Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1374

1374 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transpor cie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 176, poz. 123

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) szczególne zasady i warunki przygotowania in westycji dotyczących linii kolejowych o zna czeniu państwowym, w tym warunki lokaliza cji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach.”;

2) w art. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) metra, z wyjątkiem rozdziałów 2, 2b, 4a—9 i 12 oraz art. 13 ust. 1; przepisy rozdziału 10 stosu je się odpowiednio;

2) bocznic kolejowych, z wyjątkiem rozdziałów 2b, 4a, 5a—8 i 10;”;

3) w art. 4: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) droga kolejowa — nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryj nymi oraz gruntem, na którym jest usytu owana;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) linia kolejowa — droga kolejowa mająca po czątek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia prze znaczone do prowadzenia ruchu kolejowe go wraz z zajętymi pod nie gruntami;”, c) pkt 2a otrzymuje brzmienie: „2a) linia kolejowa o znaczeniu państwowym — istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologiczny mi lub obronnymi;”, d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) obszar kolejowy — powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na któ rej znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do za rządzania, eksploatacji i utrzymania linii ko lejowej oraz przewozu osób i rzeczy;”, e) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) bocznica kolejowa — droga kolejowa połą czona z linią kolejową i służąca do wykony wania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymanio wych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszcza nia i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 3 lu tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, usta wę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska oraz ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. kolejowej wchodzą również urządzenia ste rowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytu owane;”, f) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) użytkownik bocznicy kolejowej — pod miot działający w obrębie bocznicy kole jowej, będący jej właścicielem lub włada jącym na podstawie innego tytułu praw nego;”, g) pkt 20 otrzymuje brzmienie: „

20) regionalne przewozy pasażerskie — prze wozy pasażerskie w granicach jednego województwa lub realizujące połączenia z sąsiednimi województwami do najbliż szych stacji węzłowych położonych na ich obszarze;”;

4) uchyla się rozdział 2a;

5) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2b w brzmieniu: „Rozdział 2b Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym Art. 9n. Przepisy niniejszego rozdziału określają szczególne zasady i warunki przygotowa nia inwestycji dotyczących linii kolejo wych o znaczeniu państwowym, w tym warunki lokalizacji i nabywania nierucho mości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach. Art. 9o.

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej wydaje wojewoda, na wniosek ministra właściwego do spraw trans portu.

2. Do postępowania w sprawach o wyda nie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności:

1) mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, opracowaną na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem mapy, o której mo wa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);

2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie ruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3));

3) mapy z projektami podziału nieru chomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) opinie: a) ministra właściwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwe stycji lokalizowanych na obsza rach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gmi nach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921), b) dyrektora właściwego urzędu morskiego — w odniesieniu do morskich portów i przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego, c) właściwego organu nadzoru górni czego — w odniesieniu do terenów górniczych, d) dyrektora właściwego regionalne go zarządu gospodarki wodnej — w odniesieniu do inwestycji obej mujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowla nych lub robót na obszarach bez pośredniego zagrożenia powodzią, Dziennik Ustaw Nr 191 — 13439 — Poz. 1374 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodar stwa Leśnego Lasy Państwowe — w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, f) właściwego wojewódzkiego kon serwatora zabytków — w odniesie niu do dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4)), g) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w za kresie zadań rządowych albo sa morządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o któ rych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.5)) — w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania prze strzennego, h) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w odniesieniu do ochrony samorządowych obiek tów infrastruktury.

4. Właściwy organ, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, wy daje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrze żeń do wniosku.

5. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opi nie bądź stanowiska właściwych orga nów wymagane odrębnymi przepisami.

6. Wojewoda doręcza postanowienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodaw cy oraz zawiadamia o jego wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właści wych ze względu na przebieg linii ko lejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkie go, a także w prasie lokalnej. Właści cielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których będą loka lizowane inwestycje, zawiadomienia o wydaniu postanowienia wysyła się na adres określony w katastrze nieru chomości.

7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mo wa w ust. 1.

8. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomo ści stanowiące własność Skarbu Pań stwa, objęte wnioskiem o wydanie de cyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej, nie mogą być przedmiotem obro tu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 10.

