Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115

115 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60), z uwzględnieniem zmian wprowadzo nych:

1) ustawą z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektó rych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji pań stwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132),

2) ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważ nień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192),

3) ustawą z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegól nych pomiędzy organy gminy a organy admini stracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198),

4) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wyko nywania międzynarodowego transportu drogowe go (Dz. U. Nr 75, poz. 332),

5) ustawą z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 47, poz. 212),

6) ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostra dach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),

7) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwatero waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

8) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 497),

9) ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wy konywania międzynarodowego transportu drogo wego (Dz. U. Nr 106, poz. 677),

10) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), 1

1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 1

2) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), 1

3) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Transportu i Go spodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach pu blicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838), 1

4) ustawą z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), 1

5) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro gowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), 1

6) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad ministracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), 1

7) ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 62, poz. 554), 1

8) ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), 1

9) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676),

20) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), 2

1) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), 2

2) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta wy o dochodach jednostek samorządu terytorial nego w latach 1999—2002 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826), 2

3) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), 2

4) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601), 2

5) ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta wy o drogach publicznych oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 179, poz. 1486), 2

6) ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta wy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), 2

7) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 225, poz. 1636) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach pu blicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086), 2

8) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 2

9) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników central nych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), 30) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), 3

1) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , 3

2) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1440), 3

3) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 172, poz. 1441), 3

4) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1486), 3

5) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), 3

6) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Woj skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Woj skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), 3

7) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pań stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 stycznia 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 48—50 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60), które sta nowią: „Art. 4

8. W Kodeksie wykroczeń art. 98 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

8. Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym za graża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących korzy stanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów, podlega karze grzywny albo karze nagany.” Art. 4

9. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o nie których podatkach i opłatach terenowych Dziennik Ustaw Nr 19 — 1111 — Poz. 115 (Dz. U. Nr 45, poz. 229, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 19: a) oznaczenie pkt 1 skreśla się, b) pkt 2 skreśla się;

2) w art. 20: a) oznaczenie ust. 1 skreśla się, b) ust. 2 i 3 skreśla się. Art. 50. Użyte w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 20 lip ca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286 oraz z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 17

3) określe nie „drogi państwowe” oznacza w rozu mieniu niniejszej ustawy drogi krajowe, określone w art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. c).”;

2) art. 19 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjono wania terenowych organów władzy i administracji państwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132), który stanowi: „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1989 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 80 i 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192), które stanowią: „Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podsta wie upoważnień, o których mowa w art. 1—43 pkt 1 i w art. 44—79, zacho wują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym ustawą. Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.”;

4) art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale za dań i kompetencji określonych w ustawach szcze gólnych pomiędzy organy gminy a organy admini stracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198), który stanowi: „Art. 4

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 maja 1990 r.”;

5) art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu dro gowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332), który stanowi: „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 5 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmia nie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 47, poz. 212), które sta nowią: „Art.

5. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli tej Polskiej jednolity tekst ustawy o dro gach publicznych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszo nych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 65 ust. 2 i art. 71 ustawy z dnia 27 październi ka 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), które stanowią: Art. 6

5. „

2. Na okres roku od dnia wejścia w życie ustawy utrzymuje się w mocy przepisy wydane na podstawie art. 16d pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1.” „Art. 7

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybucho wych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy pospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępo wania karnego, o drogach publicznych, Prawo cel ne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwa terowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta wy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 497), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

10) art. 37 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warun kach wykonywania międzynarodowego transpor tu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677), który sta nowi: „Art. 3

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finanso waniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z wyjątkiem wchodzących w życie z dniem ogłoszenia:

1) art. 3, art. 4 i art. 9, które mają zastoso wanie do projektów ustaw budżeto wych począwszy od projektu na 1998 r.,

2) art. 7 pkt 3 i 5, które stosuje się do wy dania aktów wykonawczych do usta wy, o której mowa w art. 7.”; 1

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje or ganów administracji publicznej — w związku z re formą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 19 — 1112 — Poz. 115 „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 1

3) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem refor my ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), który stanowi: „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”; 1

4) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia nie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), które stanowią: „Art. 7

4. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie upoważnień zmienianych w ustawach nowelizowanych tą ustawą, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2000 r. Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) (uchylony).”; 1

5) art. 12 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie in nych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), który stanowi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

6) art. 110 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), który stanowi: „Art. 1

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z tym że rozdział 9 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68—75 i art. 80—82, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłosze nia.”; 1

7) art. 70—72, 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu cen tralnych organów administracji rządowej i jedno stek im podporządkowanych oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), któ re stanowią: „Art. 70.

1. Należności i zobowiązania, w tym z ty tułu pożyczek, kredytów i poręczeń, li kwidowanych urzędów lub agencji sta ją się, z zastrzeżeniem ust. 2, należno ściami i zobowiązaniami odpowiednio urzędów obsługujących organy, które przejęły ich zadania i kompetencje lub urzędów albo agencji, które wykonują ich zadania, z zastrzeżeniem art. 71a.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez likwido wane urzędy lub agencje, lub na ich rzecz, przejmują odpowiednio urzędy obsługujące organy, które przejęły ich zadania i kompetencje, lub urzędy albo agencje, które wykonują ich zadania.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, dzia łając w uzgodnieniu z Generalnym Dy rektorem Dróg Krajowych i Autostrad, dokonuje, ze środków finansowych Krajowego Funduszu Autostradowego, spłaty zaciągniętych przez Agencję Bu dowy i Eksploatacji Autostrad kredy tów przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1 ustawy zmie nianej w art. 29, i z których środki zo stały przekazane do tego Funduszu. Art. 7

1.

1. Z dniem likwidacji pracownicy likwido wanych urzędów i agencji stają się od powiednio pracownikami urzędów ob sługujących organy, które przejmują ich zadania i kompetencje, lub pracow nikami agencji, które przejmują ich za dania.

2. Dyrektorzy Generalni likwidowanych urzędów i Prezesi likwidowanych agencji, w terminie 7 dni od dnia ogło szenia ustawy, są obowiązani zawiado mić na piśmie pracowników o zmia nach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpo wiednio. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1113 — Poz. 115

3. Stosunki pracy z pracownikami, o któ rych mowa w ust. 1, wygasają po upły wie trzech miesięcy od dnia przejścia do nowego urzędu lub agencji, jeżeli przed upływem tego terminu nie zosta ną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, lub wy powiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z który mi stosunki pracy rozwiązuje się z po wodu likwidacji urzędu lub agencji.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpo wiednio do pracowników likwidowa nych inspektoratów wojewódzkich, przy pomocy których wykonywano zadania znoszonych wojewódzkich inspektorów jako kierowników wojewódzkich in spekcji wchodzących w skład zespolo nej administracji wojewódzkiej.

8. Prezes zarządu, wiceprezesi oraz człon kowie zarządu spółki powstałej w try bie art. 1 ust. 7 oraz kierownicy jedno stek organizacyjnych tej spółki są oso bami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służ by w organach bezpieczeństwa pań stwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128), w szczególno ści mają obowiązek złożenia oświad czenia, o którym mowa w art. 6 tej ustawy. Art. 7

2.

1. Prezes Rady Ministrów ustali, w dro dze zarządzeń, przeznaczenie mienia będącego w posiadaniu likwidowa nych urzędów lub agencji, z zastrzeże niem przepisów o gospodarce nieru chomościami.

2. Związane z budową autostrad nieru chomości Skarbu Państwa pozostające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w użytkowaniu Agencji Budo wy i Eksploatacji Autostrad przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd General nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad.

3. Ustanowienie trwałego zarządu, o któ rym mowa w ust. 2, stwierdza wojewo da w drodze decyzji.

4. W okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2002 r. wpływy ze źródeł, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy zmienianej w art. 29, stano wią dochody środka specjalnego Gene ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 17, oraz z finansowaniem wynagrodzeń i in nych świadczeń pracowniczych na rzecz pracowników likwidowanej Agen cji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

5. Ârodki finansowe Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, stanowiące jej przychody, zgromadzone na rachunku bankowym, podlegają przekazaniu, w terminie nie późniejszym niż 1 mie siąc od dnia likwidacji Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, na rachunek środka specjalnego Generalnej Dyrek cji Dróg Krajowych i Autostrad z prze znaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 4.” „Art. 7

7. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienia nych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.” „Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty czącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., Dziennik Ustaw Nr 19 — 1114 — Poz. 115

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54, art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

8) art. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 62, poz. 554), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

9) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształ ceniach w administracji celnej oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stano wi: „Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r.”;

20) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 2

1) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie usta wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stano wi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 2

2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: „Art. 10

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzą w życie w dniu wy borów do organów stanowiących jed nostek samorządu terytorialnego prze prowadzonych w związku z zakończe niem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.”; 2

3) art. 11 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto rialnego w latach 1999—2002 oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826), który sta nowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r., z wyjątkiem art. 5, który wcho dzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogło szenia.”; 2

4) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), który stanowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i traci moc, z wyjątkiem rozdziału 6, z dniem 31 grud nia 2013 r.”; 2

6) art. 6—13 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 179, poz. 1486), które stanowią: „Art.

6. (uchylony). Art.

