Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów admini stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału teryto rialnego kraju” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej województwa małopolskiego powiatu nowotarskiego wyrazy „Szczawnica 121102 1” zastępuje się wyrazami: „Szczawnica 121102 3 Szczawnica — miasto 121102 4 Szczawnica — obszar wiejski 121102 5”;

2) w części dotyczącej województwa podkarpackiego powiatu rzeszowskiego wyrazy „Boguchwała 181603 2” zastępuje się wyrazami: „Boguchwała 181603 3 Boguchwała — miasto 181603 4 Boguchwała — obszar wiejski 181603 5”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 1386 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-19
Data wydania: 2007-10-13
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386