Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1229

1229 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie rzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548, z 2005 r. Nr 150, poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 163, poz. 1151 i Nr 223, poz. 1633) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Szef jednostki organizacyjnej podległej Mini strowi Obrony Narodowej właściwej w spra wach umundurowania i wyekwipowania ustala, które przedmioty, przechodzące na własność z chwilą wydania, wydaje się żołnierzom zawo dowym w naturze, a za które wypłaca się równoważnik pieniężny.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestaw nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do ni niejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło Dziennik Ustaw Nr 175 — 12424 — Poz. 1229 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. (poz. 1229) Zestaw nr 11 normy ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych Kolumna

1. ˚ołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 230

5. 6 – 7

2. ˚ołnierz zawodowy ˚andarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno -rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób. 8 – 9

3. ˚ołnierz zawodowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego:

1) na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej; 10-11

2) na stanowisku w grupie osobowej zabezpieczenia operacyjnego. 12-13 Lp. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOLIM WP LK JM Ilo ść O kr es u ży w al n o śc i Ilo ść O kr es u ży w al n o śc i Ilo ść O kr es u ży w al n o śc i Ilo ść O kr es u ży w al n o śc i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Buty zimowe 642 065 79 para 1 2 1 2 1 2 1 4 2 Półbuty 642 583 46 para 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Pasek do spodni 643 519 90 szt. 1 6 1 6 1 6 1 6 4 Czapka zimowa cywilna 644 085 31 szt. 1 3 5 Garnitur 644 191 53 kpl. 2 2 2 3 2 3 2 4 6 Kombinezon narciarski 644 282 86 szt. 1 5 7 Koszula męska 644 285 69 szt. 2 1 2 1 2 1 1 1 8 Kurtka ocieplana 644 339 97 szt. 1 3 1 4 1 4 1 5 9 Krawat 644 450 61 szt. 2 1 2 1 2 1 1 1 10 Płaszcz letni 644 589 70 szt. 1 3 11 Rękawiczki zimowe 644 694 31 para 1 3 1 3 1 3 1 3 12 Sweter 644 830 43 szt. 1 2 13 Szalik 644 835 48 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 14 Skarpetki letnie cywilne 644 735 29 para 4 1 4 1 4 1 2 1 Uwaga: Na zakup przedmiotów cywilnych przez żołnierza zawodowego wypłaca się równoważnik pieniężny. Przedmioty te przechodzą na własność.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-09-24
Data wydania: 2007-09-05
Data wejścia w życie: 2007-10-09
Data obowiązywania: 2007-10-09
Data uchylenia: 2010-04-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1229