7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, niezwiązanego z potrzebami za rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonego w pasie dro gowym na podstawie zezwolenia wydane go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, koszt tego przełożenia ponosi za rządca drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytko wych oraz parametrów technicznych tego urządzenia lub obiektu. Art.

8. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, może być po bierana za przejazd pojazdów przez obiekt mostowy lub tunel, które zostały wybudo wane po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

9. Do czasu wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie upo ważnień zmienianych niniejszą ustawą za chowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

10. Do postępowań administracyjnych wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 1

1. Do dnia wejścia w życie przepisów okre ślonych w art. 40 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalania opłat i kar z te go tytułu oraz przeznaczania środków po chodzących z tych opłat i kar stosuje się Dziennik Ustaw Nr 19 — 1115 — Poz. 115 przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy. Art. 1

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej za łączniki nr 1 i 2 do ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu określo nym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej ustawy. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 13—15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 30, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 45 w zakresie art. 41 ust. 4—6, który wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej;

4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 2

7) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r.”; 2

8) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 225, poz. 1636), który stanowi: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 październi ka 2008 r.”; 2

9) art. 74 i 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), które stanowią: „Art. 7

4. W przypadku środka specjalnego Gene ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad, utworzonego na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, środki pienięż ne podlegają przekazaniu do Krajowego Funduszu Drogowego utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 27 paź dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571).” „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 30) art. 47 ust. 1 i 2 i art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowi ska kierowników centralnych urzędów administra cji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celo wych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), które stanowią: Art. 4

7. „

1. Konkursy, o których mowa w ustawach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy stanowiska kie rowników centralnych urzędów admi nistracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów i zastęp ców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obo wiązki do czasu powołania na te stano wiska osób wyłonionych w drodze konkursu.” „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2005 r.”; 3

1) art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta wy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), który sta nowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 3

2) art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 44, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 3

3) art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta wy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1440), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

4) art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta wy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dro gach publicznych (Dz. U. Nr 172, poz. 1441), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

5) art. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie nie Dziennik Ustaw Nr 19 — 1116 — Poz. 115 których innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1486), które stanowią: „Art.

4. Do czasu wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie upo ważnień zmienionych niniejszą ustawą za chowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

6) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), który stanowi: „Art. 21

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

7) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który stano wi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.”; 3

8) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwo wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta nowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 19 — 1117 — Poz. 115 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. (poz. 115) USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych1)I) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej prze znaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określony mi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Art.

2.

1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne.

2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.

3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-tech nicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy tuowanie. Art. 2a.

1. Drogi krajowe stanowią własność Skar bu Państwa.

2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stano wią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Art.

3. Drogi publiczne ze względu na ich dostęp ność dzielą się na:

1) drogi ogólnodostępne;

2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostra dy i drogi ekspresowe. ———————— I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1440), która weszła w życie z dniem 24 września 2005 r.

1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają w zakresie swojej re gulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskie go i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra wie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004; str. 124). Dane dotyczące ogłoszenia niniejszego aktu pra wa Unii Europejskiej dotyczą jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. Art.

4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego po wierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związa ne z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ru chu, a także urządzenia związane z potrzebami za rządzania drogą;

2) droga — budowlę wraz z drogowymi obiektami in żynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, sta nowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczo ną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizo waną w pasie drogowym;

3) ulica — drogę na terenie zabudowy lub przezna czonym do zabudowy zgodnie z przepisami o pla nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe;

4) torowisko tramwajowe — część ulicy między skraj nymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bez pieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy;

5) jezdnia — część drogi przeznaczoną do ruchu po jazdów;

6) chodnik — część drogi przeznaczoną do ruchu pie szych;

7) korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awa ryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ru chu pieszych, zatokami autobusowymi lub posto jowymi, a przy drogach dwujezdniowych — rów nież z pasem dzielącym jezdnie;

8) zjazd — połączenie drogi publicznej z nieruchomo ścią położoną przy drodze, stanowiące bezpośred nie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozu mieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowa niu przestrzennym;

9) skrzyżowanie dróg publicznych: a) jednopoziomowe — przecięcie się lub połącze nie dróg publicznych na jednym poziomie, b) wielopoziomowe — krzyżowanie się lub połą czenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (prze jazd drogowy);

10) droga ekspresowa — drogę przeznaczoną wyłącz nie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjąt kowo jednopoziomowych skrzyżowań z droga mi publicznymi, c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi; 1

1) autostrada — drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale roz dzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transpor tu lądowego i wodnego, c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady; 1

2) drogowy obiekt inżynierski — obiekt mostowy, tu nel, przepust i konstrukcję oporową; 1

3) obiekt mostowy — budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pie szego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komu nikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę; 1

4) tunel — budowlę przeznaczoną do przeprowadze nia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pie szo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; 1

5) przepust — budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi; 1

6) konstrukcja oporowa — budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu; 1

7) budowa drogi — wykonywanie połączenia drogo wego między określonymi miejscami lub miejsco wościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 1

8) przebudowa drogi — wykonywanie robót, w któ rych wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowe go; 1

9) remont drogi — wykonywanie robót przywracają cych pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyro bów budowlanych innych niż użyte w stanie pier wotnym;

20) utrzymanie drogi — wykonywanie robót konser wacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zi mowej; 2

1) ochrona drogi — działania mające na celu niedo puszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, nie właściwego jej użytkowania oraz pogorszenia wa runków bezpieczeństwa ruchu; 2

2) zieleń przydrożna — roślinność umieszczoną w pa sie drogowym, mającą na celu w szczególności Dziennik Ustaw Nr 19 — 1118 — Poz. 115 ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwne go, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieża niem, ochronę przyległego terenu przed nadmier nym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 2

3) reklama — nośnik informacji wizualnej w jakiejkol wiek materialnej formie wraz z elementami kon strukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sy gnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę; 2

4) dostępność drogi — cechę charakteryzującą gę stość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 25)

2) pojazd nienormatywny — pojazd lub zespół po jazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewi dzianych dla danej drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ła dunkiem lub bez niego są większe od dopuszczal nych, przewidzianych w przepisach o ruchu dro gowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie na cisków osi. Art. 4a.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, sieć autostrad i dróg ekspresowych, mając na uwadze potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury.

2. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, wykaz dróg o znaczeniu obron nym. Zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu. Art.

5.

1. Do dróg krajowych zalicza się:

1) autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;

2) drogi międzynarodowe;

3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;

4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towa rowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojaz dów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towa rowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojaz dów (zespołu pojazdów);

5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;

6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglo meracji miejskich;

7) drogi o znaczeniu obronnym.

2. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z ministrami właściwymi do spraw admini stracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Mini strem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii wła ściwych sejmików województw, a w miastach na pra wach powiatu — opinii rad miast, w drodze rozporzą dzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, ma jąc na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw transportu po zasię gnięciu opinii właściwych zarządów województw, a w miastach na prawach powiatu — właściwych pre zydentów miast, w drodze rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych, w celu zapew nienia ciągłości dróg krajowych. Art.

6.

1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połącze nia między miastami, mające znaczenie dla woje wództwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.

2. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich na stępuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg woje wódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku woje wództwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu — opinii prezydentów miast. Art. 6a.

1. Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stano wiące połączenia miast będących siedzibami powia tów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

2. Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozu mieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opi nii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach po wiatu — opinii prezydentów miast.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiato wych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga. Art.

7.

1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o zna czeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, sta nowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejsco wym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następu je w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opi nii właściwego zarządu powiatu.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Art. 7a.

1. Organy właściwe w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg, przekazując Dziennik Ustaw Nr 19 — 1119 — Poz. 115 ————————

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1486), która weszła w życie z dniem 4 października 2005 r. propozycje zaliczenia do kategorii lub propozycje ustalenia przebiegu dróg, wyznaczają termin do przedstawienia opinii, o których mowa w art. 5—7. Wyznaczony termin zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do za opiniowania.

2. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji. Art.

8.

1. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leś nych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi. 1a.

3) Podjęcie przez radę gminy uchwały w spra wie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzy skania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz za rządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku — do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowa na droga, a w przypadku jego braku — do właściciela tego terenu.

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bez pieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjo nowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej. Art.

9.

1. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, zaliczyć drogę niebę dącą drogą publiczną w rozumieniu art. 1 do odpo wiedniej kategorii, jeżeli droga ta:

1) jest niezbędna do komunikacji publicznej;

2) spełnia kryteria właściwe dla kategorii drogi woje wódzkiej, powiatowej lub gminnej;

3) nie została zaliczona przez organ właściwy do zali czenia do kategorii dróg wojewódzkich w trybie art. 6 ust. 2, powiatowych w trybie art. 6a ust. 2 lub gminnych w trybie art. 7 ust. 2.

2. Finansowanie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, o których mowa w ust. 1, należy do zarządcy drogi właściwego dla ka tegorii, do której droga została zaliczona. Art.

10.

1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.

2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowied niej kategorii.

3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowa nia, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego za liczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i za liczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zali czony do kategorii drogi, w której ciągu leży.

5. Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zali czony do kategorii drogi gminnej.

6. Drogom publicznym, obiektom mostowym i tu nelom nadaje się numerację.

7. Numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio:

1) drogom krajowym i wojewódzkim — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) drogom powiatowym i gminnym — zarządy woje wództw.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy województw prowadzą rejestry numerów nadanych drogom.

9. Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej „JNI”, obiektom mostowym i tunelom nadaje, na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dy rektor Dróg Krajowych i Autostrad.

10. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto strad prowadzi rejestr JNI nadanych obiektom mosto wym i tunelom. 1

1. Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. 1

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób numeracji oraz za kres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg pu blicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także treść i sposób prowadzenia reje strów numerów nadanych drogom oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu referencyjnego. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1120 — Poz. 115 ————————

3) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmia nie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dro gach publicznych (Dz. U. Nr 172, poz. 1441), która weszła w życie z dniem 10 października 2005 r. Art. 1

1. (uchylony).4) Art. 1

2. (uchylony).4) Art. 1

3.

1. Korzystający z dróg publicznych są obo wiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na dro gach publicznych w strefie płatnego parkowania;

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nie normatywnych.

2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obo wiązani do ponoszenia opłat za:

1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizo wane w ciągach dróg publicznych;

2) przeprawy promowe na drogach publicznych.

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, są zwol nione:

1) pojazdy: a)

5) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, b) zarządów dróg, c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa mię dzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypad ku klęski żywiołowej;

2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwol nione są:

1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;

2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżo nej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.

5. Korzystający z drogi publicznej może być zwol niony z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypad ku wykonywania przez niego przejazdów w ramach pomocy humanitarnej i medycznej.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez mi nistra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie. Art. 13a. Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być realizowa ne:

1) na zasadach ogólnych określonych w ustawie;

2) na zasadach określonych w przepisach o autostra dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo wym; 3)

6) na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lip ca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) . Art. 13b.

1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samocho dowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczo nym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obsza rach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby or ganizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkują cych pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograni czenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samo chodowych lub wprowadzenia preferencji dla komuni kacji zbiorowej.

3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania.

4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płat nego parkowania:

1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł;

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zry czałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektó rych użytkowników drogi;

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miej sca parkowania. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się Dziennik Ustaw Nr 19 — 1121 — Poz. 115 ————————

4) Przez art. 52 pkt 8 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wy wiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który wszedł w ży cie z dniem 1 października 2006 r. ————————

6) Dodany przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , która weszła w życie z dniem 7 października 2005 r. progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 % za ko lejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią go dzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania.

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na dro gach w uzgodnieniu z zarządcą drogi:

1) wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca prze znaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ru chowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę par kingową;

2) może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w ce lu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.

7. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, po biera zarząd drogi, a w przypadku jego braku — za rządca drogi. Art. 13c.

1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, pobiera się za:

1) jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie, pojazdu nienormatywnego;

2) jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu nienormatywne go, który przekracza granicę państwa;

3) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podsta wie zezwolenia wydanego na czas określony;

4) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podsta wie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony. 2.

7) Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu pojazdu nie normatywnego i stawki opłaty za przekroczenie do puszczalnej wielkości parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występu ją na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrot nych pojazdu, opłatę ustala się jako sumę opłat z tytu łu każdego przekroczenia.

3. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do ustawy.

4. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wy noszą:

1) 150 zł — za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niż o 2 m;

2) 150 zł — za przekroczenie dopuszczalnej szeroko ści pojazdu nieprzekraczającej 3 m;

3) 450 zł — za przekroczenie dopuszczalnych wielko ści nacisków osi pojedynczych lub składowych do 15 %.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby dni ważności zezwolenia i stawki opłaty dziennej.

6. Stawka opłaty dziennej, o której mowa w ust. 5, wynosi:

1) 10 zł — za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu;

2) 5 zł — za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczal ną długość pojazdu.

7. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wy nosi 20 zł.

8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala i po biera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samo rządowa jednostka organizacyjna.

10. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala i pobiera naczelnik urzędu celnego. 1

1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, usta la i pobiera starosta. 1

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nie normatywnego, w drodze decyzji administracyjnej. 1

3. Termin uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostatecz na. 1

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest po bierana przed wydaniem zezwolenia. 1

5. W przypadku odstąpienia od dokonania prze jazdu przed terminem określonym w zezwoleniu opła ta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwrotowi. Zwrotu dokonuje organ, który pobrał opłatę. Art. 13d.

1. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, może być pobierana za przejazd pojazdów przez obiekt mostowy lub tunel, którego długość jest więk sza niż 400 m.

2. Przez długość obiektu mostowego lub tunelu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć długość cał kowitą obiektu podaną w dokumentach ewidencyj nych obiektu mostowego lub tunelu, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i promów. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1122 — Poz. 115 ————————

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. Ustala się następujące kategorie pojazdów w ce lu określania wysokości opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1:

1) kategoria 1 — trójkołowe lub czterokołowe pojaz dy samochodowe o masie własnej nieprzekracza jącej 550 kg;

2) kategoria 2 — pojazdy samochodowe o dopusz czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, oraz zespoły tych pojaz dów;

3) kategoria 3 — autobusy o dwóch osiach, ciągniki samochodowe bez naczep;

4) kategoria 4 — samochody ciężarowe o dopuszczal nej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobu sy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o cał kowitej liczbie osi do pięciu;

5) kategoria 5 — zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także po jazdy specjalne.

4. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze rozporządzenia, może wprowadzić dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przejazd przez obiekt mostowy nie może przekroczyć dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 4 zł;

2) pojazdu kategorii 2 — 5 zł;

3) pojazdu kategorii 3 — 6 zł;

4) pojazdu kategorii 4 — 8 zł;

5) pojazdu kategorii 5 — 9 zł.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego, w drodze uchwały, może wprowadzić dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu tery torialnego, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opła ta za przejazd przez obiekt mostowy nie może przekro czyć stawek określonych w ust. 4 pkt 1—5.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze rozporządzenia, może wprowadzić dla tuneli zlo kalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, opła tę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wyso kość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przejazd przez tunel nie może przekroczyć dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 8 zł;

2) pojazdu kategorii 2 — 10 zł;

3) pojazdu kategorii 3 — 12 zł;

4) pojazdu kategorii 4 — 15 zł;

5) pojazdu kategorii 5 — 18 zł.

7. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego, w drodze uchwały, może wprowadzić dla tu neli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przejazd przez tunel nie może przekroczyć stawek, o których mowa w ust. 6 pkt 1—5.

8. Minister właściwy do spraw transportu wprowa dzając opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, w drodze rozporządzenia:

1) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zry czałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektó rych użytkowników drogi,

2) określa sposób ogłaszania wysokości tej opłaty,

3) określa sposób pobierania tej opłaty — uwzględniając w szczególności potrzeby użytkow ników w zakresie częstotliwości korzystania z obiek tów mostowych i tuneli, zmniejszenie skutków finan sowych wprowadzenia opłaty dla mieszkańców, do stępność informacji o wysokości opłat oraz koszt po boru tej opłaty.

9. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego wprowadzając opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, w drodze uchwały:

1) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zry czałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektó rych użytkowników drogi;

2) określa sposób ogłaszania wysokości tej opłaty;

3) określa sposób pobierania tej opłaty.

10. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, po biera zarząd drogi, a w przypadku jego braku — za rządca drogi. Art. 13e.

1. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, może być pobierana za przewóz promem osób, zwierząt, bagażu lub pojazdów.

2. Nie pobiera się opłaty za przewóz osób od kie rowcy przewożonego pojazdu.

3. Nie pobiera się opłaty za przewóz zwierzęcia przewożonego jako bagaż ręczny.

4. Nie pobiera się opłaty za przewóz bagażu od osoby przewożącej bagaż ręczny, którego masa nie przekracza 20 kg na osobę.

5. Ustala się następujące kategorie pojazdów w ce lu określania wysokości opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2: Dziennik Ustaw Nr 19 — 1123 — Poz. 115

1) kategoria 1 — trójkołowe lub czterokołowe pojaz dy samochodowe o masie własnej nieprzekracza jącej 550 kg, motorowery i motocykle;

2) kategoria 2 — pojazdy samochodowe o dopusz czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, oraz zespoły tych pojaz dów, a także pojazdy zaprzęgowe;

3) kategoria 3 — autobusy o dwóch osiach, ciągniki samochodowe bez naczep;

4) kategoria 4 — samochody ciężarowe o dopuszczal nej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobu sy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o cał kowitej liczbie osi do pięciu;

5) kategoria 5 — zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także po jazdy specjalne.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze rozporządzenia, może wprowadzić dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przewóz promem nie może przekroczyć dla:

1) jednej osoby — 3 zł;

2) jednego zwierzęcia — 3 zł;

3) jednej sztuki bagażu — 5 zł;

4) pojazdu: a) kategorii 1 — 8 zł, b) kategorii 2 — 10 zł, c) kategorii 3 — 12 zł, d) kategorii 4 — 15 zł, e) kategorii 5 — 18 zł.

7. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego, w drodze uchwały, może wprowadzić dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu tery torialnego, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opła ta za przewóz promem nie może przekroczyć stawek, o których mowa w ust. 6 pkt 1—4.

