Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1225

;Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pra cowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rzą dowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia za sadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwa lifikacji: a) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwo wej Komisji Badania Wypadków Kolejo wych, b) dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które są określone w załączniku nr 4 do rozpo rządzenia.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) tabelę I uchyla się, b) w tabeli VIII pracowników zatrudnionych w urzę dach stanowiących aparat pomocniczy tereno wych organów administracji rządowej podle głych ministrom lub centralnym organom admi nistracji rządowej: — w części I lp. 1—3 otrzymują brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 175 — 12410 — Poz. 1225 1225 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek 1 2 3 4 5

1. Dyrektor XIX-XXI 10 według odrębnych przepisów”

2. Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej XIX-XX 9 3. Zastępca dyrektora do spraw technicznych, zastępca dyrektora do spraw oznakowania na wigacyjnego XV-XX 9 — część IV otrzymuje brzmienie: 6 „I. Urzędy morskie 1 2 3 4 „IV. Urzędy żeglugi śródlądowej 5 6

1. Dyrektor urzędu XVIII-XIX 8 według odrębnych przepisów”

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589. , Dziennik Ustaw Nr 175 — 12411 — Poz. 1225 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (poz. 1225)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-09-24
Data wydania: 2007-09-11
Data wejścia w życie: 2007-10-01
Data obowiązywania: 2007-10-01
Data uchylenia: 2010-03-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1225