Dz.U. 2007 nr 20 poz. 122

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierp nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 122

5) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 86, poz. 809).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1202 — Poz. 122 122 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Minister Zdrowia: Z. Religa ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). Dziennik Ustaw Nr 20 — 1203 — Poz. 122 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. (poz. 122) WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJÑ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ* Dziennik Ustaw Nr 20 — 1204 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1205 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1206 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1207 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1208 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1209 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1210 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1211 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1212 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1213 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1214 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1215 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1216 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1217 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1218 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1219 — Poz. 122 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1220 — Poz. 122 Objaśnienia: * Graniczną kontrolą sanitarną objęte są również środki spożywcze, w tym substancje i preparaty aroma tyczne, substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu, oraz materiały i wyroby prze znaczone do kontaktu z żywnością, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w wykazie. a) Wyłączenie do celów spożywczych. b) Z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego. c) Z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące do zwolonymi substancjami dodatkowymi. d) Przeznaczone do kontaktu z żywnością. a*) Ester propylowy kwasu para-hydroksybenzoesowego (E 21

6) i ester propylowy kwasu para-hydroksyben zoesowego — sól sodowa (E 21

7) mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane do żywności do dnia 15 sierpnia 2008 r.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-08
Data wydania: 2007-01-24
Data wejścia w życie: 2007-02-23
Data obowiązywania: 2007-02-23
Data uchylenia: 2012-01-04
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 20 poz. 122