8. Minister właściwy do spraw transportu wprowa dzając opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, w drodze rozporządzenia:

1) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zry czałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektó rych użytkowników drogi,

2) określa sposób ogłaszania wysokości tej opłaty,

3) określa sposób pobierania tej opłaty — uwzględniając w szczególności potrzeby użytkow ników w zakresie częstotliwości korzystania z prze praw promowych, zmniejszenie skutków finanso wych wprowadzenia opłaty dla mieszkańców, do stępność informacji o wysokości opłat oraz koszt po boru tej opłaty.

9. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego wprowadzając opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, w drodze uchwały:

1) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zry czałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektó rych użytkowników drogi;

2) określa sposób ogłaszania wysokości tej opłaty;

3) określa sposób pobierania tej opłaty.

10. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, po biera zarząd drogi, w której ciągu jest zlokalizowana przeprawa promowa, a w przypadku jego braku za rządca drogi. Art. 13f.

1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.

2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz spo sób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł.

3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, po biera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi. Art. 13g.

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określo nego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 1a.

8) Karę, o której mowa w ust. 1, ustala się za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru po jazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wiel kości więcej niż jednego parametru karę ustala się ja ko sumę wysokości kar z tytułu każdego przekrocze nia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, karę ustala się jako sumę wy sokości kar z tytułu każdego przekroczenia.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do ustawy.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dokonujący przejazdu pojazdem nienormatyw nym zarejestrowanym w kraju uiszcza wymierzoną ka Dziennik Ustaw Nr 19 — 1124 — Poz. 115 ————————

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. rę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jej wymierze nia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekaza nia dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, któ ry ją wymierzył.

5. Karę pieniężną uiszcza się w formie bezgotów kowej za pomocą przekazu na właściwy rachunek ban kowy lub za pomocą karty płatniczej, z tym że w przy padku przedsiębiorców zagranicznych możliwe jest uiszczenie kary pieniężnej w formie gotówkowej bez pośrednio organowi, który ją wymierzył.

6. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w for mie gotówkowej organ wydaje pokwitowanie na dru ku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszcze nia tej kary.

7. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy, a w przypadku uiszczenia kary pieniężnej za pomocą karty płatniczej — koszty związane z autoryzacją trans akcji i przekazem środków na właściwy rachunek ban kowy — pokrywa wpłacający. 8.

9) W przypadku uwzględnienia odwołania uisz czona kara pieniężna podlega zwrotowi odpowiednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub z ra chunku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad, o którym mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji wymierzającej karę.

9. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez przed siębiorcę zagranicznego pojazd kieruje się lub usuwa na jego koszt na najbliższy parking strzeżony.

10. W zakresie postępowania w związku z usuwa niem pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy o ru chu drogowym. 1

1. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na parking i przedsta wieniu przez kontrolowanego organowi, który wymie rzył karę, dowodu uiszczenia kary pieniężnej. 1

2. Jeżeli kara pieniężna nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia wymierzenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj nym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.

10) ) dotyczące egzekucji należności pienięż nych z ruchomości. Art. 13h.1

1) W przypadku zawarcia umowy o part nerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mo wa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz opła tę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust. 1, może pobierać partner prywatny. Art. 13i.1

2)

1. Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opłat, o któ rych mowa w art. 13 ust. 2, oraz opłat za przejazd au tostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 paź dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajo wym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.13)), a także opłat za przejazd po jazdów samochodowych po drogach krajowych, o któ rych mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.14)), powinny wykorzystywać co najmniej jedną z następujących technologii:

1) lokalizację satelitarną;

2) system łączności ruchomej opartej na standardzie GSM-GPRS, zgodny z normami państw członkow skich Unii Europejskiej wdrażających normę GSM TS 03.60/23.060;

3) system radiowy do obsługi transportu i ruchu dro gowego pracujący w paśmie częstotliwości 5,8 GHz.

2. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat powinny umożliwiać świadczenie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, począwszy od daty określonej w rozpo rządzeniu wydanym na podstawie ust. 6, jednak nie wcześniej niż od dnia:

1) 1 stycznia 2009 r. — dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony oraz pojazdów samochodowych przewożących więcej niż 9 pasażerów;

2) 1 stycznia 2011 r. — dla pozostałych pojazdów sa mochodowych.

3. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat powinny ofe rować urządzenia na potrzeby pobierania tych opłat do instalacji w pojazdach samochodowych w rozu mieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.15)). Dziennik Ustaw Nr 19 — 1125 — Poz. 115 ————————

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach pu blicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381. 1

1) Dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. ———————— 1

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1440), która weszła w życie z dniem 24 września 2005 r. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701.

4. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, powinny być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkimi systemami używanymi na terytorium pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, mogą być również wykorzystywane do innych celów w transpor cie drogowym, pod warunkiem że nie prowadzi to do dodatkowych obciążeń użytkowników lub stworzenia dyskryminacji między nimi. Urządzenia mogą być po łączone z zainstalowanym w pojeździe samochodo wym tachografem.

6. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, po wydaniu przez Komisję Europejską przepisów w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne lub operacyj ne dla systemów elektronicznego poboru opłat,

2) szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń, o których mowa w ust. 3,

3) datę udostępnienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej dla pojazdów samochodowych, z zachowaniem przepisu ust. 2 — mając na uwadze zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat oraz zapew nienie możliwie szerokiego i niedyskryminacyjnego dostępu do systemów elektronicznego poboru opłat dla użytkowników. Art. 13j.1

2) Przepisów art. 13i nie stosuje się do:

1) systemów opłat, których poboru nie dokonuje się środkami elektronicznymi;

2) systemów elektronicznych opłat, które nie wyma gają instalowania w pojazdach samochodowych urządzeń na potrzeby poboru opłat;

3) systemów opłat wprowadzanych na drogach po wiatowych i gminnych, w odniesieniu do których koszty dostosowania do wymagań wymienionych w art. 13i są niewspółmiernie wysokie do korzyści. Art. 1

4. (uchylony).16) Art. 1

5. (uchylony).17) Art. 1

6.

1. Budowa lub przebudowa dróg publicz nych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Rozdział 1a (uchylony).18) Rozdział 2 Administracja drogowa Art. 1

7.

1. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw transportu należy:

1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej;

2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

3) koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa;

4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania pro blemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg pu blicznych;

5) (uchylony);19)

6) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrekto rem Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, sposób koordynacji działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając w szcze gólności konieczność zapewnienia sprawnego współ działania właściwych organów i instytucji w tym za kresie. Art. 1

8.

1. Centralnym organem administracji rzą dowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:

1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;

2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajo wych.

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 1a) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych;

2) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogo wej na potrzeby obrony państwa; Dziennik Ustaw Nr 19 — 1126 — Poz. 115 ———————— 1

6) Przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finan sowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), któ ra weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 1

7) Przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953), która weszła w życie z dniem 9 grudnia 2003 r. ———————— 1

8) Przez art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 1995 r. 1

9) Przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 17.

3) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojaz dów nienormatywnych;

4) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;

5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej;

6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 6a) ochrona zabytków drogownictwa;

7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywa niem i koordynowaniem budowy i eksploatacji al bo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: a) prowadzenie prac studialnych dotyczących au tostrad płatnych, przygotowywanie dokumen tów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko — na eta pie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji auto strady, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, b) współpraca z organami właściwymi w spra wach zagospodarowania przestrzennego, obro ny narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wy miany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków, c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Pań stwa, nieruchomości pod autostrady i gospoda rowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przepro wadzanie postępowań przetargowych, e) (uchylona),

20) f) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisa mi techniczno-budowlanymi dotyczącymi auto strad płatnych, g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w za kresie przestrzegania warunków umowy o bu dowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, h) wykonywanie innych zadań, w sprawach doty czących autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu szu Drogowym; 9)2

1) podejmowanie działań mających na celu wpro wadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami eksploatującymi au tostrady płatne. 3.2

2) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au tostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go, na wniosek ministra właściwego do spraw trans portu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 4.2

2) Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au tostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właści wy do spraw transportu odwołuje zastępców General nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Art. 18a.

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Ge neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gene ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych.

2. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą oddziały w województwach.

3. Obszar działania oddziału pokrywa się z obsza rem województwa.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów General nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może upoważnić pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do załatwiania określo nych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyj nych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze zarządzenia, nadaje Generalnej Dyrekcji Dróg Kra jowych i Autostrad statut, określający jej wewnętrzną organizację.

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania informa cji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, uwzględniając potrzebę zapewnienia ich jednolitości i kompletności. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1127 — Poz. 115 ————————

20) Przez art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. ———————— 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 12. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r.

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje środki, ustalane corocznie w ustawie bu dżetowej, na związane z budową autostrad prace stu dialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych badań ar cheologicznych i badań ekologicznych oraz opracowy wanie ich wyników. Art. 1

9.

1. Organ administracji rządowej lub jed nostki samorządu terytorialnego, do którego właści wości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, są dla dróg:

1) krajowych — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich — zarząd województwa;

3) powiatowych — zarząd powiatu;

4) gminnych — wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umo wę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploata cję autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostra dy płatnej na warunkach określonych w umowie o bu dowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację auto strady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 3a. (uchylony).23)

4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumie nia, regulującego w szczególności wzajemne rozlicze nia finansowe.

5. W granicach miast na prawach powiatu zarząd cą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

6. (uchylony).24) 7.2

5) W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, o których mo wa w art. 20 pkt 3—5, 7, 11—13 oraz 15 i 16, może wy konywać partner prywatny. Art.

