Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawie rający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeń stwa, wydajności i rozwoju systemu;

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumentacji opisu systemu — oznacza to szcze gółowy opis systemu teleinformatycznego;

2) ministrze — oznacza to ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

3) okresie przejściowym — oznacza to okres rozpo czynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu systemu teleinformatycznego do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopusz cza się użytkowanie systemów teleinformatycz nych zgodnych z wersją opisu obowiązującą przed dniem ogłoszenia;

4) opisie systemu — oznacza to opis systemu tele informatycznego zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struk tury systemu;

5) oprogramowaniu — oznacza to oprogramowanie wspierające wykonywanie zadań związanych z ob sługą świadczeń w urzędach realizujących te świadczenia;

6) poziomie — oznacza to poziom, na który wydawa ne jest świadectwo zgodności;

7) poziomie organizacyjnym — oznacza to odpo wiednio: urząd gminy, województwo, samorząd województwa oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

8) procedurze zgodności — oznacza to zespół działań zmierzających do ustalenia zgodności oprogramo wania z opisem systemu;

9) producencie — oznacza to przedsiębiorcę, w rozu mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), lub obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątko we do oprogramowania;

10) rejestrze centralnym — oznacza to dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości udzielonych świadczeń określone w art. 23 ust. 8 ustawy; 1

1) scenariuszu testowym — oznacza to dokument opisujący podstawowe funkcje systemu, uwzględ niający procedury ich obsługi, służący do weryfi kacji realizacji minimalnych wymagań dla syste mu teleinformatycznego, udostępniany razem z dokumentacją opisu systemu; 1

2) systemie teleinformatycznym — oznacza to sys tem teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331); 1

3) świadczeniach — oznacza to: a) świadczenie rodzinne wymienione w art. 2 ustawy, Dziennik Ustaw Nr 216 — 15576 — Poz. 1610 1610 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej2) ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 r. pod numerem 2007/0235/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania in formacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446. b) zaliczkę alimentacyjną określoną w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowa niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz za liczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1378); 1

4) terminie dostosowawczym — oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania oprogramowania do nowego opisu systemu; 1

5) ustawie — oznacza to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 1

6) wersji opisu systemu — oznacza to oznaczenie ko lejnego ogłoszonego opisu systemu; 1

7) zbiorze centralnym — oznacza to zestaw danych jednostkowych, którego zakres informacyjny obej muje dane o realizacji świadczeń z obszaru świad czeń rodzinnych — stanowiący Krajowy System Monitoringu Âwiadczeń Rodzinnych.

§3.

1. Struktura systemu teleinformatycznego sto sowanego w urzędach realizujących świadczenia okreś la podział tego systemu na elementy, uwzględniając ich hierarchię, organizację i komunikację:

1) do obsługi zadań realizowanych na poziomie urzę du gminy w urzędach gmin oraz w ośrodkach po mocy społecznej;

2) realizujący funkcjonalność na poziomie samorzą du województwa w regionalnych ośrodkach poli tyki społecznej;

3) statystyczny umożliwiający przetwarzanie danych pochodzących ze sprawozdań oraz z zakresu zbio ru centralnego lub rejestru centralnego na każdym z poziomów organizacyjnych: urząd gminy, woje wództwo, samorząd województwa, minister oraz przez wszystkie pozostałe jednostki, które uzyskały prawo dostępu do niego.

2. Minimalną funkcjonalność systemu teleinfor matycznego:

1) związaną z wykonaniem zadań na poziomie urzędu gminy zapewnia: rejestracja wniosków o świadcze nia wraz z załącznikami, wprowadzenie niezbęd nych danych o wnioskodawcach i członkach rodzi ny, zapisanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków o świadczenia, realizacja świadczeń w formie zarówno pieniężnej, jak i rzeczowej, rozli czenie świadczeń poprzez ustalenie zwrotów i po trąceń, generowanie wymaganych sprawozdań oraz danych do zbioru centralnego lub rejestru cen tralnego w formacie i strukturze określonych w do kumentacji opisu systemu, monitorowanie każdego z etapów postępowania administracyjnego;

