Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125

125 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) po pkt 18b dodaje się pkt 18c w brzmieniu: „18c) rybołówstwo;”, ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawę z dnia 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kar tograficzne, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, usta wę z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz ne i górnicze, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustawę z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce ryb nej, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1829. b) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: „23a) sprawy rodziny;”;

2) w art. 6: a) w ust. 1: — po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) geodezji i kartografii;”, — uchyla się pkt 5, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Krajową Komisją Uwłaszcze niową oraz, na podstawie kryterium zgod ności z prawem, nad działalnością regional nych izb obrachunkowych.”;

3) w art. 9a: a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad Głównym Inspekto rem Nadzoru Budowlanego.”;

4) art. 12a otrzymuje brzmienie: „Art. 12a. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:

1) informatyzacji administracji publicz nej;

2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

3) technologii i technik informacyjnych;

4) standardów informatycznych;

5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

6) zastosowań technologii informatycz nych w społeczeństwie informacyj nym;

7) rozwoju społeczeństwa informacyj nego;

8) realizacji zobowiązań międzynaro dowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji.”;

5) w art. 22: a) w ust. 1 w pkt 9 średnik zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 10 i 11, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i Na siennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.”;

6) po art. 23b dodaje się art. 23c w brzmieniu: „Art. 23c.

1. Dział rybołówstwo obejmuje sprawy:

1) rybactwa śródlądowego i rybołów stwa morskiego;

2) racjonalnego gospodarowania ży wymi zasobami morza;

3) gospodarki rybnej i organizacji ryn ku rybnego;

4) organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybran żowych.

2. Ministrowi właściwemu do spraw ry bołówstwa podlegają okręgowi in spektorzy rybołówstwa morskiego.”;

7) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw środowiska spra wuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agen cji Atomistyki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także nad działalnością Narodo wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo darki Wodnej oraz Państwowego Gospodar stwa Leśnego „Lasy Państwowe”.”;

8) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a. Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy:

1) rozwoju i ochrony instytucji małżeń stwa, dzieci i rodziny;

2) rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znaj dujących się w trudnej sytuacji mate rialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;

3) przeciwdziałania patologiom i dys kryminacji w rodzinie;

4) uwarunkowań demograficznych w kra ju;

5) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządo wych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;

6) współpracy międzynarodowej doty czącej realizacji i ochrony praw rodzi ny, dzieci, młodzieży, kobiet, męż czyzn i osób starszych.”;

9) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku pub licznego;

2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców;

3) zarządzania kryzysowego;

4) obrony cywilnej;

5) ochrony przeciwpożarowej;

6) przeciwdziałania skutkom klęsk żywioło wych i innych podobnych zdarzeń zagraża jących bezpieczeństwu powszechnemu; Dziennik Ustaw Nr 21 — 1235 — Poz. 125

7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wod nym;

8) obywatelstwa;

9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów;

10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.”;

10) w art. 31 uchyla się ust. 2; 1

1) w art. 33a w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „1

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”. Art.

2. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 199

2) w art. 11a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych spra wuje nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”. Art.

3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 104

3) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) użyte w art. 31a w ust. 2, w art. 31b w ust. 2, w art. 44e w ust. 6, w art. 44f, w art. 44i w ust. 3 i w art. 46 w ust. 1 w pkt 1 w różnym przy padku wyrazy „minister właściwy do spraw admi nistracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpo wiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”;

2) w art. 31b w ust. 1 i 4, w art. 31c, w art. 44d w ust. 2, w art. 44e w ust. 4 i 7, w art. 44h w ust. 6, w art. 50 w ust. 1 i w art. 51 wyrazy „Minister wła ściwy do spraw administracji publicznej” zastępu je się wyrazami „Minister właściwy do spraw we wnętrznych”. Art.

4. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry bactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2, w art. 6 w ust. 4, w art. 6a w ust. 6, w art. 21, w art. 23a w ust. 10, w art. 24 w ust. 5 oraz w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „Minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się wyra zami „Minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3. Na wprowadzenie do wód gatunków ryb, które w Polsce nie występują, jest wyma gane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydane w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii Pań stwowej Rady Ochrony Przyrody.”. Art.

5. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. — Pra wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 168

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 8 w ust. 1 i w art. 40 w ust. 4 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”;

2) w art. 27: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie informacji otrzymanych od właściwych przedstawicieli kościołów i in nych związków wyznaniowych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenie za wierające wykaz stanowisk, których zajmo wanie upoważnia do sporządzenia zaświad czenia stanowiącego podstawę sporządze nia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinne go i opiekuńczego. Osoba zajmująca jedno z tych stanowisk jest duchownym w rozu mieniu przepisów o zawarciu małżeństwa.”;

3) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zawarcie małżeństwa następuje z zachowa niem uroczystej formy. Kierownik urzędu sta nu cywilnego w czasie przyjmowania oświad czeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę, której wzór i sposób noszenia okreś la, w drodze rozporządzenia, minister właści wy do spraw wewnętrznych.”;

4) art. 78 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

8. Akty zgonu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i innych osób przydzielonych do jednostek wojskowych, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojen nymi, sporządza się na podstawie zgło szeń właściwych organów, które określa Minister Obrony Narodowej w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”. Art.

6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 121

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6 w ust. 2 oraz w art. 10 w ust. 1a i 5 w różnym przypadku wyrazy „minister właści Dziennik Ustaw Nr 21 — 1236 — Poz. 125 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462. wy do spraw architektury i budownictwa” zastę puje się użytymi w odpowiednim przypadku wyra zami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

2) art. 6b otrzymuje brzmienie: „Art. 6b. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spo śród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, Prezes Rady Mini strów, na wniosek ministra właściwe go do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głów nego Geodetę Kraju.”;

3) w art. 6a w ust. 6, w art. 6c, w art. 7 w ust. 2, w art. 8 w ust. 3, w art. 17, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2 i 2a, w art. 32 w ust. 6, w art. 40 w ust. 5 i w art. 45 w ust. 5 wyrazy „Minister wła ściwy do spraw architektury i budownictwa” za stępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

4) w art. 28 w ust. 2 i w art. 47b w ust. 2 wyrazy „Mi nister właściwy do spraw budownictwa, gospo darki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej”. Art.

7. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2 i w art. 37a w ust. 1 wyraz „rol nictwa” zastępuje się wyrazem „rybołówstwa”;

2) w art. 32a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli badania, o których mowa w art. 28 i 29 ust. 1, dotyczą żywych zasobów morza, pozwo lenie wydaje minister właściwy do spraw ry bołówstwa.”. Art.

8. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw gospodarki mor skiej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw zagranicznych, kierując się postanowie niami umów i przepisów międzynarodowych w zakresie dokumentów tożsamości marynarzy, określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właści wym do spraw pracy oraz ministrem właści wym do spraw zdrowia, ze względu na szcze gólne warunki pracy na statkach rybackich, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania higieniczne i zdrowotne na statkach rybackich, mając na uwadze wymogi w zakresie konstruk cji i wyposażenia statków rybackich, sprzętu ratowniczego, szkolenia załóg i ratowania ży cia.”. Art.

9. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 73a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaliczania złóż (pokładów), ich części lub wyrobisk do poszczególnych stopni (ka tegorii, klas) zagrożeń,

2) przypadki, w których zaliczeń może dokony wać kierownik ruchu zakładu górniczego,

3) kryteria oceny zagrożeń naturalnych, o któ rych mowa w ust. 1, a także szczegółowe za sady zaliczania tych zagrożeń — uwzględniając rodzaj kopaliny, natężenia występowania zagrożeń, przestrzeni występo wania zagrożeń i rodzaj zakładu górniczego.”;

3) w art. 107: a) użyte w ust. 1a i 2 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw administracji pub licznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”, b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Wyż szemu Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną.”, Dziennik Ustaw Nr 21 — 1237 — Poz. 125 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834. c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górnicze go powołuje minister właściwy do spraw środowiska, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.”;

4) w art. 108 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy górnicze oraz ustala ich siedziby i właściwość miejscową zgodnie z podzia łem terytorialnym państwa określonym w odrębnych przepisach.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się kryteriami ekonomicznymi oraz uwzględniając efektywność działania urzę dów górniczych, może w drodze rozporzą dzenia tworzyć i znosić specjalistyczne urzę dy górnicze obejmujące niektóre dziedziny działalności urzędów górniczych oraz okreś lać ich nazwę, właściwość i siedzibę.”. Art.

10. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 i Nr 17, poz. 9

5) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) użyte w art. 60 w ust. 2, w art. 61 w ust. 4 i 5, w art. 66 w ust. 2 i w art. 74 w ust. 3 w pkt 4—5a, 8 i 9 w różnym przypadku wyrazy „minister właś ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego” za stępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Rady Ministrów”;

2) w art. 66 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

3) w art. 74 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozpo rządzenia, statut Zakładowi, w którym określa w szczególności:”;

4) w art. 75 w ust. 2 uchyla się pkt 10;

5) w art. 76 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w usta wie budżetowej na podstawie planu finanso wego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Ra dy Ministrów,”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 165

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 13 w ust. 5a i w art. 50 w ust. 2 w róż nym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpo wiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) w art. 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadza nia konkursu ofert, o którym mowa w ust. 5, zasady oceniania ofert i elementy oferty podle gającej ocenie, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu ry backiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o or ganizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w go spodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 6

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 3 i 4, w art. 13 w ust. 3, w art. 14, w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 1 i 4, w art. 18 w ust. 2, w art. 19, w art. 20 w ust. 2 i w art. 31 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołów stwa”;

2) w art. 4 w ust. 5, w art. 7, w art. 8 w ust. 1, w art. 11, w art. 12 w ust. 4, w art. 13 w ust. 1, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 1, w art. 18 w ust. 1, w art. 20 w ust. 1, w art. 23 w ust. 7, w art. 24 w ust. 3, w art. 24a w ust. 2, w art. 25, w art. 26 w ust. 3 i w art. 30 wyrazy „Mi nister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rybołów stwa”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo łówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3, w art. 7 w ust. 2, w art. 13 i 14, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 10, w art. 17, w art. 28 w ust. 7, w art. 31, w art. 42 w ust. 5, w art. 44, w art. 46, w art. 47 w ust. 1, w art. 48 w ust. 3, w art. 51 w ust. 4, w art. 57 w ust. 2 i w art. 63 w ust. 4 wyrazy „Minister właściwy do spraw rol nictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właści wy do spraw rybołówstwa”;

2) użyte w art. 6 w ust. 2, 3 i 6, w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 4 w pkt 1, w art. 21, Dziennik Ustaw Nr 21 — 1238 — Poz. 125 w art. 22 w ust. 2, w art. 29 w ust. 1, w art. 30 w ust. 2 i 3, w art. 32, w art. 47 w ust. 2, w art. 50 w pkt 1, w art. 51 w ust. 1—3, w art. 52 w ust. 2 i 3, w art. 53 i w art. 64 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołów stwa”. Art. 1

4. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Art. 1

5. Licencje, zezwolenia i inne decyzje wyda ne na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie od rębnych przepisów zostaną wcześniej zmienione, cof nięte lub uchylone. Art. 1

6. Rejestry prowadzone przez ministra właś ciwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą stają się rejestrami pro wadzonymi przez ministra właściwego do spraw rybo łówstwa. Art. 1

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 usta wy, o której mowa w art. 9, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

8. W celu wykonania przepisów ustawy Pre zes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozpo rządzenia, przeniesienia niektórych planowanych do chodów i wydatków budżetowych, w tym wynagro dzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowa niem przeznaczania środków publicznych wynikają cych z ustawy budżetowej. Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 21 — 1239 — Poz. 125

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-09
Data wydania: 2007-01-12
Data wejścia w życie: 2007-02-24
Data obowiązywania: 2007-02-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125