Dz.U. 2007 nr 2 poz. 19

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzę cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 122

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób ustalania we terynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawane go zakładom produkującym produkty pochodzenia zwierzęcego.

§2. Weterynaryjny numer identyfikacyjny, o któ rym mowa w § 1, składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grud nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowa dzenia, stosowania i udostępniania krajowego re jestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów ad ministracji rządowej i jednostek samorządu teryto rialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2));

2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nada ny powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta oznaczają symbol określający zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie pro dukującym produkty pochodzenia zwierzęcego;

4) siódma i następne informują o kolejności podej mowania w danym powiecie działalności w zakre sie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

§3. Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie produkującym produkty pochodzenia zwierzęcego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§4. Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż je den z rodzajów działalności w zakresie produkcji pro duktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy lekarz weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfikacyj nym nadawanym takiemu zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj działalności podstawowej prowa dzonej przez ten zakład.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfi kacyjnego (Dz. U. Nr 86, poz. 807).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski Dziennik Ustaw Nr 2 — 53 — Poz. 19 19 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. (poz. 19) WYKAZ SYMBOLI OKREÂLAJÑCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIA¸ALNOÂCI PROWADZONEJ W ZAK¸ADZIE PRODUKUJÑCYM PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ¢CEGO 01 — ubój (bydło, świnie, jednokopytne, owce, kozy, zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka, z wyłączeniem zajęczaków); 02 — ubój, rozbiór, przetwórstwo (bydło, świnie, jedno kopytne, owce, kozy, zwierzęta dzikie utrzymywa ne przez człowieka, z wyłączeniem zajęczaków); 03 — rozbiór, przetwórstwo (bydło, świnie, jednoko pytne, owce, kozy, zwierzęta dzikie utrzymywa ne przez człowieka, z wyłączeniem zajęczaków); 04 — ubój (drób); 05 — ubój, rozbiór, przetwórstwo (drób, zajęczaki); 06 — rozbiór, przetwórstwo (drób, zajęczaki); 07 — przetwórstwo (zwierzęta łowne); 08 — ubój (zajęczaki); 09 — przetwórstwo (skorupiaki, mięczaki); 10 — prowadzenie punktu skupu (zwierzęta łowne); 11 — prowadzenie chłodni składowej; 12 — obróbka jelit, pęcherzy i żołądków; 13 — prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsump cyjne (powyżej 350 kur niosek); 15 — przetwórstwo jaj lub produkcja płynnej masy ja jecznej; 16 — przetwórstwo mleka; 17 — statek rybacki, statek zamrażalnia, statek prze twórnia, prowadzenie działalności w zakresie produkcji ryb, skorupiaków i mięczaków; 18 — przetwórstwo (ryby); 38 — ubój, rozbiór (bydło, świnie, jednokopytne, owce, kozy, zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka, z wyłączeniem zajęczaków); 39 — ubój, rozbiór (drób, zajęczaki); 40 — przetwórstwo (bydło, świnie, jednokopytne, owce, kozy, zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka, z wyłączeniem zajęczaków, zwierzęta łowne, drób); 41 — przetwórstwo (drób, zajęczaki); 42 — rozbiór (bydło, świnie, jednokopytne, owce, ko zy, zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowie ka, z wyłączeniem zajęczaków); 43 — rozbiór (drób, zajęczaki); 53 — transport produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem mleka; 54 — przechowywanie lub transport mleka; 55 — przetwórstwo innych produktów pochodzenia zwierzęcego; 56 — sprzedaż bezpośrednia; 57 — hurtowy lub detaliczny skup lub sprzedaż produk tów rybołówstwa w bazach rybackich na lądzie, rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa; 58 — prowadzenie punktu skupu jaj; 59 — pakowanie jaj; 60 — inne; 72 — prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej; 73 — sprzedaż bezpośrednia i prowadzenie działalno ści marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dziennik Ustaw Nr 2 — 54 — Poz. 19

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-01-08
Data wydania: 2006-12-18
Data wejścia w życie: 2007-02-08
Data obowiązywania: 2007-02-08
Data uchylenia: 2010-09-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 2 poz. 19