Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1355

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 121

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych oraz

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności — należących do działu gospodarka.

§2. Upoważnia się Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych: a) obsługującego dźwigi lub dźwignice, b) konserwatora dźwigów lub dźwignic, c) napełniającego zbiorniki przenośne;

2) do podejmowania lub wykonywania działalności przyporządkowanych do Polskiej Klasyfikacji Dzia łalności, określonych w rozporządzeniu Rady Mini strów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w zakresie: a) produkcji rur stalowych, b) kucia, prasowania i wytłaczania metali, c) produkcji konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej, d) produkcji kotłów centralnego ogrzewania, e) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa i dla bu downictwa oraz produkcji do mechanicznego podawania.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar ki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważ nienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 42, poz. 404).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak 1355 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-10-16
Data wydania: 2007-09-25
Data wejścia w życie: 2007-10-31
Data obowiązywania: 2007-10-31
Data uchylenia: 2009-05-21
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1355