Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1054

1054 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwiet nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 58

9) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyj nych w zakresie zadań podlegających przekazaniu Państwowej Inspekcji Pracy na mocy przepisów usta wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

§2.

1. Przejęcie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i admini stracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdaw czo-odbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i nieza kończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne; ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publicz na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z tymi sprawami.

§3.

1. Protokół dotyczący spraw przekazywanych sporządzany jest według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. — przez komisję powołaną przez dyrektora ge neralnego urzędu wojewódzkiego.

2. Przewodniczącym komisji powołanej do sporzą dzenia protokołu jest dyrektor wydziału urzędu woje wódzkiego właściwego w sprawach kontroli legalno ści zatrudnienia.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest do właściwego okręgowe go inspektoratu pracy.

§4.

1. Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 3, pod pisują właściwy wojewoda oraz właściwy okręgowy inspektor pracy.

2. Przejęcie dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zawiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań są dowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych okrę gowych inspektoratów pracy o organie właści wym od dnia 1 lipca 2007 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępo wania w zakresie zadań podlegających przekaza niu do właściwych okręgowych inspektoratów pracy, o organie właściwym od dnia 1 lipca 2007 r.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. J. Zieliński Dziennik Ustaw Nr 149 — 11109 — Poz. 1054

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-17
Data wydania: 2007-08-08
Data wejścia w życie: 2007-08-17
Data obowiązywania: 2007-08-17
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1054