9. Czynność prawna dokonana z narusze niem ust. 8 jest nieważna.

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do grun tów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, zwanej da lej „PKP S.A.”, w formie wkładu niepie niężnego do PKP Polskie Linie Kolejo we Spółka Akcyjna, zwanej dalej „PLK S.A.”, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o ko mercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty zacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.6)). Art. 9p. Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej nie wydaje się w przypadku robót bu dowlanych:

1) polegających na remoncie, przebudo wie lub rozbudowie linii kolejowej, jeże li nie powodują zmiany sposobu zago spodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia ją jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wy magających przeprowadzenia postępo wania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepi Dziennik Ustaw Nr 191 — 13440 — Poz. 1374 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880. ———————

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119. sów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.7)) lub

2) niewymagających pozwolenia na budo wę. Art. 9q.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej zawiera w szczególności:

1) linie rozgraniczające teren;

2) warunki techniczne realizacji inwe stycji;

3) warunki wynikające z przepisów do tyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zabyt ków;

4) wymagania dotyczące ochrony inte resów osób trzecich;

5) zatwierdzenie podziału nieruchomo ści, o którym mowa w art. 9s ust. 1.

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu, w dro dze obwieszczenia, w urzędzie woje wódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczy stym zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wy syła się na adres określony w katastrze nieruchomości.

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej za mieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowied nio do doręczania i zawiadamiania stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lo kalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji.

5. Organem odwoławczym od decyzji wo jewody o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen nej i mieszkaniowej.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej określa termin wydania nierucho mości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej sta ła się ostateczna. Art. 9r.

1. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozpatruje się w terminie 21 dni, a skargę do sądu ad ministracyjnego — w terminie 60 dni, li cząc od dnia wpłynięcia odwołania do właściwego organu lub skargi do sądu.

2. W postępowaniu przed organem odwo ławczym oraz przed sądem administra cyjnym nie można uchylić decyzji w ca łości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka linii kolejowej, nieru chomości lub działki. Art. 9s.

1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej zatwierdza się podział nierucho mości. Mapy z projektami podziału nie ruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej.

2. Linie rozgraniczające teren ustalone de cyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej stanowią linie podziału nieruchomo ści.

3. Nieruchomości wydzielone liniami roz graniczającymi teren, o którym mowa w ust. 2, stają się z mocy prawa własno ścią Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej stała się ostateczna, za odszkodo waniem ustalonym przez wojewodę w odrębnej decyzji.

4. Do ustalenia wysokości i wypłacenia od szkodowania, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy o go spodarce nieruchomościami, z zastrze żeniem art. 9y i 9z.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w kata strze nieruchomości.

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nieru chomości będących przedmiotem włas ności albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PLK S.A.

7. Do dnia uzyskania pozwolenia na budo wę, nieruchomości, o których mowa w ust. 3, mogą być użytkowane nieod płatnie przez dotychczasowych właści cieli lub osoby, które posiadały inne ty tuły prawne do nieruchomości, z za strzeżeniem art. 9w.

8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się osta teczna, PLK S.A. uzyskuje prawo do dys ponowania nieruchomościami, o któ rych mowa w ust. 3, na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dziennik Ustaw Nr 191 — 13441 — Poz. 1374 ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.8)), zwanej dalej „Prawem bu dowlanym”, z uwzględnieniem art. 9w ust. 4. Art. 9t.

1. Minister właściwy do spraw transportu może nabywać, w drodze umowy, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nie ruchomości, w tym lokale mieszkalne, poza pasem gruntu pod linię kolejową w celu dokonania ich zamiany na nieru chomości położone w pasie gruntu pod linię kolejową.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzy stania na dotychczasowe cele, minister właściwy do spraw transportu jest obo wiązany do nabycia, na wniosek właści ciela lub użytkownika wieczystego nie ruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tej części nieruchomości. Art. 9u. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 9w.

1. Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rygor natych miastowej wykonalności na wniosek ministra właściwego do spraw trans portu, uzasadniony interesem społecz nym lub gospodarczym.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalno ści, jeżeli jest to niezbędne do wykaza nia prawa do dysponowania nierucho mością na cele budowlane w rozumie niu Prawa budowlanego.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1:

1) przyznaje PLK S.A. prawo do dyspo nowania nieruchomością na cele bu dowlane;

2) zobowiązuje do niezwłocznego wy dania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

4. W przypadku gdy decyzja, o której mo wa w ust. 1, dotyczy nieruchomości za budowanej minister właściwy do spraw transportu jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieru chomości w posiadanie, do zapewnie nia lokalu zamiennego.

