Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218

Dziennik Ustaw Nr 86 — 5755 — Poz. 791 791 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy. Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Koszty pogrzebu funkcjonariusza Straży Gra nicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, którego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.

2. Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mo wa w ust. 1, właściwy organ Straży Granicznej pokry wa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek ro dziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjaty wy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.

§2. Koszty pogrzebu pokrywają w szczególności wydatki na:

1) zorganizowanie pogrzebu,

2) ogłoszenie nekrologu w prasie, Dziennik Ustaw Nr 86 — 5756 — Poz. 791

3) zakup miejsca pochówku, trumny albo urny oraz wieńca,

4) wybudowanie nagrobka.

§3.

1. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowa nego przez właściwy organ Straży Granicznej nie mo że on wydatkować kwoty większej niż sześciokrotność obowiązującej w dniu pogrzebu kwoty bazowej dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpie czeniem emerytalnym i rentowym, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa bu dżetowa.

2. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez członków rodziny zmarłego funkcjonariusza albo inną osobę jednostka organizacyjna Straży Granicznej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał funk cjonariusz, wypłaca osobie, która pokryła koszty po grzebu, ryczałt w wysokości 90% kwoty określonej w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ Straży Granicznej wydatkuje na zakup wieńca lub kwiatów składanych w jego imieniu nie więcej niż 10% kwoty określonej w ust. 1.

4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się po przedstawieniu wyciągu z aktu zgonu i rachunków po twierdzających pokrycie kosztów pogrzebu.

§4. Niezależnie od pokrycia kosztów pogrzebu w granicach kwoty określonej w § 3, w przypadku zorga nizowania pogrzebu przez właściwy organ Straży Gra nicznej, może on pokryć koszty przewozu zwłok do miej scowości, w której zmarły funkcjonariusz ma być pocho wany, jeżeli pogrzeb funkcjonariusza odbywa się poza miejscowością, w której zmarł, a koszty przewozu zwłok nie przekraczają 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

§5. Ograniczenie wysokości kwoty wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w § 3, nie obejmuje kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie przez kierownictwo Komendy Głównej Straży Granicz nej oraz zakupu wieńca lub kwiatów składanych w je go imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych zmar łego funkcjonariusza, pokrywanych ze środków budże towych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§6.

1. Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie ze środków właściwego or ganu Straży Granicznej kosztów pogrzebu funkcjona riusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą, jeżeli:

1) z powodu długotrwałej choroby zmarłego funkcjo nariusza jego rodzina poniosła znaczne wydatki,

2) rodzina zmarłego funkcjonariusza znajduje się w bardzo trudnych warunkach materialnych z in nych przyczyn, niż określone w pkt 1.

2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo jednostki or ganizacyjnej Straży Granicznej, w której zmarły funk cjonariusz pełnił służbę.

§7. Ustalenie kosztów pogrzebu, o których mowa w § 2, 4 — 6 ust. 1, następuje w formie pisemnej, na podstawie przedłożonych rachunków.

§8. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka ro dziny funkcjonariusza przysługuje w razie śmierci:

1) małżonka,

2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przyspo sobionych,

3) wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem peł noletności, w tym również w ramach rodziny za stępczej,

4) rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich przy sposabiających.

§9.

1. Zasiłek pogrzebowy lub jego wyrównanie w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza wypła ca się na pisemny wniosek osoby, która poniosła kosz ty pogrzebu.

2. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu po nosi funkcjonariusz, są:

1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu), a w przypadku pogrzebu dziecka martwo urodzonego — zaświad czenie stwierdzające, że dziecko urodziło się mar twe,

2) oświadczenie, że w związku ze śmiercią członka ro dziny, o którym mowa w § 8 pkt 2—4, nie przysłu guje zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisów szczególnych, a w przypadku śmierci małżonka, że zasiłek pogrzebowy nie został i nie zostanie pobra ny z innego tytułu,

3) oryginały rachunków poniesionych zasadniczych kosztów pogrzebu (np. zakup trumny, opłata miej sca pochówku).

3. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu po nosi inna osoba, są:

1) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2,

2) oryginały rachunków faktycznie poniesionych kosz tów pogrzebu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, załącza się do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

5. W przypadku ubiegania się o wyrównanie zasiłku pogrzebowego do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się: Dziennik Ustaw Nr 86 — 5757 — Poz. 791

1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu),

2) dokument potwierdzający wysokość zasiłku po grzebowego otrzymanego z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza na podstawie odrębnych przepisów.

6. Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka rodziny uznaje się również wystawione na inną osobę oryginały rachunków, o któ rych mowa w ust. 2 pkt 3, a w przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o wyrównanie zasiłku pogrzebo wego dokumenty stwierdzające wysokość zasiłku po grzebowego wypłaconego innej osobie na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli osoba ta oświadczy na pi śmie, iż koszty pogrzebu zostały poniesione (zwróco ne) przez funkcjonariusza. Oświadczenie nie jest wy magane, jeżeli rachunki lub dokumenty wystawione są na małżonka funkcjonariusza.

§10. Przepisy rozporządzenia w zakresie pokrywa nia kosztów pogrzebu, wypłaty zasiłku pogrzebowego i jego wyrównania stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-09-21
Data wydania: 2007-08-24
Data wejścia w życie: 2007-10-21
Data obowiązywania: 2007-10-21
Uwagi: art. 1 pkt 23, 56-67, 68 lit. a i b, 69-73 i 78, art. 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218