Dz.U. 2007 nr 17 poz. 103

103 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwo ju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 107

4) zarządza się, co następuje:

§1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 93, poz. 647)1).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka ———————

1) Informacja o wzorze wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ra mach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzo ru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (M. P. Nr 7, poz. 89).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-06
Data wydania: 2007-01-19
Data wejścia w życie: 2007-02-06
Data obowiązywania: 2007-02-06
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 17 poz. 103