5. W przypadku zapewnienia lokalu za miennego przez PLK S.A., minister wła ściwy do spraw transportu jest zwol niony z obowiązku, o którym mowa w ust. 4. Art. 9x.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole jowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Jeżeli przeznaczona na pas linii kolejo wej nieruchomość stanowiąca włas ność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej stanowi podstawę do wypowiedze nia przez ministra właściwego do spraw transportu, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiasto wym. Za straty poniesione na skutek roz wiązania umowy przysługuje odszkodo wanie od Skarbu Państwa.

3. Do rozwiązania użytkowania stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

4. Jeżeli przeznaczona na pas gruntu pod linię kolejową nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialne go została oddana w użytkowanie wie czyste, użytkowanie to wygasa za od szkodowaniem, z dniem w którym de cyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej stała się ostateczna, ustalonym we dług zasad określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, z za strzeżeniem art. 9y oraz art. 9z.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy za wartej w formie aktu notarialnego. Art. 9y.

1. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 9s ust. 3, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo wej przez organ I instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Do określenia wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio prze pisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane ze środków bu dżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw trans portu.

4. Odszkodowania za nieruchomości, dla których nie ma dokumentów potwier Dziennik Ustaw Nr 191 — 13442 — Poz. 1374 ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880 i Nr 191, poz. 1373. dzających prawo własności, podlegają przekazaniu do depozytu sądowego do czasu uzyskania takich dokumentów od zainteresowanych.

5. Jeżeli przejęcie nieruchomości, o któ rych mowa w art. 9s ust. 3, dotyczy przejęcia terenu, na którym zlokalizowa ne są obiekty infrastruktury służące wy konywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zreali zowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających zwrotowi środków po chodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z prze pisami regulującymi zasady zwrotu do finansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorial nego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu do finansowania wraz z należnymi odset kami. Art. 9z. Stronie odwołującej się od decyzji ustala jącej wysokość odszkodowania, na jej wniosek, wypłaca się kwotę określoną w tej decyzji. Wypłata tej kwoty nie ma wpływu na prowadzone postępowanie od woławcze. Art. 9aa. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw trans portu wnosi, jako wkład niepieniężny, na podwyższenie kapitału zakładowego PLK S.A., po zakończeniu budowy lub przebudowy linii kolejowej, składniki ak tywów trwałych składające się w szcze gólności na:

1) linię kolejową sfinansowaną z udzia łem środków publicznych lub

2) nabyte przez Skarb Państwa nierucho mości w pasie gruntu pod linię kolejo wą oraz nakłady na budowę lub prze budowę linii kolejowej, sfinansowane ze środków publicznych. Art. 9ab.

1. Minister właściwy do spraw transpor tu może upoważnić Zarząd PLK S.A. do dokonywania, w jego imieniu, określo nych czynności faktycznych i praw nych związanych z lokalizacją linii kole jowej i nabywaniem nieruchomości.

2. Koszty czynności, o których mowa w ust. 1, ponosi PLK S.A. Art. 9ac.

1. Wojewoda wydaje pozwolenie na budo wę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich obiek tów związanych z jej budową, przebu dową i rozbudową, położonych w grani cach województwa, na zasadach i w try bie przepisów Prawa budowlanego oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właści wych ze względu na przebieg linii kole jowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a tak że w prasie lokalnej.

2. Nie stwierdza się nieważności osta tecznej decyzji o pozwoleniu na budo wę linii kolejowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się osta teczna, a inwestor rozpoczął budowę linii kolejowej. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego sto suje się odpowiednio.

3. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, której nadano rygor natych miastowej wykonalności, sąd admini stracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja na rusza prawo z przyczyn wyszczególnio nych w art. 145 lub w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpo wiednio do decyzji o ustaleniu lokali zacji linii kolejowej. Art. 9ad.

