Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129

129 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 18 paź dziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 153

9) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wymagania dla napo jów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, innymi niż „Polska Wódka/Polish Vodka”, które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. usta nawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezen tacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.).

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) macerat — roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytuso wych;

2) mors — sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % obję tości i nie większej niż 20 % objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.

§3. „Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass” to napój spirytusowy:

1) produkowany z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Niziny Północnopodlaskiej;

2) uzyskany przez aromatyzowanie alkoholu etylowe go pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5 % objętości maceratem tra wy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północnopo dlaskiej;

3) o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 40 % objętości;

4) o zawartości cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany.

§4. „Polish Cherry” to likier:

1) wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu wiśni uprawia nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ewentualnym niewielkim dodatkiem morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych upra wianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;

2) o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 24 % objętości;

3) o zawartości ekstraktu nie mniejszej niż 180 gra mów w litrze napoju;

4) o charakterystycznych cechach organoleptycz nych, w szczególności barwie i smaku, pochodzą cych od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip ca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-09
Data wydania: 2007-01-25
Data wejścia w życie: 2007-02-24
Data obowiązywania: 2007-02-24
Data uchylenia: 2009-01-05
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129