20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych pla nach organów właściwych do sporządzania miej scowych planów zagospodarowania przestrzenne go;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynier skich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogo wych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpie czających ruch i innych urządzeń związanych z dro gą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla po trzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pienięż nych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mosto wych, tuneli, przepustów i promów oraz udostęp nianie ich na żądanie uprawnionym organom; 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowe go; 1

1) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzy maniowych i zabezpieczających; 1

2) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użyt kowników; 1

3) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 1

4) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpie czeństwa osób lub mienia; Dziennik Ustaw Nr 19 — 1128 — Poz. 115 ———————— 2

3) Przez art. 17 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podpo rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r. 2

4) Przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu te rytorialnego w latach 1999—2002 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ———————— 2

5) Dodany przez art. 30 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 1

5) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogo wego; 1

6) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 1

7) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ra mach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 1

8) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospo darowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. Art. 2

1.

1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2—4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyj nej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, za dania zarządu drogi wykonuje zarządca. 1a. Zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwia nia spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administra cyjnych.

2. Zarządy dróg mają prawo do:

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa dro gowego zasłon przeciwśnieżnych.

3. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 2, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomo ściami. Art. 2

2.

1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami za rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użyt kowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.26)) nie stosuje się. 2a.2

7) W przypadku zawarcia umowy o partner stwie publiczno-prywatnym partner prywatny może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieru chomości leżące w pasie drogowym, w celu wykony wania działalności gospodarczej. 2b.2

7) Najem, dzierżawa albo użyczenie, o których mowa w ust. 2a, jest inną korzyścią będącą wynagro dzeniem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczo nych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i po działu nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospo darce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. Art. 23—2

4. (wygasły).28) Rozdział 3 Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi urządzeniami technicznymi Art. 2

5.

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzyma nie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogo wym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżo wania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.

2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogo wymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą bu dowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.

3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi ekspre sowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowy mi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej.

4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi drogo wymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym Dziennik Ustaw Nr 19 — 1129 — Poz. 115 ———————— 2

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601. 2

7) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 2

8) Rozdział 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 52 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 4, nie zawiera tych artykułów. oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą bu dowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. Art. 2

6. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (pro mami) należy do zarządcy tej drogi. Art. 2

7. (uchylony).29) Art. 2

8.

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzyma nie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sy gnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również na wierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku — w odległości 4 m od skraj nych szyn, należy do zarządu kolei.

2. Do zarządów kolei należy również:

1) konserwacja znajdującej się nad skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi;

2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad drogami, łącznie z urządze niami odprowadzającymi wodę poza koronę drogi;

3) budowa skrzyżowań dróg z torami kolejowymi w różnych poziomach w razie budowy nowej lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia ilości torów, elektryfikacji linii, zwiększenia szybko ści lub częstotliwości ruchu pociągów. Art. 28a.

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzy manie i ochrona torowiska tramwajowego umieszczo nego w pasie drogowym należy do podmiotu zarzą dzającego torowiskiem tramwajowym.

2. Podmiot zarządzający torowiskiem tramwajo wym, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia z zarządcą drogi warunki wykonania robót na terenie tego toro wiska. Art. 29.30)

1. Budowa lub przebudowa zjazdu nale ży do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokali zację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi bu dowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istnieją cych należy do zarządcy drogi.

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mo wa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrze żeniem ust.

5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu okre śla się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry tech niczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu — jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przy padku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudo wy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wy konania robót budowlanych oraz uzyskania zezwo lenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu bliczne, zarządca drogi może odmówić wydania ze zwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę al bo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w cią gu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowa ny. Art. 29a.

1. Za wybudowanie lub przebudowę zjaz du:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi, 2)3

1) o powierzchni większej niż określona w zatwier dzonym projekcie budowlanym zjazdu — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji admi nistracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotno ści opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wy mierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.

3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdu jącymi się pod nimi przepustami, należy do właścicie li lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Art. 3

1. (uchylony).32) Art. 3

2.

1. W przypadku gdy budowa lub przebudo wa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego — z wyjątkiem skrzyżowania z li nią kolejową w poziomie szyn, o którym mowa w art. 28 ust. 1 — wodnego, korytarzem powietrznym Dziennik Ustaw Nr 19 — 1130 — Poz. 115 ———————— 2

9) Przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmia nie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 47, poz. 212), która weszła w życie z dniem 9 lipca 1993 r. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), która weszła w życie z dniem 26 września 2005 r. ———————— 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 30. 3

2) Przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunika cyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naru szenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie po przedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do za rządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Koszty przyłączy do urządzeń liniowych w grani cach pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4, pokry wa w całości zarządca drogi, a poza tymi granicami właściciel lub użytkownik urządzeń.

3. Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użyt kowych i parametrów technicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, pokrywa zarządca drogi.

4. Jeżeli w wyniku uzgodnień zarządcy drogi z zain teresowaną stroną zostaną wprowadzone ulepszenia urządzeń, koszty tych ulepszeń pokrywa odpowiednio ich właściciel lub użytkownik.

5. Przekazanie przez zarządcę drogi urządzeń, o których mowa w ust. 2—4, wykonanych w pasie dro gowym, osobie uprawnionej następuje nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Art. 3

3. Wykonanie skrzyżowań nowo budowa nych lub przebudowywanych obiektów, o których mo wa w art. 32 ust. 1, oraz linii kolejowych, powodujące naruszenie stanu istniejącej drogi lub konieczność do konania zmian elementów drogi, należy do inwestora zlecającego budowę lub przebudowę tych obiektów. Rozdział 4 Pas drogowy Art. 3

4. Odległość granicy pasa drogowego od ze wnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od in nych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powin na wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych — co najmniej 2 m. Art. 3

5.

1. Zarządca drogi sporządza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po sporządzeniu, organom właści wym w sprawie sporządzania planu zagospodarowa nia przestrzennego.

2. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodaro wania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą bu dowę dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem.

3. Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytko wania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

4. W pasie terenu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami bu dowlanymi. Ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.

5. Nieruchomości położone w pasie, o którym mo wa w ust. 2, stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone pod przyszłą budowę drogi, nie mogą być zbyte bez zgody właściwego zarządcy drogi. Art. 3

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunka mi podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o je go przywróceniu do stanu poprzedniego. Przepisu te go nie stosuje się w przypadku zajęcia pasa drogowe go bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z wa runkami podanymi w tym zezwoleniu, wymagającego podjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Art. 3

7. (uchylony).33) Art. 3

8.

1. Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują za grożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie. 2.3

4) Przebudowa lub remont obiektów budowla nych lub urządzeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu budowla nego. 3.3

5) Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, po winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody. Od mowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. Art. 3

9.

1. Zabrania się dokonywania w pasie dro gowym czynności, które mogłyby powodować nisz czenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeń stwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiąza nych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze bami ruchu drogowego; Dziennik Ustaw Nr 19 — 1131 — Poz. 115 ———————— 3

3) Przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 3

5) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;

3) poruszania się po drogach pojazdów nienorma tywnych;

4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadza nia znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo -zabezpieczających;

5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowa nymi, z wyjątkiem parkingów;

6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązują ce znaki drogowe;

7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa dro gowego;

9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melio racyjnych, gospodarskich lub zakładowych do ro wów przydrożnych lub na jezdnię drogi;

10) wypasania zwierząt gospodarskich; 1

1) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeż dżania przez nie z otwartym ogniem; 1

2) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.

2. (uchylony).36) 3.3

7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach lo kalizowanie w pasie drogowym obiektów budowla nych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarzą dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego mo że nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego za rządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. 3a.3

8) W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz po uczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót bu dowlanych jest zobowiązany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pa sa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mo wa w ust. 3, należy do ich posiadaczy.

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi:

1) zarządca drogi — w przypadku gdy okres umiesz czenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wyda nia zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warun kiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urzą dzenia lub obiektu;

2) właściciel urządzenia lub obiektu — w przypadku gdy: a) okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę dro gi, b) na żądanie właściciela wprowadzono ulepsze nia w urządzeniu lub obiekcie.

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudo wy drogi może zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z po trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności linii telekomunikacyj nych.

7. Zarządca drogi udostępnia, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, kanały technologiczne, o któ rych mowa w ust. 6, zainteresowanym podmiotom wybranym w drodze przetargu, z zachowaniem prze pisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarządca drogi pobiera z tego tytułu opłaty w wysokości ustalo nej w umowie.

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kanałami technologicznymi, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z za chowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Art. 40.

1. Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzy maniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infra struktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogo wego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów bu dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządza nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; Dziennik Ustaw Nr 19 — 1132 — Poz. 115 ———————— 3

6) Przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 17. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 3

8) Dodany przez art. 2 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1—3.

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 4.3

9) Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako ilo czyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogo wego przez 1 dzień. 5.3

9) Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa dro gowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogo wym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest pro porcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inży nierskim.

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa dro gowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowe go.

7. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze rozporządzenia, ustala dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogo wego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmo wania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mo wa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

8. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wy sokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pa sa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się:

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezd ni;

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 10.40) Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zaję cie 1 m2 pasa drogowego. 11.40) Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa dro gowego. 1

2. Za zajęcie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji admi nistracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotno ści opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4—6. 13.4

1) Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wyso kość stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13a. 13a.4

2) Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogo wym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 14.4

3) Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie ko nieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru chu drogowego, a znajdujących się w pasie drogo wym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w po rozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajęte go pasa drogowego. 14a.4

4) Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywró cenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1133 — Poz. 115 ———————— 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ———————— 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

4) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 14b.4

4) Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekro czenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12. 1

5. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany za pewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym ter minie. 1

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bezpieczeństwo użytko wania i ochronę dróg. Art. 40a.4

5)

1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne okre ślone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, są przekazywa ne odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek banko wy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 1a.4

6) W przypadku zawarcia umowy o partner stwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz opłata dodatkowa, o któ rej mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partne ra prywatnego.

2. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatyw nych, których trasa przebiega przez granicę państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których mo wa w art. 13g ust. 1, dotyczące tych pojazdów, są prze kazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gene ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.

3. Ârodki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnio nym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do 10 dnia miesiąca nastę pującego po miesiącu ich otrzymania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochro nę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynier skich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów. Art. 40b.

1. Osoby upoważnione przez naczelnika urzędu celnego są uprawnione do kontroli pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy w zakresie masy, nacisków osi lub wymiarów określo nych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub wymiarów pojazdów na czelnicy urzędów celnych pobierają opłaty ustalone zgodnie z art. 13c ust. 4 i wymierzają kary pieniężne ustalone zgodnie z art. 13g ust. 2.

3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat i kar pieniężnych.

4. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wyso kość prowizji, o której mowa w ust. 3, oraz sposób jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wysokość prowizji jest uzależ niana od wysokości pobranych opłat. Art. 40c.

1. W przypadku stwierdzenia, że pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą, naciski osi, wymiary lub przejazd pojazdu odbywa się bez zezwo lenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, in spektor Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjo nariusz Policji mają prawo wymierzania i pobierania kary pieniężnej, ustalonej zgodnie z art. 13g ust. 2.

2. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o któ rej mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę tę wy mierzył, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Art. 40d.4

7)

1. W przypadku nieterminowego uisz czenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgod nie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 oraz kar pieniężnych określonych w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 pobie ra się odsetki ustawowe.

2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty określone w art. 13f ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w try bie określonym w przepisach o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upły wem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Art. 4

1.

1. Koszty związane z określeniem tras prze jazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do prze jazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonują cy tych przejazdów.

2. Koszty związane z:

1) określeniem tras przejazdu — ustala organ właści wy do wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego; Dziennik Ustaw Nr 19 — 1134 — Poz. 115 ———————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 9. 4

6) Dodany przez art. 30 pkt 5 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. ———————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2.

2) przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu po jazdów nienormatywnych, z wyjątkiem kosztów dostaw, usług i robót wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym, wykonywa nych przez dokonującego przejazdu pojazdem nie normatywnym lub na jego rzecz przez odpowied nie podmioty — ustala właściwy zarządca drogi.

3. Minister właściwy do spraw transportu, w dro dze rozporządzenia, określa sposób ustalania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich pokrywania przez dokonującego przejazdu pojazdem nienorma tywnym, mając na uwadze długość przejazdu i stopień przystosowania trasy przejazdu. 4.4

8) Minister właściwy do spraw transportu usta la, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczal nym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, ma jąc na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem. 5.4

8) Minister właściwy do spraw transportu usta la, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego. 6.4

8) Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Art. 42.4

9)

1. Zabrania się umieszczania nadziem nych urządzeń liniowych, w szczególności linii energe tycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z za strzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgo dą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwe storowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót bu dowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane:

1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi — na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przy padku braku takiej możliwości — na krawędzi ko rony drogi,

2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach na rodowych — w pasie drogowym poza koroną dro gi — na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się od powiednio.

4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora pozwole nia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykony wania robót budowlanych. Art. 43.4

9)

1. Obiekty budowlane przy drogach po winny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: Dziennik Ustaw Nr 19 — 1135 — Poz. 115 Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy 1 Autostrada 30 m 50 m 2 Droga ekspresowa 20 m 40 m 3 Droga ogólnodostępna: a) krajowa b) wojewódzka, powiatowa c) gminna 10 m 8 m 6 m 25 m 20 m 15 m

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usy tuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót bu dowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy. ———————— 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 30. Rozdział 5 (uchylony).50) Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 48—50. (pominięte).51) Art. 5

1.

1. Z dniem wejścia ustawy w życie:

1) grunty państwowe położone poza granicami miast, oddane osobom fizycznym w zamian za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych, stają się z mocy prawa własnością tych osób; grunty ta kie położone w granicach miast przechodzą na własność lub w użytkowanie wieczyste osób fizycznych, stosownie do przepisów szczególnych;

2) grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne, wybu dowane z udziałem czynu społecznego i istniejące w tym dniu, stają się z mocy prawa własnością Państwa.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do gruntów zajętych pod istniejące drogi publiczne, w odniesieniu do których zostało wszczęte postępowanie wywłasz czeniowe przed dniem wejścia ustawy w życie. Art. 5

2. Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 20, poz. 90 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115). Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1136 — Poz. 115 ———————— 50) Przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. 5

1) Zamieszczone w obwieszczeniu. Załączniki do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. Załącznik nr 152) WIELKOÂCI PARAMETRÓW ORAZ STAWKI OP¸ATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT 1 Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty w zł za 1 km 1 2 3 1 Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem za każ- 0,15 dy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość 2 Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie 0,15 b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m 0,20 3 Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 0,20 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 0,45 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 0,40 4 Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm: a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 0,20 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 0,45 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 0,40 5 Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z ma szyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 0,20 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 0,45 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 0,40 ——————— 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1137 — Poz. 115 1 2 3 6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest do puszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 8,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 0,50 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 1,10 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 1,80 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 1,30

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 8,8 t włącznie 0,00 b) powyżej 8,8 t do 9,3 t 0,50 c) powyżej 9,3 t do 9,8 t 1,10 d) powyżej 9,8 t do 10,3 t 1,80 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 10,3 t dodatkowo 1,30

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 13,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 13,0 t do 14,0 t 0,50 c) powyżej 14,0 t do 15,0 t 1,20 d) powyżej 15,0 t do 16,0 t 2,10 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo 1,80

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 14,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 14,5 t do 15,5 t 0,70 c) powyżej 15,5 t do 16,5 t 1,70 d) powyżej 16,5 t do 17,5 t 2,80 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo 2,20

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 19,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 19,5 t do 21,0 t 1,00 c) powyżej 21,0 t do 22,5 t 2,20 d) powyżej 22,5 t do 24,0 t 3,70 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 24,0 t dodatkowo 2,90

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 21,8 t włącznie 0,00 b) powyżej 21,8 t do 23,3 t 1,20 c) powyżej 23,3 t do 24,8 t 2,70 d) powyżej 24,8 t do 26,3 t 4,50 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 26,3 t dodatkowo 3,50

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 8,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 0,25 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 0,60 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 1,00 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 0,75

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 13,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 13,0 t do 14,0 t 0,30 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1138 — Poz. 115 1 2 3 c) powyżej 14,0 t do 15,0 t 0,65 d) powyżej 15,0 t do 16,0 t 1,10 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo 0,90

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 14,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 14,5 t do 15,5 t 0,40 c) powyżej 15,5 t do 16,5 t 0,85 d) powyżej 16,5 t do 17,5 t 1,45 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo 1,20

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi: a) do 15,2 t włącznie 0,00 b) powyżej 15,2 t do 16,2 t 0,40 c) powyżej 16,2 t do 17,2 t 0,85 d) powyżej 17,2 t do 18,2 t 1,45 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 18,2 t dodatkowo 1,20 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 6,0 t do 6,5 t 0,30 c) powyżej 6,5 t do 7,0 t 0,60 d) powyżej 7,0 t do 7,5 t 1,00 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5 t dodatkowo 0,80 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 6,5 t do 7,0 t 0,30 c) powyżej 7,0 t do 7,5 t 0,70 d) powyżej 7,5 t do 8,0 t 1,20 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo 1,00 7 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest do puszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 10,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 0,40 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 0,90 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 1,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 0,90

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 11,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 11,0 t do 11,5 t 0,40 c) powyżej 11,5 t do 12,0 t 0,90 d) powyżej 12,0 t do 12,5 t 1,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo 0,90

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 14,4 t włącznie 0,00 b) powyżej 14,4 t do 15,4 t 0,50 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1139 — Poz. 115 1 2 3 c) powyżej 15,4 t do 16,4 t 1,00 d) powyżej 16,4 t do 17,4 t 1,70 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo 1,10

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 0,60 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 1,20 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 1,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 1,60

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 21,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 21,0 t do 22,5 t 0,60 c) powyżej 22,5 t do 24,0 t 1,60 d) powyżej 24,0 t do 25,5 t 2,50 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo 1,60

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 24,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 24,0 t do 25,5 t 0,90 c) powyżej 25,5 t do 27,0 t 1,80 d) powyżej 27,0 t do 28,5 t 2,80 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo 1,80

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 10 t włącznie 0,00 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 0,25 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 0,60 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 0,95 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 0,65