2) związaną z wykonaniem zadań na poziomie samo rządu województwa zapewnia: rejestracja wnios ków o świadczenia rodzinne wraz z załącznikami, wprowadzenie niezbędnych danych o wniosko dawcach i członkach rodziny, zapisanie informacji o sposobie załatwienia wniosków o świadczenia rodzinne, generowanie przesyłu danych o wyda nych dokumentach związanych ze sposobem zała twienia wniosków przekazywanych do urzędu gminy w formacie i strukturze określonych w do kumentacji opisu systemu, monitorowanie każde go z etapów postępowania administracyjnego;

3) dotyczącą zastosowań statystycznych gwarantuje: wczytanie sprawozdań oraz danych z zakresu zbio ru centralnego lub rejestru centralnego, weryfika cję danych pod względem zgodności ze strukturą przesyłu oraz poprawności merytorycznej, scale nie danych według zadanych kryteriów, dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla poszczególnych poziomów organizacyjnych.

3. System teleinformatyczny umożliwia komunika cję pomiędzy elementami tego systemu przez zastoso wanie jednolitych standardów przesyłu danych w for macie XML:

1) dla sprawozdań oraz danych z zakresu zbioru cen tralnego lub rejestru centralnego przekazywanych przez urząd gminy do województwa lub bezpo średnio wczytywanych do baz danych gromadzą cych dane zbioru centralnego lub rejestru central nego;

2) dotyczących wydanych dokumentów związanych ze sposobem załatwienia wniosków o świadczenia przekazywanych przez samorząd województwa do urzędu gminy.

4. Zestawienie struktur dokumentów elektronicz nych w formacie XML, o którym mowa w ust. 3, wraz z formatami danych oraz protokołami komunikacyjny mi i szyfrującymi udostępnia się razem z dokumenta cją opisu systemu na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu nowej wersji opisu systemu, o której mowa w § 5 pkt 4.

§4.

1. System teleinformatyczny spełnia następu jące wymagania standaryzujące w zakresie bezpie czeństwa:

1) wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwa rzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)), oraz z uwagi na rodzaj przetwarzanych danych, o których mowa w art. 27 tej ustawy, zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji i przetwarza nia danych osobowych oraz warunków technicz nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowia dać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, system tele informatyczny gwarantuje bezpieczeństwo po przez ochronę i kontrolę dostępu do zasobów tego Dziennik Ustaw Nr 216 — 15577 — Poz. 1610 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238. systemu — na poziomie bezpieczeństwa co naj mniej podwyższonym, natomiast w przypadku da nych udostępnianych w sieci publicznej oraz prze syłów danych pomiędzy elementami tego syste mu — na wysokim poziomie bezpieczeństwa;

2) obowiązek posiadania przez każdego użytkownika systemu teleinformatycznego identyfikatora służą cego do autoryzacji oraz wbudowanie mechani zmu monitoringu umożliwiającego rejestrację prób logowań do systemu teleinformatycznego, oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników;

3) obowiązek posiadania wbudowanych funkcji umożliwiających okresowe automatyczne wykony wanie kopii bezpieczeństwa.

2. System teleinformatyczny umożliwia poprawną obsługę wszystkich procesów przy jednoczesnym za pewnieniu właściwych parametrów wydajnościowych wspieranych przez zastosowanie architektury wielowar stwowej, jak również wysoki poziom niezawodności te go systemu gwarantowany poprzez stabilność pracy oraz skalowalność pozwalającą na rozbudowę systemu teleinformatycznego wraz ze wzrostem potrzeb.

3. Bieżące funkcjonowanie systemu teleinforma tycznego uwzględnia ciągły rozwój tego systemu od noszący się zarówno do rozszerzania jego funkcjonal ności, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, jak również sfery technologicznej obejmującej dostoso wanie systemu teleinformatycznego do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i rozwoju w dziedzi nie informatyki i telekomunikacji.

