Dz.U. 2007 nr 21 poz. 127

127 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Nadzór nad Instytutem Włókien Naturalnych z siedzibą w Poznaniu (numer identyfikacyjny REGON 000050251, numer identyfikacji podatkowej NIP 777-00-02-056), utworzonym zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Włókien ¸ykowych, zmienionym zarządzeniem nr 22/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu do prze pisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 328/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwo jowej pod nazwą: Instytut Krajowych Włókien Natural nych w Poznaniu do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, spra wuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-09
Data wydania: 2007-01-26
Data wejścia w życie: 2007-02-24
Data obowiązywania: 2007-02-24
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 21 poz. 127