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o su mie nacisków osi: a) do 14,4 t włącznie 0,00 b) powyżej 14,4 t do 15,4 t 0,20 c) powyżej 15,4 t do 16,4 t 0,45 d) powyżej 16,4 t do 17,4 t 0,70 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo 0,40

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o su mie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 0,25 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 0,60 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 0,75

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi: a) do 17,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 17,0 t do 18,0 t 0,25 c) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,60 d) powyżej 19,0 t do 20,0 t 0,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 20,0 t dodatkowo 0,75 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1140 — Poz. 115 1 2 3 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 6,5 t do 7,0 t 0,30 c) powyżej 7,0 t do 7,5 t 0,60 d) powyżej 7,5 t do 8,0 t 0,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo 0,60 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 7,3 t włącznie 0,00 b) powyżej 7,3 t do 7,8 t 0,30 c) powyżej 7,8 t do 8,3 t 0,60 d) powyżej 8,3 t do 8,8 t 0,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8 t dodatkowo 0,60 8 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest do puszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 10,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 0,10 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 0,30 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 0,50 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 0,40

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 11,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 11,0 t do 11,5 t 0,10 c) powyżej 11,5 t do 12,0 t 0,30 d) powyżej 12,0 t do 12,5 t 0,50 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo 0,40

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 0,30 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 0,50 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,90 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 0,70

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 18,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,40 c) powyżej 19,0 t do 20,0 t 0,80 d) powyżej 20,0 t do 21,0 t 1,20 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo 0,60

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 21,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 21,0 t do 22,5 t 0,40 c) powyżej 22,5 t do 24,0 t 0,90 d) powyżej 24,0 t do 25,5 t 1,50 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo 0,90

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 24,0 t włącznie 0,00 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1141 — Poz. 115 1 2 3 b) powyżej 24,0 t do 25,5 t 0,50 c) powyżej 25,5 t do 27,0 t 0,80 d) powyżej 27,0 t do 28,5 t 1,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo 1,00

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 11,5 t włącznie 0,00 b) powyżej 11,5 t do 12,0 t 0,10 c) powyżej 12,0 t do 12,5 t 0,25 d) powyżej 12,5 t do 13,0 t 0,45 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 13,0 t dodatkowo 0,30

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 0,10 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 0,20 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,35 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 0,25

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 18,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 18,0 t do 19,0 t 0,10 c) powyżej 19,0 t do 20,0 t 0,25 d) powyżej 20,0 t do 21,0 t 0,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo 0,25

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi: a) do 19,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 19,0 t do 20,0 t 0,10 c) powyżej 20,0 t do 21,0 t 0,25 d) powyżej 21,0 t do 22,0 t 0,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 22,0 t dodatkowo 0,25 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 7,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 7,0 t do 7,5 t 0,20 c) powyżej 7,5 t do 8,0 t 0,30 d) powyżej 8,0 t do 8,5 t 0,60 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5 t dodatkowo 0,40 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 8,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 0,20 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 0,30 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 0,60 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 0,40 9 Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

1) przyczepy dwuosiowej: a) do 18,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 18,0 t do 23,0 t 0,50 c) powyżej 23,0 t do 28,0 t 1,20 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1142 — Poz. 115 1 2 3 d) powyżej 28,0 t do 38,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo 1,80

2) przyczepy trzyosiowej: a) do 24,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 24,0 t do 29,0 t 0,50 c) powyżej 29,0 t do 34,0 t 1,20 d) powyżej 34,0 t do 44,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0 t dodatkowo 1,80

3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub trzyosiowego pojaz du samochodowego i trzyosiowej przyczepy: a) do 40,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 0,50 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1,20 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 3,60

4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy: a) do 40,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 0,50 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1,20 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 3,60

5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy: a) do 40,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 0,50 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1,20 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 3,60

6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy: a) do 40,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 0,50 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1,20 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 3,60

7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym: a) do 44,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 44,0 t do 54,0 t 0,50 c) powyżej 54,0 t do 68,0 t 1,20 d) powyżej 68,0 t do 84,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0 t dodatkowo 3,60

8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy: a) do 36,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 36,0 t do 46,0 t 0,50 c) powyżej 46,0 t do 60,0 t 1,20 d) powyżej 60,0 t do 76,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo 3,60

9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciąg nika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami na czepy wynosi co najmniej 1,3 m: a) do 36,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 36,0 t do 46,0 t 0,50 c) powyżej 46,0 t do 60,0 t 1,20 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1143 — Poz. 115 1 2 3 d) powyżej 60,0 t do 76,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo 3,60

10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciąg nika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy jest większa niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne: a) do 38,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 38,0 t do 48,0 t 0,50 c) powyżej 48,0 t do 62,0 t 1,20 d) powyżej 62,0 t do 78,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0 t dodatkowo 3,60 1

1) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.: a) do 42,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 42,0 t do 52,0 t 0,50 c) powyżej 52,0 t do 66,0 t 1,20 d) powyżej 66,0 t do 82,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0 t dodatkowo 3,60 1

2) dwuosiowego pojazdu samochodowego: a) do 18,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 18,0 t do 23,0 t 0,50 c) powyżej 23,0 t do 28,0 t 1,20 d) powyżej 28,0 t do 38,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo 1,80 1

3) trzyosiowego pojazdu samochodowego: a) do 25,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 25,0 t do 30,0 t 0,50 c) powyżej 30,0 t do 35,0 t 1,20 d) powyżej 35,0 t do 45,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0 t dodatkowo 1,80 1

4) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej wyposażonej w opo ny bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każ da z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t: a) do 26,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 26,0 t do 31,0 t 0,50 c) powyżej 31,0 t do 36,0 t 1,20 d) powyżej 36,0 t do 46,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0 dodatkowo 1,80 1

5) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wy posażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t: a) do 32,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 32,0 t do 37,0 t 0,50 c) powyżej 37,0 t do 42,0 t 1,20 d) powyżej 42,0 t do 52,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0 dodatkowo 1,80 1

6) trzyosiowego autobusu przegubowego: a) do 28,0 t włącznie 0,00 b) powyżej 28,0 t do 33,0 t 0,50 c) powyżej 33,0 t do 38,0 t 1,20 d) powyżej 38,0 t do 48,0 t 2,40 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0 dodatkowo 1,80 *) Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy przekraczają dopuszczalne wartości, opłatę ustala się od każdego przekroczenia oddzielnie. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1144 — Poz. 115 Załącznik nr 252) WIELKOÂCI PARAMETRÓW ORAZ KAR PIENI¢˚NYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13G UST. 1 Lp. Wyszczególnienie Wysokość kary w zł 1 2 3 1 Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość 120 2 Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie 120 b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m 160 3 Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 160 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 360 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 320 4 Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm: a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 160 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 360 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 320 5 Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z ma szyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z ładunkiem: a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie 160 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie 360 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m 320 6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest do puszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 8,0 t włącznie 0 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 600 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 1 320 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 2 160 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 1 560

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 8,8 t włącznie 0 b) powyżej 8,8 t do 9,3 t 600 c) powyżej 9,3 t do 9,8 t 1 320 d) powyżej 9,8 t do 10,3 t 2 160 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 10,3 t dodatkowo 1 560

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 13,0 t włącznie 0 b) powyżej 13,0 t do 14,0 t 600 c) powyżej 14,0 t do 15,0 t 1 440 d) powyżej 15,0 t do 16,0 t 2 520 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo 2 160 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1145 — Poz. 115 1 2 3

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 14,5 t włącznie 0 b) powyżej 14,5 t do 15,5 t 840 c) powyżej 15,5 t do 16,5 t 2 040 d) powyżej 16,5 t do 17,5 t 3 360 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo 2 640

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 19,5 t włącznie 0 b) powyżej 19,5 t do 21,0 t 2 000 c) powyżej 21,0 t do 22,5 t 4 400 d) powyżej 22,5 t do 24,0 t 7 400 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 24,0 t dodatkowo 5 800

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 21,8 t włącznie 0 b) powyżej 21,8 t do 23,3 t 2 400 c) powyżej 23,3 t do 24,8 t 5 400 d) powyżej 24,8 t do 26,3 t 9 000 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 26,3 t dodatkowo 7 000

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 8,0 t włącznie 0 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 300 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 720 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 1 200 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 900

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 13,0 t włącznie 0 b) powyżej 13,0 t do 14,0 t 360 c) powyżej 14,0 t do 15,0 t 780 d) powyżej 15,0 t do 16,0 t 1 320 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo 1 080

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 14,5 t włącznie 0 b) powyżej 14,5 t do 15,5 t 480 c) powyżej 15,5 t do 16,5 t 1 020 d) powyżej 16,5 t do 17,5 t 1 740 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo 1 440

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneuma tyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi: a) do 15,2 t włącznie 0 b) powyżej 15,2 t do 16,2 t 480 c) powyżej 16,2 t do 17,2 t 1 020 d) powyżej 17,2 t do 18,2 t 1 740 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 18,2 t dodatkowo 1 440 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1146 — Poz. 115 1 2 3 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,0 t włącznie 0 b) powyżej 6,0 t do 6,5 t 360 c) powyżej 6,5 t do 7,0 t 720 d) powyżej 7,0 t do 7,5 t 1 200 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5 t dodatkowo 960 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,5 t włącznie 0 b) powyżej 6,5 t do 7,0 t 360 c) powyżej 7,0 t do 7,5 t 840 d) powyżej 7,5 t do 8,0 t 1 440 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo 1 200 7 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest do puszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 10,0 t włącznie 0 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 480 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 1 080 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 1 680 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 1 080

