Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1464

1464 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegó łowego zakresu działania Ministra-członka Rady Mini strów Mariusza Błaszczaka (Dz. U. Nr 178, poz. 1256) w § 2 uchyla się pkt 3.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-02
Data wydania: 2007-10-31
Data wejścia w życie: 2007-11-02
Data obowiązywania: 2007-11-02
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1464