1. W sprawach nieuregulowanych w ni niejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. W sprawach dotyczących lokalizacji li nii kolejowych przepisów o zagospo darowaniu przestrzennym nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. g.”;

6) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza je go ograniczenia na linii kolejowej lub jej odcin ku albo na bocznicy kolejowej w razie stwier dzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kole jowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;”;

7) w art. 18: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) zarządców do zarządzania infrastrukturą ko lejową, o której mowa w ust. 2, przewoźni ków kolejowych do wykonywania przewo zów, o których mowa w ust. 3, i użytkowni ków bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic, jest świadectwo bezpieczeń stwa.”; Dziennik Ustaw Nr 191 — 13443 — Poz. 1374 b) uchyla się ust. 4;

8) w art. 19: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopusz czenia do eksploatacji typu pojazdów kole jowych;”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojaz dów kolejowych;”, c) w ust. 3 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

2) wykaz przepisów wewnętrznych, określają cych warunki techniczne oraz zasady i wy magania dotyczące bezpiecznego prowa dzenia ruchu kolejowego i utrzymania infra struktury kolejowej, oraz zasady i wymaga nia organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu zatwierdzonych przepisów wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika ko lejowego obsługującego bocznicę;

3) wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych;”;

9) w art. 66: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Karze pieniężnej podlega:

1) zarządca, który: a) wbrew obowiązkowi nie opracował lub nie opublikował cennika stawek opłaty podstawowej oraz opłat dodat kowych lub stosuje opłaty za udostęp nienie infrastruktury kolejowej naliczo ne niezgodnie z zasadami określonymi w art. 33, b) zarządzając infrastrukturą kolejową, nie zapewnia przedsiębiorcom wyko nującym przewozy kolejowe równego dostępu do infrastruktury kolejowej, c) wbrew obowiązkowi nie opracował re gulaminu lub nie opublikował go w terminie przewidzianym ustawą oraz nie określił w regulaminie wszystkich wymagań, o których mowa w art. 32;

2) zarządca lub przewoźnik kolejowy, który: a) nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 7a, b) nieterminowo przedkłada Prezesowi UTK raporty w sprawie bezpieczeń stwa, o których mowa w art. 17a ust. 4, c) nie zgłosił Komisji wbrew obowiązko wi, o którym mowa w art. 28g, o zaist niałym poważnym wypadku lub incy dencie, d) utrudnia pracę Komisji;

3) zarządca, przewoźnik kolejowy lub użyt kownik bocznicy kolejowej, który: a) prowadzi działalność bez dokumentu uprawniającego, o którym mowa w art. 18, b) uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego przewoźnika kolejowego, za rządcy lub użytkownika bocznicy kole jowej.

2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysoko ści do 2 % rocznego przychodu przedsię biorcy, osiągniętego w poprzednim roku ka lendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2a.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Prezes UTK może odstąpić od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki naruszenia przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte w termi nie określonym w decyzji wydanej na pod stawie art. 13 ust. 6.”;

10) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu: „Art. 77a. Przepisy rozdziału 2b tracą moc z dniem 31 grudnia 2015 r.”. Art.

2. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro nie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.9)) w art. 5a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania, w wysokości ustalonej przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych, minister właściwy do spraw transportu przekazuje na ra chunek bankowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez tego ministra gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.”. Art.

3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.

10) ) w art. 46 w ust. 4 w pkt 9 krop kę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „

10) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej — na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 191 — 13444 — Poz. 1374 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374).”. Art.

4. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 104

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarządcy posiadający świadectwa bezpieczeń stwa są obowiązani w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie autoryzacji bezpie czeństwa, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 zmienianej ustawy w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 tej ustawy.”;

2) w art. 3 ust. 1 nadać brzmienie: „

1. Przewoźnicy kolejowi posiadający świadectwa bezpieczeństwa są obowiązani w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie certyfikatu bez pieczeństwa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 tej ustawy.”;

3) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zarządcom i przewoźnikom kolejowym, którzy są obowiązani wystąpić o wydanie odpowied nio autoryzacji bezpieczeństwa albo certyfika tu bezpieczeństwa, zachowują ważność do dnia wydania tych dokumentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”. Art.

5. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją osta teczną przepisy niniejszej ustawy stosuje się na wnio sek uprawnionego podmiotu. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 191 — 13445 — Poz. 1374

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-18
Data wydania: 2007-09-18
Data wejścia w życie: 2007-11-02
Data obowiązywania: 2007-11-02
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1374