§5. Minister ogłasza w prasie o zasięgu ogólno krajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej infor macje o:

1) obowiązującej wersji opisu systemu;

2) terminie dostosowawczym;

3) okresie przejściowym;

4) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu syste mu wraz z zestawem scenariuszy testowych.

§6.

1. Minister stwierdza zgodność oprogramowa nia z aktualną wersją opisu systemu zawartą w doku mentacji opisu systemu na podstawie procedury zgodności.

2. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z opi sem systemu następuje w świadectwie zgodności.

§7.

1. Zgłoszenie oprogramowania do procedury zgodności następuje na wniosek producenta.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wy znaczonej do kontaktów w czasie trwania procedu ry zgodności;

3) określenie poziomów, na które oprogramowanie zostało zgłoszone, oznaczanych w następujący sposób: a) GMINA — w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań urzędu gmi ny w zakresie świadczeń, b) WOJ — w przypadku oprogramowania wspo magającego realizację zadań samorządu woje wództwa w zakresie świadczeń, c) STAT — w przypadku oprogramowania staty stycznego wspomagającego realizację zadań na poszczególnych poziomach organizacyjnych w zakresie świadczeń;

4) oznaczenie nazwy i numeru wersji oprogramowa nia;

5) określenie platformy sprzętowej i systemowej oprogramowania w przypadku platformy sprzęto wej lub systemowej innej niż określona w opisie systemu, dla celów przeprowadzenia procedury zgodności.

3. Numer wersji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, producent tworzy w następujący spo sób:

1) dla poziomu GMINA wersja „G-k-y-x”,

2) dla poziomu WOJ wersja „W-k-y-x”,

3) dla poziomu STAT wersja „S-k-y-x”, gdzie: a) przez „k” należy rozumieć numer obowiązującej wersji opisu systemu, który spełnia dane oprogra mowanie, b) przez „y” należy rozumieć numer wersji oprogra mowania danego producenta, c) przez „x” należy rozumieć numer kolejny aktuali zacji wersji oprogramowania.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację oprogramowania określoną w do kumentacji opisu systemu;

2) oświadczenie o: a) spełnianiu przez oprogramowanie obowiązują cej wersji opisu systemu, b) posiadaniu majątkowych praw autorskich do oprogramowania oraz braku toczącego się po stępowania, którego przedmiotem jest to opro gramowanie, c) wykonaniu z wynikiem pozytywnym testu opro gramowania, na podstawie udostępnionych scenariuszy testowych, wraz z opisem wyniku testu; Dziennik Ustaw Nr 216 — 15578 — Poz. 1610

3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodar czej sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umo wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

6. Dokumentację oprogramowania wnioskodawca składa na piśmie oraz w formie dokumentu elektro nicznego.

7. W przypadku posiadania zainstalowanej wersji oprogramowania wspierającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych do wniosku dołącza się ponadto:

1) spis aktualnie posiadanych instalacji oprogramo wania zgłoszonego do procedury zgodności;

2) opis procedur postępowania związanych ze zmia ną wersji zainstalowanego oprogramowania na wersję oprogramowania zgłoszonego do procedu ry zgodności.

§8. W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2—6, wzywa się producenta do usunięcia braków. Nieusunięcie bra ków w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§9. Oświadczenia i zawiadomienia składane przez producentów w trakcie procedury zgodności powinny zawierać co najmniej:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) nazwę i wersję oprogramowania;

3) opis przedmiotu sprawy.

§10.

1. Procedurę zgodności oprogramowania przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.

2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury zgodności przysługuje tym producentom, którzy zgła szają do procedury zgodności oprogramowanie w ter minie dostosowawczym.

3. Data złożenia wniosku w placówce operatora pocztowego albo w urzędzie konsularnym oznacza da tę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra. § 1

1.

1. W celu stwierdzenia zgodności oprogra mowania z opisem systemu dokonuje się oceny kom pletności dołączonej do wniosku dokumentacji opro gramowania oraz wykazu scenariuszy testowych, bę dących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania.