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 11,0 t włącznie 0 b) powyżej 11,0 t do 11,5 t 480 c) powyżej 11,5 t do 12,0 t 1 080 d) powyżej 12,0 t do 12,5 t 1 680 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo 1 080

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 14,4 t włącznie 0 b) powyżej 14,4 t do 15,4 t 600 c) powyżej 15,4 t do 16,4 t 1 200 d) powyżej 16,4 t do 17,4 t 2 040 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo 1 320

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 720 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 1 440 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 2 280 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 1 920

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 21,0 t włącznie 0 b) powyżej 21,0 t do 22,5 t 1 200 c) powyżej 22,5 t do 24,0 t 3 200 d) powyżej 24,0 t do 25,5 t 5 000 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo 3 200

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 24,0 t włącznie 0 b) powyżej 24,0 t do 25,5 t 1 800 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1147 — Poz. 115 1 2 3 c) powyżej 25,5 t do 27,0 t 3 600 d) powyżej 27,0 t do 28,5 t 5 600 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo 3 600

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 10 t włącznie 0 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 300 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 720 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 1 140 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 780

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 14,4 t włącznie 0 b) powyżej 14,4 t do 15,4 t 240 c) powyżej 15,4 t do 16,4 t 540 d) powyżej 16,4 t do 17,4 t 840 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo 480

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 300 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 720 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 1 080 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 900

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi: a) do 17,0 t włącznie 0 b) powyżej 17,0 t do 18,0 t 300 c) powyżej 18,0 t do 19,0 t 720 d) powyżej 19,0 t do 20,0 t 1 080 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 20,0 t dodatkowo 900 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 6,5 t włącznie 0 b) powyżej 6,5 t do 7,0 t 360 c) powyżej 7,0 t do 7,5 t 720 d) powyżej 7,5 t do 8,0 t 1 080 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo 720 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 7,3 t włącznie 0 b) powyżej 7,3 t do 7,8 t 360 c) powyżej 7,8 t do 8,3 t 720 d) powyżej 8,3 t do 8,8 t 1 080 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8 t dodatkowo 720 8 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi: a) do 10,0 t włącznie 0 b) powyżej 10,0 t do 10,5 t 120 c) powyżej 10,5 t do 11,0 t 360 d) powyżej 11,0 t do 11,5 t 600 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo 480 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1148 — Poz. 115 1 2 3

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi: a) do 11,0 t włącznie 0 b) powyżej 11,0 t do 11,5 t 120 c) powyżej 11,5 t do 12,0 t 360 d) powyżej 12,0 t do 12,5 t 600 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo 480

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 360 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 600 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 1 080 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 840

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 18,0 t włącznie 0 b) powyżej 18,0 t do 19,0 t 480 c) powyżej 19,0 t do 20,0 t 960 d) powyżej 20,0 t do 21,0 t 1 440 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo 720

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi: a) do 21,0 t włącznie 0 b) powyżej 21,0 t do 22,5 t 480 c) powyżej 22,5 t do 24,0 t 1 080 d) powyżej 24,0 t do 25,5 t 1 800 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo 1 080

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi: a) do 24,0 t włącznie 0 b) powyżej 24,0 t do 25,5 t 600 c) powyżej 25,5 t do 27,0 t 960 d) powyżej 27,0 t do 28,5 t 1 680 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo 1 200

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi: a) do 11,5 t włącznie 0 b) powyżej 11,5 t do 12,0 t 120 c) powyżej 12,0 t do 12,5 t 300 d) powyżej 12,5 t do 13,0 t 540 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 13,0 t dodatkowo 360

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o su mie nacisków osi: a) do 16,0 t włącznie 0 b) powyżej 16,0 t do 17,0 t 120 c) powyżej 17,0 t do 18,0 t 240 d) powyżej 18,0 t do 19,0 t 420 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo 300

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości po między osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi: a) do 18,0 t włącznie 0 b) powyżej 18,0 t do 19,0 t 120 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1149 — Poz. 115 1 2 3 c) powyżej 19,0 t do 20,0 t 300 d) powyżej 20,0 t do 21,0 t 480 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo 300

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomię dzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneuma tyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi: a) do 19,0 t włącznie 0 b) powyżej 19,0 t do 20,0 t 120 c) powyżej 20,0 t do 21,0 t 300 d) powyżej 21,0 t do 22,0 t 480 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 22,0 t dodatkowo 300 1

1) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 7,0 t włącznie 0 b) powyżej 7,0 t do 7,5 t 240 c) powyżej 7,5 t do 8,0 t 360 d) powyżej 8,0 t do 8,5 t 720 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5 t dodatkowo 480 1

2) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*): a) do 8,0 t włącznie 0 b) powyżej 8,0 t do 8,5 t 240 c) powyżej 8,5 t do 9,0 t 360 d) powyżej 9,0 t do 9,5 t 720 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo 480 9 Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

1) przyczepy dwuosiowej: a) do 18,0 t włącznie 0 b) powyżej 18,0 t do 23,0 t 600 c) powyżej 23,0 t do 28,0 t 1 440 d) powyżej 28,0 t do 38,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo 2 160

2) przyczepy trzyosiowej: a) do 24,0 t włącznie 0 b) powyżej 24,0 t do 29,0 t 600 c) powyżej 29,0 t do 34,0 t 1 440 d) powyżej 34,0 t do 44,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0 t dodatkowo 2 160

3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub trzyosiowego pojazdu samochodowego i trzyosiowej przyczepy: a) do 40,0 t włącznie 0 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 600 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1 440 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 4 320

4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy: a) do 40,0 t włącznie 0 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 600 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1 440 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 4 320 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1150 — Poz. 115 1 2 3

5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy: a) do 40,0 t włącznie 0 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 600 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1 440 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 4 320

6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy: a) do 40,0 t włącznie 0 b) powyżej 40,0 t do 50,0 t 600 c) powyżej 50,0 t do 64,0 t 1 440 d) powyżej 64,0 t do 80,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo 4 320

7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym: a) do 44,0 t włącznie 0 b) powyżej 44,0 t do 54,0 t 600 c) powyżej 54,0 t do 68,0 t 1 440 d) powyżej 68,0 t do 84,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0 t dodatkowo 4 320

8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy: a) do 36,0 t włącznie 0 b) powyżej 36,0 t do 46,0 t 600 c) powyżej 46,0 t do 60,0 t 1 440 d) powyżej 60,0 t do 76,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo 4 320

9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciąg nika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy wynosi co najmniej 1,3 m: a) do 36,0 t włącznie 0 b) powyżej 36,0 t do 46,0 t 600 c) powyżej 46,0 t do 60,0 t 1 440 d) powyżej 60,0 t do 76,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo 4 320

10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciąg nika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy jest większa niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne: a) do 38,0 t włącznie 0 b) powyżej 38,0 t do 48,0 t 600 c) powyżej 48,0 t do 62,0 t 1 440 d) powyżej 62,0 t do 78,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0 t dodatkowo 4 320 1

1) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.: a) do 42,0 t włącznie 0 b) powyżej 42,0 t do 52,0 t 600 c) powyżej 52,0 t do 66,0 t 1 440 d) powyżej 66,0 t do 82,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0 t dodatkowo 4 320 1

2) dwuosiowego pojazdu samochodowego: a) do 18,0 t włącznie 0 b) powyżej 18,0 t do 23,0 t 600 c) powyżej 23,0 t do 28,0 t 1 440 d) powyżej 28,0 t do 38,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo 2 160 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1151 — Poz. 115 1 2 3 1

3) trzyosiowego pojazdu samochodowego: a) do 25,0 t włącznie 0 b) powyżej 25,0 t do 30,0 t 600 c) powyżej 30,0 t do 35,0 t 1 440 d) powyżej 35,0 t do 45,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0 t dodatkowo 2 160 1

4) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej wyposażonej w opo ny bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t: a) do 26,0 t włącznie 0 b) powyżej 26,0 t do 31,0 t 600 c) powyżej 31,0 t do 36,0 t 1 440 d) powyżej 36,0 t do 46,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0 dodatkowo 2 160 1

5) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi, je żeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneuma tyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażo na w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekra cza 9,5 t: a) do 32,0 t włącznie 0 b) powyżej 32,0 t do 37,0 t 600 c) powyżej 37,0 t do 42,0 t 1 440 d) powyżej 42,0 t do 52,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0 dodatkowo 2 160 1

6) trzyosiowego autobusu przegubowego: a) do 28,0 t włącznie 0 b) powyżej 28,0 t do 33,0 t 600 c) powyżej 33,0 t do 38,0 t 1 440 d) powyżej 38,0 t do 48,0 t 2 880 e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0 dodatkowo 2 160 Za niedotrzymanie któregokolwiek z pozostałych warunków przejazdu podanych w zezwoleniu 1 000 *) Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i na czep o liczbie osi składowych większej niż trzy przekraczają dopuszczalne wartości, karę ustala się od każdego przekro czenia oddzielnie.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-02-08
Data wydania: 2007-01-25
Data wygaśnięcia: 2013-02-25
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 48-50 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115