Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432

1432 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu szy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antyko rupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm.1)) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zasady i tryb powie rzania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Woj skowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, mienia znajdującego się, zgodnie z przepisami regulującymi ewidencję rzeczowych składników majątkowych, w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Kontr wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kierow niku jednostki organizacyjnej, rozumie się przez to kie rownika jednostki organizacyjnej dysponującej mie niem, o którym mowa w § 1.

§3.

1. Funkcjonariuszowi mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, środki pie niężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt tech niczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych.

2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje, z zastrzeżeniem § 4, za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujących zasady gospodarowania mieniem określonego rodzaju.

3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, na leży wyszczególnić rodzaj i ilość powierzonego mie nia, a w razie potrzeby określić jego wartość i cechy indywidualne. Pokwitowanie musi być podpisane przez funkcjonariusza, któremu mienie zostało powie rzone, oraz opatrzone datą powierzenia mienia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, jest obowiązany zwrócić je w określonym przez kie rownika jednostki organizacyjnej terminie i w należy tym stanie albo wyliczyć się ze sposobu zużycia lub wydania tego mienia.

§4. Powierzenie funkcjonariuszowi mienia prze chowywanego w zamykanym pomieszczeniu, pod je go bezpośrednim nadzorem, następuje na podstawie ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073. protokołu przyjęcia albo na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej lub na żądanie funkcjonariu sza.

§5.

1. Inwentaryzację, o której mowa w § 4, nale ży przeprowadzić w ciągu miesiąca od zawiadomienia funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mie nia.

2. Jeżeli funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, nie może z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny osobiście wziąć udziału w inwentaryzacji, może, za pi semną zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, upoważnić na piśmie innego funkcjonariusza do wzię cia za niego udziału w inwentaryzacji.

3. Jeżeli funkcjonariusz nie bierze udziału w inwentaryzacji i nie upoważni innego funkcjonariu sza, w trybie określonym w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej poleca przeprowadzenie inwentaryza cji przez wyznaczoną przez siebie komisję inwentary zacyjną.

4. Funkcjonariuszowi, któremu mienie ma być po wierzone, oraz funkcjonariuszowi, upoważnionemu w trybie określonym w ust. 2 do wzięcia udziału w in wentaryzacji, przysługuje prawo wglądu w dokumen ty ewidencyjne w zakresie dotyczącym rozliczenia po wierzonego mienia.

5. W razie przewidywanego zwolnienia ze służby lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej funkcjonariusza, o którym mowa w § 3 ust. 1, inwen taryzację należy przeprowadzić niezwłocznie i zakoń czyć ją przed dniem odejścia funkcjonariusza z miej sca powierzenia mienia, nie później jednak niż w dniu zwolnienia ze służby lub przeniesienia do innej jed nostki organizacyjnej. W przypadku niemożności udziału funkcjonariusza w inwentaryzacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.

§6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do funkcjonariuszy ponoszących wspólną odpowiedzial ność majątkową, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe go, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło Dziennik Ustaw Nr 197 — 13678 — Poz. 1432

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-25
Data wydania: 2007-10-09
Data wejścia w życie: 2007-11-09
Data obowiązywania: 2007-11-09
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432