2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może złożyć wyjaśnienia lub zgłosić umoty wowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych.

4. Niezgłoszenie wyjaśnień lub zastrzeżeń w termi nie, o którym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.

5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedło żenia dokumentacji spełniającej wymagania w termi nie 30 dni od dnia wezwania, informując jednocześ nie, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister odmówi wydania świadectwa zgodności.

6. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie, o któ rym mowa w ust. 2, a także wniesione wyjaśnienia lub zgłoszone zastrzeżenia producenta, minister wydaje świadectwo zgodności lub odmawia wydania świa dectwa zgodności lub informuje producenta o zasto sowaniu procedury rozszerzonej. § 1

2.

1. W celu stwierdzenia zgodności oprogra mowania z opisem systemu może być zastosowana procedura rozszerzona polegająca na przeglądzie do kumentacji oprogramowania lub testach oprogramo wania.

2. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji oprogra mowania, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport z przeglądu, który niezwłocznie przekazuje się produ centowi.

3. Przepisy § 11 ust. 3—6 stosuje się odpowiednio. § 1

3.

1. O przeprowadzeniu testu oprogramowania zawiadamia się producenta na piśmie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) termin i miejsce instalacji oprogramowania przez producenta w celu przeprowadzenia testu;

2) planowany termin zakończenia testu;

3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadze nia testu, w przypadku gdy oprogramowanie wy maga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazy danych niż określone w opisie systemu. § 1

4.

1. W terminie, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję opro gramowania wraz z instrukcją instalacji. Dziennik Ustaw Nr 216 — 15579 — Poz. 1610

2. Instalacja oprogramowania odbywa się w miej scu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt

1. Oprogramowanie powinno być za instalowane z pustymi bazami danych.

3. Po dokonaniu instalacji producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainsta lowanego oprogramowania do testu.

4. Po instalacji i wykonaniu testu poinstalacyjnego oprogramowania producent dokonuje wstępnej pre zentacji oprogramowania w zakresie sposobu jego obsługi. § 1

5.

1. Testy przeprowadza się z uwzględnieniem wybranych zestawów scenariuszy testowych.

2. W czasie trwania testów jest wymagana obec ność producenta albo jego uprawnionego przedstawi ciela.

3. Producent albo jego uprawniony przedstawiciel, o których mowa w ust. 2, udzielają wszelkich informa cji w trakcie przeprowadzania testu w sprawach zwią zanych ze sposobem obsługi testowanego oprogra mowania.

4. W czasie prowadzenia testu nie dopuszcza się wykonywania poprawek i aktualizacji testowanego oprogramowania w celu poprawy jego funkcjonalno ści lub usunięcia stwierdzonych w czasie testu niepra widłowości.

5. Minister może przerwać na okres nie dłuższy niż 14 dni przeprowadzanie testu, jeżeli jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiada mia producenta na piśmie, wyznaczając nowy termin zakończenia testu.

6. Minister może zakończyć test bez stosowania ust. 5 i odmówić wydania świadectwa zgodności, jeże li po rozpoczęciu testu zostaną stwierdzone błędy ka tegorii 1 i 2k świadczące o poważnych brakach funk cjonalnych w oprogramowaniu. § 1

6.

1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testu podlega zakwalifiko waniu do odpowiedniej kategorii.

2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych:

1) kategoria „1” — do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia oprogra mowania, a w szczególności zawieszenie jego pra cy;

2) kategoria „2” — do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia opro gramowania, brak lub nieprawidłową implemen tację wymagań funkcjonalnych: a) kategoria „2k” — do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej oprogramowania, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania i opisem sys temu powinna być możliwa do zrealizowania, b) kategoria „2n” — do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie mery torycznej funkcji oprogramowania jest utrud nione, ale istnieje możliwość poprawnego wy konania danej funkcji w sposób inny niż zdefi niowano to w dokumentacji oprogramowania lub w opisie systemu, c) kategoria „2r” — do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;

