Dz.U. 2007 nr 2 poz. 20

20 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 104

5) zarządza się, co następuje:

§1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania doty czące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, które podlegają zatwier dzeniu zgodnie z art. 13,

2) dokonania zmian w zatwierdzeniu zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 16,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a,

4) cofnięcia zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c,

5) warunkowego zatwierdzenia zakładów albo prze dłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2,

6) zawieszenia zatwierdzenia zakładów — w przypad ku, o którym mowa w art. 14,

7) odmowy rejestracji zakładów, które podlegają re jestracji zgodnie z art. 9,

8) odmowy dokonania zmian w rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 16,

9) zawieszenia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 14,

10) cofnięcia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a, 1

1) cofnięcia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c — tego rozporządzenia. ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

§2. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a—d oraz f i g,

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a—d oraz f i g — tego rozporządzenia.

§3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące za pobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przeno śnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załącz niku IV w części II w pkt: a) B w lit. c, b) B w lit. c (ii), c) C w lit. a, d) C w lit. a (ii), e) D w lit. c, f) D w lit. c (ii),

2) udzielenia zgody na odstępstwo od stosowania przepisów, o których mowa w załączniku IV w czę ści II w pkt: a) B w lit. f, b) C w lit. d, c) D w lit. f,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w części II w pkt: a) B w lit. c, b) B w lit. c (ii), c) C w lit. a, d) C w lit. a (ii), e) D w lit. c, f) D w lit. c (ii) — tego rozporządzenia.

§4. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 4—9 i 11, § 2 i § 3 pkt 3, wydaje się z urzędu.

§5.

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1—3 i 10, § 3 pkt 1 i 2, wydaje się na wnio sek podmiotu działającego na rynku pasz.

2. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, oprócz informacji określonych w art. 10 usta wy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, zawiera:

1) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mo wa w § 1 pkt 1 — planowaną datę rozpoczęcia dzia łalności;

2) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mo wa w § 1 pkt 2: a) datę pierwszego zatwierdzenia zakładu, b) numer identyfikacyjny zakładu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia określonego w § 1, c) rodzaj i zakres dokonywanych zmian, d) datę rozpoczęcia działalności w zakresie doko nanym zmianą.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski Dziennik Ustaw Nr 2 — 55 — Poz. 20

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-01-08
Data wydania: 2006-12-18
Data wejścia w życie: 2007-01-23
Data obowiązywania: 2007-01-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 2 poz. 20