Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następu je:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomoc nika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Admi nistracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z późn. zm.2)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) inicjowanie oraz koordynowanie prac związa nych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen oraz Systemu Infor macji Wizowej, w tym opracowywanie i uzgad nianie projektów aktów prawnych, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygo towaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-praw ną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełno mocnika zapewnia Władza Wdrażająca Pro gramy Europejskie.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 1344 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 449 i Nr 196, poz. 1629, z 2006 r. Nr 227, poz. 1659 oraz z 2007 r. Nr 62, poz. 420.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-15
Data wydania: 2007-09-27
Data wejścia w życie: 2007-10-30
Data obowiązywania: 2007-10-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344