3) kategoria „3” — do której zalicza się problemy do tyczące komunikacji z użytkownikiem, a w szczegól ności nieprzestrzeganie przyjętych przez produ centa standardów komunikacji w zakresie: wyglą du i formy ekranów, wyglądu i postaci komunika tów, struktury i postaci menu, użycia klawiszy funkcyjnych i przycisków, niesygnalizowania ope racji wykonywanych dłużej niż 3 sekundy, czasu dostępu do danych wyszukiwanych na listach i w słownikach według zadanych kryteriów wyszu kiwania, czasu wykonywania złożonych operacji na bazie, brakujących lub błędnych podpowiedzi wartości domyślnych, niesygnalizowania wypeł nienia pól obligatoryjnych i błędnego formatu da nych;

4) kategoria „P” — do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji treści komunikatów, pod powiedzi oraz opisów etykiet pól. § 1

7.

1. Po zakończeniu testu sporządza się raport z przebiegu testu, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.

2. Przepisy § 11 ust. 3, 4 i 6 stosuje się odpowied nio. § 1

8. Producent uzyskuje świadectwo zgodności, jeżeli podczas procedury zgodności zostanie stwier dzone, że oprogramowanie spełnia jej wymagania. § 1

9.

1. Âwiadectwo zgodności minister wydaje:

1) na czas nieokreślony albo

2) na czas określony, w tym: a) warunkowe świadectwo zgodności, b) przejściowe świadectwo zgodności.

2. Âwiadectwo zgodności zawiera:

1) datę wydania i datę początku obowiązywania;

2) numer wersji opisu systemu;

3) nazwę oprogramowania; Dziennik Ustaw Nr 216 — 15580 — Poz. 1610

4) wersję oprogramowania;

5) poziom, na jaki wydano świadectwo;

6) nazwę producenta i adres jego siedziby;

7) numer świadectwa zgodności;

8) termin jego ważności — w przypadku wydania wa runkowego lub przejściowego świadectwa zgod ności.

§20.

1. Warunkowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacznych uchybień pomiędzy funkcjonalnością oprogramowa nia a obowiązującą wersją opisu systemu, oznaczają cych brak wystąpienia błędów kategorii 1 i 2k oraz nie liczne wystąpienie błędów pozostałych kategorii wy mienionych w § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 i 4.

2. Warunkowe świadectwo zgodności traci waż ność z datą określoną w świadectwie.

3. Producent, któremu wydano warunkowe świa dectwo zgodności, usuwa uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania i nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności wskaza nym w świadectwie zgodności przedstawia poprawio ne oprogramowanie do powtórnej procedury zgod ności.

4. Przeprowadzając powtórną procedurę zgodno ści, w przypadku wydania warunkowego świadec twa zgodności, minister może ograniczyć zakres pro cedury do obszarów funkcjonalnych oprogramowa nia zakwestionowanych podczas poprzedniej proce dury.

5. Do powtórnej procedury zgodności mają zasto sowanie § 7—19. § 2

1.

1. Przejściowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku, kiedy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie spełnia w peł ni wymagań zawartych w opisie systemu na skutek za przestania przez producenta rozwoju oprogramowa nia z powodu podjętych prac dotyczących wytworze nia nowego oprogramowania w związku ze zmianą technologii informatycznej.

2. Przejściowe świadectwo zgodności jest wyda wane na oprogramowanie, które uzyskało wcześniej świadectwo zgodności lub warunkowe świadectwo zgodności.

3. Przejściowe świadectwo zgodności jest wy dawane na okres do czasu wdrożenia przez producen ta nowego oprogramowania, które uzyska świadec two zgodności, nie dłużej jednak niż na okres 12 mie sięcy.

