Dz.U. 2007 nr 2 poz. 13

Na podstawie art. 30 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 104

5) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa kategorie grupujące materiały paszowe charakteryzujące się tym samym źródłem pochodzenia, stanowiące załącznik do rozpo rządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ka tegorii materiałów paszowych (Dz. U. Nr 14, poz. 119).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski 13 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych2) ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiającej kategorie składników, które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwie rząt domowych (Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 158, z późn. zm.). Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. (poz. 13) KATEGORIE GRUPUJÑCE MATERIA¸Y PASZOWE CHARAKTERYZUJÑCE SI¢ TYM SAMYM èRÓD¸EM POCHODZENIA Materiały paszowe przeznaczone dla zwierząt domowych

1. Materiały paszowe pochodzenia zwie rzęcego:

1) mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego — wszystkie części ciała zwierząt rzeźnych, świeże lub poddane przetwarzaniu, oraz wszystkie pro dukty uzyskane w wyniku przetwarzania tusz lub części tusz zwierząt rzeźnych;

2) mleko i produkty mleczne — wszystkie produkty mleczne, świeże lub konserwowane przez pod danie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworze nia;

3) jaja i produkty z jaj — wszystkie produkty z jaj, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produk ty uboczne uzyskane w wyniku ich przetworze nia;

4) mięczaki i skorupiaki — wszystkie gatunki mięcza ków, skorupiaków i małż, świeże lub konserwowa ne przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia;

5) owady — wszystkie gatunki owadów w każdym stadium rozwojowym;

6) ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świe że lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia.

2. Materiały paszowe pochodzenia roślin nego:

1) zboża — wszystkie gatunki zbóż, niezależnie od metody ich obróbki, lub produkty skrobiowe uzy skane z bielma;

2) warzywa — wszystkie gatunki warzyw i roślin strączkowych, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów;

3) produkty pochodzenia roślinnego — produkty uzy skane w wyniku przetworzenia produktów roślin nych, a w szczególności zbóż, warzyw, roślin strączkowych i nasion roślin oleistych;

4) roślinne ekstrakty białkowe — wszystkie produkty pochodzenia roślinnego, w których przez podda nie ich działaniu odpowiednich procesów osią gnięto koncentrację zawartości białka wynoszącą nie mniej niż 50 % białka ogólnego w suchej ma sie, którego struktura może ulec zmianie;

5) drożdże — wszystkie drożdże, których komórki zo stały unieczynnione i wysuszone;

6) cukry — wszystkie rodzaje cukrów;

7) owoce — wszystkie rodzaje owoców, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu od powiednich procesów;

8) orzechy — zawartość orzechów pozbawionych łu pin;

9) nasiona — wszystkie rodzaje nasion w całości lub grubo zmielone;

10) glony — glony świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów.

3. Materiały paszowe pochodzenia mine ralnego — wszystkie substancje nieorganiczne na dające się do stosowania w żywieniu zwierząt.

4. Materiały paszowe pochodzenia mie szanego:

1) oleje i tłuszcze — wszystkie oleje i tłuszcze zwie rzęce lub roślinne;

2) produkty piekarnicze — wszelkiego rodzaju pieczy wo, ciasto, herbatniki i makarony. Dziennik Ustaw Nr 2 — 20 — Poz. 13

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-01-08
Data wydania: 2006-12-11
Data wejścia w życie: 2007-01-23
Data obowiązywania: 2007-01-23
Data uchylenia: 2011-06-04
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 2 poz. 13