Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467

1467 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje biologicznych czynników chorobotwór czych podlegających zgłoszeniu, typy badań labo ratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tryb przekazywania zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

3) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicz nych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zaka żenie gruźlicą, stanowiący załącznik nr 3 do rozpo rządzenia;

5) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku ba dania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

6) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zaka żenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażenia mi dolnych odcinków narządów moczowo-płcio wych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

§2. Formularze zgłoszeń określone na podstawie § 1 pkt 3—6 kierownik laboratorium wykonującego ba dania mikrobiologiczne, serologiczne i molekularne:

1) przesyła pocztą, w kopertach opatrzonych wyraź nym adresem zwrotnym nadawcy, lub

2) przesyła elektronicznie, jeżeli pozwalają na to tech niczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, lub

3) przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem — w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: w z. B. Piecha Dziennik Ustaw Nr 203 — 14600 — Poz. 1467 ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w spra wie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników ba dań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 186, poz. 1563), które na podstawie art. 34 pkt 1 lit. b w związku z art. 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 203 — 14601 — Poz. 1467 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. (poz. 1467) Załącznik nr 1 RODZAJE BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJÑCYCH ZG¸OSZENIU, TYPY BADA¡ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH, KTÓRE DA¸Y DODATNI WYNIK, ORAZ OKOLICZNOÂCI DOKONYWANIA ZG¸OSZE¡ Dziennik Ustaw Nr 203 — 14602 — Poz. 1467 Dziennik Ustaw Nr 203 — 14603 — Poz. 1467 Dziennik Ustaw Nr 203 — 14604 — Poz. 1467 Dziennik Ustaw Nr 203 — 14605 — Poz. 1467 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 203 — 14606 — Poz. 1467 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 203 — 14607 — Poz. 1467 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 203 — 14608 — Poz. 1467 Załącznik nr 5 WZÓR

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2007-11-02
Data wydania: 2007-10-17
Data wejścia w życie: 2007-11-17
Data obowiązywania: 2007-11-17
Data uchylenia: 2012-01-02
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467