań w okresach przyszłych, a płatności wynikające z tych umów nastąpią w cało ści lub w części w roku następnym.

§6.

1. Agencja może lokować w bankach okreso wo wolne środki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uwzględ niając, iż lokowanie wolnych środków nie może powo dować opóźnień w realizacji zadań Agencji.

2. Wyboru banków, w których Agencja będzie lo kować okresowo wolne środki, Agencja dokonuje zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§7. Agencja przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właści wemu do spraw rozwoju wsi, w okresach kwartal nych, w terminie do

20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, informację zawie rającą dane o kwotach ulokowanych wolnych środ ków, terminach zapadalności lokat, uzyskanych wa runkach oprocentowania dla każdej z lokat w poszcze gólnych bankach w podziale na lokaty długotermino we i lokaty krótkoterminowe oraz warunkach opro centowania rachunków bieżących w każdym z ban ków.

§8. Fundusz statutowy zwiększa się o wygospoda rowany zysk netto, a zmniejsza się o stratę netto.

§9. Księgi rachunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 6a ustawy, oraz księgi rachunkowe dla środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 3b ustawy, są prowadzone wyłącznie w siedzi bie Centrali Agencji.

§10. Ârodki pochodzące z funduszy, o których mo wa w art. 3a ust. 1 ustawy, są gromadzone, wydatko wane i ewidencjonowane w sposób określony w szczególności w umowach międzynarodowych. § 1

1.

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do bada nia rocznego sprawozdania finansowego Agencji do konuje Prezes Agencji, zgodnie z przepisami o zamó wieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznego sprawozdania finanso wego Agencji ponosi Agencja. § 1

2.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw roz woju wsi.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi wła ściwemu do spraw finansów publicznych. § 1

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych za sad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 161, poz. 1136). § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: Z. Gilowska Dziennik Ustaw Nr 148 — 11023 — Poz. 1043

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-08-14
Data wydania: 2007-07-30
Data wejścia w życie: 2007-08-29
Data obowiązywania: 2007-08-29
Data uchylenia: 2009-03-12
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1043