4. Celem wydania przejściowego świadectwa zgodności jest umożliwienie płynnego przejścia z użytkowania oprogramowania, które posiada świa dectwo zgodności, na nowowytworzone oprogramo wanie, polegającego między innymi na: instalacji no wego oprogramowania w dotychczasowych lokaliza cjach, przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsłu gi nowego oprogramowania, przeniesieniu danych do nowej bazy danych, weryfikacji jakości przeniesio nych danych, przeprowadzeniu wdrożenia pilotażo wego, rozpoczęciu pracy przez użytkowników końco wych.

5. Do czasu pełnego wdrożenia i przejścia na nowe oprogramowanie dopuszcza się użytkowanie obydwu programów w danej lokalizacji. § 2

2.

1. Producent posiadający dla oprogramowa nia świadectwo zgodności wydane dla wersji opisu systemu bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą wersję opisu systemu zgłasza dostosowane oprogra mowanie do procedury zgodności w terminie dosto sowawczym.

2. W przypadku niezgłoszenia oprogramowania do procedury zgodności w terminie dostosowawczym, minister z urzędu cofa, z dniem upływu okresu dosto sowawczego, świadectwo zgodności dla oprogramo wania wydane producentowi.

3. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicz nej informację o cofnięciu ważności świadectwa zgod ności dla oprogramowania wydanego producentowi wraz z jego uzasadnieniem.

4. Âwiadectwo zgodności wydane dla ostatniej wersji opisu systemu obowiązującej przed ogłosze niem nowej wersji opisu systemu traci ważność z upływem okresu przejściowego określonego przy ogłoszeniu nowej wersji opisu systemu.

5. W okresie od ogłoszenia nowej wersji opisu sys temu do końca okresu przejściowego dopuszcza się użytkowanie oprogramowania, które posiada świa dectwo zgodności dla wersji opisu systemu bezpo średnio poprzedzającej obowiązującą. § 2

3.

1. Producent, którego oprogramowanie uzy skało świadectwo zgodności, przekazuje użytkowni kom aktualizacje oprogramowania związane z jego utrzymaniem, usuwające stwierdzone w czasie eks ploatacji nieprawidłowości, jak również, mając na względzie dbałość o rozwój oprogramowania, zawie rające zmiany zapewniające poprawną obsługę zgod ną z obowiązującym stanem prawnym.

2. Minister może wezwać producenta, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności, do okresowego przeglądu oprogramowania w celu po twierdzenia właściwego jego funkcjonowania, o któ rym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzekazania aktualizacji, o któ rej mowa w ust. 1, minister może cofnąć świadectwo zgodności dla oprogramowania wydane producen towi. Dziennik Ustaw Nr 216 — 15581 — Poz. 1610

4. Oprogramowanie, dla którego cofnięto świadec two zgodności, o którym mowa w ust. 3 oraz w § 22 ust. 2, jak również oprogramowanie, dla którego od mówiono wydania świadectwa zgodności, może być zgłoszone ponownie do procedury zgodności nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty cofnięcia świadectwa zgodności lub odmowy wydania świadec twa zgodności.

5. Producent, dokonując aktualizacji oprogramo wania, o której mowa w ust. 1, pomiędzy kolejnymi procedurami zgodności, nadaje kolejne numery wer sji oprogramowania, o której mowa w § 7 ust. 3, po przez zmianę ostatniego członu numeru wersji ozna czonego symbolem „x”. Kolejne aktualizacje opro gramowania wykonywane w ramach danej wersji opisu systemu nie wymagają wydania nowego świa dectwa zgodności. § 2

4. Âwiadectwa homologacji wydane na podsta wie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli tyki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowa nych w urzędach administracji publicznej realizują cych zadania w zakresie świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 127, poz. 132

3) zachowują ważność do czasu wyda nia świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2. § 2

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5) Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska Dziennik Ustaw Nr 216 — 15582 — Poz. 1610 ———————

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji syste mów informatycznych stosowanych w urzędach admini stracji publicznej realizujących zadania w zakresie świad czeń rodzinnych (Dz. U. Nr 127, poz. 1323), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 usta wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-20
Data wydania: 2007-11-02
Data wejścia w życie: 2007-12-05
Data obowiązywania: 2007-12-05
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610